Ngajak Rabi

Layang panggilan tes saka perusahaan kawentar iki minangka panglipuring atiku sing lagi sem­plah. Kembang asmara sing dakronce wiwit kuliyah semester siji karo pacarku Ines pungkasane ajur mumur dadi sa­walang-walang. Aku ditinggal rabi Ines, sing dijodhokake rama-ibune entuk  jura­gan bathik sugih.

“Sing mbok ndel-ndelake kuwi apa? Kowe durung cekel gawe. Anakku arep kok pakani apa?” ngendikane ramane Ines nylekit nalika kuwi.

Aku nglenggana, kasunyatane pan­cen ora ana sing bisa dakndelake kanggo mulyakake uripe Ines. Aku durung cekel gawe, tur mung anak randha sing kaha­nane sarwa prasaja. Sejatine ora ku­rang-kurang anggonku ngudi golek ga­weyan, nanging meksa durung entuk na­dyan aku mono dudu sarjana bodho. IP ku luwih saka telu, komputer lan basa Inggrisku ya lumayan. Bola-bali melu tes, nanging isih durung begja.

“Nyogok bageyan personalia wae Har supaya ketampa,” usule Sunar kancaku nunggal kampus. Mbokmenawa wae be­ner ujare Sunar, sebab  ana kancaku sing oleh gaweyan mapan sawise ngiris sa­wah pirang-pirang pathok.

Nanging aku duwe tekad arep ngga­rap tes sak bisa-bisaku, tanpa njagakake koneksi lan sogokan. Muga-muga ke­tampa. Mula aku sengkut sinau. Aku ngru­mangsani kekuranganku ing tes basa Inggris. Sanadyan kabisanku luma­yan nanging tetep kalah yen ditandhing­ake lulusan luwar negri.

Sing melu tes ana wong sepuluh, ka­tone pinter-pinter. Malah ana sing lulusan pawiyatan luhur Amerika barang. Tes basa Inggris iki angel awit kudu nggawe karangan telung lembar. Lagi oleh sak rai, aku njaluk idin pengawas arep me­nyang toilet. Rampung bebuwang aku mlebu maneh nedya nerusake nggarap tes. Nanging saiba kaget­ku bareng weruh garapanku wis rampung telung rai. Tulisane ya ceples kaya tulisan tanganku. Aku mung bisa mbatin, sapa ya sing nggarapake tesku?

Sapa kowe mbak, pitakonku alon

Sapa kowe mbak, pitakonku alon

Pas pengumuman, aku kaget campur seneng. Aku ketampa! Na­nging sing luwih kaget maneh, aku rangking siji! Bijiku tes basa Inggris sampurna. Aku dhewe ya gumun, ing atase mung sak aku kok bisa ngalahake lulusan Amerika. Se­minggu candhake aku wiwit nyam­but gawe. Merga biji basa Inggris­ku paling apik mula aku dipapan­ake ing bagian sekretariat dhirek­tur.

“Tugasmu gawe surat, nulis be­rita lan artikel kanggo buletin perusahaan abasa Inggris,” pren­tah­e Pak Basuki, pimpinanku.

Aku kaget krungu dhawuh kaya mangkono. Aku ngrumangsani du­rung bisa nulis surat lan berita nganggo basa Inggris kanthi pe­ner. Sakjane yen bisa milih aku luwih se­neng dipapanake ing bageyan marketing sing cocog karo kabisanku.

Nanging piye maneh, penempatan ing perusahaan iki adhedhasar biji tes. Aku nyoba nulis berita ing laptop. Na­nging lagi oleh sak rai asile kurang ma­rem­ake. Tata basane  mawut. Ya mak­lum wae, lha wong kuliyahku ndhisik du­du jurusan sastra Inggris. “Yen tulisane kaya ngene mesthi Pak Basuki duka,” batinku.

Aku nyekel bathuk. Bingung, ngelu. “Hm, ……….

Dauber Roh Jisim

Dauber Roh Jisim

Alaming Lelembut | Posted by | April 27, 2015

Nalika wong-wong sing gawe joglangan kanggo mendhem mayit lagi wae rampung, grimis riwis-riwis wis malih dadi udan deres. Wong pitu ...

Sapepake

Pocongan Gedebog

Pocongan Gedebog

Alaming Lelembut | Posted by | April 20, 2015

Nalika isih mudha Sugino kondhang minangka benggoling durjana dhug-dheng sing senengane gawe wedine para warga. Ora mung trima maling barang

Sapepake

Sing Tunggu Wit Asem

Sing Tunggu Wit Asem

Alaming Lelembut | Posted by | April 13, 2015

Wit asem ing ngarep omahku kuwi umure kira-kira wis luwih saka satus taun. Wit kang dhu­wure kurang luwih rolas meter ...

Sapepake

Wedhus Edan

Wedhus Edan

Alaming Lelembut | Posted by | April 8, 2015

Jam setengah papat sore, siji mbaka siji bakul-bakul ing pasar Beringharjo wiwit padha ringkes-ringkes dagangane. Ana sing dile-bokake pethi

Sapepake

Page 1 of 3612345...102030...Last »