Ledhek Sendhang Maibit

Ji,  ra ndelok tandhakan?”

“Aku kok ora krungu. Sapa sing nanggap?”

“Krunguku ya saka wong-wong liwat pasar kae kok, Ji. Jarene ing Sendhang Maibit.”

“Sapa ledheke?”

“Wariati.”

Warung kopine Yu Wartini ing prote­lon Tegalrejo pancen dadi jujugan an­dhok wong-wong kalangan ngisoran. Saka tukang becak, kuli kasar, sopir ang­kutan nganti buruh tani. Jagongan ngrem­bug ngenani maneka kedadeyan. Obrolane Parji lan Tarmin bengi kuwi tambah gayeng sawise ketekan langga­nan liyane. Luwih-luwih yen underane rembug babagan langen tayub, klebu nyatur ledhek-ledhek ayu saka Tuban, Lamongan lan Bojonegoro.

“Kadingaren nggon wisata kok di­tanggapi tayub. Biyasane rak ndhang­dhutan,” panyaruwene Parji durung per­caya bakal ana pagelaran tayub ing Sen­dhang Maibit.

“Krunguku acara mau ngiras pro­mosi. Sebab alas kono arep dibukak kang­go kolam renang lan wisata kuliner,” ujare Tarmin.

“Kuliner kuwi apa, Min? Kuli ki rak penggaweyane awake dhewe ngene iki ta?”

“Oalah Ji, mbok aja ketinggalan ne­men-nemen ta. Kuliner kuwi bangsane maneka warna panganan. Maksude, wi­sata mangan.”

Mbuh ngerti tenan apa mung kanggo nglegani sing diajak caturan, Parji mang­gut-manggut karo nyumed udud.

“Kowe sir nonton tandhakan pa ra, Min?”

“Jan-jane ya pe­ngin Ji. Lha ning piye wong wektune mba­rengi lemburan nye­lep gabah neng Keca­matan Soko. “

“Ya ngiras-ngirus ta Min. Bengine non­ton tayuban, esuke terus ngulon nan­dangi gaweyan.”

Ing lapangan kidul sendhang, Parji njoget ngleter ijenan

Ing lapangan kidul sendhang, Parji njoget ngleter ijenan

Pertikele Parji yen dilelimbang klebu ma­thuk. Pancen Maibit kuwi liwatan antarane Tegalrejo lan Soko, papane wong loro nyambutgawe. Na­nging apa ora karipan yen ndadak melekan ndeleng tandhakan?

”Ning sing diulemi nonton tandhakan mau kabare ora ang­ger uwong kok Ji. Undhangane mung mligi kanggo wong-wong pilihan.”

“Walah, lagi iki aku krungu ndeleng tandhakan wae ndadak dipilihi,” ujare Parji.

Tumrap Parji, langen tayub mono kle­bu kaendahan lan kabudayan sing perlu dileluri. Mula senajan sholate khusuk, tahlil sregep, Jum’atan ora gothang, na­nging uga ora ninggal tayuban. Senajan ora sethithik sing nyaruwe hobine, Parji ora maelu. Arepa adoha pisan waton ledheke Wariati utawa Wantikah mesthi diparani.

Bengi kuwi dheweke wis adreng ku­mu­du menyang Maibit. Sing wadon nglenggana nalika dipamiti lan kober elik-elik.

“Kang, pa ra karipan sampeyan? Sesuk sampeyan rak bareng Lik Tarmin nyelep gabah neng Soko ta?”

“Ja sumelang. Aku wis kulina tandang gawe awan nadyan bengine ndeleng tandhak sewengi natas. Kowe rak wis ngerti pakulinanku ta?”

“Ya, Kang. Ning sing ati-ati lho. Maibit ki adoh, dalane rusak tur………..

Kembang Semboja Kuning

Kembang Semboja Kuning

Alaming Lelembut | Posted by | October 24, 2014

Inez mung bisa ndhingkluk tanpa kumecap. Tangise sangsaya seru. “Nez, sawangen aku,” kandhane Mar­sono sinambi nyekel pipine Inez si

Sapepake

Kembang Semboja Kuning

Kembang Semboja Kuning

Alaming Lelembut | Posted by | October 20, 2014

Marsono sawijining nom-noman sing bisa kanggo tuladha tumrap generasi enom liyane. Sanadyan isih sengkut ngangsu kawruh ing pawiyatan luhur

Sapepake

Tumbal Kapitan

Tumbal Kapitan

Alaming Lelembut | Posted by | October 13, 2014

Wengine wis nyedhaki punjere nalika Winarsih nglilir merga kebelet pipis. Sing lanang di­ungak, jebul wis keturon ana ngarep tivi. Bal-bala

Sapepake

Dhemit Cungkup Mantu

Dhemit Cungkup Mantu

Alaming Lelembut | Posted by | October 10, 2014

Jeneng asline Joko Karim,nanging sok diparabi Joko Tarub. Awit kejaba nyandhang status minangka pegawe negri,dheweke uga duwe ubetan nyewaka

Sapepake

Page 1 of 3112345...102030...Last »