Syawalan Akbar Kraton Ngayogyakarta

Anyar Katon, Flash, Kejawen - Posted by on October 28, 2011

Puluhan ewu warga masyarakat ing tlatah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melu Syawalan Akbar utawa sing katelah open house. Para warga marak sowan marang Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X lan Raja Kadipaten Pura Pakualaman Sri Paduka Pakualam IX. Adicara iki mapan ning Pagelaran Kraton Ngayogyakarta karo mengeti “66 Tahun Amanat 5 September 1945”. 

 

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana maca ‘Amanat Rakyat’

Anane adicara sing dikepyakake dina Senen Legi 6 Sawal 1944 Be, utawa Surya kaping 5 September 2011 iki, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalah Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas lan Sri Paduka Paku Alam IX diampingi dening Ketua DPRD Propinsi DIY, Walikota lan Bupati sa-DIY, padha lenggah sila ana karpet abang.

Kejaba kuwi, ana adicara iki uga diwacakake “Amanat Rak­yat” dening Ketua DPRD Propinsi DIY Yoeke Indra Agung Laksana. Isine ‘Amanat Rakyat’ iki netepake Raja Kasultanan Ngayogyakarta lan Kadipaten Pakulaman sing jumeneng nata, dadi Gubernur lan Wakil Gubernur DIY. Dadi kena diarani adicara sing ngemu sejarah.

Biasane syawalan ngene iki, diadani ing Kantor Guibernur DIY Kepatihan. Nanging tahun 2011 iki katon istimewa, open house dipindhah ing Pagelaran Kraton. Ngapa kok ing Pagelar­an? Amarga warga masyarakat kanthi tumemen  nyengkuyung anane pengetan “66 Tahun Amanat 5 September 1945”.

Ing adicara  iki warga masyarakat diwenehi kalodangan bisa silaturahim lan ketemu karo Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalah GKR Hemas, Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam IX. Sarta para pangarsa, pangembating praja tataran pemerintahan ing wewengkon DIY, para ketua DPRD  ing Propinsi DIY. Para warga padha melu syawalan lan salaman karo Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Para warga salaman karo Sri Sultan HB X

Sing narik kawigaten, ing syawalan akbar diregengake kirab saka Kepatihan, kantor gubernur ing wewengkon Malioboro tumuju Pagelaran Kraton Ngayogyakarta. Dene sing melu kirab kayata Naga Merah Putih, Barisan Anak Berprestasi (wong 40), Pasukan Bendera Merah Putih (wong 66), Pasukan Bendera Gula Kelapa (Gendera Nagari Ngayogyakarta – wong 66),  Jathilan bocah, Pasukan Sabang Merauke (20 pasang), Dimas Diajeng sa-DIY (12 pasang), Laskar Srikandi Mataram (wong 20), Gunung­an diusung dening wong 16, Barisan Uba Rampe/jodhang cacahe 66, Forum Pemuda Nusantara- wong 100, Forum Jogja Rembug (FJR – Pro Penetapan), Taruna Tanggap Bencana, Pekerja Sosial Masyarakat, Kendaraan jeep nggawa  foto Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka PA VIII, Barongsai sarta barisan PNS.

Dene rutene kirab, saka Kepatihan-Malioboro-Jl A Yani-Jl Tri­kora -Alun-alun Lor-Pagelaran. Kirab diwiwiti udakara jam wolu esuk. Anane kirab tansah entuk kawigaten warga masyarakat, mligine sing padha nonton ing sapinggire dalan sing diliwati kirab iki.

Saliyane kuwi, sing melu kirab uga para mahasiswa saka porpinsi liyane sing lagi ngangsu kawruh, sinau ing Yogyakarta. Sabanjure padha salaman karo Sri Sultan Hamengku Buwono X lan pangarsa liyane. Malahan uga ana turis, saka negara manca melu syawalan ing Pagelaran Kraton.

Sawijining warga masyarakat saka Bantul, Bu Haryono ru­mangsa mongkog bisa melu syawalan iki. Sanajan kudu mangkat saka daleme udakara jam enem esuk. Kamangka syawalan lagi diwiwiti jam sanga. Sabanjure, kumpul ing Pagelaran Kraton be­barengan karo warga liyane.

Sawise peserta kirab tekan Pagelaran, Syawalan Akbar, Syawal­an Golong Gilig lan Pengetan “66 Tahun Amanat 5 September 1945” diwiwiti, kanthi padha nyanyi lagu ‘Indonesia Raya’.

Ngrahapi panganan nanggon angkringan

Sabanjure ing kalodangan iki, Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana, maca “Amanat Rakyat” kanthi diampingi dening Ketua DPRD tataran kabupaten lan kota sarta kabeh bupati lan walikota ing wewengkon Propinsi DIY. Liwat ketua DPRD DIY iki warga tansah nyengkuyung Sultan supaya tetep mimpin Yogyakarta.

Amanat iki uga minangka paring pakormatan marang Amanat 5 September 1945 yen Sultan lan Paku Alam sing jumemeng nata  minangka wasiat sing ora bisa diowahi. Yaiku, warga DIY netepake Sultan lan Paku Alam sing jumeneng nata dadi Gubernur lan Wakil Gubernur DIY.

Sawise Ketua DPRD DIY maca amanat, diteruske tapak asma ing  “Amanat Rakyat”. Ketua DPRD DIY, Ketua DPRD tataran kabupaten lan kota, sarta bupati lan walikota padha tapak asma. Kayata Bupati Sleman Drs Sri Purnomo M.SI, Bupati Bantul Hj. Sri Suryawidati, Bupati Gunung Kidul Hj Badingah S Sos, Bupati Kulon Progo dr Hasto Wardoyo SpOG(K) lan Walikota Yogyakarta H Herry Zudianto

Sabubare Ketua DPRD, walikota lan bupati padha tapak asma, “Amanat Rakyat” iki ditampa dening Sri Sultan Hamengku Buwono X lan Sri Paduka Paku Alam IX. Sabanjure Sri Sultan HB X lan Paku Alam IX uga tapak asma.

Miturut Gubernur DIY Sri Sultan HB X, nalika paring sabda tama ngendika yen panjenengane lagi pirsa yen ana adicara iki, arep nampa Amanat Masyarakat Yogyakarta sing diwaca Ketua DPRD DIY. “Kanggoku amanat warga masyarakat Yogyakarta sing diwaca dening Ketua DPRD DIY, kudu tak ayahi,” pratelane.

Nanging, Sultan HB X kagungan panemu, ora arep dadi guber­nur salawase. Kaya pepenginane warga masyarakat Yogyakarta. Panjenengane uga bisa mawas dhiri, kapan arep maju lan kapan mundur dadi gubernur. Kejaba kuwi, uga ora arep meksa yen wis sepuh.

Anane “Amanat Rakyat”, adicara sing ora dinuga dening Sri Sultan HB X. “Kanthi jujur tak akoni ora ngerti yen arep ana acara kaya ngene iki. Sangertiku ya mung adicara syawalan biasa wae,” pra­telane. Dadi, panjenengane ya mung nyiapake sabda­tama kanggo pengetan Idul Fitri, syawalan.

Ing kalodangan iki Sri Sultan HB X uga kagungan pangajab supaya ana dinamika masyarakat ing Yogyakarta. Saliyane kuwi,  sapa wae sing dadi pimpinan kudu bisa ngayahi amanat. Ing pangajab bisa menehi layanan kanggo warga masyarakat Yogya­karta kanthi akuntabel.

Dene kanthi kahanan RUUK sing durung rampung, Sultan paring pesen supaya sabar.  “RUUK DIY durung bisa dirampungke kanthi becik dening para pemimpin  bangsa.  Sanajan prastawa iki gawe sadhar kita kabeh, aku nduweni pangajab supaya padha sabar nemahi kahanan iki,” pratelane.

Sultan uga ngandharake, Perjuangan Yogyakarta kuwi kanggo Indonesia. Dielingke, yen gabunge Yogyakarta karo NKRI ora mung ngomongke penetapan, perjuangan  njaga Republik Indonesia lan Yogya minangka Ibukota RI.

Amanat 5 September 1945, diandharake Sri Sultan HBX, Sultan HB IX lan  lan Paku Alam VIII wis maringi pondhasi sing kudu dijaga dening warga masyarakat ing Yogyakarta, dadi jati­dhirine masyarakat Yogyakarta.

Barisan nggawa gendera 'Gula Klapa'

Sri Sultan HB X ya Gubernur DIY sing uga Raja Kasultanan Nga­yogyakarta Hadiningrat uga nambahke, ana babagan sing wigati banget sing kudu tansah terus dijaga. Cacahe ana telu, semangat sing diwariske dening HB IX lan PA VIII. “Yakuwi kanthi jiwa Merah-Putih, kepribadian Pancasila lan watak Bhineka Tunggal Ika,” ngendikane Sri Sultan HB X sing entuk kawigaten warga ma­syarakat  kang ngebaki Pagelaran Kraton, kanthi padha keplok.

Saliyane kuwi, Sultan HB X nandheske, babagan RUUK kudu ana konsistensi sikape warga masyarakat DPRD lan pimpinan daerah. Dene Amanat Rakyat Yogyakarta minangka pernyataan publik sing diwakili dening DPRD, bupati, walikota kanthi diayahi liwat kabudayan.

Sawise Pasrah tinampi Amanat Rakyat Yogyakarta lan Sultan paring sabda tama, diteruske adicara halal-bihalal, syawalan kanthi jabat asta, antarane warga masyarakat karo Sri Sultan HB X. Adicara sing uga diantu-antu puluhan ewu warga masyarakat sing maneka werna profesine, kayata petani, pedagang, seniman PNS, polisi lsp.

Udakara jam siji awan lagi rampung. Para warga uga bisa ngrahapi maneka werna jajanan angkringan sing sumadiya neng wewengkon  Pagelaran Kraton, ana puluhan angkringan sing ditata jejer-jejer. Isine angkringan kayata jenang, sega kucing, tempe, tahu, lan liyane. Swasanane katon guyub lan rukun. Nuwun.(Sedjatiawan/PS)