Jim Hadirin lan Jim Nasibin

Ing sawijining kamar hotel sapinggire pesisir Jakarta sisih lor. Tengah wengi malem Selasa Kliwon, bubar salat ngisak Bambang Setyajid lungguh sila lan sedhakep madhep mengalor. Kabeh lampu kamar dipateni, saengga kahanane peteng lan tintrim. Bam­bang Setyajid manekung lan ndremi­mil maca wiridan, ngapalake sawenehe ayat-ayat mirunggan kaya sing kaserat ing kitab suci.

Sawise sautara suwe kahanan amem tan ana sabawaning walang ngalisik, du­ma­dakan anggane Bambang Setyajid kaya katiyub samirana sumribit kang mahanani githok mengkirig. Tumiyubing angin tansaya suwe tansaya banter. Saka rumangsane angin mau mubeng ing sa­ngarepe lan mbulet kaya cleret-taun. Ubengane lesus mau terus nglumpuk dadi siji mbentuk wewujudan cilik samrica, nanging saya suwe saya mundhak ge­dhe lan dadi wewujudan kang rupane aneh.

Makhluk kasebut blegere kaya manung­sa lumrah, nanging praupane katon kasar lan kulite mbekisik kaya kulit baya. Raine jembar semu pesagi lan rambute cepak. Wewujudan mau uluk salam marang Bam­bang Setyajid, sarta nepungake yen arane Jim Hadirin. Bangsa lelembut iku nuli takon apa darunane dene Bambang Se­tyajid ngundang tekane.

“Aku kepengin sugih bandha donya,” tumanggape Bambang Setyajid.

“Aku saguh sabiyantu, nanging sya­rate abot lan risikone kowe bisa edan!” kandhane Jim Hadirin kanthi suwara sora.

Bambang Setyajid njegreg, dheweke rumangsa kabotan yen kudu nyaguhi sya­rate Jim Hadirin. Mula Bambang Setyajid murungake kekarepane kanthi maca ayat suci mirunggan. Bambang Setyajid njaluk supaya Jim Hadirin mulih marang asal-usule. Tanpa sabawa Jim Hadirin banjur ngubengake awake alon-alon, tansaya suwe tan­saya cepet. Binarung tumi­yub­ing angin sing tansaya seser, padha sakala bangsa kajiman mau  ilang dikedhep­ake.

***

Saka rumangsane angin mau mubeng ing sangarepe

Saka rumangsane angin mau mubeng ing sangarepe

Bambang Setyajid iku pawongan sing uripe kego­long kecukupan. Duwe usaha minangka kontraktor bangu­nan lan asring antuk borong­an proyek  ngrehab kantor pa­marentah, mbangun da­lan, terkadang uga antuk borongan mbangun pasar kecamatan. Nanging merga  krisis moneter kang nyem­pyok Indonesia ing antarane taun 1997-1999, ditambah maneh kapusan nganti gung­gung meh nyandhak samil­yar, sarta ketanggor urusan pu­lisi, temah uripe Bambang dadi rekasa. Bandha donyane ludhes keles.

Bambang Setyajid dadi puteg pikire, satemah mrentul krentege kepengin ngowahi panguripan kanthi golek pesu­gihan mawa cara sing ora kalal, yaiku njaluk pitulungan marang bangsa lelem­but golongan kajiman. Wong lanang setengah tuwa sing jaman nom-nomane nate necep ngelmu agama neng pondhok iku uga duwe kesenengan maca buku-buku primbon mirunggan kang isine akeh ngemot ngelmu-ngelmu ginaib sing durung kasumurupan wong akeh.

Ing kahanan ati goreh, dheweke mbukaki buku primbon koleksine mligi pe­paringe guru spiritual. Sabanjure Bam­­bang Setiyajid……..

Ahh Embuh (2)

Ahh Embuh (2)

Alaming Lelembut | Posted by | June 22, 2015

 “Kula nembe sepisan menika nyobi mecaki gesang,” swara­ne keprungu abot, kawistara ing praupan karo tangan isih nyekeli sen­dhok sin

Sapepake

Akh Embuh

Akh Embuh

Alaming Lelembut | Posted by | June 12, 2015

Warung sing dumunung ing sikile dalan munggah iku mesthi rame uger srengenge wiwit angslup. Kawitane mung warung prasaja ora beda ...

Sapepake

Dijaluki Tulung Arwah

Dijaluki Tulung Arwah

Alaming Lelembut | Posted by | June 8, 2015

Udan ngrecih wiwit sore tanpa leren ndayani swasana ing Desa Sudimoro, papanku ngayahi tu­gas minangka mahasiswa petugas bi­mas, sangsaya

Sapepake

Sugeng Bocah Kiyeng

Sugeng Bocah Kiyeng

Alaming Lelembut | Posted by | May 26, 2015

Seminggu sawise ningkahan, Sriwening banjur diboyong menyang Dhusun Karangduren dening Daldiri, bojone. Manggon ing omah anyar ora pati gedh

Sapepake

Page 1 of 3712345...102030...Last »