Pasien

Wektune wis ngarepake jam sanga bengi. Ing njaba udane isih nggre­jih, njalari hawa dadi kerasa kekes. Swara wong watuk cekrah-cekreh isih keprungu saka ruwang tunggu pasien.

Dhokter Beti mbenakake jase, nuli masang masker kanggo nutupi irung lan tutuke. Warni asistene kang kajibah ndhaptar pasien mlebu ruwang priksa karo nggawa dhata pasien.

“Isih ana wong pira, War?” pita­kone Beti.

“Kantun setunggal, Bu.”

“Konen mlebu sisan. Yen wis, kowe muliha mumpung udane rada mendha. Aja lali lawang mburi kan­cingen.”

“Inggih Bu,” sumaure Warni.

Warni metu, nanging ora let su­we mlebu maneh karo ngeterake pa­sien. Dhokter Beti ngacarani wong mau supaya munggah ana meja priksa. Beti nguwasi pasiene. Wonge kuru, paku­litane pucet, rambute gondrong, brengos lan brewoke ketel, kaos lan clanane kumel. Watuke sasat ora ana mandhege.

“Wis pira suwene lehmu watuk?” pita­kone Beti.

“Watara sepuluh dina.”

“Yagene lagi berobat saiki?”

“Aku ora duwe dhuwit.”

“Lagi duwe dhuwit saiki?”

“Saiki ya ora duwe dhuwit. Ning aku wis ora tahan karo penyakitku. Yen bengi nganti ora bisa turu, dhadhaku rasane pa­nas kemranyas. Aku nyuwun tulung sam­peyan, kersaa ngobati watukku. Anggepen aku utang dhisik. Mengko yen aku wis duwe dhuwit daksaur,” kandhane wong mau memelas.

Beti mesem.

“Aku iki dhokter sing mangan sumpah. Dadi kewajibanku nulung wong kang mbutuhake pitulunganku, senajan ora entuk pituwas apa-apa.”

Beti mriksa pasiene sawetara suwe­ne, banjur muni: “Sakjane rada kasep lehmu berobat. Watukmu wis nemen. Pa­ru-parumu swarane nganti kemresek. Gelem disuntik?”

Wanita mau mlayu mapagake tamune banjur ngruket kenceng

Wanita mau mlayu mapagake tamune banjur ngruket kenceng

“Jane ya wedi,” jawabe wong mau karo nyengir sajak isin.

“Iki supaya watukmu enggal mari.”

“Ya wis aku manut,” pungkasane wong mau pasrah.

Sawise nyuntik pasiene, Beti ngulung­ake obat telung werna.

“Iki diombe sedina ping telu, saunta­lan cukup siji-siji. Yen obate entek ning watukmu durung waras, baliya mrene.”

“Iya dhokter, matur nuwun,” kandhane wong mau banjur ngunclug metu saka ruwang priksa.

Telung dina candhake wong mau………….

Ya Ben Aku Rapapa

Ya Ben Aku Rapapa

Cerita Cekak | Posted by | October 13, 2014

Omah cekli madhep ngetan. Pinggir lurung cilik, durung kambon aspal. Pager wesi ireng dikombinasi tembok rupa oranye. Sanajan mapane neng ..

Sapepake

Mung Irah-irahan

Mung Irah-irahan

Cerita Cekak | Posted by | October 10, 2014

Sawijining sore, Prasojo mlebu toko kelontonge Pak Marno arep golek alteco kanggo nge­lem sepatune kang wis mangap-mangap. Ketemune dheweke

Sapepake

Tresnane Tetep Wutuh

Tresnane Tetep Wutuh

Cerita Cekak | Posted by | October 3, 2014

“ Bu Tiyas nuwun sewu, keparenga matur, punapa panjenengan dinten punika, wonten sesam­ba­tan kalihan satunggaling priya?” ujare Bu Da

Sapepake

Ora Kaya Jroning Crita

Ora Kaya Jroning Crita

Cerita Cekak | Posted by | September 19, 2014

Yen wong sing digoleki ora pas lagi lungguhan ana teras ngo­no, Wirastri mesthi ora percaya yen kuwi omahe Lambang, pe­ngarang ...

Sapepake

Page 1 of 3112345...102030...Last »