Ati Loro Padha Agih

Malem Jemuah bubar Isya ana sms mlebu. Karo isih turonan tanganku gragap-gragap njupuk ha-pe neng ndhuwur meja. Hape takbukak, jebul sms saka Bu Susan, guruku nari ing sanggar.

“En, suk Minggu jam 10 bisa ngaronsih ora? Manggone ing auditorium IAIN Walisanga,” ngono mau isine sms-e Bu Susan. Aku tangi gregah. Buku agendha werna biru takbukaki. Takurutake nganggo driji saka ndhuwur mengisor. Setu tanggal 1 Maret isih kosong.

“Saged, Bu” sms wangsulanku cekak.

Bu Susan mbalesi dawa banget. Aku mung kon mangkat uwong thok. Yen bisa setengah sanga wis tekan panggonan saperlu dandan. Kostum sariase wis dicepakake. Bu Susan ora kandha pasanganku ngaronsih sapa. Biyasane aku nga­ronsih karo Mas Dodo. Nanging ya wis ping pirang-pirang ora barengan. Aku nampa job dhewe, Mas Dodo uga mengkono.

Aku lungguh ing pinggir amben. Hapeku muni. Ana sms meneh saka Bu Susan. Ngelikake supaya nggawa korset dhe­we. Ora ngenteni kesuwen, aku banjur nyepakake korset kang­go sesuk. Kejaba korset aku uga nyepakake kaset lan stagen. Kanggo jaga-jaga sapa ngerti Bu Susan ora ngasta.

***

Setu jam setengah sanga aku wis tekan ing panggonan ngaronsih. Sepedhah motor­ku tak parkir ing ngisor wit pelem sing iyub. Nembe wae nyopot jaket, hapeku muni. Ana telpun saka Bu Susan.

“En, langsung wae me­nyang ruwang riyas ya. Mang­gone ning sisih tengen auditorium. Aku wis neng ke­ne.”

“Inggih, Bu. Iki nembe par­kir. Pasanganku wis rawuh, Bu?” pita­konku.

“Durung ki. Jare isih OTW,” wangsulane Bu Susan nganggo basane nom-noman jaman sa­iki. OTW sing dika­repake ora liya on the way, alias isih jroning le­laku.

Cah Ayu, mengko kaya biyasane wae

Cah Ayu, mengko kaya biyasane wae

Sinambi nampa telpun sa­ka Bu Susan, aku mlaku nge­ner me­nyang ruwang riyas. Aku ora kudu takon-takon meneh. Saka kadohan aku wis weruh Bu Susan. Sajake Bu Susan uga wis weruh aku. Hapene langsung dipateni karo ngawe aku supaya cepet.

Aku dikon riyas dhewe. Kostum, priyasan, lan kembange wis cumepak. Bu Susan ibut nyepakake make up lan piranti dandan kang kanggo kulawarga penganten. Ngantene wadon wis diriyas awit mau sajake. Meh rampung anggone nganggo basahan. Penganten lanange ora neng kono. Bisa uga nembe dirias neng ruwang seje.

Bu Susan bali ibut ngriyas nganten wadon. Riyase pancen alus tenan. Aku asring dijak nggambyong utawa ngaronsih yen Bu Susan nampa job sak paket, ya riyase ya jogede. Ke­ja­ba karonsih kala-kala bambangan-cakil. Gumantung pa­nyuwunane sing duwe gawe.  Oh iya, aku kok lali ora nyuwun pirsa sapa pasangan ngaronsihku.

Make up-e Bu Susan sing takenggo paes. Rambutku tak­kucir mburi, supaya ora……….

Kasirku Kasurku

Kasirku Kasurku

Cerita Cekak | Posted by | August 21, 2015

Kenalku karo Warni saka krenahe Bulik Narti, sing omahe neng Banjarnegara sisih lor, munggah gunung. Ngerti yen umurku wis meh ...

Sapepake

Apuranen Ibu Anin

Apuranen Ibu Anin

Cerita Cekak | Posted by | August 14, 2015

Pak Herlambang kuwi pegawe instansi pemerintah. Saiki iki minangka Kabid Tata Lingkungan Badan Lingkungan Hidup. Jeneng pegawe negri, wis sa

Sapepake

Rujak Sentul

Rujak Sentul

Cerita Cekak | Posted by | August 7, 2015

Jam wolu esuk sunare srengenge wis padhang kencar-kencar. Sawega isih turu angler, kepenak banget. Ketara saka ambegane kang senggar-senggur

Sapepake

Turah

Turah

Cerita Cekak | Posted by | July 31, 2015

Swara azan Maghrib lagi bae keprungu gumontang saka mesjid kidul prptelon. Ora kaya byiasane, surup kuwi Pak Darman trima sembahyang ...

Sapepake

Page 1 of 3912345...102030...Last »