Rong

WIS sawetara dina iki ana kabar sumebar kang bisa gawe cingak. Omahe Dirgo dianggo rong ula. Saben bengi ana ula kang sliweran ing papan kono. Tangga teparone kerep ngonangi. Nanging bareng digoleki ing njero omah ora ketemu.”]

Kabar gethok tular kuwi weka­sane keprungu dening sedulure Dirga sing dununge ana ing desa sebelah. Kabeh sajak padha me­sak­ake Dirgo sing wektu iku isih dadi TKI ana Malaysia. Lha iya ta, omah anggone mbangun asil saka adus kringet ana paran kok saiki tri­ma dianggo rong ula. Upama omah kuwi saka anggone korupsi utawa colong jupuk darbeke liyan ana pantese dadi kaya ngono kuwi. Lha kuwi omah anggone soroh bo­yok tenan. Yen ora direwangi jung­kir walik ana negarane wong du­rung karuwan Dirgo bisa yasa omah sing kaya ngono kuwi.

“Anak-anake Dirgo satemene rak ya ana omah ta? Mesthine padha ngerti ta yen ana ula sing mlebu menyang omahe?” Grenenge Yu Parti, mbakayune Dirgo sajak ngira-ira.

“Anake Dirgo kuwi isih cilik-cilik. Mba­repe isih kelas enem SD. Sing nomer loro kelas papat. Mesthi bae bocah-bo­cah semono kuwi ya ora wani tumindak apa-apa yen ana ula mrana”, sambunge Darmo, bojone Parti.

“Apa Dirgo dikandhani perkara ula iki, supaya mulih dhisik. Mengko yen omahe wis resik yen arep nerusake anggone golek butuh ya ben budhal lunga maneh”.

“Yen arep kok kandhani ya kandhana­na. Nanging aku wegah yen kon ngan­dhani. Sebab adhimu kuwi ora gampang percaya menyang omongane wong liya”.

Pancen Dirgo ngono kalebu wong sing ora gampang percaya menyang kan­dhane wong liya, senajan sing kandha mau isih dulur dhewe. Rong taun ke­pung­kur nalika sambang mulih nate di­kan­dhani dening Darmo, yen tanduran klapa ing pekarangane degane kerep di­colong uwong. Klapa ijo kuwi degane ge­dhi-gedhi, disawang saka kadohan men­cutake. Apa maneh mangsa ketiga, mang­sane wong padha ngelak. Wong-wong sing lagi padha ngarit lan liwat ing papan kono yen weruh degan iku padha cleguken, njur kepengin ngrerah degan sing sajak seger tenan kuwi. Nanging Dirgo ora percaya.

Kang, ana apa iki, pitakone Dirgo sing lagi teka saka Malaysia

Kang, ana apa iki, pitakone Dirgo sing lagi teka saka Malaysia

“Matur suwun kang sampeyan gelem ngandhani perkara kuwi. Nanging kepri­ye anggonku bakal percaya yen aku ora weruh dhewe lan ora ana buktine? Ka­dhung aku ndakwa wong liya gek aku ma­lah sing kewirangan wong ora ana ba­rang bukti. Sing penting aku saiki per­caya menyang sing ana omah. Percaya marang bojoku sing dak wanti-wanti njaga degan aja nganti dicolong uwong”.

“Dadi awakmu mung percaya me­nyang bojomu thok, tanpa ngreken kan­dhane dulur?”

“Ya ora ngono, Kang. Perkara liyane aku tetep percaya marang sedulur, ka­lebu sampeyan. Nanging yen perkara de­gan aku luwih percaya marang bojoku. Awit dheweke sing saben dina ngramut”.

Yen gelem jujur Dirgo pancen luwih percaya menyang Narti, bojone tinim­bang menyang wong liya. Dheweke wis apal menyang aten-atenane wong wa­don sing wis dadi lantaran laire anake lo­ro kuwi. Biyen anggone ketemu ana Su­rabaya, nalika kekarone padha-padha nyambut gawe ing sawijining pabrik roti. Narti sing asli Sragen kuwi kalebu bocah sing meneng anteng lan ora gelem neka-neka. Sandhang panganggone uga sar­wa prasaja. Rambute dijarake dawa sa­bo­kong. Saben budhal nyambut gawe tan­pa katon ana make-up ing praehane. Beda karo bocah liyane sing seneng brahi, yen arep metu saka oma make-up nganti kaya penari topeng.

Penampilane Narti sing kaya ngono kuwi sajake sing bisa ndudut atine Dirgo. Dheweke banjur nyoba nyedhaki cewek asli Sragen kuwi. Untunge kekarepane ora mung keplok tangan sesisih. Narti uga nanggapi. Wiwit iku kekarone paca­ran. Eman banget durung suwe anggone padha nyambung talining tresna, pabrik roti anggone nyambut gawe keterak kri­sis, lan ana tandha-tandha arep bang­krut. Mula saperangan karyawane banjur PHK, kalebu Narti sing mujudake karya­wati anyar. Sedheng Dirgo sarehne wis suwe anggone nyambut gawe ana pa­pan kono karepe perusahaan arep diper­tahanake.

“Mas, yen ngono wiwit sesuk aku arep bali menyang Sragen. Sampeyan sing ngati-ati nyambut gawe ana Sura­baya kene”, pamite Narti sawise resmi di PHK dening pabrik.

“Dhik Narti, tanpa awakmu neng ke­ne, aku wis ora duwe semangat nyam­but gawe. Mula senajan aku ora katut di PHK, karepku aku arep metu sisan”, sambunge Dirgo mantep.

“Terus sampeyan arep nyambut ga­we apa, Mas?”

“Nyambut gawe sak anane, waton bisa cedhak karo awakmu”.

“Piye anggone cedhak wong omahku Sragen, njenengan Madiun kok”.

“Carane awake dhewe nikahan wae. Supaya saben dina bisa awor dadi siji”.

Narti sajak kaget bareng krungu………

Kesandhung ing Rata

Kesandhung ing Rata

Cerita Cekak | Posted by | May 19, 2014

Ibu Sawitri, wong wadon se­puh kang wis warandha iku lungguhan ing teras ngarep. Panyawange tu­mla­wung adoh. Bola-bali tangane ngusapi e

Sapepake

Dudu Rama Shinta

Dudu Rama Shinta

Cerita Cekak | Posted by | April 14, 2014

Taun iki wis ngancik taun kang kaping limalas, kapetung wi-­  wit patemonku kang pungkasan karo dhik Arum Dalu. Aku ora ...

Sapepake

Bojo Papat

Bojo Papat

Cerita Cekak | Posted by | April 8, 2014

Pak Hurip ngono priyayi kang ka­tri­ma uripe. Kondhang kaonang-onang, ngambar arum jenenge. Sugih bandha bandhu gek uga sawijining pejabat

Sapepake

Sepi Sajroning Sepi

Sepi Sajroning Sepi

Cerita Cekak | Posted by | April 4, 2014

Wiwit cilik mula aku di gulawenthah dening simbah. Awit, jare simbah nalika umurku setaun setengah wus duwe adhi. Yen wong ...

Sapepake

Page 3 of 2812345...1020...Last »