Tameng Pati (2)

Wengine wis tumapak nalika Mariyem ginawa numpak jaran dening Kapiten Naardent. Dalem Kliwonan rinasa samun bareng tininggal Mariyem. Sebab kulinane bakda isyak Mariyem nggladhi putrane Kliwon Hatmono sing cacahe nenem beksa. Kliwon Hatmono ora wigah-wigih melu nabuh gamelan. Nanging bareng wengi iku Mariyem ginawa Landa, anak-anake Kliwon Hatmono banjur padha mopo.

Angin midid sumilir kadya ndamoni sawegung tetuwuhan angiringi rumambate swasana wengi. Sawise masuh dhiri kaya padatan saben mulih lelungan, Kapiten Naardent gegancangan marani Mariyem sing isih lungguh ijen ing kamar tamu. Karo ginandheng mlebu, Kapiten Naardent nuli nuduh-nuduhake sawernaning piranti ing omah loji iku.

“Tuwan mapan wonten ndalem punika piyambakan?” takone Mariyem.

“Iya. Mula aku butuh tansah kokkancani,” muni ngono karo nggrayangi bokonge Mariyem. Mariyem endha radha ngadoh.

“Lha keng garwa kalihan para putra manggen wonten pundi, Tuwan?”

“Bojo lan anakku ana Batavia. Saben wulan merlokke plesir menyang Bandung.”

“Menawi ngaten kula tumut wonten dalem Batavia kemawon.”

“Hus, aja! Neng omah dhines kene  aku tansah kasepen. Jalaran jejibahan saka negara, ing kene aku ora oleh nggawa kulawarga,” wangsulane karo tangane ngelus-elus rambute Mariyem.

Mariyem sejatine risi marang patrape Naardent sing kumudu nggrayangi awake, nanging diudi ora nduwa sarana kasar dhisik. Mariyem mung nginggati kanthi cara mire-mire rada ngadoh.

“Jejibahan saking negari punika awrat, Tuwan. Ewasemanten kedah sinangkul kanthi bombong lan sagenging raos iklas. Jer mboten saben tiyang saged pinitados ngayahi jejibahan punika. Mila kula tumut bingah lan mongkog Tuwan gumolong nengenaken darma dhateng negari.”

“Jebul ora mung ayu rupamu kowe Yem, nanging uga pinter. Wawasanmu jembar,” tumanggap ngono Kapiten Naardent karo  mepeti Mariyem.

Mariyem mung nginggati kanthi cara mire-mire rada ngadoh

Mariyem mung nginggati kanthi cara mire-mire rada ngadoh

“Tuwan welas dhateng kula mboten?” ujare Mariyem karo nampel tangane Naardent sing wiwit kurang ajar.

“Mesthi wae aku welas marang kowe cah ayu. Upama ora welas rak kawit mau kowe takprawasa. Ora ana wong liya ing omah iki kejaba awake dhewe wong loro.”

“Kalihan garwa putra ugi welas?”

“Kok pitakonmu aeng-aeng ta? Ya mesthi wae minangka bapak aku tresna karo brayatku,” wangsulane keprungu ora seneng.

“Menawi ngaten, mangga ndedonga Tuwan, murih pinaringan kekiyatan miwah kawicaksanan dening Gusti.”

“Gustimu ya Gustiku lan Gustine kabeh sarwa dumadi. Yen kowe nganggep Gustiku seje karo Gustimu, ateges kowe………

Tameng Pati (1)

Tameng Pati (1)

Cerita Rakyat | Posted by | June 22, 2015

Binarung ocehe jalak bali ing kurungan emperane omah joglo kuwi, srengengene ngarepake angslup. Pawongan cakrak, pakulitan bule, dedeg pidek

Sapepake

Mas Karebet (5)

Mas Karebet (5)

Cerita Rakyat | Posted by | June 8, 2015

Kenya loro sulistya ing warna sing ngreksa regol pertapan agahan munjuk atur marang Ratu Kalinyamat yen Sultan Hadiwijaya bakal tedhak.

Sapepake

Mas Karebet (4)

Mas Karebet (4)

Cerita Rakyat | Posted by | May 26, 2015

Kacarita, Ki Ageng Sela sing tau gagal ngrabasa Demak Bintara, mangkat menyang sawah karo manggul pacul. Nadyan udane deres banget ...

Sapepake

Mas Karebet (3)

Mas Karebet (3)

Cerita Rakyat | Posted by | May 18, 2015

Kanthi rada aras-arasen Jaka Tingkir nuhoni pituduhe swara tanpa rupa mau. Dheweke banjur tumuju Kabuyu-tan Banyubiru. Ing Dhukuh Caltuju

Sapepake

Page 1 of 3712345...102030...Last »