Brandhal Kedhung Segowok

Desa Kedhungkancil papane cedhak karo Kali Kramat, kang dadi papan obyek wisata. Kali sacedhake dhusun Kedhung-kancil kasebut ana luweng/kedhung sing jero, disebut Kedhung Segowok. Ke­dhung Kali Kramat, sumber banyune mili saka kali Lojahan. Kali Kramat mau iline menyang Segara Jawa, ngliwati Desa Sambong lan Desa Klidang ing kukubane Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Ana dongeng magepokan karo ri­wayate Kedhung Segowok. Dhek jaman Mataram ana sawijine ratu kang nger­sakake garwa ampil putri Kalisalak, Ba­tang. Kabeneran sing kautus nggoleki sawijining satriya pinilih aran Jaka Ba­hureksa, isih mudha tumaruna, bagus sarta sekti mandraguna.

Nanging eman, bareng weruh ka­elokake putri Kalisalak kang sesilih Dewi Rantansari, Jaka Bahureksa, senapati mudha bagus ing rupa kuwi malah keda-nan dhewe. Gancaring laku Dewi Rantan­sari ora kok disowanake mring ratu na­nging malah disingidake dening Bahureksa. Kanggo gantine Bahureksa nemu ijol putri saka Desa Kalibeluk, sing madharupa ayune karo Dewi Rantansari. Putri Ran­tansari sida digarwa Jaka Bahureksa, dene Putri Kalibeluk disowanake Sang Nata di­akon ngaku kadidene Dewi Rantansari.

Ewasemono Sang Prabu cubriya lamun putri sing dicaosake kuwi dudu Dewi Ran­tansari. Ning sinuwun ora kesusu duka marang Ki Bahureksa, jalaran pirsa sang senapatine kuwi sekti mandraguna. Kaya tiba kabeneran duk semana ing tlatah pe­sisir lor ana grombolan brandhal gawe ki­sruh sarta kumawani ngraman marang sa­wijining kadipaten ing tlatah pesisiran. Di­anggo samudana ngukum pati Bahureksa, Sang Prabu utusan sang senapati kasebut supaya numpes brandhal kang gawe ora jenjeme panguripan mau.

Gelising crita Jaka Bahureksa wis kasil nemokake susuhing brandhal, sarta be­gundhele aran Ki Kaladrupiksa, mapan ana tlatah Kedhung Segowok, Desa Kedhung­kancil. Ki Kaladrupiksa iki mujudake ma­nungsa pengawak buta. Sawijine benggol rampog sekti lan wengis. Bebasan kutuk marani sunduk, sok sapaa sing wani ngambah laladan Kedhung Segowok mes­thi bakal kari aran. Nanging Jaka Bahureksa ora gigrig, ora wedi nandhingi krodhane Ki Kaladrupiksa.

Ing sawijining wektu Ki Kaladrupiksa isih lungguhan kaadhep dening adhine wadon aran Drupiksawati. Senajan pranakan raseksa, eloke rupane Nini Drupiksawati ayu sarta mencutake. Jroning sapejagong Drupiksawati matur marang kadange tuwa Ki Kaladrupiksa yen mentas ngimpi katemu satriya ba­gus aran Jaka Bahureksa.

Kekarone banjur padha udreg silih ungkih golek bener

Kekarone banjur padha udreg silih ungkih golek bener

“Apa bener kandhamu kuwi, Dhi? Engko gek gawe-gawe, merga kowe isih gandrung karo jaka bagus,” panlesihe Kaladrupiksa marang rayine.

“Tenan kakang. Mula idinana aku dak nggoleki jaka bagus, kaya sing nate teka ana pangimpenku mau ya, Ka­kang?”

“Aja Nini, gawat mengko merga ko­we wadon. Mengko aku wae kang nggoleki jaka pepujaning kalbu, kaya sing dadi pangimpenmu.”

Drupiksawati wis ora kena diseman­tani anggone kepengin…….

Temanten Adus Getih (12)

Temanten Adus Getih (12)

Cerita Rakyat | Posted by | January 20, 2015

Ki Mbudha lan Ki Andharante ora keconggah ngoyak playune Mblotha.  Panggedhene  Desa  Dhungendhil kasebut kaya ke­panjingan dhemit. Nrab

Sapepake

Temanten Adus Getih (7)

Temanten Adus Getih (7)

Cerita Rakyat | Posted by | December 17, 2014

Dhungendhil umyeg: “Mblotha edan, Mblotha edan, Mblotha edan!!” Akeh-akehe wong padha nyukurake jalaran rasa ora senenge marang Ki Gedhe

Sapepake

Temanten Adus Getih (6)

Temanten Adus Getih (6)

Cerita Rakyat | Posted by | December 15, 2014

Ing dina-dina candhake, Randha Kuning ngumpulake bocah-bocah neng gandhok gladhen. Ganep. Bocah karawitan, murid-murid ledhek tayub dalasan

Sapepake

Temanten Adus Getih (5)

Temanten Adus Getih (5)

Cerita Rakyat | Posted by | December 8, 2014

Saben uwong tertamtu wis ndhamangi menawa reroncening crita katresnan kuwi ora bakal ana entek-enteke kalamun diwedharake. Ca-krik, cengkok

Sapepake

Page 1 of 3312345...102030...Last »