Elegi Randha Lola

Keri-keri iki Larsih ke­temu lang­ganan anyar kang kawetu rem­buge kepengin ngajak omah-omah.

”Mas Kukuh ngerti ta, nek aku iki wong rusak. Suk kowe gela lho!”

Kuwi wangsulane Larsih ri­ka­la ditari Kukuh arep diajak mangun bale omah. Sawuse un­jal ambegan landhung dhe­weke  banjur  mbacutake omong­­e nge­mu surasa ngalua­lah sajak semplah, “Wis ta, Mas…, wong takdirku kaya nge­ne ya daklakonane. Kowe goleka wong sing apik-apik wae.”

”Sih, tembung takdir aja kokanggo kudhung laku mak­siyat, lho. Gusti Allah ora nger­sakake menungsa nandhang seng­sara. Ning menungsane dhewe sing gawe.  Lan, Gusti Allah uga ora  bakal ngo­wahi nasibe menungsa, saengga me­nungsane dhewe sing ngowahi,” Kukuh mancing-mancing Larsih supaya gelem ndandani uripe. Tiru-tiru kojahe ustadz-ustadz  neng nggone TV ngana kae.

”Weleh, kok ora kumel ilatmu omong maksiyat, maksiyat… Wong kowe ya meh saben bengi ngeloni aku. Hayo, apa nek ngono ra ningkahan kuwi ra jeneng jinah? Hmh, kok isa-isane tutur-tutur. Jas bukak udheng blangkon, huuu!” pamelehe Larsih karo mithes irunge Kukuh.

Nanging iya merga Kukuh, Larsih dadi ora kaya biyasane. Kaya ana rasa ora sreg, diuber-uber swaraning atine dhewe yen dheweke diajak kencan wong lanang liya. Ora merduli sikep tangkep kaya mangkono mau bisa gawe cuwa utawa gedhene nganti nglarani atining liyan. Jebul ketang lagi saprapirane, omonge Kukuh wis ana sing tumangsang ing gampeng-gampenging atine Larsih kang jero.

Yen dipikir-pikir, petunge, Kukuh tenane ya pancen nggantheng. Saumuran jenate Gatot. Larsih banjur gawang-gawang kelingan marang lelakon kang wis mungkur. Gatot mati kacilakan jroning nyambut gawe minangka kuli bangunan. Rikala semana dheweke lagi meteng. Reh dene Larsih kuwi lola, mula  wiwit lair nganti wektu kuwi dheweke kabubuh ngu­ripi anak. Kudu ngopeni lan nggulawenthah Lauri, anak ting­galane Gatot. Bocah sing saiki wis umur limang taun, durung bisa apa-apa, sok rewel, nggemesake. Nanging lucu. Ucap lan solah-tingkahe sok gawe guyu. Bocah kang kudu kecukupan pangan, sandhang, prabot dolanan lan kopen kuwarasane. Nguripi anak! Mung rong tembung kuwi kang tansah ngoyak-oyak Larsih saben melek mripate.

Mas Kukuh, aku wis duwe anak, kowe piye

Mas Kukuh, aku wis duwe anak, kowe piye

Banjur nganggo cara sing kepriye Larsih kudu nguripi anake? Ah, dheweke wis lola. Ora sanak ora kadang. Ora nutug anggone sekolah lan kurang panggulawenthah. Mula iya merga kahanan kang kaya mangkono mau wis kelakon nggeret Larsih nempuh dalan sidhatan. Ambyur ing jagading pepeteng.

Sumungguha ucape Kukuh kena dibundheli, Larsih bakal mbukak byak tangan loro nampani wong lanang kang sate­mene wis mesanggrah ing atine. Wiji katresnan sing disebar Kukuh thukul. Larsih ora nglenggana yen dheweke wis ke­taman wuyung. Ana omah ora krasan, do­lan ora jenak neng ati bingung. Rasane, ke­pe­ngin tansah su­mandhing klawan Kukuh.

Dina-dina candhake, wayah lebar su­rup Larsih kudu-kudua………

Prabaretna

Prabaretna

Cerita Cekak | Posted by | February 3, 2015

Tak sawang saka pucuk rambut nganti pucuk sikil tansaya ayu nengsemake. Prabaretna, guru lese  Lita, ponakanku. Dedege dhuwur, pakulitan ny

Sapepake

Bekti Ginawa Mati

Bekti Ginawa Mati

Cerita Cekak | Posted by | January 30, 2015

Lemah kuburane isih teles. Rasa sungkawa lan kelangan durung ilang saka atine kula­war­ga. Lan luhku bali tumetes nalika listrik wiwit ...

Sapepake

Krodhane Wanita

Krodhane Wanita

Cerita Cekak | Posted by | January 26, 2015

“Ndhuk, dadi wanita kuwi kudu bisa nyembadra,” mangkono semaure sim­bok saben-saben aku wadul ngenani Mas Kajat kang pakulinan thukmise

Sapepake

Pilkades

Pilkades

Cerita Cekak | Posted by | January 20, 2015

Iki wengi kang pungkasan ngadhepake dina pilihan kepala desa utawa pilkades. Warga Desa Sekaran ngim­pun dadi telung panggonan, jumbuh karo

Sapepake

Page 3 of 3612345...102030...Last »