Ningsih Anakku

Wiwit budhal saka Semarang udane prasasat disuntak saka langit. Lakune bis sing dak­tum­paki rendhet, apa maneh sedhela-sedhela mandheg saperlu ngunggahake penumpang. Maklum, iki bis sing pung­ka­san. “Mesakake yen wong-wong sing kudanan ing pinggir dalan kuwi ora di­ang­­kut,” mbokmenawa mengkono batine sopir.

Beda karo karepku. Aku kepengin enggal enggal tekan ngomah. Aku wis kangen banget marang Ningsih anakku, lan mesthi wae uga  kangen Winarni, ibune Ningsih. Telung sasi aku durung tilik omah. Wong kaya aku ngene iki ge­lem ora gelem kudu adoh anak bojo. Nyambut gaweku ana Semarang, kula­warga keri ana desa. Arep dakboyong menyang Semarang durung kuwagang kontrak omah, awit kadidene buruh pabrik blanjaku ora mingsra. Telung sasi iki aku ora mulih merga nggarap lem­buran, beteke ngoyak tambahan gaji kang­go sangu Lebaran.

Boneka pesenane Ningsih lan sawata­ra oleh-oleh kanggo bojoku dakpangku. Pikiranku nglambrang tekan ngomah, ndhisiki playune bis sing regunuk-regunuk sajak kabotan momotan. Ah, saiba se­nenge Ningsih mengko sawise pepengi­nane nggendhong boneka sing bisa nyanyi keturutan.

Mudhun saka bis wis jam sanga. Udane isih durung terang. Mantol dakkru­kupake awak. Aku nerusake mlaku karo nyangking tas oleh-oleh. Wayah bengi tur udan pisan, ora ana becak utawa ojek sing mangkal ana dhun-dhunan bis. Jang­kahku dak gelak, daya-daya enggal tekan ngomah. Udan-udan ngene iki mendah senenge bisa turu amor bojo sing telung sasi ora daksenggol.

Ngancik pekarangan omah swasanane peteng kaya adat saben. Aku bablas nyling­ker menyang lawang iring kiwa. Lawang dakbukak nganggo kunci serep sing sengaja dak gawa menyang Sema­rang. Karepku yen aku pas mulih bengi kaya ngene iki ora perlu ndhodhog lawang gugah-gugah bojoku. Ing njaba udane isih deres, ketambahan swara kemrosak dha­puran pring ing wetan omah. Aku mlebu tanpa uluk salam, kepengin gawe keju­tan. Sing dakjujug dhisik kamare Ningsih. Daksawang anakku wis turu kepati.

Rampung ndedonga, dumadakan bocah wadon ngruket awakku karo mbengok, Bapak

Rampung ndedonga, dumadakan bocah wadon ngruket awakku karo mbengok, Bapak

Mantol dakcopot, tas isi oleh-oleh dak­selehake neng kamare Ningsih. Alon-alon aku marani kamar ngarep, kamarku sing keletan ruwang tamu karo kamare Ning­sih. Najan lampune mung remeng-re­meng nanging aku ngerti yen lawange ora ditutup.  Mung diinep ora rapet. La­wang arep dak bukak alon-alon, banjur bojoku sing isih turu arep daktubruk. Ben kaget.

Nanging bareng lawang daksurung, kagetku kaya sinamber gelap manoni sesawangan iku. Paduluku dadi peteng, sirah kaya kebrukan watu sepirang-pirang. Ing kahanan lampu mung remu-remu,  katon cetha ana wong lanang sing lagi nindhihi Winarni. Lelorone padha nglegena tanpa awer-awer. Sandhangan pating blasah ana jogan. Sumrepet pa­nonku, awak gemeter, dhadha mengkap-mengkap. Nalarku oncad. Lampu daku­rub­ake byar. Lading kumilat tumumpang  meja dak saut. Aku banjur mencolot njo­joh gegere wong lanang mau ambal-ambalan. Getih muncrat lambah-lambah. Awake sing mbligung kaya babi ngglun­dhung menyang jogan. Modar.

Lading sing isih gudras getih banjur daksabetake gulune bojoku. Kaya durung marem, wadhuke dak……

Pasien

Pasien

Cerita Cekak | Posted by | October 20, 2014

Wektune wis ngarepake jam sanga bengi. Ing njaba udane isih nggre­jih, njalari hawa dadi kerasa kekes. Swara wong watuk cekrah-cekreh ...

Sapepake

Ya Ben Aku Rapapa

Ya Ben Aku Rapapa

Cerita Cekak | Posted by | October 13, 2014

Omah cekli madhep ngetan. Pinggir lurung cilik, durung kambon aspal. Pager wesi ireng dikombinasi tembok rupa oranye. Sanajan mapane neng ..

Sapepake

Mung Irah-irahan

Mung Irah-irahan

Cerita Cekak | Posted by | October 10, 2014

Sawijining sore, Prasojo mlebu toko kelontonge Pak Marno arep golek alteco kanggo nge­lem sepatune kang wis mangap-mangap. Ketemune dheweke

Sapepake

Tresnane Tetep Wutuh

Tresnane Tetep Wutuh

Cerita Cekak | Posted by | October 3, 2014

“ Bu Tiyas nuwun sewu, keparenga matur, punapa panjenengan dinten punika, wonten sesam­ba­tan kalihan satunggaling priya?” ujare Bu Da

Sapepake

Page 1 of 3112345...102030...Last »