Direktur Anyar

Perusahaan panggonane Kasmono nyambutgawe kahanane oling keterak krisis ekonomi sing ora rampung-rampung. Manut critane kan­ca-kanca bageyan keuangan, yen ora ana investor anyar mlebu, umure peru­saha­an mung kari ngetung wektu.

Kabeh dalan wis dicoba amrih pabrik ora gulung klasa, nanging ora ana tamba mujarab. Upama prau ngono, kahanane wis miring kaya kapal Titanic sakdurunge kerem. Kabeh pegawe wiwit goreh lan sumelang.

“Yen perusahaan kerem, arep nyam­butgawe menyang ngendi maneh? Wong jaman saiki golek gaweyan ya angel te­nan,” ujare Kasmono. Kanggone para pe­jabat manajemen, mbok menawa ora dadi perkara abot, jalaran tabungane wis akeh.

Kanggone pegawe ngisoran, gon­jang-ganjing perusahaan  kuwi kayadene kiyamat cilik. Wong gaji wulanan sing saiki ditampa wae mung pas-pasan kang­go mangan, kok malah ditambahi perkara perusahaan sing arep kukut.

Nanging seminggu candhake, ana kabar becik. Perusahaan ora sida kerem, jalaran ana investor saka Jakarta sing gelem nuku perusahaan iku. Sing gawe bungah maneh, kabeh pegawe tetep bisa nyambutgawe ing papan kono, ka­jaba para direktur kabeh diganti.

Ora suwe nuli dileksanani rapat peru­sahaan. Pak Steven minangka pihak sing nyuntik modhal anyar, arep nepungake dhi­rektur utama marang para staf pega­we. Krungu-krungu dhirektur anyar kuwi priyayi putri saka Jakarta, nanging asline saka Jogja.

Kasmono sing uga diutus melu rapat, wis samapta ing ruwang rapat. Pak Ste­ven mlebu ruangan, nuli paring sesorah. Sakbanjure nepungake dhirektur anyar. “Dhirektur anyar iki asmane Bu Linda! Isih ponakanku dhewe. Ayo Lin mlebu ruwang kene,” ujare Pak Steven.

Nyawang priyayi putri sing lagi wae mlebu ruwang kuwi, Kasmono nratab sak­nalika. Kasmono mung ndomblong tanpa bisa kumecap. Kasmono ora pangling. Dhirektur anyar kuwi pranyata Lin­dawati, kancane sekolah jaman SMA ing Jogja we­lasan taun kepungkur. Lin­da kuwi ora mung kanca biyasa nanging tilas pa­care.

“Tepungake aku Lin­da­wati, dhirektur anyar ing perusahaan iki,” ujare kanthi esem manis. Kabeh karyawan ing ruwangan ku­wi disawang kanthi per­ma­na, klebu Kasmono. Nanging sa­jake Lindawati wis lali marang Kasmono.

Ing Tanah Lot jebule acarane mung mlaku-mlaku ing pantai

Ing Tanah Lot jebule acarane mung mlaku-mlaku ing pantai

Wanci Lindawati seso­rah, pikirane Kasmono nglambrang adoh me­nyang sejarah welasan tahun kepungkur. Isih ke­lingan, sakwise lulus Kas­mono isih pengin nerus­ake tali katresnan, na­nging bapake Linda ora sarujuk. Bapake Linda kepengin ca­lon mantune kudu trah ngaluhur lan wong pangkat.

Nalika sakmana, akeh priya bagus  sing pengin mengku Lindawati. Ewase­mono Linda malah milih Kasmono dadi pa­care. Rupane Kasmono pancen nggan­­theng, nanging prasaja. “Aku rumangsa adhem, ayem, yen ana kowe Kas,” ujare Linda nalika kuwi.

Pungkasane sesambungan rasa sing wis karonce rong taun kuwi ambyar dadi….

Jago Kluruk

Jago Kluruk

Cerita Cekak | Posted by | August 22, 2014

Ibu Ninik Suwandito, sesasi kepungkur mengeti dina ulang taune kang kaping patangpuluh pitu. Sepuh durung, nanging uga wis ora di­sebut ...

Sapepake

Kenthong Muni Pisan

Kenthong Muni Pisan

Cerita Cekak | Posted by | August 15, 2014

Taun pitungpuluhan, Desa Purwanegara, Kecamatan Purwanegara durung klebon listrik, yen bengi isih peteng. Omah-omah mung nganggo lampu teplo

Sapepake

Tinggalane Bapak

Tinggalane Bapak

Cerita Cekak | Posted by | August 12, 2014

Dak etung-etung sedane bapak ki wis rong puluhan taun ke­pungkur. Dumadakan wae aku kok gawang-gawang kelingan dhawuh piwelinge almarhum te

Sapepake

Mobil Dines Biru Tuwa

Mobil Dines Biru Tuwa

Cerita Cekak | Posted by | August 8, 2014

Kabar angin ngenani rotasi ja­batan santer keprungu ing laladan sekretariat pemda. Kabare, jabatan kabid aset dhaerah pe­pak karo fasilita

Sapepake

Page 1 of 3012345...102030...Last »