Pendhekar Alas tutupan (16)

“Dhuh Kangmas, mesakaken sanget nasibipun Sutrisna menawi ngantos dumugi pralaya!”

“Ya wis saiki awake dhewe mung bisa ndedonga, Muga-muga Sutrisna isih bisa slamet. Muga-muga Gusti Kang Murbeng Gesang pa­ring pengayoman marang kita kabeh, luwih-luwih marang putraku Sutrisna.

“Mekaten nuninggih kula namung saged njurung donga kalawau.”

“Dhiajeng, wus wancine sliramu melu ngenyam kamukten. Mula ora su­we maneh kabeh bakal dakboyong menyang dalem manggalayuda. Slira­mu, Sutrisni, lan uga Pak Lik Anggana sagarwa lan putrane melu aku urip ing sajrone dalem manggalayuda.”

“Nggih, Kangmas.”

Ora ana bab kang sampurna ing alam donya. Kaya kabagyan kang ditam­pa dening Sudira ing dina iku kudu ana cacade. Anake lanang ilang embuh ana ngendi papan dununge saiki. Wus wan­cine padha ngenyam kamulyan, mula enggal-enggal padha bali mring kutha­gara Tanjung Anom. Kreta banjur digu­nakake kanggo nggawa kulawargane Sudira bali mring dalem kasatriyan. Ka­beh padha ngrasakake kahanan urip kang luwih mulya, sarwa kecukupan.

Sawise telung candra padha mapan ing dalem manggalayuda, ing kono wus nyrati utusan saka dalem Lingga Hardan. Utusan iku enggal matur marang Sang Manggala Yuda. Isine atur, utusan mu­hung ngaturi uleman marang Sang Mang­gala Yuda supaya ngrawuhi syu­kuran ana dalem Linggahardan. Wus ce­tha gatine sowan, utusan enggal nyu­wun pamit. Manggala Yuda Sudira nyanggemi bakal teka malem Tumpak Manis kang wus piniji. Wus dadi adat ing kalangane punggawa padha ngulemi lan nekani uleman yen padha duwe gawe.

Kagyat padha sanalika, nalika Rara Tyasti Ati tangi

Kagyat padha sanalika, nalika Rara Tyasti Ati tangi

Malem Tumpak Manis wus teka. Manggala Yuda Sudira enggal pamit gar­wa, putra, lan uga kulawargane Angga­na saperlu ngestreni upacara syuku­ran ing dalem Linggahardan. Sang Mang­gala Yuda mangkat ijen awit pan­cen ora ana keterangan yen kudu ngga­­wa kulawarga ing adicara kuwi. Mung sedhela wus tekan dalem Linggahardan. Ing kono katon papan pawiwahan kang kebak reroncene pe­pethan maneka warna. Kabeh ka­ton endah lan asri. Ana kembang-kem­bang lan uga janur. Wong-wong uga katon akeh ing papan kono. Kang rawuh jebul bangsane priyagung luhur. Manggala Yuda Sudira dhewe rumangsa kikuk kudu nekani pahar­gyan mirunggan kaya kuwi. Nanging, gelem ora gelem kudu dilakoni awit punggawa praja kudu kersa ngestreni sawernaning pahargyan.

Ora pati cetha wigatine pahargyan. Yen ora kleru mahargya kawin perake Pangeran Lingga Harda kang wus mba­ngun bale wisma karo Raden Ayu Tyasningsih. Kang padha rawuh nampa pasugatan-pasugatan mirung­gan. Kabeh sarwa eca lan mranani ati. Sudira mung dhahar sacukupe sinambi mriksani pasugatan joged, lan cokekan kang nengsemake. Nalika wus sawetara wektu, ana utusan kang……….

Pendhekar Alas Tutupan (15)

Pendhekar Alas Tutupan (15)

Cerita Rakyat | Posted by | October 20, 2014

Komandhan Tyasa Guna ora wedi ngadhepi senjata kaya kuwi. Dheweke terus ngangseg maju. Serangane nora saya kendho. Su­dira nyoba mancing ..

Sapepake

Pendhekar Alas Tutupan (14)

Pendhekar Alas Tutupan (14)

Cerita Rakyat | Posted by | October 13, 2014

“Banjur kowe piye Sudira?” “Kula namung saged matur  tansah  sendika ing dhawuh. Mendhet rumiyin saged utawi cekap nampi sisanipu

Sapepake

Pendhekar Alas Tutupan (13)

Pendhekar Alas Tutupan (13)

Cerita Rakyat | Posted by | October 10, 2014

Kelakon dumadi oyak-oyakan. Ananging playune turangga kang tinitihan Prabu Lesan Pura kalah banter. Kuda telu kang ngoyak iku ora liya ...

Sapepake

Pendhekar Alas Tutupan (12)

Pendhekar Alas Tutupan (12)

Cerita Rakyat | Posted by | October 3, 2014

Prajurit Kencana Arga kang luwih nguwasani palagan bisa ngajar entek-entekan Wadya Tanjung Anom. Akeh wadya Tanjung Anom kang nandhang tatu

Sapepake

Page 1 of 3112345...102030...Last »