Kenthong Muni Pisan

Taun pitungpuluhan, Desa Purwanegara, Kecamatan Purwanegara durung klebon listrik, yen bengi isih peteng. Omah-omah mung nganggo lampu teplok, lampu gan­tung apa senthir sing bahan bakare lenga patra, sing jaman semana diarani lenga latung. Ing pinggir-pinggir dalan sing ana omahe, mung dipasangi ting kanggo pa­dhang-padhangan. Sing diarani ting mono senthir sing sakubenge ditutupi kaca bening kareben ora mati yen katiup angin. Ing ndhuwure diwenehi kawat kanggo gantungan lan ana payone supaya ora kle­bon banyu udan. Tumrape wong sing sugih, padhang ing omahe rada njingglang, amar­ga nganggo lampu petromak sing wektu iku luwih kawentar diarani strong king. Yeng ana wong sing duwe kajat, padha nyewa petromaks kanggo padhang-padhang, lan kanggone wong sing sugih, sing kajate nanggap wayang, bisa nyewa diesel babah Lindhong neng Klampok.

Wengi iku, omahe Kadirun padhang-njingglang, awit dheweke lagi duwe kajat nyunatake anake sing ragil, kathik nganggo nanggap wayang kulit dhalang Sardi. Lam­pune nganggo lampu sewane Lindhong sing dipasang tekan plataran. Sindhen sing melu dhalang Sardi sindhen Kenes, sing bocahe ayu tur wis kawentar swarane ulem, tembangane enak dirungu. Merga ana tanggapan wayang, omahe Kadirun dadi rame banget. Regeng. Tamune akeh, gilir-gumanti. Sing padha nonotn wayang uga akeh banget, ing jero omah kebak, ing latar uga kebak, jer ing desa kono pancen arang-arang ana wong kajatan sing nanggap wayang kulit.

Kusen uga teka omahe Kadirun, perlu arep kondangan ngiras nonton wayang. Na­lika Kusen teka, wayange wis lagi perang kembang. Ing antarane sing padha nonton wayang, Kusen weruh blegere Sariman sing lungguh cedhak karo Tumiran. Weruh sariman ana kono, atine Kusen dadi ngra­sa seneng. Seneng, amarga dheweke wis ngerti yen Sariman nonton wayang mesthi bakal suwe, embuh kapan menyate. Malah bisa-bisa menyate nganti wayahe gen­dhing Ayak-ayak pamungkas. Lan yen meng­kono, ateges apa sing wis dirancang wiwit awan mau bakal kelakon.

Mbuh pira suwene, ngerti-ngerti dheweke krungu swarane wong padha guneman

Mbuh pira suwene, ngerti-ngerti dheweke krungu swarane wong padha guneman

Kusen ora suwe olehe nonton wayang. Sawise ke­temu Kadirun lan ma­ngan ngombe saperlune, banjur pamitan mulih. Na­nging dheweke ora terus mulih. Rancangane bakal enggal-enggal dicakake. Iki kalodhangan sing langka, kalodhangan sing bisa digunakake wengi iki uga. Ora saben dina ana kalo­dhangan kaya ngene iki, ngono batine. Atine tam­bah seneng. Metu saka omahe Kadirun banjur mampir tuku pecel-tahune Yu Tarwi rong wungkus. Banjur dheweke mlaku ngidul liwat dalan cilik sing peteng, awit wulane isih tanggal nom tur rada men­dhung. Mung kala-kala sen­tolope diurubake kanggo madhangi dakan sing arep diliwati.

Karo mlaku, pikirane banjur kelingan kedadeyan dhek awan mau. Awan, mau Kusen sing biyasane dodolan wedang lan gorengan ing warung pinggir desa, ora bukak. Payon warunge padha bocor, dadi prei sedina kanggo dandan payon. Ram­pung dandan payon nuli……….

Tinggalane Bapak

Tinggalane Bapak

Cerita Cekak | Posted by | August 12, 2014

Dak etung-etung sedane bapak ki wis rong puluhan taun ke­pungkur. Dumadakan wae aku kok gawang-gawang kelingan dhawuh piwelinge almarhum te

Sapepake

Mobil Dines Biru Tuwa

Mobil Dines Biru Tuwa

Cerita Cekak | Posted by | August 8, 2014

Kabar angin ngenani rotasi ja­batan santer keprungu ing laladan sekretariat pemda. Kabare, jabatan kabid aset dhaerah pe­pak karo fasilita

Sapepake

Tebasan Kotos-kotos

Tebasan Kotos-kotos

Cerita Cekak | Posted by | August 4, 2014

Wektu iki nasibe tebasan pari jan apik. Rega beras lagi mumbul, tebasan ing ting­kat petani isih rada cen­dhek. Diundhaki sithik ...

Sapepake

Mega Klawu

Mega Klawu

Cerita Cekak | Posted by | July 23, 2014

Angin tumiyup alon. Srengenge mesem endah ing horison kulon. Ing langit katon rombongane kuntul mabur ngetan, ngentha pepethan traju telu. .

Sapepake

Page 3 of 3112345...102030...Last »