Yu Senik

Kadidene publik figur, prasasat meh saben irung padha wanuh karo yu Senik. Wiwit balita nganti simbah  jambul wanen. Jeneng Yu Senik moncer ngembari Soimah, artis sarwa bisa sing duwe bakat seni alami kae. Wiwit isih lungguh ing bangku SD, Senik wis digladhi ulah beksan dening ibune. Kebe­neran nalika kuwi ibune dadi guru tari ing padhepokan seni Nglaras Beksa. Emane, bareng nutugake kuliyah ing ISI, Senik  mrothol ing semester loro.

“Karepmu piye ta Ndhuk kok emoh nutugake kuliyah kuwi?” ibune miterang meruhi anake wis telung sasi ora bali menyang kampus sawise prei semesteran entek. Kepara dheweke malah melu nggamblok wayang uwong tobong bebarengan karo se­niman wayang liyane.

“Pengin praktek langsung kok Bu. Menawi wonten kampus ma­teri ingkang dipun wucalaken kula sampun mudheng,”  semaure Senik. Mangka sejatine Senik wis ora niyat nerusake kuliyah mer­ga wulangan ing kampus kurang nyocogi atine lan uga ora kra­san ngekos. Minangka anak ontang-anting sing ora kulina pi­sah karo ibune, Senik ora betah ninggalake omah ing wektu sing suwe.

Saka pakulinane melu njoged lan dadi pemain figuran, suwe-suwe pimpinane wayang tobong Ngesti Budaya, Warsito, ngerti yen Senik pancen nggadhuh bakat seni pinunjul. Ora perlu digosok, bakat senine Senik wis katon men­corong.

Esuk kuwi Senik diundang nga­dhep Warsito merga Trisni sing kulina dhapuk emban pamit ora bisa melu mayang ing pahar­gyan nggantingi (pengetan wiwi­tan giling tebu) Pabrik Gula Trang­kil.

“Nik, upama kowe nyulihi Tris­ni dhapuk emban ngono piye? Mengko bengi awake dhewe  nju­puk lakon Gathutkaca Gandrung. Kowe cukup tutwuri lakune Pregi­wa. Syukur yen kowe bisa cle­mang-clemong mancing lelucon. Iki skenarione.”

Senik nampani lembaran ker­tas folio isi urut-urutan adegan Ga­­thutkaca Gandrung. Sawise diwaca, Senik manthuk.

“Sendhika dhawuh, Bos!”

Wiwit wektu iki yen ngundang cukup yu Senik

Wiwit wektu iki yen ngundang cukup yu Senik

“Ya wis kana, disinau lan gladhen dhisik sing serius. Aja nguciwani penonton merga mengko bengi Pak Camat lan Pak Danramil uga rawuh mirsani awake dhewe.”

Warsito banjur nyasmitani para pemain wayang supaya mi­witi gladhen. Biyasane kejaba nggelar pilem layar tancep se­wengi muput, pangarsa pabrik gula uga nanggap kroncong, ke­tho­prak, ludruk lan ora keri wayang uwong Ngesti Budaya, siji sijine grup wayang uwong sing isih lestari ing laladan  Pati.

Pangarsa pabrik sing piyayi asli Ngayogyakarta kuwi pancen duwe rasa perduli sing gedhe  marang lestarining budaya Jawa. Wayang uwong Ngesti Budaya bisa manggung saben wengi senajan penontone kena dietung nganggo driji uga jalaran oleh suntikan dana saka pabrik. Kepara para pemain wayang sing pendhidhikane cukup tur nduweni ketrampilan tinamtu, dijupuk dadi karyawan pabrik.

Nalika isih SMA, Senik tau nyantrik marang………

Mesthi Ana Dalan

Mesthi Ana Dalan

Cerita Cekak | Posted by | June 8, 2015

Lingsire bagaskara sing katutupan mendhung sore iki dadi gegambaraning atiku. Warna langit abang maya-maya kaya busanane jagad ngemuli alam

Sapepake

Akik

Akik

Cerita Cekak | Posted by | May 26, 2015

MULIH manjing reka-reka melu wong sing padha kranjingan golek akik. Donyane watu sing biyen kerep digawe para dhukun prewangan lan ...

Sapepake

Motor Matic Gambar Sapi

Motor Matic Gambar Sapi

Cerita Cekak | Posted by | May 18, 2015

Wong-wong sugih mblegedhu ing Jakarta kae mipik mobil Alphard sing regane nganti milyaran rupiyah kok kepenak, mung kaya wong tuku ...

Sapepake

Wewaler

Wewaler

Cerita Cekak | Posted by | May 4, 2015

Srengenge wiwit ngglewang. Aku lungguh ana ngisor uwit karo nyawang kiwa tengene komplek pesareyan. Suket-suket sing maune katon njembrung

Sapepake

Page 3 of 3912345...102030...Last »