Aji Saka (2)

Nuju sawijining dina Prabu Aji Saka leledhang ing Tlaga Mandirda. Ing kono Prabu Aji Saka ngresepi kaendahane tlaga sing diwenehi wot saengga uwong bisa mlaku-mlaku ing sandhu­wure tlaga kang bening nyarong ba­nyune, sinambi nyawang iwak sepat, tambra, badher kang pating sliri ing sela-selane trate. Kembang trate sing isih kuncup, apa dene kang wis me­krok katon migut-migut lelewa diang­go dolanan sumiliring samirana man­da. Sendhang Bledug asil ciptane Pra­bu Aji Saka sing sabanjure dijeneng­ake Tlaga Mandirda kuwi pancen asri ngelam-elami.

Sajroning katungkul ngresepi en­dahe sesawangan mau dumadakan Pra­bu Aji Saka dikagetake dening sowane Adipati Sura lan Adipati Duta Nagara. Para pepatih kuwi gita-gita nglarapake sowane naga saglugu gebang gedhene kelawan wel-welan kamiweden.

“Tadhah duka, Sinuwun. Kepareng munjuk… naga menika sampun lancang ing ginem saha lacut ing wicara. Piyam­bakipun ngawugawar ngaken bilih turas panjenengan. Lan sarehning kula mo­kal­aken pangakenipun, wekasan naga menika malah ngamuk punggung damel risak. Tetaneman pethetan sami rebah ambelasah lan jembangan-jembangan se­kar sami ajur mumur sinabet pethit ingkang dipun obat-abitaken sawiyah-wiyah,” ature Adipati Sura Adi groyok ka­ro mripate plirak-plirik nguwasake si naga.

“Mila leres aturipun Kakang Sura Adi, sinuwun. Naga menika ngaken nami Jaka Linglung. Kula sumerep piyambak bilih Naga Jaka Linglung menika pancen gumendhung kumalungkung patrap­ipun,” Adipati Duta Negara nimbrung atur.

“Yoh, dak tampa aturmu Adipati Su­ra Adi lan sira Adipati Duta Negara,” tu­manggape Prabu Aji Saka sareh. Saba­cute, “Heh Naga Jaka Linglung, satuhune ingsun durung nate palakrama. Lha kok kowe lanyo-lanyo wani ngaku-aku la­mun turasingsun. Kepara kowe malah wani-wani gawe rusak. Apa njaluk tak lebur kuwandhamu, hei?!”

“Dhuh, dhuh Kanjeng Rama, mugi linepatna ing siku dhendha tinebihna ing tulak sarik. Kula satuhu turas pan­jenengan patutan saking ibu Rarasati yoganipun simbah Randha Kasiyan. Ing dhusun Sangkeh,” pratelane Naga Jaka Linglung ngasih-asih melas asih.

 Jaka Linglung, kowe dakaku putra waton bisa nyirnakake klilipingsun

Jaka Linglung, kowe dakaku putra waton bisa nyirnakake klilipingsun

Midhanget ature si naga, Prabu Aji Saka banjur gawang-gawang kemu­tan marang lelakon kang wus ka­pungkur. Nalika lagi bedhag pikat sa­jrone alas blegedhegan, panjeneng­ane pirsa ana naga sing lagi mara tapa. Prabu Aji Saka rumaos kaya dipepa­nas penggalihe. Ing atase kewan wae ngerti carane mateni napsu angkara sarana laku tapa brata. Gene apa Pra­bu Aji Saka manungsa pinunjul mus­thikaning janaloka sing uga sinebut raja pinandhita, teka malah ngumbar napsu angkara kanthi bedhag pikat memateni sesamaning dumadi! Pa­dha sanalika muntap dukane Prabu Aji Saka. Jrep, naga dijemparing.

“Hei, Aji Saka…! Apa dosa kalu­putanku dene kowe teka daksiya ka­niaya marang aku. Poma dieling Aji Saka. Kowe bakal anak-anak ula kang nasibe ora beda kaya aku!” pasote naga banjur sirna kaya kasaput ing angin.

Prabu Aji Saka babar pisan ora ngrewes marang………

Aji Saka (1)

Aji Saka (1)

Cerita Rakyat | Posted by | February 16, 2015

Jaman biyen ana sawijining brahmana mudha sing sekti mandraguna peparab Aji Saka. Kejaba sugih aji jaya kawijayan, Aji Saka uga ...

Sapepake

Jayadrana lan Jayadipa (2)

Jayadrana lan Jayadipa (2)

Cerita Rakyat | Posted by | February 6, 2015

Kuwarasane Jayadrana saya suwe saya suda. Kanggo nyamaptakake dhiri yen samangsa katimbalan mring panga­yunane Gusti, Jayadrana ngakeh-akeh

Sapepake

Jayadrana Jayadipa (1)

Jayadrana Jayadipa (1)

Cerita Rakyat | Posted by | February 3, 2015

Lakune wong loro iku kepara nglunclug, malah yen perlu kumudu lumayu. Tanpa ngetung sepira adohe papan kang wis ditinggalake saperlu ...

Sapepake

Melathi Tandha Tresna

Melathi Tandha Tresna

Cerita Rakyat | Posted by | January 30, 2015

Swara kumenclange gegaman lan pambledhose bedhil keprungu ambal-ambalan. Jerit lan surake para kang andon yuda nambah rame­ne swasana. Untu

Sapepake

Page 1 of 3412345...102030...Last »