Motor Matic Gambar Sapi

Wong-wong sugih mblegedhu ing Jakarta kae mipik mobil Alphard sing regane nganti milyaran rupiyah kok kepenak, mung kaya wong tuku tempe neng pasar wae. Aku iki, mung kepengin duwe motor matic rega lima­las yuta wae kok adoh banget lakune. Dakwiwiti saka nandur jagung sepathok telu setengah sasi panen, dakdol payu limang yuta, terus daktukokake pedhet turunan metal, dak openi karo tengah taun.

Petungku, sapiku mengko yen didol nek mung limalas yuta wae mesthi mlangkah. Yen dietung-etung wektune, wiwit ulur jagung nganti adol sapi meh rong taun. Mangka yen wong sugih mblegedhu Jakarta tuku mobil milyaran, esuk kepengin, mengko awan wis kelakon. Jan adoh banget sungsate. Nanging ya wis ben, wong nasibe dhewe-dhewe.

Sing genah, gegayuhanku duwe motor matic bakal ma­wujud. Sapi metal sing dakopeni karo tengah taun wis cukup ge­dhe, jan wis kemedol tenan. Daka­rahake bisa tekan nembelas yuta kang­go ngreyen motor matic sing lima­las yuta. Wah, mengko slebor buri arep dak templeki stiker gambar sapi. Yen ana wong mlaku ing mburiku ben weruh yen motor maticku kuwi asal-usule saka sapi. Swarane: mooohh, ngono.

“Sing nganyange kendel ki jura­gane daging saka Cawas, Mas”, aloke batihku, Sarni.

“Nek ngono daktawakne marana wae”, saurku.

Mangkat tenan menyang Cawas.

“Oh, mengko sore daktilikane, dhik. Tinggalana alamatmu ing buku kuwi.”

“Ya, dakenteni, Mas,” saurku karo nulis alamat ing buku tulis.

Sorene bakda Asar juragane teka te­nan. Ndeloki sapiku sedhela nuli takon:

“Kon nuku pira, Dhik?”

“Pitulas yuta tekan ora?”

Juragane gedheg.

“Ora tekan Dhik, tak bayar limalas oleh ora?”

“Wah, durung Mas,” saurku, “Un­dhak­na.”

“Dak polke wae: limalas setengah yuta. Nek oleh, mengko bengi dak jupuk langsung dak bayar.”

Aku isih kepengin ngentol, mula dak wangsuli:

Ing kono aku weruh sapiku njerum, endhase sumeleh lemah

Ing kono aku weruh sapiku njerum, endhase sumeleh lemah

“Nembelas setengah yuta dakculke Mas”.

Wonge gedheg.

“Ya wis pikiren tekan sedina sesuk, nek entuk es-em-es dak jupuk mrene,” juragan Cawas iku pamit.

Sapungkure wong iku bojoku kandha:

“Mas, mbok wis diwenehake. Nggo ngreyen matic rak wis cukup ta? Malah turah limang atus ewu.”

“Wong dodolan ki aja kemrungsung,” saurku njelasake. “Nek gelem mundhak dadi nembelas yuta rak lumayan. Turah sak yuta kena kok nggo apa-apa.”

Bojoku katon seneng banget, malah omong:……

 

Wewaler

Wewaler

Cerita Cekak | Posted by | May 4, 2015

Srengenge wiwit ngglewang. Aku lungguh ana ngisor uwit karo nyawang kiwa tengene komplek pesareyan. Suket-suket sing maune katon njembrung

Sapepake

Caleg Mbambung

Caleg Mbambung

Cerita Cekak | Posted by | April 27, 2015

Lageyane Wigati keri-keri iki malik grembyang. Sing maune ora gelem sapa aruh marang tangga teparone, saiki malah ora mung grapyak ...

Sapepake

Ngamen

Ngamen

Cerita Cekak | Posted by | April 20, 2015

Wengine krasa tintrim. Sanajan ora udan, nanging omah-omah wis padha nutup lawang wiwit sore. Apamaneh katambahan keluk tilas obong-obongan

Sapepake

Mustika Kang Paling Aji

Mustika Kang Paling Aji

Cerita Cekak | Posted by | April 13, 2015

Putrane Bu Darno mono loro wadon kabeh, sing wiwit isih cilik wis ditinggal seda bapake, ya Pak Sudarno sing mbiyen ...

Sapepake

Page 1 of 3612345...102030...Last »