Krodhane Wanita

“Ndhuk, dadi wanita kuwi kudu bisa nyembadra,” mangkono semaure sim­bok saben-saben aku wadul ngenani Mas Kajat kang pakulinan thukmise nedhenge kumat.

Pancene aku durung kasil miyak Mas Kajat slingkuh. Nanging aku wis apal saben ana bab nganeh-anehi sing ora sabaene mesthi bojoku kuwi lagi nduwe senengan liya. Apamaneh yen ngrasakake rasana­ne kanca-kanca arisan ngenani kelakuwane wong lanang sing wis omah-omah meh sepuluh taun karo aku kuwi.

“ Ati-ati lho Jeng Win, puber kedua kuwi ndrawasi, sok luwih mbe­bayani tinimbang nalika isih remaja,” piwelinge Bu Kandar.

Yen ngrasakke omongan saka kiwa tengen rasane kaya kepengin mbeset-mbeseta rai merga wirang. Ingatase nduwe bojo wae kok mung dadi kembang pocapan. Iya yen apik, lha iki dadi kembang lambe merga anggone laku sedheng. Njur wanita ngendi sing kuwat. Mbokmenawa wae bener kandhane Yuni kancaku kuliyah mbiyen, duwe bojo bagus kuwi marahi kuru. Apamaneh menawa katitipan bandha cukup. Ngalor ngidul njalari ora jenjem.

“Win, duwe bojo elek ki neng ati malah bisa nuwuhake ten­trem. Arepa saba marik-marik gak katene onok sing ngambus,” kandhane Yuni rikala semana nganggo dialek Suro­boyoan.

Lha nanging kepriye jenenge wis tresna, telek kucing ae rasane isa kaya coklat, jarene almarhum penyanyi Gombloh. Mbiyen dakpikir sipat playboyne Mas Kajat bisa mari menawa wis omah-omah. Nanging pranyata ya mung kuwat telung taun wae. Sedheng-sedhenge aku repot ngurusi Kinar anakku mbarep sing lagi umur setaun, Mas Kajat kumat edane. Ngedani Warsini, penyanyi campursari Kidung Buana.

Lha yen ngene iki aku bisa mbantah teorine Yuni. Slingkuh kuwi ora mung merga rupa nggantheng lan sinung bandha sugih wae, nanging uga karana anane niyat. Yen wis ana niyat arepa kepriye wae ya tetep mbudidaya kepriye murih bisane kelakon slinthutan. Ora diparani ya marani. Ora digodha ya nggodha, ora ana kalodhangan ya golek-golek, utawa malah nyiptakake kalodhangan.

“ Wis ndhuk umbaren, mengko yen wis bosen rak mari dhewe. Pitik saba pirang tauna gak katene lali kandhang.”

Sakeplasan daklirik Mas Kajat sajak ora percaya

Sakeplasan daklirik Mas Kajat sajak ora percaya

Nuruti pituture Pakdhe, daksabar-sabarake atiku. Lan ya pancen bener Mas Kajat bisa eling karo aku lan anake sing lagi lucu-lucune, nanging sawise sepedha motore kadol merga kanggo ngragadi dhemenane. Durung gaji saben wulane sing kepotong jatah angsuran kang gedhene meh separo gaji suwene telung taun, sing kagunakake urusan apa aku ora mangerteni. Saben daktakoni Mas Kajat mung kumbi sarana wangsulan ika iki, utawa yen ora malah metu srengene.

“Lilakna wae ndhuk, bandha bisa digoleki. Sing penting bojomu saiki wis eling,” pituture Budhe rikala semana. Ah, mbokmenawa pancen bener. Dadi pener kuwi kudu katebus kanthi pangurbanan  sing gedhe. Ora mung bandha, nanging uga kesabaran.

Untunge simbok wiwit cilik nggladhi aku kanthi……….

Pilkades

Pilkades

Cerita Cekak | Posted by | January 20, 2015

Iki wengi kang pungkasan ngadhepake dina pilihan kepala desa utawa pilkades. Warga Desa Sekaran ngim­pun dadi telung panggonan, jumbuh karo

Sapepake

Aku Uga Seneng

Aku Uga Seneng

Cerita Cekak | Posted by | December 17, 2014

Jenengku Widyastuti. Murid-muridku yen ngundang Bu Widya. Semono uga ing kampung. Malah wong tuwa lan kangmasku yen ngundang ditambahi ‘no

Sapepake

Iki Piye?

Iki Piye?

Cerita Cekak | Posted by | December 15, 2014

“Sugeng dalu Pak. Nuwun sewu, kaget inggih kula ganggu? Sampun badhe sare nggih? Kula kok ku­du sanget, saestu mboten ngganggu Pak?”

Sapepake

Trena Warisan

Trena Warisan

Cerita Cekak | Posted by | December 8, 2014

Saben liwat stasiun sepur Ketan­dan, atiku krasa sumedhot. Iku biyen stasiun cilik. Bareng angku­tan bis saya rame, stasiun sing mung ...

Sapepake

Page 1 of 3312345...102030...Last »