Tameng Pati (5)

Ing wengi dumadine rajapati iku Gunturseno sejatine kober arep murungake sedyane. Jalaran Kolonel Spaargen pinuju nggawa obor gedhe lan padhang. Yen nekad, bisa-bisa dheweke kejodheran. Nanging kanepsone Gunturseno mungkat bareng nyumurupi praupane Kolonel Spaargen memper banget karo serdhadhu sing nyawat granat marang kekasihe. Kuwanene tuwuh.  Kanthi trengginas dheweke nyamplukake tumbake. Saking cepet lan rosane olehe nyamplukake tumbak, tangane Kolonel Spaargen nganti gringgingen. Pistule mencelat.

Nadyan tangane tengen krasa kemeng, nanging kolonel sing wegig ing jurit iku ora nglokro. Kanthi kewanene sing ngeramake dheweke banjur nglolos pedhang kang ginantungake ing bangkekan.

“Serdhadhu Landa iku yen patroli mesthi karo miranti sanjata. Mula yen kowe ora pasrah bongkokan, klakon awakmu taksigar mrapat nganggo pedhang gaweyan Jerman iki,” wuwuse Spaargen.

Parandene Gunturseno sing ngendhem pangigit-igit ora gigrig. Malah kanthi ngancarake tumbake, dheweke terus ngangseg. Nanging Kolonel Spaargen ora bisa sinangga entheng. Pawakane sing gedhe dhuwur gagah birawa iku tetela  lincah olehe nandukake bela dhiri silat gagrag Cina kang kesuwur.

Wekasane senajan Gunturseno uga pethingan ing bab ulah kanuragan  pencak silat, nanging ngadhepi Landa iku dheweke gloyoran rikala anteman kiwane Spaargen kasil nonyo pilingane. Pandelenge Gunturseno sakala klemun-klemun kaya nyumurupi konang tanpa wilangan ambyar jejogedan. Senadyan panyawange ora pati premana, nanging Gunturseno nekad nrajang wani.

Gunturseno nyaut pedhang nuli kababatake baune Kolonel Spaargen

Gunturseno nyaut pedhang nuli kababatake baune Kolonel Spaargen

Mbok menawa wae yen ing wektu kuwi ora ana paraga liya sing kumlebat banjur suka bebantu, kurang bejane Gunturseno sing grusa-grusu tanpa petung iku klakon disigar pedhang Jerman sing landhep mingis-mingis. Tujune ana paraga seje sing ora liya sedulur kembare Mariyem, yaiku Raden Laksitatama, nrambul pancakara. Satemah karana pambiyantune Raden Laksitatama njalari tangan kiwane Spaargen sing mumpuni ulah ngelmu pedhang, bisa mrucut.

Sumurup pedhange mungsuh kontal, gageyan kanthi gumreget  Gunturseno nyaut pedhang iku nuli cres jles…! Sarosane kababatake baune Kolonel Spaargen. Karana saking landhepe pedhang, turta ditamakake sarosane dening paraga kang wus pengalaman nandukake rajapati, njalari baune Kolonel Spaargen sigar mengisor. Wis kaya ngono isih kanthi mentala Gunturseno banjur ngethok-ngethok awake Landa kongsi tugel dadi papat.

Karo lumayu ngoncadi papan rajapati, Raden Laksitatama mekas marang Gunturseno kang wose aja banget-banget olehe wengis marang Landa. Senajan kepeksa kudu ngurbanake nyawa, nanging  kudu dilambari rasa kamanungsan.

Mangsa kawolu Mariyem bali tininggal bojone gilir jaga ing………….

Tameng Pati (4)

Tameng Pati (4)

Cerita Rakyat | Posted by | July 27, 2015

Rampunge panguburan layon mbarengi wanci suruping surya. Mayjend Spoordend lan Brigjend Hoeryzoon kepeksa nginep ing tilas omah Kolonel Spaa

Sapepake

Tameng Pati (2)

Tameng Pati (2)

Cerita Rakyat | Posted by | June 29, 2015

Wengine wis tumapak nalika Mariyem ginawa numpak jaran dening Kapiten Naardent. Dalem Kliwonan rinasa samun bareng tininggal Mariyem. Sebab

Sapepake

Tameng Pati (1)

Tameng Pati (1)

Cerita Rakyat | Posted by | June 22, 2015

Binarung ocehe jalak bali ing kurungan emperane omah joglo kuwi, srengengene ngarepake angslup. Pawongan cakrak, pakulitan bule, dedeg pidek

Sapepake

Mas Karebet (5)

Mas Karebet (5)

Cerita Rakyat | Posted by | June 8, 2015

Kenya loro sulistya ing warna sing ngreksa regol pertapan agahan munjuk atur marang Ratu Kalinyamat yen Sultan Hadiwijaya bakal tedhak.

Sapepake

Page 1 of 3712345...102030...Last »