Temanten Adus Getih (2)

Taun kuwi parine Ki Gedhe Mblotha ora keneng gangguane ama: walang, uler, tikus, manuk lan sapiturute, sarta kalis saka sera-ngane penyakit: sundep, beluk, bam­bang, menthe lan sapanunggalane. Asil panene apik. Ulen parine landhung-lan­dhung, elasing gabahe gedhe-gedhe lan katon kuning sumringah.

Wis dadi adat pakulinan, pari kang lebar dipanen ora terus digawa mulih na­nging dipadhar dhisik neng sawah. Dipadhar iku anggone mepe pari nganti ngayari ditindakake ana sawah. Mengko yen wis garing lan wis dadi ayaran lagi di­gawa mulih banjur dilebokake lumbung, sawise tumpukan pari kawak wis diwetok­ake dhisik. Dadi menawa ditumpuk ing lumbung, pari sing anyar tiba neng tum­pukan ngisor.

Wektu semana tumpukan pari kang di­padhar neng bengkoke Ki Gedhe Mblo­tha katon pating jenggeleng saking akehe. Ditumpuk miturut jinising parine: wulu apa gondhil, ketan apa sing kanggo mangan padinan. Olehe mboyong mulih Mbok Sri lan nglebokake neng njero lum­bung kudu ngenteni dina lan sangat kang becik. Ora angger dina lan sembarang wektu.

Ki Gedhe Mblotha kang esuk kuwi lagi tilik parine neng sawah ora ngatonake ra­sa suka sukure marang kang Among Tu­wuh dene wis paring berkah kang prasasat turah-turah ngono mau. Pasemone katon kumel ginubel rasa sebel. Sebel amarga digawe anyel pawong mitra rikala padha nekani ulemane juragan mbako Sendang­soka. Mantu anak ruju kanthi dipahargya langen beksan tayub. Ledheke papat. saka paguron tayub sanggrahan kang diembani Randha Kuning. Kang tansah setya ngam­ping-ampingi momongane karo kadhang­kala melu nyindheni ing wektu pos utawa sela beksan. Ketang wis umur endhas lima suprandene Randha Kuning isih katon mencorong, moblong-moblong. Kulite alus, mulus lan awake singset, sedhet. Ora kalah kalamun katandhingna kelawan kenya.

Ki Gedhe Mblotha panas atine jalaran diece kanca-kanca kenthele, menawa dhe­weke ora bakal godag milut Randha Kuning. Aran lumrah. Yen pinuju gojeg, gojlog-gojlogan mesthi sok kebablasen ngomong. Omong sepele parandene sok dadi gawe.

Genahe aku mbok nggo lantaran meksa Randha Kuning ben gelem mbok rabi

Genahe aku mbok nggo lantaran meksa Randha Kuning ben gelem mbok rabi

“Banggane sepira wong wadon. Ana unen-unen, wong wadon iku nabine ja­rit gustine dhuwit. Aku wis mbuktekake dhewe ketatalane unen-unen mau. Ora ana siji wae wong wadon sing tak incer kok nganti mleset. Aluwung mati nek aku ora bisa mengku Randha Kuning!” mangkono panglocitane Ki Gedhe Mblo­tha. Nanging kang kawetu ing ucape: “Weleh…, ra mikir! Ra duwe bojo Ran­dha Kuning ra pathek-en!”

Randha Kuning! Jebul wis gawe ati­ne Ki Gedhe Mblotha gulung koming. Wong setengah umur teka ayune nga­lah-ngalahake kang enom-enom kuwi apa Randha Kuning duwe aji Sukma Ja­hinang, aji sing marahi tansah katon ru­maja, kaya Dewi Indrani lan Dewi Sri. Utawa Dayika Visakha, pandherek Sang Buddha Gotama? Ah! Apa panduga kang kaya mangkono kuwi ora ngaya­wa­ra? Mangsa borong olehe sami ngra­mesi. Nanging nyatane, iya merga we­ruh Randha Kuning jroning pahargyan langen beksan tayub neng omahe jura­gan mbako Sendhangsoka iku, dadakan Ki Gedhe Mbotha banjur…………

Temanten Adus Getih

Temanten Adus Getih

Cerita Rakyat | Posted by | November 3, 2014

Umur pitung windu kuwi upama digambarake lalakune srengenge, wis adoh saka pletheke ce­dhak marang angslupe. Wayah lingsir kulon utawa ling

Sapepake

Pendhekar Alas tutupan (17)

Pendhekar Alas tutupan (17)

Cerita Rakyat | Posted by | October 28, 2014

Metu saka dhatulaya, Prabu Lesan Pura sigra lumaris, mlebu ing gedhong kencana. Gedhong kencana iku saweneh wewangunan kang digawe sa­ka ..

Sapepake

Pendhekar Alas tutupan (16)

Pendhekar Alas tutupan (16)

Cerita Rakyat | Posted by | October 24, 2014

“Dhuh Kangmas, mesakaken sanget nasibipun Sutrisna menawi ngantos dumugi pralaya!” “Ya wis saiki awake dhewe mung bisa ndedonga, Mu

Sapepake

Pendhekar Alas Tutupan (15)

Pendhekar Alas Tutupan (15)

Cerita Rakyat | Posted by | October 20, 2014

Komandhan Tyasa Guna ora wedi ngadhepi senjata kaya kuwi. Dheweke terus ngangseg maju. Serangane nora saya kendho. Su­dira nyoba mancing ..

Sapepake

Page 1 of 3212345...102030...Last »