Pisan Ji Iki

Priya umur patlikur tau iki dening wong tuwane diwenehi peparab Prakosa. Kanthi pangajap, tem­bung mau bisa nu­mu­si uripe ing tembe. Digadhang, Prako­sa bisa dadi uwong kang prakosa saka­behe. Ya laire ya batine.

Nanging, gegadhangan lan kanyatan kadhang adoh sungsate. Pancen, Prako­sa pengkuh awake. Nanging ringkih sosial ekonomine. Nasibe Prakosa ora adoh karo Mbok Jumal, wong tuwane kang wis randha kang pegaweyane bakul oprokan ing pasar kecamatan.

Merga kahanan mau, saluluse Pra­kosa saka SMA Yayasan Harapan Bangsa sawetara taun kepungkur, dheweke ora bisa nerusake sinau ing pamulangan kang luwih dhuwur. Pepenginane dadi Ma­hasiswa Fakultas Sastra pupus.

Begja, dene Tukirin, pak cilike kang njabat Sekdes akeh relasine. Yen Prakosa gelem, dheweke arep dititipake kerja ing perusahaan mebel duweke Mundiyo.

“Katimbang mung nyemamlem nang omah, kerja nang kana rak bisa nggo go­lek pengalaman. Kanggo pancadan, sapa ngerti sesuk-sesuk ana pegaweyan liya sing luwih menjanjikan”, kandhane Tukirin nalika semana.

“Piye? Nek gelem, engko sore aku tak mrana. Pak Mundiya iku nek karo aku gampangan kok”, sambunge Tukirin.

Dipikir-pikir, ora ana pilihan liya, Pra­kosa manthuk.

Tak metu sik, Ndhuk, golek PS nang nggone Sadinu

Tak metu sik, Ndhuk, golek PS nang nggone Sadinu

Mundiyo, juragan mebel iku isih duwe rasa sungkan marang Sekdes Tukirin. Pra­kosa kerja neng kono ora dikon dadi tu­kang plitur, nanging dilungguhake kan­tor. Minangka tenaga administrasi lan se­kretaris, ngrangkep jaga show room, mbok­menawa ana pelanggan utawa pem­beli sing arep tuku mebel.

***

Ora krasa wis karotengah taun Pra­kosa nyambut gawe melu Mundiyo. Se­neng ora seneng dilakoni. Jalaran, ang­gone madik-madik golek pegaweyan liya durung ana asile. Prakosa nglenggana, ja­man saiki nek mung pa­witan ijasah SMA, ta­ngeh lamun bisa entuk gaweyan sing menjanji­kan. Laras karo sing dii­dham-idhamake.

Sawijining wengi Pra­kosa nyedhaki Embokne. Arep omong bab……

Isih Katon Lintang Kumelip

Isih Katon Lintang Kumelip

Cerita Cekak | Posted by | June 19, 2014

Srawungku karo langganan me­belku saka Australi saya raket, nganti wis ora basan-binasan, cu­kup ngoko. Sairing karo iku, saya santer pita

Sapepake

Layang kanggo Herlambang

Layang kanggo Herlambang

Cerita Cekak | Posted by | June 9, 2014

Her, lagi saiki aku bisa nyritakake bab kahananku. Wektu lan pi­kiranku wis longgar kanggo nu­lis maneka werna lelakone uripku jroning ...

Sapepake

Kaca Mata

Kaca Mata

Cerita Cekak | Posted by | June 4, 2014

Awan kuwi panase sumelet. Mri­pat klemun-klemun ke­mra­myas. Rasane pedhes ke­na sirat-soroting srengenge ke­tiga dawa. Kumelun endhog

Sapepake

Bosku

Bosku

Cerita Cekak | Posted by | May 28, 2014

Aku kelakon dadi sopir ing omah gedhe magrong-magrong. Pekarangane jembar, upama jaman bi­yen mbokmenawa papan ang­gon­ku nyambut gawe ik

Sapepake

Page 3 of 2912345...1020...Last »