Gething Kesandhing

Yen ditakoni: wong wadon sa-Indonesia iki cacahe pira? Jujur wae aku ora bisa njawab. Kira-kira ya kliwat satus yuta. Nanging yen ditakoni: antarane wong wadon kliwat satus yuta iku sing paling kok gethingi sapa? Aku langsung bisa njawab: Kasinah.

Aku pancen gething tenan karo Kasinah. Nek perkara ayune, pancen ayu. Ayu banget malah. Nanging olehe kemayu iku lho sing dakgethingi. Kemayu, kaya ayu-ayuwa dhewe sajagad, tur yen prentah uwong sadeg sak nyet kaya prentah marang bature wae. Jan-jane saben diprentah dheweke aku wegah. Nanging yen ora gelem nandangi mesthi terus muni-muni. Sok-sok terus sambate kaya granting, nganti lambene melambai-lambai. Dadi aku ya njur manut. Kuping iki sing risi krungu swarane.

Kaya dhek kapan kae, esuk-esuk aku durung sarapan, dheweke wis teka ing bingkilku.

“Mas Dogong, sepedha motorku ki macet, mangka aku selak mangkat nyang kios. Gage benakna!”

“Ya kosik, daksarapan sik,” saurku.

“Sarapane mengko, benakna sik. Aku ndak kawanen. Dikongkon wong ayu ki mbok sing sregep, cekat-ceket ngono lho. Kowe ki rak bingkil, tugase ndandani mesin rusak. Lha yen ana mesin rusak ora gelem ndandani, apa kowe pilih ndandani wong rusak? Ya ra bisa ta? Mula…”

“Iya, ayo dakbenakne,”  saurku karo mangkat.

Kudu ngalahi. Yen ora ngalahi dheweke bakal criwis terus ora me­neng-meneng. Gumunku, lambene kok ora coplok. Tekan ngomahe mo­tore daktliti. Jebul mung reged busine. Dakcopot, dakresiki. Sete­lan gase dakowahi sithik. Dadi.

“Ongkose pira?” takone

“Ra sah,” saurku.

“Kowe ki nyambut gawe golek dhuwit pa ora?”

“Ya golek,” saurku. “Ning gan­dheng iki duwekmu dhewe, aku emoh diongkosi.”

“Oo?”

Wong iku dak jotos sakayange

Wong iku dak jotos sakayange

Dheweke terus mangkat, tanpa matur nuwun. Batinku: sesuk yen kongkon maneh arep daktulak men­tah-mentah. Liya dina nuju awan-awan, dhik Kasi mara maneh. Tembunge:

“Mas, aku terna njupuk daga­ngan!”

“Mung njupuk dagangan wae kok ndadak kon ngeterke ta? Adate rak ya mung dhewe?”

“Mas, kowe ki lanang tenan apa ora ta? Nek kowe ki lanang tenan, kon ngeterke cah ayu kaya aku iki mesthi semrinthil. Kok malah arep endha.”

“Aku iki lagi ndandani mobil, Dhik,” aku nyoba njelasake.

“Diterusake mengko rak ya bisa ta. Aku ki perlu banget ngajak…………….

Weling Pungkasan

Weling Pungkasan

Cerita Cekak | Posted by | June 22, 2015

Wis limang taun Supar nyandhang status dhudha anak siji. Bojo sing ditresnani tinggal donya sawise nandhang lara sing madal salwiring ...

Sapepake

Mas Karebet (6)

Mas Karebet (6)

Cerita Cekak | Posted by | June 12, 2015

“Heh Arya Penangsang, yen nyata sira wong lanang sejati, ayo pe­rang tandhing ijen padha ijen klawan ingsun. Ora perlu nggawa ...

Sapepake

Yu Senik

Yu Senik

Cerita Cekak | Posted by | June 12, 2015

Kadidene publik figur, prasasat meh saben irung padha wanuh karo yu Senik. Wiwit balita nganti simbah  jambul wanen. Jeneng Yu ...

Sapepake

Mesthi Ana Dalan

Mesthi Ana Dalan

Cerita Cekak | Posted by | June 8, 2015

Lingsire bagaskara sing katutupan mendhung sore iki dadi gegambaraning atiku. Warna langit abang maya-maya kaya busanane jagad ngemuli alam

Sapepake

Page 1 of 3712345...102030...Last »