Pendhekar Alas Tutupan (2)

Cundhaka kang wis siyaga banjur endha, nangkis, lan nyerang balik. Dheweke mlumpat ngiwa mire nengen. Dira emoh ka­lah. Serangane tanpa kendhat di­arahake ana dhadhane Cundhaka. Se­ra­ngan kang makaping-kaping iku durung nggawa kasil. Dira nyerang maneh nggunakake kabeh kekuwat­ane, nanging Cundhaka mlumpat kan­thi limpat kaya manuk sikatan. Sa­wetara iku tenagane Sudira wus ke­ba­cut ngumpul lan diarahake kanggo nyerang Cundhaka mula serangan kang ora entuk sasaran njalari awake Dira sem­poyongan meh wae rubuh. Ing ka­hanan kaya kuwi Cundhaka bisa salto banjur ngantem Dira ngenani pilingane. Dira ambruk ing wedhen. Sanalika iku keprungu swara keploke bocah sepi­rang-pirang. Ora nyana yen latihan te­tandhingan esuk kuwi jebul ditonton bocah sepirang-pirang. Ana Kasut, Paino, Jono, Rustam, Kliwon, lan liya-liyane.

Bocah-bocah banjur padha nglum­puk ing papan wedhen kono. Dira wus tangi lan ora duwe rasa dhendham ba­bar blas. Gelut-gelutan utawa dolanan perang wus lumrah ditindakake bocah-bocah saumurane Sudira. Sinambi golek kayu bakar utawa pakan ingon-ingon liyane, dedolanan perang-perangan bi­sa dadi selingan kang nengsemake. Sa­wise mlumpuk Kasut duwe pinemu.

“Piye kanca-kanca yen saiki mbakar pohung wae?” pangajake Kasut marang kanca-kancane.

“Mbedhol pohunge sapa?” wangsu­lane Jono genti takon.

“Ana tegale Mbahku,” kandhane Ka­sut.

“Temenan pa?” pitakone Jono ngya­kinake.

“Tenan. Kae lho tegalane ana kono!” wangsulane Kasut karo nuding arah tengen.

“Yoh… aku sarujuk. Saiki ayo an­dum gawe, aku, Jono, Kasirun, karo Dira golek kayu garing lan uwuh dene kowe karo kanca-kanca liyane golek po­hunge. Piye?” wangsulane Cun­dhaka.

Pak Kerta ngeterake anake Sudira karo Cundhaka ana Paguron Pangudi Raga

Pak Kerta ngeterake anake Sudira karo Cundhaka ana Paguron Pangudi Raga

“Mathuk thok! Wetengku ya wis kroncongan kok,” tembunge Kasut.

Bocah-bocah enggal andum gawe. Cundhaka, Jono, Kasirun lan Sudira kang kudu golek kayu, uwuh, utawa urub-urub liyane. Kasut, Paino, Kus­nan lan Rustam sing bakal golek po­hung ana tegalane Mbah Kasut. Let sedhela kabeh sing dibutuhake wis mlumpuk. Kasut, bocah sing paling gedhe ing rombongan iku, enggal-eng­gal nyumet uwuh nganggo watu genen. Let sedhela uwuh wis kobong. Kekayu kang padha diklumpukake eng­gal dibenem ing genengan kuwi. Sawise geni ndadi, pohung enggal di­bakar. Sinambi mbakar pohung bo­cah-bocah padha crita maneka war­na. Let sedhela anggone padha mba­kar pohung wis rampung. Pohung sing wis mateng enggal dijupuk saka pa­pan genen. Bocah-bocah banjur ngu­peng pohung sing meteng mau. Let sedhela wus padha mangan pohung bakar cewal-cewel sinambi geguyo­nan lan gegojegan.

Lagi enak-enake mangan pohung bakar saka arah lor katon……….

Pendhekar Alas Tutupan (1)

Pendhekar Alas Tutupan (1)

Cerita Rakyat | Posted by | July 15, 2014

Pak Kerta leyeh-leyeh, lungguh ing lincak. Sinambi leren, dheweke njaluk digawekake kopi pait karemane. Wis dadi pakulinane bu­ruh tani sij

Sapepake

Rante Mas (2)

Rante Mas (2)

Cerita Rakyat | Posted by | July 7, 2014

Saiki Arumdalu nduwe tugas dhobel ngladeni priya loro, pangeran Tohjaya lan Sang Nata. Ning gandheng sing di­boti Pangeran Tohjaya, mu­la

Sapepake

Rante Mas (1)

Rante Mas (1)

Cerita Rakyat | Posted by | July 4, 2014

Kabeh ora ngira, yen ing wayah candhikala iku bakal ana kedadeyan gedhe sing nggegirisi. Sapa ora ngerti, lan sapa ora ...

Sapepake

Wetune Tembung Saklimah (2)

Wetune Tembung Saklimah (2)

Cerita Rakyat | Posted by | June 30, 2014

“Jan penggalihe ramamu gogrok tenan yen karo Ken Arok. Sasat samubarang dipercayakake dheweke. Marang Keboijo, Ken Arok uga ana ka­wigate

Sapepake

Page 1 of 2812345...1020...Last »