Guyu Cekikikan Ing Wayah Esuk

Durung keprungu adzan Subuh, Mak Jokarjan wis siyap-siyap arep mangkat menyang pasar. Mungguhing wong wadon umur seket ku­rang setaun iku, pakulinan kaya mengkono wis dilakoni puluhan taun. Ora ana rasa we­gah lan aras-arasen jer pakaryan kase­but pancen nekakake rejeki kang bisa kang­go njejegake kendhil ing saben dina­ne. Senajan, rejeki mau ya mung cukup kanggo nutup butuh ing dina iku wae. Ewa­semono Mak Jokarjan tansah suka syukur dene Gusti Kang Maha Murah tansah paring berkah marang dheweke sumrambahe kulawargane.

Senajan pawakane cilik, Mak Jokarjan asring disebut wanita prakosa merga mi­nangka tulang punggunging kulawarga. Ma­lah, bocah-bocah enom ing kiwa-te­ngene padha menehi peparab “The Super Woman”. Wanita kuwat lan kendel ing samubarang lan mrantasi gawe. Senajan mung jejer bakul oprokan neng pasar, dheweke ora blereng utawa minder kum­pul karo ibu-ibu kang akeh-akehe bojon wong kantoran, ambyur ing kegiyatan PKK.

Esuk uthuk-uthuk nalika wong liya isih kemulan brukut neng peturon, “Super Wo­man” mau wis nggenjot pedhal sepedha­ne. Mecaki dalan desa kang isih sepi nye­nyet, tumuju Pasar Pingit, sawijining pasar tradhisional ing kutha Yogya kang dohe watara sewelas kilometer.

Kiwa-tengene boncengan dipasangi kro­njot saka pring kang kebak barang dagangan arupa bahan sayuran kaya dene bayem, mbayung, kobis, terong, lombok, waluh, buncis, lan sapanunggalane. Mena­wa lagi usum kadhang uga nggawa uwoh rambutan, pelem, dhuku. Dene sing mesthi gedhang. Sebab uwoh sing iki ora nganggo usum-usuman. Barang-barang dagangan kasebut anggone nebas saka petani ing desa-desa sakiwa-tengene sedina sadu­runge.

Pripun nek sing nyenggol sanes iwak, nanging

Pripun nek sing nyenggol sanes iwak, nanging

Pak Jokarjan, bojone Mak Jokarjan klebu wong prasaja, lugu, ora se­neng aeng-aeng. Pethel nyambut gawe. Mung wae karana sekolah­e ya mung tamatan SMP, mula ora bisa entuk pegaweyan sing ma­pan. Nate dadi tukang becak neng kutha. Asil sedinane ora ming­sra. Malah, kandhang ora entuk apa-apa, becak kesaing ka­ro kendharaan umum angkot lan bis kota. Rada munggah drajate nalika diajak kancane dadi kernet angkudes. Mung wae pegaweyan kernet angkudes asile uga ora beda adoh karo nggenjot becak. Nanging ana penake sithik, sikile ora kesel nggenjot pedhal.

Uga nate makelaran sepe­dha­mo­tor, nanging bubruk, rugi gedhe merga kapusan, karana ora pati paham bab theg kliwere sepedhamotor. Sing paling kojur nalika dieret-eret pulisi, didakwa dadi tukang tadhah pitmotor co­longan. Kedadeyan sing keri dhe­we iku sing njalari………

Buta Bayi Abang

Buta Bayi Abang

Alaming Lelembut | Posted by | August 21, 2015

Dina iki ora kaya dina biyasane, kaya mangkono sing dirasakake dening Wulandari, kenya manis Kelas 3 SMA ing sawijine kutha. ...

Sapepake

Masjid Tiban

Masjid Tiban

Alaming Lelembut | Posted by | August 14, 2015

Rikala aku cilik biyen asring didongengi simbah kakung lan putri. Biyasane anggone ndongeng ing wanci sore nedhe­nge simbah ngenggar-enggar

Sapepake

Gelut Mungsuh Gendruwo

Gelut Mungsuh Gendruwo

Alaming Lelembut | Posted by | August 7, 2015

Srengenge wis ngglewang mengulon. Ewasemono Kang Di durung karep mandheg saka anggone macul tegalane Pak Karyo. Arep leren krasa tanggung, .

Sapepake

Siluman Pundhen Mbah Gimbul

Siluman Pundhen Mbah Gimbul

Alaming Lelembut | Posted by | July 31, 2015

Bedhug Magrib saka Mesjid Nurul Yakin mentas wae ditabuh, mratandhani menawa wanci  sholat wis tumapak. Bocah-bocah sing dha non­ton TV ..

Sapepake

Page 1 of 3912345...102030...Last »