Pendhekar Alas Tutupan (15)

Komandhan Tyasa Guna ora wedi ngadhepi senjata kaya kuwi. Dheweke terus ngangseg maju. Serangane nora saya kendho. Su­dira nyoba mancing serangane Sang Komandhan. Kepancing karo siasate Sang Manggala Yuda, Tyasa Guna pe­ngin bisa enggal natoni mungsuhe. Men­colot saka gigire kuda, Koman­dhan Tyasa Guna nyamberake pe­dhang kanthi tenaga sakayange pe­ngin nugel gulune Sudira. Ananging serangan iki luput. Komandhan Tyasa Guna sigra tiba klumah dhawah ka­leng­gah ing bantala. Ngerti mungsuhe tiba glangsaran, Sudira enggal anjlog mudhun saka gigire kuda. Upama kepe­ngin mateni Komandhan Tyasa Guna, mesthi wae Sang Manggala Yuda bisa. Kang kaya iku prasasat suwe mijet woh­ing ranti. Nanging, dheweke isih duwe rasa welas. Senjata cemethi buntut ma­can putih mung disabet-sabetake sakiwa tengene awake Tyasa Guna nganti metu geni ing sakiwa tengene papan kono. Suwe-suwe Komandhan Tyasa Guna ka­migilan lan pasrah bongkokan. Mang­gala Yuda Sudira enggal dhawuh prajurit supaya ngrangket lan mbanda tangane Sang Komandhan kagiring ing pakun­jaran.

Sawise Komandhan Tyasa Guna ke­rangket, wus ora ana maneh pendhe­reke kang wani lumawan. Hutaya dhewe ora duwe kekuwatan apa-apa. Dheweke langsung angkat tangan banjur dibanda, lan diglandhang prajurit. Prajurit-pra­jurit kang sekawit tundhuk mring pe­ngaruhe Komandhan Tyasa Guna wu­sana padha pasrah bongkokan. Cun­dhoko kang wus kepikut marang pang­glembuke Komandhan Tyasa Guna uga melu pasrah.

“Sudira, aku ora ngerti yen Koman­dhan Tyasa Guna jebul nglumpukake pra­jurit, klebu aku lan kanca-kanca kanggo ngraman. Saiki aku rumangsa luput lan pasrah bongkokan,” kandhane Cundhoko, kancane Sudira jaman isih cilik.

“Ora dadi apa, Kakang Cundhoko. Kang jeneng manungsa mesthi ka­pang­gonan dosa, lali lan uga luput. Sing wigati, Kakang Cundhoko ngleng­gana mring kabeh kaluputan,” wangsulane Sudira.

“Iya kaya mangkono. Aku bakal mituhu marang kabeh dhawuhmu.”

Kula tresna kalih panjenengan lho Kangmas, wangsulane Tyasningsih

Kula tresna kalih panjenengan lho Kangmas, wangsulane Tyasningsih

“Bab iku gampang. Aku dak ngram­pungake dhisik perkara iki. Kakang Cundhoko, manut wae dadi tawanan sawetara wektu.”

“Yoh”

Kraman iku akhire bisa kasirep dening Sudira. Kabeh pandheganing kraman wus kasil diringkus. Ontran-ontran kang dipandhegani dening Ko­mandhan Tyasa Guna iku ora wurung kepireng ing ngarsane Prabu Lesan Pura. Sang Prabu enggal kondur mring kedhaton sawise sawetara wektu cumondhok ing pasanggrahan. Sang Prabu bakal menehi pidana mur­wat marang sapa wae kang wus ka­bukten dadi kraman negara.

“Para punggawa pangembating praja, para sesepuh praja, para pra­ju­rit, senopati, lan manggala yuda, dina iki ingsun minangka songsong gung ing Praja Tanjung Anom mutus­ake Komandhan Tyasa Guna, Hutaya, lan kabeh nayaka praja kang kabuk­ten ngadani kraman, sun ganjar pi­dana pati. Laku kraman bisa digam­barake lir wit kemadhuh kang bisa mateni wit-witan kang ditumpangi, mula ukum pati wus…..

Pendhekar Alas Tutupan (14)

Pendhekar Alas Tutupan (14)

Cerita Rakyat | Posted by | October 13, 2014

“Banjur kowe piye Sudira?” “Kula namung saged matur  tansah  sendika ing dhawuh. Mendhet rumiyin saged utawi cekap nampi sisanipu

Sapepake

Pendhekar Alas Tutupan (13)

Pendhekar Alas Tutupan (13)

Cerita Rakyat | Posted by | October 10, 2014

Kelakon dumadi oyak-oyakan. Ananging playune turangga kang tinitihan Prabu Lesan Pura kalah banter. Kuda telu kang ngoyak iku ora liya ...

Sapepake

Pendhekar Alas Tutupan (12)

Pendhekar Alas Tutupan (12)

Cerita Rakyat | Posted by | October 3, 2014

Prajurit Kencana Arga kang luwih nguwasani palagan bisa ngajar entek-entekan Wadya Tanjung Anom. Akeh wadya Tanjung Anom kang nandhang tatu

Sapepake

Pendhekar Alas Tutupan (11)

Pendhekar Alas Tutupan (11)

Cerita Rakyat | Posted by | September 19, 2014

“Iya. Ayo nylametake urip. Karepku kabeh wadya Kencana Arga padha ngungsi ing kadipaten sakiwa tengene Kencana Arga kene. Yen wus ...

Sapepake

Page 1 of 3112345...102030...Last »