Sawo Kecik

Kahanane pasar Kliwon saiki dadi owah. Para bakul sing biya­sane dodolan beras, klapa, jajanan, bumbon pawon, grabah, nganti tekan bakul kain, sandha­ngan lan mas-masan, ora katon ngadhep barang dagangane kaya biyasane. Nanging padha ganti dagangan anyar, sawo kecik. Kabeh wong sajake padha kepencut ma­rang usaha anyar siji iki.

Pancen wektu iki sawo kecik nduweni prospek sing lumayan apik. Kejaba regane larang, golek-golekane uga gampang. Awit wektu iki pancen lagi mangsane. Mula para bakul rumangsa rugi yen ora melu bisnis musiman iki. Suwening-suwe ora mung para bakul bae sing ngalihake ushane marang sawo kecik. Nanging para bakul sanegara iki wiwit sing mapan ana nggu­nung. desa-desa kapencil, nganti tekan kutha metropolitan kabeh padha ngrem­bangake usaha sawo kecik.

Sawijining sesawangan sing na­rik ka­wi­gaten banget. Ing atase mung sawo kecik, nanging saiki bisa dadi barang dagangan kang pinunjul. Ing emper-emper toko, njero pasar, lan warung-warung pinggir dalan sing didhasarake ora ana liya kejaba sawo kecik. Angkutan umum, prahoto, apa dene kendharaan pribadi sing pa­ting sliri ing ratan-ratan gedhe uga pa­dha ngusung sawo kecik. Spandhuk, baliho, lan pamflet-pamflet ing pinggir-pinggir dalan kabeh ngemot tulisan ngenani sawo kecik. Esuk, sore, awan, bengi, sing ana ing pikirane masarakat ora ana liya kejaba sawo kecik.

Weruh kahanan kang kaya mangkono iku Suro Dengkek, sawijining pengusaha gedhe ing kutha kuwi sajak seneng atine, awit rumangsa bakal antuk bathi sing tikel tekuk saka anggone melu bisnis sawo ke­cik. Ing saben pasar dheweke mesthi nan­dur wong minangka wakile, sing diwenehi kapitayan kanggo nglumpukake sawo kecik saka bakul-bakul cilik.

Saiki sirahe juragan kondhang kuwi mumet

Saiki sirahe juragan kondhang kuwi mumet

“Menawa sedaya sawo kecik saking bakul-bakul alit menika kedah dipun tum­bas?” pitakone Soma Bedor, anak buahe Suro Dengkek.

“Pokoke kabeh sawo kecik saka bakul-bakul cilik kudu ditebas. Yen ora bakal disaut dening pengusaha liya”, wangsulane Suro Dengkek kanthi mantep.

“Menawi sawone tasih enem, rasane tasih sepet, me­na­pa inggih dipun tum­bas?”

“Iya, jalaran satemene sing dak butuhake dudu sa­wone, nanging kecike. Masa­lah rasa ora dadi perkara”.

Anak buahe Suro Dengkek padha katon saya mantep sawise keprungu kandhane ju­ragane sing ngono kuwi mau. Kabeh padha siap kanthi becik, supaya bisa antuk sawo kecik sing akeh kaya sing dikarepake dening juragane. Sawetara iku Suro Dengkek dhewe uga terus mbudidaya supaya usahane kuwi bisa suk­ses. Ngelingi akeh saingane, mula dheweke uga gawe stra­tegi sing jitu.

Saliyane masang wakil-wakile ing saben pasar, Suro Dengkek uga gawe tim-tim anyar. Tim kuwi jenenge tim siluman. Dijenengake ngono awit………..

Minggat

Minggat

Cerita Cekak | Posted by | July 7, 2014

Priyayi sepuh sak ora-orane sak yuswane ibuku yen mireng tembung kaya ngono iku, mbokmenawa gawe ati kekes. Apa maneh yen ...

Sapepake

Ngesir Prawane Kena Randhane

Ngesir Prawane Kena Randhane

Cerita Cekak | Posted by | July 4, 2014

Anggonku kekancan karo Anti wiwit SMA. Wiwit kelas siji lungguhku tansah ana mburine. Sejatine pancen tak jarag, aku mbudidaya supaya ...

Sapepake

Kutang Ireng

Kutang Ireng

Cerita Cekak | Posted by | June 30, 2014

Saupama aku dadi wong sugih, mbokmenawa klambiku bisa akeh. Kutangku lan CD-ku uga akeh. Ora kaya saiki, klambi sing pantes ...

Sapepake

Pisan Ji Iki

Pisan Ji Iki

Cerita Cekak | Posted by | June 23, 2014

Priya umur patlikur tau iki dening wong tuwane diwenehi peparab Prakosa. Kanthi pangajap, tem­bung mau bisa nu­mu­si uripe ing tembe. ...

Sapepake

Page 3 of 3012345...102030...Last »