Srengenge Esuk ing Suropadan (6)

Esuke, sawise aweh pituduh sacukupe marang wong-wong kang kajibah nutugake ndhudhuk kalen, Raden Sarapada nyelakake wektu lunga menyang Dhukuh Digelan. Pedhukuhan  Digelan durung reja, mung tinemu omah cacah telu. Sarapada bisa mesthekake menawa omahe Ki Digel sing paling gedhe.

“Assalammualaikum. Kula nuwun,” Raden Sarapada uluk salam.

“Walaikumsalam. Panjenengan sinten?” pitakone sawenehe wanita kang mbukakake lawang.

“Kula Sarapada, wingking saking Dhukuh Sarapadan. Menapa leres menika dalemipun Ki Digel?”

“Leres ki sanak, nanging bapakipun nembe nderes aren wonten wana. Menawi ki sanak ngersakaken badhe manggihi, sekedhap kula kengkenan anak kula supados nyusul bapake dhateng wana.”

Ora gantalan suwe priya gagah sabarakane Sarapada kledhang-kledhang teka. Sawise tetepungan lan bage-binage, Ki Digel miterang, “Ki Sarapada, wonten kersa ingkang kados pundi dene panjenengan keraya-raya madosi kula ingkang namung tiyang ndhusun niki?”

“Ngaten ki, sowan kula sepindhah niyat silaturahmi. Kaping kalihipun kula ngaturaken gunging panuwun, dene ndika sampun sabiyantu dhateng kula dalah warga Padhukuhan Sarapadan   rikala pasulayan mengsah grombolan Dhemit Guwa Mangleng.”

“Nggih, sami-sami, kula malah sampun kesupen kedadosan menika. Salajengipun menapa wonten perkawis ingkang wigatos?”

Saka dhapurane pring lan wit-witan gedhe, katon regemenge wewayangan ireng

Saka dhapurane pring lan wit-witan gedhe, katon regemenge wewayangan ireng

Ki Sarapada banjur nyritakake wigatine nemoni Ki Digel, yaiku gegayutan karo anane reridhu anggone gawe kalen ing Gumuk Kaliampo. Krungu critane Sarapada, jroning batin Ki Digel seneng awit yen kalen-kalen kuwi sida mawujud, Dhukuh Digelan bisa melu ngrasak­ake paedahe. Mula Ki Digel ora gemang sabiyantu sabisane marang Raden Sarapada.

“Menawi ndika kersa ndhahar atur kula, pakaryan menika saget rampung menawi kita purun nyuwun pambiyantunipun paraga sekti ingkang manggen wonten sakiwa tengenipun dhusun mriki,” Ki Digel aweh pamrayoga.

“Kula sarujuk. Nanging sinten paraga sekti menika?”

Ki Digel ambegan landhung,  alise gathuk. Sawise amem sawetara,  Ki Digel  mangsuli, “Kula……….

Srengenge Esuk ing Suropadan (5)

Srengenge Esuk ing Suropadan (5)

Cerita Rakyat | Posted by | April 13, 2015

Sawise cumondhok ana Padhepokan Pijahan telung ndina, Ki Wirapati lan Ki Hangga Patra meksa durung oleh wewengan kanggo ngudhari reruwet ...

Sapepake

Srengenge esuk ing Suropadan (4)

Srengenge esuk ing Suropadan (4)

Cerita Rakyat | Posted by | April 8, 2015

”Piye iguh pratikelmu thole Sarapada?” “Ngaten eyang, kanca-kanca tilas prajurit wonten tigang dasa cacahipun. Prayoginipun dipunpa

Sapepake

Srengenge Esuk ing Suropadan (3)

Srengenge Esuk ing Suropadan (3)

Cerita Rakyat | Posted by | March 27, 2015

Raden Sarapada noleh marang Pangeran Pujud sajak mundhut tetimbangan. Durung nganti Pangeran Pujud kumecap, Ki Wirapati celathu, “Yen Dhi

Sapepake

Srengenge Esuk ing Surapadan (2)

Srengenge Esuk ing Surapadan (2)

Cerita Rakyat | Posted by | March 17, 2015

“Menawi mekaten kula nyuwun pamit Ki Wirapati, jalaran selak dipunajeng-ajeng Kakang Martaya, ugi sampun ngantos lampah kula menika kejodh

Sapepake

Page 1 of 3512345...102030...Last »