Rante Mas (2)

Saiki Arumdalu nduwe tugas dhobel ngladeni priya loro, pangeran Tohjaya lan Sang Nata. Ning gandheng sing di­boti Pangeran Tohjaya, mu­la Arumdalu rapet tenan, aja nganti Tohjaya ngerti yen dheweke uga ngla­dosi Sang Nata ing wayah wengine. Ing wayah awan, nalika mlebu ing kasatri­yan, Arumdalu gage matur mengkene:

“Gusti Pangeran Tohjaya, nyuwun duka menawi sowan kula ing kasatriyan sering randhat, amargi kula sak rencang para abdi tambah pakaryan. Kedah leladi Sang Nata ing kraton lan sang putri Se­kar Kemuning ingkang lenggah ing ke­putrenipun keng ibu dalem Ken Dhedhes, kabekta anggenipun bobot sepuh, kedah tetirah lan ngaso, mboten pareng kace­lakan Sang Nata.”

“O…ngono ta Arumdalu. Yoh wis ora dadi apa, malah kowe tak paringi jejibahan sisan. Apa wae sing mbok ngerteni jroning kraton, aturna marang aku, syukur yen kowe bisa entuk sisik melik sapa ta seja­tine sing wis kumawani merjaya Rama Nata. Yen kowe bisa ngerteni, Arumdalu, kowe tak sengkakake ing ngaluhur, bakal ndak pundhut garwa.”

“O inggih sendika Gusti pangeran,” wangsulane Arumdalu sumaguh. Sejatine ya kaya ngono iku, tembung sing tansah diantu-antu. Penggalihe priya loro sing wis karegem ketrem ing pamilutane, sing mung pawitan rupa ayu.

Siji lan sijine senajan kaya dene dimaru, ning ora ana sing padha ngerti lan ngle­gewa.

Kaya padatan, arep mapan sare Sang Nata isih ngenteni marake si Arumdalu. Mi­nangka sulihing garwa, sing bisa mbandul kenikmatan sumundhul ing ngawiyat, ngluwihi Sekar Kemuning sing mung putri lugu lan prasaja kuwi. Saking asihe Sang Nata marang Arumdalu sing tansah gawe lega iku, nganti kawiyos tembunge:

“Arumdalu, kowe matura nyuwun apa, mengko bakal ndak paringi.”

“Sinuwun sampun kathah lan tirah-tirah peparing ndalem dhateng kawula. Kawula mboten badhe nyuwun punapa-punapa. Sarehne paduka ngendika yen kawula punika sampun kaanggep ke­kasih, mbok inggiha, wewados-we­wados dalem, kawula punika dipun paringi pirsa, supados kawula saget njagi kasugengan ndalem,” ature Arum­dalu memalat sih sarwi meteki sing lagi sareyan.

Pangeran Tohjaya ngunus curiga, kanthi cepet kacublesake ing pengkeraning Sang Nata

Pangeran Tohjaya ngunus curiga, kanthi cepet kacublesake ing pengkeraning Sang Nata

“Arumdalu, aku iki ora nate kagu­ngan wewadi lan ya ora nate kagungan mungsuh, mula ora perlu disumelangake kasugenganku,” pangandikane Sang Anusapati cetha.

“Inggih sinuwun, sampeyan dalem punika satuhu wasis waskitha lan wi­caksana, ning wonten durjana ngantos mlebet kraton, nyidra yuswa dalem Sang Amurwabumi kok sepriki mboten kalacak. Punika rak aneh ta sinuwun?”

Paring wangsulane Sang Nata Anu­sapati:

“Arumdalu, kowe kuwi mung jejere cethi utawa abdi, ning jebul lantip pi­kiranmu,” ngendikane Sang Nata nga­lem.

“Inggih sumangga anggenipun mastani Gusti, ingkang cetha kawula punika………

Rante Mas (1)

Rante Mas (1)

Cerita Rakyat | Posted by | July 4, 2014

Kabeh ora ngira, yen ing wayah candhikala iku bakal ana kedadeyan gedhe sing nggegirisi. Sapa ora ngerti, lan sapa ora ...

Sapepake

Wetune Tembung Saklimah (2)

Wetune Tembung Saklimah (2)

Cerita Rakyat | Posted by | June 30, 2014

“Jan penggalihe ramamu gogrok tenan yen karo Ken Arok. Sasat samubarang dipercayakake dheweke. Marang Keboijo, Ken Arok uga ana ka­wigate

Sapepake

Wetune Tembung Seklimah (1)

Wetune Tembung Seklimah (1)

Cerita Rakyat | Posted by | June 23, 2014

Bali saka pisowanan sing ajeg dianakake ing pendhak dina Respati Manis, Raden Anusapati dhelog-dhelog ing ngisor wit Na­gasari ing ngarep .

Sapepake

Lebur ing Borobudur (20 – tamat)

Lebur ing Borobudur (20 – tamat)

Cerita Rakyat | Posted by | June 19, 2014

“Iya. Jalaran dening Hyang Widi, aku kang pinesthi nguntabake kowe kanggo mapan ingalam Yomani.” “Keparat kaya serep nyawa kadang d

Sapepake

Page 1 of 2812345...1020...Last »