Keduwung

Aku mung bisa amem. Ora kuwawa ngucap. Yen isining rumah tanggaku dibukak blak ana sangarepe simbah lan bulik kaya ngono kuwi banjur kepriye anggonku selak? Rasa cuwa lan gela tumpuk undhung dadi siji, njalari dhadhaku gumludhug kaya bengkah-bengkaha. Simbah, bulik lan adhi misananku putrane bulik mbokmenawa ora nduga marang Mas Adhi. Wani ngunek-unekake aku tanpa ngajeni babar pisan. Apa maneh isih nganggo misuh-misuh barang. Tembung-tembung kasar mau kudune ora pantes diucapake ana ngarepe para pinisepuh.

Pranyata Mas Adhi sing sasuwene  iki daklabuhi nganggo katresnanku sing sejati mung kaya lempung kepanjingan nya­wa. Dudu priya sejati kang wani ngadhepi sakabehing lelakon bungah susah lan lara lapa kanthi dhadhag. Wong lanang pengecut, ora wani nggetih. Oh, iba apese uripku.

Mas Adhi, priya bagus lan gagah iku, kaya-kaya ora duwe isin blas nadyan pirang-pirang ndina cumondhok ana daleme simbah. Watake sing kumalungkung ngedir-edirake kumat. Nanging ah, kanggoku dheweke ora luwih saka trenggiling sing wani bokong wedi rai.

Bulik mbengok munggel tembung-tembunge Mas Adhi sing kasar nglelara atiku karo ngekep putrane sing isih umur rong taun, “Adhi, metuwa saka omah kene wae nek gur arep misuh-misuh. Rumangsamu iki ana omahe sapa?”

Bulik wis genah risi karo ucapan-ucapane Mas Adhi. Apa maneh yen ngati ditiru anake kang durung mangerteni urusane wong tuwa iku. Aku mung bisa nangis mingseg-mingseg. Jan kebangetan tenan olehe ora duwe isin. Ing atase manten anyar isih durung ana sepasar wis  padudon rame ngungkuli padune wong rebut warisan. Apa maneh underaning prekara merga Mas Adhi wedi karo ayang-ayange dhewe, sumelang kentekan dhuwit kanggo nyambung urip sabanjure. Coba, apa dudu wong lanang cemen kaya ngono kuwi.

Aku ora ngerti sapa sing egois. Nanging apa aku luput yen kadidene bojo terus nggan­tungake nasibku marang guru laki? Apa aku kudu bali menyang wong tuwaku? Terus kepriye mungguh Mas Adhi mengko? Bapak lan ibu sing terang-terangan ora sa­rujuk aku nikah karo Mas Adhi banjur kaya ngapa sikepe marang aku? Isih dumeling ngendikane wong tuwaku nalika sema­na.

“Coba pikiren maneh ta Ndhuk. Wong lanang sing wani rabi iku kudune wis ce­kel gawe maton kanggo nguripi kaluwar­gane. Iku wujud tanggung jawab. Aku dhewe ya gumun marang wong lanang sing koktresnani kuwi. Bagus ya ora, su­gih ya ora, nyambut gawe ya ora. Ban­jur apane sing koksenengi?” ngendikane Bapak.

Lha trus karepmu piye nek wis ngerti sejatine aku

Lha trus karepmu piye nek wis ngerti sejatine aku

Nanging aku mbanggel. Aku isih percaya Mas Adhi bakal ngowahi sikepe sing mbocahi iku sawise mengku aku. Kejaba kuwi, tresnaku kadhung kasok marang dheweke.

“Yen dheweke wis dadi pilihanmu ya kono-kono, Ndhuk. Wong tuwa kuwi ora kok  ngatur-ngatur urusane anak ki ora, ning mung kepengin nggolekake jodho sing becik murih tentrem uripe ing tembe.”

Tresna pancen wuta. Ngepasi arep srah-srahan manten, adhi-adhiku……….

Patang Sasi

Patang Sasi

Cerita Cekak | Posted by | March 17, 2015

Jam telu bocah-bocah ing ruwang sekretariat wis padha turu angler. Embuh merga kekeselen bubar gladhen karawitan mau apa merga parak ...

Sapepake

Kepencut Angen-angen

Kepencut Angen-angen

Cerita Cekak | Posted by | March 10, 2015

Jaman saiki sapa sing ora wanuh karo facebook.  Ora bocah, ora  wong tuwa kabeh wis kecandhu­wan media sosial paling populer ...

Sapepake

Langite Padhang

Langite Padhang

Cerita Cekak | Posted by | March 2, 2015

Bola-bali es-em-es saka Safitri dakwaca. Ana rasa ora percaya. Satemene antarane aku lan Sa­fitri ora nduweni sesambungan mirung­gan kejab

Sapepake

Kersane kang Gawe Lakon

Kersane kang Gawe Lakon

Cerita Cekak | Posted by | February 23, 2015

Sing jeneng ditampik prawan, aku iki jan apal banget. Yen ora kleru, kaping pitu aku  ngalami ditampik prawan ayu. Sing ...

Sapepake

Page 1 of 3512345...102030...Last »