Deal

Adzan Subuh saka mesjid Al Huda lagi wae rampung. Parak esuk sing atis, krana udan sing telung dina telung bengi ora prei, ndadekake para jama’ah sing teka beda karo dina wingi. Neng njero mesjid, ana wong telu. Ngo­no pisan ora nderes Al Qur’an, sholat su­nah, dzikir. Ning malah ngobrol, karo gemrenggeng, nylathu udan ngriwis tan­pa mandheg mau.

“Udan esuk ngene iki pancen udane wong sugih,” ujare Paino, marang Dulka­mid, karo nyawang cecak sajodho sing lagi pepasihan.

“Ho-oh. Wong sing duwe bandha, nyu­kup sandhang, turah pangan, adate yen yahmene iki mlungker kemulan slimut. Tangi mengko yen srengenge wis mlethek. Malah kadhangkala ora butuh nglilir blas, najan udan sedina mbethe­thet ora entek-entek,” sambunge Dulkamid.

“Yen awake dhewe nglakoni kaya wong mau, we…lha, anak-bojo klakon ka­liren tenan.”

“Bener sampeyan, Kang. Ning, jaman saiki, dadi wong sugih karo wong kesra­kat, ketoke kok ora pati akeh bedane,” Dulkamid, nerusake anggone umuk.

“Walah! Kowe ki omong apa? Sugih karo mlarat kok padha. Gendheng, apa.”

“Maksude, neng jaman modern apa maneh saploke apa sing aran reformasi sugih karo mlarat padha susahe.”

“Ngono?”

“Iya, no. Coba sampeyan gagas. Dina iki wong mlarat bingung, susah anggone golek pangan. Wong sugih bingung arep nylametake tumpukan bandhane. Yen pejabat, merga olehe nglumpukake donya brana saka korupsi, ketir-ketir ditangkep KPK. Saliyane iku, neng njaba kana, akeh wong sing utege ora lurus.”

Muntaman nggeblag sirahe nibani lingire lambe sumur

Muntaman nggeblag sirahe nibani lingire lambe sumur

“Ora luruse?”

“Seneng ngrebut peksa duweke liyan, kanthi njambret, ngrampog, ngapusi, nggendam lan sapanunggalane.”

“Takkira, jaman iki wis pas karo ngen­dikane para ulama kae, yen dina sesuk iku luwih rusak tinimbang dina iki. Wong pinter, wong mblegedhu bandha­ne, pancen tansaya akeh. Tapi, tingkah lakune dha nyimpang adoh karo tuntunan agama sing kudune saben dina dicake kang­go srana ma­dhangi dalan urip sing kerep dikemuli pedhut lelimengan iki.”

“Muga wae, awak­e ora ngono iku, ya, Kang.”

Sing padha catur­an njur meneng kla­kep, sebab……..

Direktur Anyar

Direktur Anyar

Cerita Cekak | Posted by | September 2, 2014

Perusahaan panggonane Kasmono nyambutgawe kahanane oling keterak krisis ekonomi sing ora rampung-rampung. Manut critane kan­ca-kanca bageya

Sapepake

Jago Kluruk

Jago Kluruk

Cerita Cekak | Posted by | August 22, 2014

Ibu Ninik Suwandito, sesasi kepungkur mengeti dina ulang taune kang kaping patangpuluh pitu. Sepuh durung, nanging uga wis ora di­sebut ...

Sapepake

Kenthong Muni Pisan

Kenthong Muni Pisan

Cerita Cekak | Posted by | August 15, 2014

Taun pitungpuluhan, Desa Purwanegara, Kecamatan Purwanegara durung klebon listrik, yen bengi isih peteng. Omah-omah mung nganggo lampu teplo

Sapepake

Tinggalane Bapak

Tinggalane Bapak

Cerita Cekak | Posted by | August 12, 2014

Dak etung-etung sedane bapak ki wis rong puluhan taun ke­pungkur. Dumadakan wae aku kok gawang-gawang kelingan dhawuh piwelinge almarhum te

Sapepake

Page 3 of 3212345...102030...Last »