Kersane kang Gawe Lakon

Sing jeneng ditampik prawan, aku iki jan apal banget. Yen ora kleru, kaping pitu aku  ngalami ditampik prawan ayu. Sing jan nylekit banget nganti nandhes tekan ati iku siji. Nganti wis dadi tuwa saiki iki, seriking ati isih sok krasa.

Jenenge Pangastuti. Bocahe, dhek se­mana kae, pancen ya oke tenan. Pawakan sedheng sarwa selaras, pakulitane kuning mencorong kaya Nyi Blorong (nadyan aku durung tau weruh Blorong), mripat blalak kolir-kolir, lambene… wah jan, dhemes abang alami. Yen ngguyu katon untune pu­tih lirik-lirik,…. oh, upama saiki ngono, untune iku wae payu sakmilyar.

Dheweke iku anak wedana, tur anak tung­gal. Dadi ya kopen samubarange. Ya nyandhange, ya mangane, ya kabeh pe­pe­ngi­nane sarwa keturutan. Gumunku, anake wong sugih kok sekolah trima nglaju num­pak sepur. Jare yen mondhok ora krasan.

Sekawit aku ora nggagas. Nanging dheweke iku ngakrabi karo aku. Saben-saben meling: “Mas, nek kowe teka dhisik, aku digolekke enggon lho, ben isa jejer?” Dadine ing njero sepur kerep banget lungguh jejer aku. Tur lageyane sakepenake, sok-sok lendhotan pun­dhakku barang. Mula nalika aku rampung ujian klas 3 SMA, dakcoba kirim layang, nelakake kepengin sambung tresna. Oh, jebul dibalesi ora ilok tenan. Ngene balesane:

Mas, kowe ki apa ora tau ngilo ta. Wis rupane elek, anake wong mlarat, senengane nglamar cah ayu-ayu. Ngertiku wis ana cah pitu sing kok lamar, kabeh nampik. Kok ora kapok-ka­pok, malah saiki nglamar aku, prawan kembange bocah se­puran. Olehku rumaket karo kowe iki mung dakenggo pengawal supaya aku ora diganggu uwong. Lha kok tekan-tekane nglamar aku. Ngertiya ya mas, kowe kuwi pantese mung dadi tukang kebon ing daleme bapakku. Dhuwur-dhuwure dadi sopirku, nyopiri mobile wong ayu iki, yen pinuju plesir karo bojoku. Eling mas, milih bojo iku sing sejajar, aja kaya wong cebol ngrang­sang mega, mundhak sengkleh baumu. Cukup semene. Pangas­tuti.

Bubar maca layang balesane, jantungku kaya arep pecah, dhadhaku kaya arep bengkah. Nanging sirahku tetep wutuh lan bisa mikir waras. Sakala aku ngadeg ing ngarep kaca pengi­lon. Dakpikir omonge dhik Pangastuti iku pancen bener kabeh. Dhapurku pancen elek, wong tuwaku ya pancen mlarat. Nanging aku duwe keluwihan: pinter. Wiwit sekolah dhasar nganti tekan SMA, aku juwara klas terus. Lan iku ora katon ing pengilon kono.

Mas, sejatine wis suwe banget aku pengin ketemu kowe

Mas, sejatine wis suwe banget aku pengin ketemu kowe

Balesane Pangastuti dhek semana pancen gawe seriking atiku. Nanging uga dadi cemethi kang mecut greget semangat­ku, satemah thukul tekadku nerusake kuliyah, ora ketang embuh kepriye carane golek dhuwit kanggo wragade. Uga saka layang balesan sing nyerikake iku aku dhek semana oleh ilham kanggo golek dhuwit. Dhek semana aku banjur kursus setir mobil, lan sawise oleh SIM, aku ndhaftar dadi sopir taksi. Malah aku uga oleh ilham, lerege marang gegayuhan: muga besuk aku kelakon nyopiri mobile wong ayu sing ora liya bojoku dhewe, yen pinuju plesir karo aku dhewe. Yen ndilalah ana ndalan kepethuk Pang­as­tuti, aku arep mandheg njur bojoku dakjak mudhun se­dhela, supaya Pangastuti weruh yen bojoku luwih ayu tinimbang dheweke. Upama dheweke mlengos ethok-ethok ora weruh, aku arep dhehem: ehm, ehm, ngono. Wiwit dina iku, dhehem iku manjing dadi………..

Dhukun Karimun

Dhukun Karimun

Cerita Cekak | Posted by | February 16, 2015

Lurah Wongso sajak kurang rena nalika weruh para perangkat desa an­dha­hane padha ngrasani Mbah Dhukun Karimun ing selane nyam­but gawe .

Sapepake

Elegi Randha Lola

Elegi Randha Lola

Cerita Cekak | Posted by | February 6, 2015

Keri-keri iki Larsih ke­temu lang­ganan anyar kang kawetu rem­buge kepengin ngajak omah-omah. ”Mas Kukuh ngerti ta, nek aku iki wong

Sapepake

Prabaretna

Prabaretna

Cerita Cekak | Posted by | February 3, 2015

Tak sawang saka pucuk rambut nganti pucuk sikil tansaya ayu nengsemake. Prabaretna, guru lese  Lita, ponakanku. Dedege dhuwur, pakulitan ny

Sapepake

Bekti Ginawa Mati

Bekti Ginawa Mati

Cerita Cekak | Posted by | January 30, 2015

Lemah kuburane isih teles. Rasa sungkawa lan kelangan durung ilang saka atine kula­war­ga. Lan luhku bali tumetes nalika listrik wiwit ...

Sapepake

Page 3 of 3612345...102030...Last »