Wewaler

Srengenge wiwit ngglewang. Aku lungguh ana ngisor uwit karo nyawang kiwa tengene komplek pesareyan.
Suket-suket sing maune katon njembrung wis sumilak padhang sawise dibabadi  wong-wong iku. Aku dhewe wis ora kuwat tandang gawe mbabadi suket kaya ngono mau. Bisaku mung nyawang karo aweh pamrayoga murih becike.

Saben arep dianakake acara nyadran, sedulurku sing ana Cilacap ajeg ngabari. Tumrapku nyadran ora mung saderma ziya­rah menyang pesareyane bapak, ibu lan para leluhur, nanging uga mujudake sarana kanggo silaturahmi trah Wurya­sentanan sing wis sumebar ing ngendi-endi panggonan.

“Kapan rawuhipun, Mas Yok?”

Aku noleh marang asale swara. Jebul Farida, adhiku nak ndulur.

“Wingi, Dhik.”

“Wau dalu nyare wonten pundi?”

“Neng nggone U-ung.”

“Mangke dalu nyare Bogowonto nggih, Mas.”

“Ya, Insya Allah”, wangsulanku nglegani atine Farida.

Farida nuli lungguh njejeri aku.

“Kalawau kula pinanggih Mbak Lastri,”  ucape lirih.

“Ana ngendi?” pitakonku kaget.

“Wonten komplek pemakaman sebelah, komplek Sasrakusuman.”

Aku legeg. Atiku wiwit gronjalan.

“Kula wangsul rumiyin, Mas. Ampun kesupen lho, mangke dalu nyare panggenan kula. Kula rantos.”

Aja kaget Wres, pakdhemu ki jago merayu

Aja kaget Wres, pakdhemu ki jago merayu

Farida menyat banjur ninggalake aku. Srengenge saya ngglewang. Ha­wane wis ora pati panas. Angin tumiyup ngobahake wit-wit glagah ing makam trah Wuryasentanan. Angen-angenku tumlawung adoh.

“Kangmas,” swara alus iku mbu­yarake lamunanku. Wanita ngunduri tuwa nggejejer watara limang meter ing mburiku.

“Jeng Lastri!” panguwuhku karo krengkangan menyat.

“Samenika panjenengan kok dados agen minuman penyegar Cap Kaki Tiga ta, Kangmas,” aloke mbe­da nalika weruh lakuku disangga teken. Aku mesem.

“Karang ya wis tuwa, Jeng, arep piye maneh. Karepku ya kepengin bregas kaya biyen.”

“Kapan rawuhipun, Kangmas?”

“Wingi.”

“Samenika lenggah wonten pundi ta?”

“Ana Semarang. Jeng Lastri dhewe ana ngendi saiki?”

“Kula wonen Bandung, ndherek Mas Maryono, kangmas kula mbajeng. Kangmas  wonten Semarang kalihan sinten?”

“Dhewe, Jeng.”

“Menapa mboten prayogi…………..

Caleg Mbambung

Caleg Mbambung

Cerita Cekak | Posted by | April 27, 2015

Lageyane Wigati keri-keri iki malik grembyang. Sing maune ora gelem sapa aruh marang tangga teparone, saiki malah ora mung grapyak ...

Sapepake

Ngamen

Ngamen

Cerita Cekak | Posted by | April 20, 2015

Wengine krasa tintrim. Sanajan ora udan, nanging omah-omah wis padha nutup lawang wiwit sore. Apamaneh katambahan keluk tilas obong-obongan

Sapepake

Mustika Kang Paling Aji

Mustika Kang Paling Aji

Cerita Cekak | Posted by | April 13, 2015

Putrane Bu Darno mono loro wadon kabeh, sing wiwit isih cilik wis ditinggal seda bapake, ya Pak Sudarno sing mbiyen ...

Sapepake

Songkro

Songkro

Cerita Cekak | Posted by | April 8, 2015

Nasib teri ora ndudut ati tumrap hyang rawi. Kuwi sawijining gegambaran kanggo wong cilik. Lamun ana wong melik dadi panguwasa ...

Sapepake

Page 3 of 3812345...102030...Last »