Mas Karebet (3)

Kanthi rada aras-arasen Jaka Tingkir nuhoni pituduhe swara tanpa rupa mau. Dheweke banjur tumuju Kabuyu-tan Banyubiru.

Ing Dhukuh Caltujuh, mapan ing lengkehing Gunung Lawu, ana sang atapa aran Ki Jaba Leka. Dheweke isih trah Majapahit. Ki Jaba Leka duwe anak lanang bagus rupane tur gagah pideksa, jenenge Mas Manca. Mas Manca lunga saka Caltujuh, arep tapa ing pesisir kidul. Nanging lakune kan­dheg ing pinggir tlaga sing banyune werna biru. Mas Manca banjur ditemu Ki Buyut Banyubiru lan diangkat murid. Ki Buyut bisa maca tandha-tandha yen tembene Mas Manca bakal dadi pa­wongan kang cinaket ratu.

Nalika padha lelungguhan ing gan­dhok ngarep, Ki Buyut Banyubiru kan­dha:

“Anak Angger Mas Manca, sedhela maneh calon ratumu teka mrene. Tem­bene kratone kasuwur, kathik rajane sekti mandra guna. Ora ana mungsuh sing wani. Raja mudha iku keturunan Adipati Jayaningrat ing Pengging. Angger Manca bakal nglungguhi patih. Bapa sing ngupaya dimen gegayuhan iku enggala kasembadan.”

“Inggih, Bapa,” ujare Mas Manca su­muyud.

Rong ndina candhake Jaka Tingkir tu­meka ing kabuyutan, nelakake yen pengin meguru. Dening Buyut Banyu­biru, Jaka Tingkir banjur kaangkat putra, kaya dene Mas Manca. Lelorone banjur seduluran. Sawise telung sasi Jaka Ting­kir cumondhok ing kabuyutan, Bu­yut Banyubiru kandha:

“Anak Angger, kaya wis wektune kowe ngadhep maneh marang Kanjeng Sultan Trenggana. Mumpung iki mang­sa rendheng, panjenengane kulina le­rem ing Gunung Prawata. Dakarah-arah tekamu ing Prawata ngepasi Sultan Bin­tara lagi ana kono. Sliramu dakgawani gembolan, supaya narik kawigatene Kanjeng Sultan. Iki gembolan lemah, lebokna menyang kupinge kebo danu. Kebone bakal ngamuk punggung, nun­­jang-nunjang, ngobrak-abrik apa wae sing tinemu ing Prawata. Mung sliramu sing bisa nyirep pangamuke kebo mau. Mula anak angger tumuli budhala menyang Prawata dimen di­kancani Mas Manca, sedulurku lanang Ki Wuragil lan keponakanku, putrane Buyut Majasta, Ki Wila. Wong telu mau poma dipoma aja kongsi pisah karo anak angger.”

“Sendika Bapa, kula ngiring kersa,” ujare Jaka Tingkir takzim.

Sungu kebo cinengkerem, buntute disendhal ngeget

Sungu kebo cinengkerem, buntute disendhal ngeget

Ki Buyut Banyubiru banjur prentah yasa gethek, awit dirasa luwih becik budhale numpak gethek katimbang lu­maku dharat. Sawise gethek dadi, Ki Buyut nguntabake Jaka Tingkir sa­kadang tekan pinggir bengawan.

Ki Majasta, bapake Ki Wila, melu numpak gethek. Ora keri kanca telu, ganep papat karo Jaka Tingkir. Wong loro bageyan melahi gethek ing mbu­ri, sing loro ing ngarep. Gethek milir nut iline banyu Kali Dengker. Sawise tekan desa cedhak pondhoke Ki Ma­jas­ta, wong papat leren nginep ing ko­no telung ndina. Sawise aso nuli bu­­dhal maneh, nanging Ki Majasta ora melu.

Gethek mlaku alon-alon urut Be­ngawan Picis. Watara jam papat sore……

Mas Karebet (2)

Mas Karebet (2)

Cerita Rakyat | Posted by | May 4, 2015

“Simbok, kula dipundhawuhi Eyang Ageng Sela supados ngabdi dhateng Kanjeng Sultan Demak. Pangestunipun simbok ingkang kula suwun.”

Sapepake

Mas Karebet (1)

Mas Karebet (1)

Cerita Rakyat | Posted by | April 27, 2015

Ki Kebo Kenanga wurung dipikut utusan saka Kasultanan Demak Bintara. Dhasare ora ngrumangsani nerak angger-ang­gering pranatan negara. Seka

Sapepake

Srengenge Esuk ing Suropadan (6)

Srengenge Esuk ing Suropadan (6)

Cerita Rakyat | Posted by | April 20, 2015

Esuke, sawise aweh pituduh sacukupe marang wong-wong kang kajibah nutugake ndhudhuk kalen, Raden Sarapada nyelakake wektu lunga menyang Dhuk

Sapepake

Srengenge Esuk ing Suropadan (5)

Srengenge Esuk ing Suropadan (5)

Cerita Rakyat | Posted by | April 13, 2015

Sawise cumondhok ana Padhepokan Pijahan telung ndina, Ki Wirapati lan Ki Hangga Patra meksa durung oleh wewengan kanggo ngudhari reruwet ...

Sapepake

Page 1 of 3612345...102030...Last »