Samudana

Lagi wae sedhan kinclong warna abang mbranang kuwi nggremet tekan prapatan, dumadakan ke­prungu pating gedebug sikile wong-wong menganggo klambi sarwa ireng. Kaping sepisan krungu swara jumedhuge tuge­lan kayu trembesi ditibakake ngalang-alangi playune sedhan. Wong-wong ku­wi banjur ndhondhogi kaca sedan kanthi kasar. Saking kagete, Pak Surasa sing ana njero mobil  ngerim ndadak. Raine pucet kaya kasatan getih. Durung ilang rasa kagete, wong-wong sing briga-brigi kuwi nyoba mecah kaca sedhan saka njaba.

Lagi wae Pak Surasa arep mbengok njaluk tulung, kedhisikan lambene wis dibungkem tangan kukuh sing kasil nyongkel lawang sedhane.  Lawang se­dhan dibukak kasar. Pak Surasa disendhal metu saka kemudhi banjur dilarak-larak ing petenge wengi. Swara jangkrik ke­pru­ngu maneh nututi sepine wengi ning­galake sedhan kinclong werna abang sing lawange isih menga.

Esuke Rebo bakul mie ayam kang arep kulak sayuran menyang pasar bengok-bengok nggugah tangga tang­gane, “Pak Surasa diculik…!!! Pak Surasa diculik…!!!” Ora nganti limang menit tangga teparone wis padha nglumpuk ana kono. Swarane gemrenggeng kaya tawon antri mlebu glodhogan. Kabeh padha kepengin ngertakne ana kedade­yan apa.

Pulisi padha teka mbatesi sedhan nganggo garis loreng kuning ireng, ngumpulake barang sing bisa dikumpul­ake karo nakoni wong-wong sing ana kono mbok menawa meruhi penculikan mau bengi. Sawise oleh titikan, pulisi banjur ngumpulake wong-wong ing ko­no saperlu dijaluki keterangan bab ilange Pak Surasa.

Jaya sumpel, Karso Cepuk, Pawira Singkat lan Rebo diunggahake pikep di­gawa menyang kantor pulisi.

Lagi wae Pak Surasa kepengin mbengok kedhisikan lambene wis kebungkem

Lagi wae Pak Surasa kepengin mbengok kedhisikan lambene wis kebungkem

“Piye mungguh panemumu ngenani sipate Pak Surasa kuwi?” pitakone intel menyang Karso Cepuk sawise tekan kan­tor.

“Ya nek kanggoku blak kotang bae, ora nyenengake. Atase wong neneka mestine duwe suba sita karo tangga te­paro. Apa dupeh dheweke sugih, omahe magrong-magrong, duwe sedhan terus isa sak karepe dhewe? Apa maneh wis bola-bali digiyarake ana TV regional ma­nawa dheweke dadi tersangka korupsi sawijining proyek. Nek wong sing wis cetha korupsi kaya Surasa kuwi  ora ndang diproses dening aparat, apa luput menawa ana wong liya sing mutusi dhe­we?”

Intel kuwi mandeng Karso Cepuk se­dhela banjur……..

Mas Sasongko

Mas Sasongko

Cerita Cekak | Posted by | November 3, 2014

Dina iki musyawarah guru mata pelajaran. Nerusake nggawe rencana pelaksanaan pembela­jaran kurikulum 2013 lan sak uba ram­pene minggu wing

Sapepake

Lancang

Lancang

Cerita Cekak | Posted by | October 28, 2014

Putrane bapak-ibuku mung telu. Aku minangka anak pembarepe lan adhiku loro wadon kabeh. Sing gedhe Ayu Nurhayati lan sing ragil ...

Sapepake

Ningsih Anakku

Ningsih Anakku

Cerita Cekak | Posted by | October 24, 2014

Wiwit budhal saka Semarang udane prasasat disuntak saka langit. Lakune bis sing dak­tum­paki rendhet, apa maneh sedhela-sedhela mandheg sa

Sapepake

Pasien

Pasien

Cerita Cekak | Posted by | October 20, 2014

Wektune wis ngarepake jam sanga bengi. Ing njaba udane isih nggre­jih, njalari hawa dadi kerasa kekes. Swara wong watuk cekrah-cekreh ...

Sapepake

Page 1 of 3212345...102030...Last »