Pendhekar Alas Tutupan (1)

Pak Kerta leyeh-leyeh, lungguh ing lincak. Sinambi leren, dheweke njaluk digawekake kopi pait karemane. Wis dadi pakulinane bu­ruh tani siji iki, saben sore sabubare mulih saka makarya mesthi nyisihake wektu kanggo ngaso ora ketang mung sawetara wektu. Mbok Kerta setya ngla­deni bojone. Karemane ngombe ko­pi tansah disembadani. Ditunggu sedhela, kopi sing dianti-anti wis dila­dekake. Kanggo kanca ngombe kopi, Mbok Kerta uga nggawa sawetara nya­mikan. Ana blanggreng, pohung bakar, lan uga kacang goreng.

“Wis rampung durung gaweyan ana sawahe juragan Janggol, Pakne?” pita­kone Mbok Kerta.

“Ora ana rampunge, Mbokne. Yen nu­ruti pegaweyane Juragan Janggol ngan­ti taun ngarep ora bakal rampung. Ning aku ya malah seneng. Tegese ora bakal nganggur.”

“Ora perlu ngaya. Yen kesel ya nja­luk prei dhisik,” kandhane Mbok Kerta karo nyelehake cangkir ana ngarepe bo­jone.

“Wis dak pikire dhewe.”

Let sedhela, kopi anget wis disruput. “Emm…iki kopi turahan wingenane apa tuku anyar, Mbokne? Kok rasane gan­dem temen?” kandhane Pak Kerta karo nyekeli gagang cangkir. Sajake nikmat banget nyruput kopi anget kuwi.

“Sing wingenane wis entek. Esuk mau aku wis tuku maneh ana panggo­nane Yu Thiyut. Oh iya Pakne, anakmu lanang Sudira kuwi mbok pisan-pisan diajak menyang sawah. Kareben bisa se­neng atine. Mosok mung ndhuwel ana ngomah terus!”

Nalika macan kuwi mencolot, Sudira mbengok sarwi namakake tumbake

Nalika macan kuwi mencolot, Sudira mbengok sarwi namakake tumbake

“Aku kuwi jane rada isin, Mbokne,” wangsulane Pak Kerta karo ngampet rasa, “E…ya mbok menawa wis nasibe awak dhewe, duwe anak siji wae nan­dhang cacad ora bisa micara. Yen metu gek diajak caturan wong malah gawe bingunge sing ngajak pirembugan. Kuwi rak malah gawe susahe wong liya.”

“Ora perlu menggalih kaya kuwi. Kudune awake dhewe tetap tansah su­ka syukur mring Pangeran. Isih ka­paringan momongan wae wis matur nuwun, Pakne. Dene yen anake dhewe kuwi duwe cacad tuna wicara, banjur arep kepiye maneh? Wong titah sa­wantah iku mung saderma nglakoni. Kudu sabar lan gelem nampa mring ka­hanan. Lha… umpama minggu nga­rep, Sudira diajak menyang sawahe dhewe sing cedhak grumbul kae, pi­ye? Mengko ben melu bubut-bubut su­ket apa macul rak ya bisa,” pinemune Mbok Kerto.

“Ya kena. Sajake minggu ngarep ju­ragan janggol arep tindak kutha golek butuh. Mula, kebeneran banget. Awake dhewe bisa………

Rante Mas (2)

Rante Mas (2)

Cerita Rakyat | Posted by | July 7, 2014

Saiki Arumdalu nduwe tugas dhobel ngladeni priya loro, pangeran Tohjaya lan Sang Nata. Ning gandheng sing di­boti Pangeran Tohjaya, mu­la

Sapepake

Rante Mas (1)

Rante Mas (1)

Cerita Rakyat | Posted by | July 4, 2014

Kabeh ora ngira, yen ing wayah candhikala iku bakal ana kedadeyan gedhe sing nggegirisi. Sapa ora ngerti, lan sapa ora ...

Sapepake

Wetune Tembung Saklimah (2)

Wetune Tembung Saklimah (2)

Cerita Rakyat | Posted by | June 30, 2014

“Jan penggalihe ramamu gogrok tenan yen karo Ken Arok. Sasat samubarang dipercayakake dheweke. Marang Keboijo, Ken Arok uga ana ka­wigate

Sapepake

Wetune Tembung Seklimah (1)

Wetune Tembung Seklimah (1)

Cerita Rakyat | Posted by | June 23, 2014

Bali saka pisowanan sing ajeg dianakake ing pendhak dina Respati Manis, Raden Anusapati dhelog-dhelog ing ngisor wit Na­gasari ing ngarep .

Sapepake

Page 1 of 2812345...1020...Last »