Ora Kaya Jroning Crita

Yen wong sing digoleki ora pas lagi lungguhan ana teras ngo­no, Wirastri mesthi ora percaya yen kuwi omahe Lambang, pe­ngarang kondhang sing dadi idholane. Omah kuna awangun joglo kuwi katon prasaja banget. Jrambahe mung saka bata abang, nanging ditata rapi lan diga­rit semen. Temboke tanpa dilabur. Gen­dhenge uga gendheng biyasa, tanpa di­wenehi pyan.

Ing sakiwa tengene omah uga ora ana tanduran pethetan rega larang sing saiki kerep dadi kembang lambe ing sa­dhengah papan, kayata jinising anthurium, evorbia kamboja merah, senthe ireng, lan liya-liyane, sing sawetara wek­tu kepungkur regane mumbul sundhul langit. Sing ana ing sakiwa tengene omah mung pethetan lawas kayata bang­sane andong lan puring. Senajan mangkono uga ditata rapi saengga katon rumesep ing ati. Ing sakiwa tengene dalan mlebu tumuju omahe ditanduri klapa gadhing lan jambe pirang-pirang wit sing wiwit ngatonake uwohe. Wates antarane pekarangan ngarepan lan ratan ditanduri luntas kang digapit rapi, ngiras pantes kanggo pager. Pokoke yen dinulu saka njaba, omahe Lambang babar pisan ora nggambarake anane kesan mewah.

Babar pisan Wirasthi ora nangkep sa­wijining kesan yen omah sing dienggoki kuwi omahe pengarang kondhang. Ora ka­ya jroning crita kang kerep ditulis, Lam­bang kerep nggambarake urip lan pang­uripane golongan menengah keatas sing wis sarwa mapan samubarange. Na­nging jroning batin Wirasthi uga ora nye­laki, senajan amung sarwa prasaja na­nging omahe Lambang ditata mawa ge­te­ring rasa kang bisa nuwuhake kaen­dahan. Mula uga katon unik lan nyeni.

Weruh ana bocah wadon numpak be­cak kang lagi menggok ing plataran omahe, Lambang sajak mesem jroning batin. Kanthi grapyak sumanak dheweke banjur ngacarani tamune sing sajake saka papan adoh kuwi.

“Gampang ta nggoleki omahku. Pokoke kon ngeter­ake tukang becak sing janggol neng protelon Loji kana kae mesthi tekan ngenggon. Ka­beh wis kenal karo aku. Jam pira budhal saka Surabaya?” swarane Lambang sinambi ngumbar eseme.

Kenging menapa njenengan kok remen nyerat cerkak lan geguritan

Kenging menapa njenengan kok remen nyerat cerkak lan geguritan

“Wau dalu jam kalihwelas. Perjalanan Surabaya-Panggul pranyata tebih. Ngantos kesel kula wonten kendharaan. Ka­mangka mangke sonten ke­dah mantuk teng Surabaya ma­lih,” sambunge Wirasthi me­sem bungah awit wis kasil tekan papan sing dituju.

“Yen kewengen ya nyare kene bae.”

“Jane nggih sekeca nga­ten, ning mbenjing enjing won­ten jam kuliyah. Saget mboten saget mengke sonten kedah mantuk.”

Pancen dina kuwi mau Wirastri sengaja dolan menyang omahe……….

Bubruk

Bubruk

Cerita Cekak | Posted by | September 16, 2014

Isih turu kemulan brukut, HP modhel lawas kang gemlethak ing meja muni think-think… think-think… tandha ana SMS mlebu. Ora tak ...

Sapepake

Deal

Deal

Cerita Cekak | Posted by | September 10, 2014

Adzan Subuh saka mesjid Al Huda lagi wae rampung. Parak esuk sing atis, krana udan sing telung dina telung bengi ...

Sapepake

Direktur Anyar

Direktur Anyar

Cerita Cekak | Posted by | September 2, 2014

Perusahaan panggonane Kasmono nyambutgawe kahanane oling keterak krisis ekonomi sing ora rampung-rampung. Manut critane kan­ca-kanca bageya

Sapepake

Jago Kluruk

Jago Kluruk

Cerita Cekak | Posted by | August 22, 2014

Ibu Ninik Suwandito, sesasi kepungkur mengeti dina ulang taune kang kaping patangpuluh pitu. Sepuh durung, nanging uga wis ora di­sebut ...

Sapepake

Page 1 of 3012345...102030...Last »