Sugeng Bocah Kiyeng

Seminggu sawise ningkahan, Sriwening banjur diboyong menyang Dhusun Karangduren dening Daldiri, bojone. Manggon ing omah anyar ora pati gedhe nanging cekli kang sadurunge dibangun mbaka sethithik dening Daldiri. Daldiri apadene Sriwening ngrasakake bagya dene atase kulawarga mudha wis bisa urip mandhiri, misah, ora nunggal dadi siji karo wong tuwane.

Esuk iku kaya padatan nalika blanja janganan ing warunge Mbok Waridu, ku­pinge Sriwening krungu kabar sruwing-sruwing yen uwit pakel gedhe ing sakulon omahe kira-kira satus meteran kae, ana sing tunggu. Gotheking ngakeh sing tung­gu mau wujud wong wadon tapihan jarik corak Parangrusak. Mung disuwelake neng bangkekan, perangan ndhuwure los, tanpa awer-awer. Payudarane kang gedhe ngglamber mung ditutupi nganggo ram­bute kang dawa diore. Sing ditakoni wewujudan ngono mau akeh-akehe wong lanang. Nyai Gulamber, ngono warga  Ka­rangduren kono yen nyebut lelembut ka­sebut.

Ana kabar sing durung cetha kasunya­tane, selapan dina kepungkur ana wong lanang tamune Pak Maryoto diweruhi we­wujudan kaya mengkono kuwi. Ora wu­runga kabar-kabar mau ndadekake sang­gan pikiran mungguhing Sriwening, ibu mudha kang durung akeh ngrasakake legi paiting urip ing tengahing bebrayan agung. Kanggo nakyinake kabar-kabur mau be­ngine Sriwening konfirmasi menyang Daldiri.

“Wis ta… rasah digagas. Kabar-kabur kaya ngono kok mbok lebokke ati. Mbu­dhega wae nek kowe manut aku,” kandha­ne Daldiri. Daldiri pana yen Sriwening iku klebu wanita cilik aten sambunge.

“Aku kuwi wong asli dhusun kene, Ning. Sadawaning umurku geneya aku durung nate diweruhi Nyai Gulam­ber, lelembut sing tunggu uwit pakel kae. Ngendikane Simbahku, yen awake dhewe ora ngganggu gawe dheweke, dheweke uga ora arep nggodha awake dhewe. Wis ta tenang wae.”

Kandha ngono Daldiri karo ndhu­sel-ndhusel awake Sriwening kang mrusuh kuning nemu giring. Pindha bensin cecedhakan geni, manten anyar iku langsung lume­bu ing manghalating dahana asmara.

***

Sriwening weruh kanthi wewentehan wewujudan wanita lungguh

Sriwening weruh kanthi wewentehan wewujudan wanita lungguh

Bareng karo lumakune wek­tu, kabar-kabur ngenani Nyai Gu­lamber wis arang keprungu ora beda karo kahanan pedhusunan ing kiwa-tengene. Karangduren uga ayem tentrem. Sangang lapan saka anggone nikahan, Sriwening nglairake bayine sing sepisanan. Lair lanang diwenehi tenger Su­geng Jatiutomo. Bayi sehat, lucu, awake mentheng-mentheng nde­me­nakake, ndadekake sangsaya bagya lan mulya uripe pasangan kula­warga Daldiri lan Sriwening.

Ing sawijining sore rikala langite su­milak padhang, swasana ayem tentrem ing dhusun Karangduren pecah! Kepru­ngu swara bocah bengok-bengok.

“Tuluuung…tuluuung…tuluuung…!” swa­rane mecah-mecahne kuping. Pra­nyata sing bengok-bengok mau Kasiman, bocah ABG anake Wa Surasa. Bareng wong-wong padha nyedhak, ngerti-ngerti……….

Alaming Lelembut

Alaming Lelembut

Alaming Lelembut | Posted by | May 18, 2015

Disawang jam sing cumanthel ana tembok ruwang kerjane wis nuduhake angka sepuluh bengi. Ditoleh, bojone wis turu nglepus neng kur­si ...

Sapepake

Ngajak Rabi

Ngajak Rabi

Alaming Lelembut | Posted by | May 4, 2015

Layang panggilan tes saka perusahaan kawentar iki minangka panglipuring atiku sing lagi sem­plah. Kembang asmara sing dakronce wiwit kuliya

Sapepake

Dauber Roh Jisim

Dauber Roh Jisim

Alaming Lelembut | Posted by | April 27, 2015

Nalika wong-wong sing gawe joglangan kanggo mendhem mayit lagi wae rampung, grimis riwis-riwis wis malih dadi udan deres. Wong pitu ...

Sapepake

Pocongan Gedebog

Pocongan Gedebog

Alaming Lelembut | Posted by | April 20, 2015

Nalika isih mudha Sugino kondhang minangka benggoling durjana dhug-dheng sing senengane gawe wedine para warga. Ora mung trima maling barang

Sapepake

Page 1 of 3612345...102030...Last »