Mustika Kang Paling Aji

Putrane Bu Darno mono loro wadon kabeh, sing wiwit isih cilik wis ditinggal seda bapake, ya Pak Sudarno sing mbiyen ngasta kepala sekolah SMP. Dhek semana seda merga ngalami kacilakan tabrakan nalika arep tindak mulang. Kundarti, putrane sing mbarep, saiki wis klas telu SMP. Wondene adhine, Kuntarti, lagi klas enem SD.

Kaya ngapa susahe Bu Darno sing minangka pedagang bathik ing wektu iku ditinggal seda kakunge kathik tininggalan putra loro sing nedheng-nedhenge kemragad. Sarwa-sarwi dipikir lan ditandangi dhewe. Tujune putra-putrane mau padha pinter. Pikirane lantip. Tur yen dituturi cepet tanggap. Kabeh mau gawe bombong atine wong tuwa. Lagi wae Kundarti tamat SMA wis dilamar pemudha putrane kancane dagang Bu Darno, sing sok ndhe­rekake ibune menyang daleme Bu Darno merga ana ge­gayutane karo urusan bisnis.

Rehne ora pisan pindho ndherekake ibune menyang daleme Bu Darno, mesthi wae pemudha mau banjur tepung karo Kundarti lan Kuntarti. Sidane Budiman, jenenge pemudha sing nyambut gawe ana bank swasta mau, mambu ati marang Kundarti. Dhe­weke ajak-ajak Kundarti mangun brayan. Gandheng  uripe Budi­man katon mapan, mula Kundarti ora kabotan. Nanging Kundarti duwe punagi, suk yen wis dadi bojone tenan, dheweke njaluk dikuliyahake. Budiman  saguh, mula banjur ningkahan.

Lagi entuk setaun nikah, Budi­man dipindhah neng Malang, dikon nyekel kantor cabang sing dibukak neng kana. Kundarti ya ngetutake bojone neng Malang, dikuliyahake ana kana. Saiki Bu Darno mung ka­ro Kuntarti. Nanging bab seko­lahe Kuntarti,  mbakyune ya melu ngragadi, dadi sanggane Bu Darno rada entheng. Apa maneh saiki ponakane, ya putrane mbakyune sing wis dadi dhokter ana Suraba­ya kerep tilik, uga kerep ulung-ulung bulike kanggo wragad seko­lahe Kuntarti nganti rampung.

Baskoro, ngono jenenge po­nak­ane Bu Darno mau. Wiwit Kun­darti lan Kuntarti isih padha cilik-cilik, Baskoro tresna banget marang pernah adhine kuwi. Dha­sar bocah kebombong, tur sarwa keturutan, sawise lulus SMA Kun­tar­ti banjur kuliyah. Kegawa merga pinter lan karep, kuliyahe Kuntarti lancar lan ditresnani kanca-kancane. Watake grapyak semanake, dhasar kasinungan rupa sulistya, mula ora mokal yen Kuntarti dadi kembange kampus lan dadi kekidungane para mahasiswa.

Mudhun saka mobil, Kuntarti didhabyang Baskoro

Mudhun saka mobil, Kuntarti didhabyang Baskoro

Akeh sing kepingin macari, ning Kuntarti mung nganggep ka­beh kanca biyasa. Dheweke tansah nglegani yen diajak ubyang-ubyung sinau bareng-bareng neng perpustakaan, utawa kegiyatan kampus. Ning uger diajak omong-omong bab katres­nan, Kuntarti ora tau nanggapi lan ngalihake rembugan menyang perkara seje. Nganti kanca-kancane putri padha gumun marang pendhiriane Kuntarti sing kuwat lan teguh mau. Sidane pas taun rampung kuliahe, Kuntarti lulus kanthi gelar sarjana ekonomi.

Kabeh bungah. Ibune, Kundarti, lan uga Baskoro. Malah dhe­weke saguh nggolekake gaweyan yen Kuntarti wis karep nyam­but gawe. Nanging………

Songkro

Songkro

Cerita Cekak | Posted by | April 8, 2015

Nasib teri ora ndudut ati tumrap hyang rawi. Kuwi sawijining gegambaran kanggo wong cilik. Lamun ana wong melik dadi panguwasa ...

Sapepake

Keduwung

Keduwung

Cerita Cekak | Posted by | March 27, 2015

Aku mung bisa amem. Ora kuwawa ngucap. Yen isining rumah tanggaku dibukak blak ana sangarepe simbah lan bulik kaya ngono ...

Sapepake

Patang Sasi

Patang Sasi

Cerita Cekak | Posted by | March 17, 2015

Jam telu bocah-bocah ing ruwang sekretariat wis padha turu angler. Embuh merga kekeselen bubar gladhen karawitan mau apa merga parak ...

Sapepake

Kepencut Angen-angen

Kepencut Angen-angen

Cerita Cekak | Posted by | March 10, 2015

Jaman saiki sapa sing ora wanuh karo facebook.  Ora bocah, ora  wong tuwa kabeh wis kecandhu­wan media sosial paling populer ...

Sapepake

Page 3 of 3712345...102030...Last »