Mega Klawu

Angin tumiyup alon. Srengenge mesem endah ing horison kulon. Ing langit katon rombongane kuntul mabur ngetan, ngentha pepethan traju telu. Nengsemake. Manuk emprit padha pa­ting cruwet, mabur mrana-mrene arep bali menyang susuhe. Gusti pancen Maha Agung, sagunging titah dumadi tinitah duwe ciri khas dhewe-dhewe.

“Nembe napa, Mas?”

Aku rada kaget. Pranyata sing aruh-aruh mbah Kiran, katone nembe bali saka sawah. Mbah Kiran nuntun pit lanang la­was, yen saiki diarani pit kebo ngana kae. Ing boncengan ana suket kalanjana sabongkok. Mesthi kanggo pakan sapi. Ing padhusunan isih akeh sawah-sawah jembar. Ing galengan sawah mau pada­tan ditanduri suket kalanjana. Lan nyata­ne suket kuwi piguna banget tumrap ingon-ingon wedhus lan sapi.

“Niki nembe ngaso. Nembe kondur, Mbah? Kok namung piyambakan? Lha mbah Minten pundi?” pitakonku.

“Anu mas, mboke nembe mriyang, mboten tumut teng sabin,” wangsulane mbah Kiran.

Mbah Kiran dakampirake nanging ora gelem, jare durung adus lan selak arep nglebokake ingon-ingone menyang kan­dhang, awit kawit mau esuk dicancang ana mburi omah.

Hape-ku geter. Pratandha ana es-em-es mlebu. Pesen saka kang Sukat, ngan­dhani yen mengko bengi kumpulan RT ana ing daleme pak Ismu. Saliyane kuwi uga kandha kon nyepakake dhuwit satus ewu, jare kanggo mbayar kontribusi utu­san RT kang bakal kursus pertanian or­ga­nik menyang Magelang. Kebeneran aku pancen bendhahara RT, mula dikon nyawisake dhuwit kuwi. Aku kandha yen wis dakcawisake.

“Bapak ana, Mas?”

Aku dadi kelingan nalika Atin regejegan karo pak Cipto

Aku dadi kelingan nalika Atin regejegan karo pak Cipto

Aku noleh, pranyata pak Cipto wis nga­­deg ana ngarep omah.

“Wonten. Kadose wau nembe wonten ngajeng komputer,” wansulanku.

Pak Cipto enggal uluk salam ana teras daleme bapak, sing prenahe ana kidul omahku. Ana wangsu­lan saka bapak. Wong loro banjur keprungu lamat-lamat padha rem­bugan bareng. Em­buh apa sing direm­bug.

Pak Cipto kuwi dhu­dha, ditinggal seda gar­wane amarga gerah kanker payudara. Du­we putra putri loro wis gedhe-gedhe. Atin wis nyambut gawe, dene Yani isih kuliah.

Udakara jam enem sore, pak Cipto katon metu saka……..

Sawo Kecik

Sawo Kecik

Cerita Cekak | Posted by | July 15, 2014

Kahanane pasar Kliwon saiki dadi owah. Para bakul sing biya­sane dodolan beras, klapa, jajanan, bumbon pawon, grabah, nganti tekan bakul ..

Sapepake

Minggat

Minggat

Cerita Cekak | Posted by | July 7, 2014

Priyayi sepuh sak ora-orane sak yuswane ibuku yen mireng tembung kaya ngono iku, mbokmenawa gawe ati kekes. Apa maneh yen ...

Sapepake

Ngesir Prawane Kena Randhane

Ngesir Prawane Kena Randhane

Cerita Cekak | Posted by | July 4, 2014

Anggonku kekancan karo Anti wiwit SMA. Wiwit kelas siji lungguhku tansah ana mburine. Sejatine pancen tak jarag, aku mbudidaya supaya ...

Sapepake

Kutang Ireng

Kutang Ireng

Cerita Cekak | Posted by | June 30, 2014

Saupama aku dadi wong sugih, mbokmenawa klambiku bisa akeh. Kutangku lan CD-ku uga akeh. Ora kaya saiki, klambi sing pantes ...

Sapepake

Page 1 of 2812345...1020...Last »