Tameng Pati (9)

“He bajul, senajan aku dudu trahe Jaka Tingkir, nanging aku lan Kakangmas Radityanto uga bisa lho ngereh kowe,” cluluke wanita mau.

“Lha mbok kowe ngrubuta aku lan dhiajeng Lejarati, mangsa bisaa kowe ngrencak dagingku sakloron,” priya sing diundang Radityanto celathu.

Sajake polahe baya-baya sing keluwen kuwi malah mujudake tontonan kang nglipur Radityanto lan Lejarati. Dumadakan selagine nom-noman iku nedhenge ngecakake ngelmu pangentheng-entheng raga, keprungu swara panguwuh ngemu panyenges.

“Senajan kowe bisa napak lumahing banyu, ning aku bisa ngeremake kowe sakeloron!”

“Apa urusanmu ngarubiru liyan?” aloke Radityanto nyaruwe marang pawongan gagah gedhe dhuwur.

“Karepku tinimbang kowe mung padha pamer kasekten, rak luwih becik tak keremake wae,” muni ngono karo tangane kaulurake mengarep. Wus! Kaya ana daya karosan sing magila-gila nrajang sakarone. Slup! Radityanto apadene Lejarati kepeksa slulup kanggo ngendhani  terjanganing daya karosan. Penganggone kanoman sakloron ingkang maune mung teles sithik merga kecipratan sabetan buntut baya, sakala dadi klebus. Radityanto lan Lejarati nglangi cepet banget marani wong gagah iku.

Pawongan iku bali ngulurake tangane nuli kasurung ngarah Radityanto lan Lejarati. Wuuul,  kekarone sinurung bali nengah maneh. Radityanto sing rumangsa ginawe dolanan dening paraga neneka iku gya ngadeg nuli sedhakep. Wut, jleg! Dheweke  mencolot saka banyu lan anjlog ing sangarepe wong iku kasusul dening Lejarati. Ewasemono pawongan gagah iku mung ayem wae.

“Saiki piye karepmu? Arep maju bebarengan apa siji-siji?”

“Keparat kowe,” muwus ngono Radityanto karo wat… nyampluk uwange mungsuh. Nanging kanthi mayar wong iku mendhak sethithik. Radityanto nrajang papan suwung. Yen ora age-age dierim mesthi wis kejlungup karana kegawa saka kekuwatane dhewe.

Kanthi cepet pawongan iku nangkeb tangane Lejarati lan Radityanto

Kanthi cepet pawongan iku nangkeb tangane Lejarati lan Radityanto

“Yoh aku ngerti kowe duwe kabisan pinter gelut. Nanging mungguhing aku, kuwi mung kaya dolanan. Hiyatt..,” karana kemropok serangane sing wiwitan ora ngenani sasaran, Radityanto banjur kanthi sumengit bali ngrabasa mungsuhe.

“Ming dakenggo dolanan wae kowe lan yangmu wis keyok. Apamaneh yen daktenani, ginepuk sepisan mesthi nglimpruk,” panyaute pawongan kuwi karo ngendhani panrajange Radityanto.

Diujari ngono Radityanto sangsaya waringuten. Mula terjangane sangsaya riwut nggunakake jurus-jurus sing angel diendhani lawan. Parandene pawongan sing diserang kanthi rasa kebranang iku mung gampang wae anggone endha. Lejarati sing meruhi kekasihe ora enggal bisa nglumpuhake mungsuh, ora sranta gya ngrayuk wedhi nuli kasawurake ngarah mripate lawan.

Pyur…! Pranyata luwih apes maneh. Awit pawongan sing disawuri wedhi iku gage………..

Tameng Pati (8)

Tameng Pati (8)

Cerita Rakyat | Posted by | August 21, 2015

“Ajar ndhalang? Aja angger matur lho, tak tempiling mengko yen mung waton ngucap. Ngertiya, ala tanpa rupa aku baud nabuh ...

Sapepake

Tameng Pati (7)

Tameng Pati (7)

Cerita Rakyat | Posted by | August 14, 2015

“Ngadhepi Landa sing julig lan licik aja mung paitan tekad lan karosan wae, nanging kudu mawa lantiping pikir sarta pratitising ...

Sapepake

Tameng Pati (6)

Tameng Pati (6)

Cerita Rakyat | Posted by | August 7, 2015

Satuhune Laksitatama ora keduga yen kon ora basa marang Aksamisari. Apamaneh yen kudu ngundang dhiajeng utawa yayi. Nanging gandheng Aksamis

Sapepake

Tameng Pati (5)

Tameng Pati (5)

Cerita Rakyat | Posted by | July 31, 2015

Ing wengi dumadine rajapati iku Gunturseno sejatine kober arep murungake sedyane. Jalaran Kolonel Spaargen pinuju nggawa obor gedhe lan padh

Sapepake

Page 1 of 3812345...102030...Last »