Pendhekar Alas Tutup (7)

Sawise telung ndina telung bengi mlaku tumuju Beteng Naga Pura, Sudira sigra tumekeng papan kang dituju. Ing kono wus akeh nom-noman kang ngadhep ana ngarsane Hutaya. Hutaya iku mantune Koman­dhan Tyasa Guna, wong kang nampa jejibahan raja milah lan milih kabeh calon prajurit kang teka ing Benteng Naga Pura saperlu ngleboni dadi pra­jurit. Saben dina Hutaya lan Koman­dhan Tyasa Guna siyaga ing Beteng Naga Pura.

Hutaya iku pakaryane mung nam­pa panglamar, nyoba karosane pawo­ngan mau, lan sateruse masrahake ma­rang Komandhan Tyasa Guna kang ka­prenah maratuwa. Esuk iku, Hutaya nampa sowane Sudira. Bocah iku ban­jur diuji karosan lan kasarasane raga. Kadhawuhan pasang kudha-kudha, Su­dira terus ditendhang. Amarga bisa sam­purna anggone pasang kudha-ku­dha, Sudira nora obah saka papane. Diantem dhadhane, didiak-idak we­tenge, nanging kabeh iku ora ana apa-apane. Latihan olah bela dhiri kang di­tindakake ing Paguron Silat Pangudi Raga wus cukup menehi dhasar kanura­gan kanggo nglamar dadi prajurit ing Tanjung Anom. Nyata yen Sudira awake kenceng tur ora nandhang lelara.

Saklebetan wae Hutaya wus bisa nduduti simpulan yen bocah nom iki pantes yen ditampa dadi prajurit ing Tanjung Anom. Hutaya manthuk-man­thuk tandha yen dheweke bisa nampa nom-noman iku dadi prajurit Tanjung Anom. Sateruse, Sudira kadhawuhan ngadhep Komandhan Tyasa Guna. Te­kan ngarsane Komandhan Tyasa Guna, Sudira ditakoni maneka warna bab. Dhe­weke bisa njawab kanthi bener lan pa­titis. Nanging bareng ngelingi jenengi kang kawiwitan tembung ‘sa’ lan ma­nehe pawongan iku mangagem san­dhangan pendhekar kang sarwa putih, Kamandhan Tyasa Guna rada cingak.

Yen mengkono kowe kena nginep kene, iki mau Kisanak wus mangan apa durung

Yen mengkono kowe kena nginep kene, iki mau Kisanak wus mangan apa durung

“Heh… kenangapa kowe manganggo sandhangan sarwa putih?” pitakone Komandhan Tyasa Guna karo mence­reng.

“Remen kemawon,” wangsulane Sudira sajak kaweden.

“Jenengmu sapa?”

“Kula Sudira, Kanjeng.” Wangsu­lane Sudira karo ndhingkluk

“Sudira? Sudira? Mati kowe! Ayo majua mrene! Tak tamani kerisku iki! Sida mulih kari jeneng kowe!” pam­bengoke Komandhan Tyasa Guna karo ngunus keris pusakane.

Rumangsa keweden, Sudira sigra mencolot mundur, banjur………

Pendhekar Alas Tutupan (6)

Pendhekar Alas Tutupan (6)

Cerita Rakyat | Posted by | August 15, 2014

Gentiya kang cinarita. Raja ing Praja Tanjung Anom, Prabu Lesan Pura, lagi legeg penggalihe menggalihake kahanan negara. Wektu iku praja ...

Sapepake

Pendhekar Alas Tutupan (5)

Pendhekar Alas Tutupan (5)

Cerita Rakyat | Posted by | August 12, 2014

“Iya Pak Lik. Mati urip, bungah susah padha dilakoni wong loro. Apa panjenengan ora selak omah-omah?” “Sawetara wektu durung. Mengk

Sapepake

Pendhekar Alas Tutupan (4)

Pendhekar Alas Tutupan (4)

Cerita Rakyat | Posted by | August 8, 2014

“Nggih yen ngoten. Tegesipun wonten papan kangge jujugan,” panyelane Sudira. “Piye? Wis padha bi-sa mutusake?” pitakone Pak Senti

Sapepake

Pendhekar Alas Tutupan (3)

Pendhekar Alas Tutupan (3)

Cerita Rakyat | Posted by | August 4, 2014

Ana kang nampa jatah pangan lan ngombe iki kanthi renaning ati nanging uga ana kang nggresula. Saatase wis mlaku adoh ...

Sapepake

Page 1 of 2912345...1020...Last »