Pendhekar Alas tutupan (17)

Metu saka dhatulaya, Prabu Lesan Pura sigra lumaris, mlebu ing gedhong kencana. Gedhong kencana iku saweneh wewangunan kang digawe sa­ka watu pahatan mawa pepethan ka­lamakara dene korine digawe saka wesi blebekan. Gedhong kang mem­per candhi iku enggal den kancing sa­ka njero. Prabu Lesan Pura sesingid­an ing gedhong kencana kono sawe­tara Mantan Manggala Yuda Utara terus mbujung tekan sangarepe puri. Nepsune wus tan bisa dikendhaleni.

“Sinuwun, kula aturi medal saking salebeting puri. Kula nyuwun ukuman­ipun Sudira dipunjabel! Putusan Sampe­yan Dalem mboten adil, sinuwun!” pam­bengoke Utara ana sangarepe puri kuwi.

“Ora bisa Utara. Sabda pandhita ra­tu, sabdane raja tan kena wola-wali. Alu­wung nyuwuna ganjaran emas picis rajabrana bakal sun udaneni. Ananging bab paukumane Sudira ora bisa dijabel! Wus sarehna pikirmu, Utara!!!!” pangan­dikane Prabu Lesan Pura saka sajerone puri.

“Kula mboten betah bandha donya! Betah kula Sudira kedah uwal saking pa­ukuman pejah. Sudira mboten lepat! Me­nika namung akal-akalanipun Pange­ran Lingga Harda! Kula aturi medal sa­king salebeting puri, Sinuwun!”

“Ora bisa! Prasasat pasrah nyawa yen ingsun metu saka sajroning puri!”

“Pun? Mboten kersa medal? Menawi mekaten korining puri badhe kula risak mawi gada piandel kula. Prabu Lesan Pu­ra, ampun duka kori badhe kula je­bol!” pangancame Utara karo ngobat-abitake gada kang dadi piandele. Tanpa mikir dawa, Manggala Yuda Sudira sigra ngepruk korining puri nganggo gada. Nanging sepira kekuwatane gada? Dudu korining puri kang remuk nanging malah gada piandele Manggala Yuda Utara kang ajur mumur, remuk dadi sawa­lang-walang.

“Sinuwun, kula aturi medal saking puri! Menika gada pusaka kula sam­pun remuk dados sawalang-walang. Kula aturi medal sinuwun!”

Tan ana wangsulan saka sajerone puri. Prabu Lesan Pura wus munggah aneng tataran dhuwur puri iku. Mang­gala Yuda Utara kami beroten. Dhe­weke bakal nekad ngrusak korining puri.

Panjenengan kekalih mlebet kemawon ing salebeting gentha

Panjenengan kekalih mlebet kemawon ing salebeting gentha

“Gada pusaka wus remuk! Yoh… sepisan siji iki kudu dadi! Sinuwun, sepindhah malih kula aturi medal! Yen mboten kersa, kori badhe kula rusak  mawi sirah kula!”

Kanthi kenekadane, Manggala Yu­da Utara njeblesake mustakane aneng korining puri kanthi sarosane. Nadyan Manggala Yuda Utara iku kon­dhang dhug dheng, nalika mustaka njebles ponang kori, tan kuwawa nje­bol kori kang kekuwatane ngedab-edabi. Suwalike, mustakane Utara re­muk sigra ambruk ponang raga. Mang­gala Yuda Utara gugur padha sanalika.

Langit Praja Tanjung Anom sakala surem ketutup mendhung peteng gembuleng bebarengan karo gugure Mantan Manggala Yuda Utara. Nora gugur ing rananggana nanging gugur sabela mring bebener. Panjenengane bisa nintingi sapa sing bener lan sapa kang luput. Mbela bebener anjejeg­ake adil tumrape Utara, wus dadi ke­wajibane gesang. Gilang-gilang po­nang kuwandha gumlethak aneng sa­ngareping kori. Tan antara suwe, pa­ra punggawa kang ngoyak playune Utara lagi tekan ing………

Pendhekar Alas tutupan (16)

Pendhekar Alas tutupan (16)

Cerita Rakyat | Posted by | October 24, 2014

“Dhuh Kangmas, mesakaken sanget nasibipun Sutrisna menawi ngantos dumugi pralaya!” “Ya wis saiki awake dhewe mung bisa ndedonga, Mu

Sapepake

Pendhekar Alas Tutupan (15)

Pendhekar Alas Tutupan (15)

Cerita Rakyat | Posted by | October 20, 2014

Komandhan Tyasa Guna ora wedi ngadhepi senjata kaya kuwi. Dheweke terus ngangseg maju. Serangane nora saya kendho. Su­dira nyoba mancing ..

Sapepake

Pendhekar Alas Tutupan (14)

Pendhekar Alas Tutupan (14)

Cerita Rakyat | Posted by | October 13, 2014

“Banjur kowe piye Sudira?” “Kula namung saged matur  tansah  sendika ing dhawuh. Mendhet rumiyin saged utawi cekap nampi sisanipu

Sapepake

Pendhekar Alas Tutupan (13)

Pendhekar Alas Tutupan (13)

Cerita Rakyat | Posted by | October 10, 2014

Kelakon dumadi oyak-oyakan. Ananging playune turangga kang tinitihan Prabu Lesan Pura kalah banter. Kuda telu kang ngoyak iku ora liya ...

Sapepake

Page 1 of 3112345...102030...Last »