» Agama

Mangerteni Dhodhok Selehe Warisan Leluhur, Arupa Kitab-kitab kang Adiluhung (8)   Agama Islam
B. Inti (saripathi) Serat Nitisruti: Saripathi Serat Nitisruti antara liya, yaiku: (a). Sing dimaksud urip luhur tanpa tandhingan, yaiku wong kang bisa aga­we bungahe sapadha-padhaning titah. (b). Marang ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Warisan Leluhur, Arupa Kitab-kitab kang Adiluhung (7)   Agama Islam
Serat Candrarini iku ditulis arupa (ma­wa) tembang macapat. Tinulis ing jaman lan swasana absolut monarki, ing kono kekuasaan mutlaq ana ing astane Raja. Adat istiadat isih kukuh lumaku, di­pengaruhi dening ... Sapepake ( komentar)

Donga   Agama Islam
Donga sing basa Indonesiane do’a iku sawijine ritual agama. Agama apa bae duwe ritual sing jenenge donga. Donga ing sajerone agama iku panuwun ya pa-nyuwun marang Pangerane. Donga bisa kanggo awake dhewe bisa ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Warisan Leluhur, Arupa Kitab-kitab kang Adiluhung (6)   Agama Islam
B. Makna kang kinandhut ana ing Serat Wedharaga. Makna kang kinandhut utawa saripathi Serat Wedharaga sing bisa dadi sarana tafakkur (renungan) napaki wektu kang bakal tumapak: (a). Lamun sarwa putus, ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Warisan Leluhur, Arupa Kitab-kitab kang Adiluhung (5)   Agama Islam
Kanthi mangkono bisa dimanger­teni, manawa sekabehing karya-karya Sang Pujangga R.Ng.Ranggawarsita, becik Serat Kalatidha utawa karya liyane, linadhesan wawasan utawa kaidah-kaidah Agama Islam, becik kang ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Warisan Leluhur, Arupa Kitab-kitab kang Adiluhung (4)   Agama Islam
(e). Pupuh/pada kang kalima (Nulis buku). Makna pupuh/pada kalima iki, kurang luwih mangkene: Satemene wus ana pepenget napaki jaman kang ke­bak musibah. Tumraping pawongan kang ndarbeni budi pekerti luhur ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Warisan Leluhur, Arupa Kitab-kitab kang Adiluhung (3)   Agama Islam
II. Serat Kalatidha (R.Ng. Rangga­warsita). Kitab Jawa liyane sing nganti saiki isih dadi gegebengan utawa rujukan sebagean wong Jawa, yaiku Kitab Kalatidha. Kitab iku mujudake karangan utawa anggitane ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Warisan Leluhur, Arupa Kitab-kitab kang Adiluhung (2)   Agama Islam
C. Makna kang kinandhut ana ing kitab Jangka Jayabaya: Sawuse kita mangerteni kanthi gam­blang, dhodhok selehe kitab Jangka Jaya­baya, ing ngisor iki bakal diaturake, mak­na kang kinandhut ana ing ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Warisan Leluhur, Arupa Kitab-kitab kang Adiluhung (1)   Agama Islam
Pangerten : A. Kita wajib muji syukur marang ngarsaning Allah Dzat Ingkang Hamur­beng Dumadi, kang wus kepareng paring kanugrahan marang para leluhr kita, kang luhur bebudene, santun tindak la­kune, alus ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (22)   Agama Islam
11. Tataran Pupuh Pocung (1). Pungkasaning uriping manungsa, yaiku sawuse pisahing raga lan nyawa, tu-mekeng palastra, banjur napaki pupuh Pocung (dipocong), dibungkus kain ka-fan. Tumraping ahli waris, miturut ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (21)   Agama Islam
Pawongan mau suwe-suwe mbatin, manawa Abdul Hasan iku satemene du­du sembarang budhak. Mula pawong­an mau nuli ngucap, manawa Abdul Ha­san dimerdikake lan diizini nerusake la­kune, yaiku bakal ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (20)   Agama Islam
3. Mangerteni marang awake. Rasulullah wus paring dhawuh, ma­nawa ati iku satemene mujudake dalem Allah (baitullah). Ati mono mujudake pa­pan makrifatullah. Kanthi mangkono ati iku ndarbeni jejibahan kudu ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (19)   Agama Islam
10. Tataran Pupuh Megatruh 1. Makna pupuh Megatruh. Lum­rahe, tumraping wong Jawa iku ndarbeni kawigaten marang tataraning ngaurip, ana te­lung perkara. Yaiku tataran kelahi­ran sing karan Mijil, ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (18)   Agama Islam
9. Tataran Pupuh Gambuh 1). Gambuh iku maknane kapadhan (identik) karo jumbuh. Ketemu kaya-kaya padha, ora bisa mbedakake. Ing babagan tembang Macapat iki, panger­ten Gambuh, yaiku nalika sawijining ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (17)   Agama Islam
Rasa spirituale Haritsah kang wus nunjem ana ing telengaing atine iku, ateges wus bisa nangkep mawa ati nuranine, apa sing nate didhawuhake dening Rasulullah, manawa kadonyan iku pindha bangke domba. Malah ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (16)   Agama Islam
 Para leluhur kita, Sri Mangkunegara IV uga paring pepenget: “Dipun sami am­banting sariranira, acegah dhahar lawan guling darapon suda-a, napsi kang ngam­bra-ambra, rerama ingtyasireki, dadi ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (15)   Agama Islam
Kawigaten tausiyah. Sing kudu dadi kawigaten ing tataran Maskumambang iku, yaiku aja nganti ke­pleset (terjebak) marang kepalsuaning urip, yaiku kita kudu gemi, nastiti, lan ngati-ati, ora boros. Krana sifat ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (14)   Agama Islam
Kajaba saka iku Sri Mangkunegara IV uga paring pituduh, marang putra wayahe, mangkene dhawuhe ana ing pupuh Dhandhanggula: “Lamun ana wong micareng ngelmi, tan mufakat ing patang perkara, aja sira age-age, ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (13)   Agama Islam
Ana ing panguripan padinan, biasane wong Jawa iku ndarbeni gembolan (ce­kelan) kang ginurit (tergambar) ana ing ungkapan sing kawong karan wiraga, wi­rama lan wirasa. Pangertene mangkene: a). Laku wiraga iku ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (12)   Agama Islam
Supaya luwih gamblang mangkene keterangane: Ing sawijining wektu ana pawongan telu cacahe sowan ing ngarsaning Rasulullah saw, manawa saben pawongan mau nindakake laku taqarrub (taqarruban) marang Allah, kanthi cara ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (11)   Agama Islam
Mangkono sateruse tausiyah (nasehat) pupuh Kinanthi kang mujudake tausiyahe Sri Mangku-negara IV. Bisa dimangerteni. Nasehat-nasehat mau mangkene jlentrehe: “Tumraping  pawongan nom kang wus bebrayan, ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (10)   Agama Islam
(b). “Manawa ana sawijining pawo­ng­­an nglamar marang sliramu, yen sira sarujuk, babagan agama lan akhlaq (akhla­qul karimah, bebuden kang luhur), prayoga sira nikahake. Lha yen ora kok ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (9)   Agama Islam
Perkawinan ing dalem adat wong Jawa ana telung tataran. Kapisan karan ngrabekake, yaiku ngawinake anak la­nang. Kapindho karan mantu, yaiku ni­kahake anak wadon. Mungguhing wong Jawa, biasane mantu iku luwih ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (8)   Agama Islam
(e). Tausiyah (nasehat) leluhur kita. Sing dimaksud tausiyah ing kene, yaiku arupa nasehat saka Sri Mangku­negara IV, Sanajan ta mangkono, Sri Mangkunegara IV paring tausiyah ma­rang putra putrine ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (7)   Agama Islam
b. Filosopi katresnan (cinta, ma­habbah) Miturut budaya Jawa ana pocapan “witing tresna jalaran saka kulina”. Iki ndar­beni makna, manawa sesrawungan pedinan antarane priya lan wanita, ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (6)   Agama Islam
b). Milolo, iku tegese mbombong (asung pangalembana), nggedhekake atine. Lha tumraping Ustadz/ustadzah utawa wong tuwa diajap bisoa mbom-bong utawa aweh pangalembana marang putra-putrine (anak didike), supaya daya ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (5)   Agama Islam
(4). Gandheng cenenge. Ing ndhuwur wus diaturake, manawa Njeng Nabi Muhammad saw. iku diutus dening Allah supaya nyampurnakake akhlak kang mulya. Hiya ing babagan iki Allah wus kepareng paring panga­lembana ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (4)   Agama Islam
b). Tausiyah leluhur. Kacathet ana ing Serat Wulang Reh, pupuh Sinom, Sri Mangkunegara IV paring tausiyah (nasehat) marang putra-putrine supaya bisoa dadi  manungsa kang ndarbeni budi luhur (ahlaqul ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (3)   Agama Islam
e. Mijil, laire sawijining gagasan. Mijil, kaya kang wus katur ing ndhu­wur, uga ndarbeni makna laire gagasan, ide, intuisi batin, utawa saentha karo uneg-uneg. Malah tumraping kapribaden sawijining ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (2)   Agama Islam
b. Nggulawenthah anak: Ing ndhuwur wus diaturake, manawa bayi kang lair iku tumapak ana ing swasa­na fitrah. Bayi iku ing tembe bakal nganut agama Islam, Yahudi  utawa Nasrani, iku gumantung marang ... Sapepake ( komentar)

Tataran Uriping Manungsa Iku, Pindha Lakuning Rodha (1)   Agama Islam
“He kaumku! Sira padha nyembaha marang Allah, sira ora padha ndarbeni Pepundhen saliyaning Allah. PanjenenganE kang wus kepareng nitahake sira saka Bumi, sarta PanjenenganE nakdirake sira kabeh makmurake Donya, ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (13 – cuthel)   Agama Islam
Kajaba saka iku Abu Hurairah uga nerangake, manawa Rasulullah paring pa­ngandikan, mangkene maksude: “Sa­temene golongan kapisan kang mlebu Suwarga wujude wong-wong mau pindha Rembulan Purna­ma ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (13)   Agama Islam
14. Cakrike ahli Suwarga a). Sing dimaksud cakrike ahli Su­­warga, yaiku penampilan utawa gamba­ran ahli Suwarga iku kepriye! Mu’ad bin Jabal nyritakake, manawa Rasulullah s.a.w. paring ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (12)   Agama Islam
Rasulullah nerusake pangandikane, manawa ahli Suwarga iku uga mangan lan ngombe, nanging wong-wong mau ora padha teler, ora turas (buang air besar dan air kecil). Nanging apa kang dikonsumsi iku dadi jamur (sendawa) ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (11)   Agama Islam
Ing babagan iki Ibnu Qayyim rahimal­lahu, uga nerangake “Kepriye kita kabeh nggambarake kaendahaning omah kang cinipta dening Allah, kang kapareng ka­paringake marang para kawulanE, ke­kasihE. Kebak ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (10)   Agama Islam
(9).    Fenomena (kahanan) Suwarga. Fenomena (kahanan) Suwarga sarta sekabehing kanikmatan kang dumadi ana ing Suwarga. Ing babagan iki, Imam Ghozali, ahli tasawwuf kang kawentar, nerangake manawa ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (9)   Agama Islam
Siksaan batin liyane sing dialami dening para ahli Neraka, yaiku tumrap-ing wong-wong iku ora dikeparengake wicara. Ing babagan iki Muhammad bin Ka’ab nerangake, manawa pen­dhudhuk Neraka ndarbeni limang ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (8)   Agama Islam
(f). Sawernaning siksa (adzab) Neraka Hadits sing diriwayake dening Muslim nerangake, manawa Rasulullah saw paring dhawuh, sing maksude mangke­ne: “Pawongan kang urip paling mul­ya (mewah) sak Donya ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (7)   Agama Islam
Sing karan kayu zaqum mau, yaiku kayu kang thukul ana ing dhasare Neraka Jahim. Uwohe gedhene sak endhas sye­tan. Sanyata wong-wong ahli Neraka iku, bakal diweleg mangan kayu mau, sa­kebake wetenge. ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (6)   Agama Islam
(7).  Suwarga lan Neraka. Ngrembug babagan tumapaking dina Qiyamat, Imam Ghazali aweh pepenget, sing maksude ngelingake marang kita, su­paya kita aja nganti tledhor (lali), amar­ga kita mung ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (5)   Agama Islam
(3e). Ganjaran amal sing ditimbang. Nuwwas bin Salim njlentrehake, ma­na­­wa Rasulullah saw. ngendika mangke­ne maksude: “Aku keprungu Njeng Ra­­sulullah ngendika, Al-Qur’an ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (4)   Agama Islam
4. Hisab (dietung amale). Nalika tumapak dina Qiyamat saben pawongan ora bisa selak (ingkar) apa kang wus padha ditindakake, ing nalika­ne uripe ana ing Alam Donya. Tutuke wong-wong mau padha tinutup, ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (3)   Agama Islam
3. Fenomena (kahanan) dina Qiya­mat. Swasana dina Qiyamat kang nggegi­risi iku, trep karo dhawuhe Allah, mang­kene maksude: a). “Lan poma dipoma utusan sira aja ndarbeni pangira manawa Allah ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (2)   Agama Islam
Dene carane mlumpuk tumapak ana ing Oro-oro Mahsyar, Abu Hurairah ne­rang­ake, manawa Rasulullah dhawuh, mangkene maksude: a). Manungsa diklumpukake ana ing dina Qiyamat ana sawatara ba­bagan, yaiku ... Sapepake ( komentar)

Qiyamat iku Nggegirisi (1)   Agama Islam
(Manawa dina Qiyamat wus kelakon teka, ora ana gegorohan (iku) mungguh tumibane dina Qiyamat mau. Kedadeyan iku ngasorake wong-wong kafir sarta ngluhurake wong-wong Mukmin. Yaiku nalika Bumi horeg molak-malik ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (29 – Tamat)   Agama Islam
Supaya luwih gamblang, ing ngisor iki bakal diaturake informasi lapisan bu­mi. Lapisan bumi iku dumadi antara liya, yaiku sing karan: (a). Lapisan kerak bumi. Lapisan iki atos lan dumadi saka lava sing wus ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (28)   Agama Islam
(4). Sap-sap (lapisan) sing ngayomi Bumi. Lapisan sing ngayomi Bumi miturut Ha­run Yahya lan Caner Taslaman, keka­ro­ne Cendhekiawan Muslim modern, ne­rangake manawa Langit sap pitu sinebut ana ing ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (27)   Agama Islam
Tumraping pengawasane Allah ma­rang sekabehing amale para kawulaNe, sarta pamundhut dhadha handhadha (tanggung jawab) marang sekabehing iku, mujudake nikmat kang agung ba­nget, saengga saben pawongan bisa ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (28)   Agama Islam
(8). Donga iku mujudake kebutuhan. Coba ing ngisor iki kita wigatekake maksud dhawuhe Allah, mangkene: “Dhawuha sira Muhammad! He para kawulanIngsun kang padha leluwihan ing tindake marang awake (dosa), ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (25)   Agama Islam
(7). Donga kang ijabah Donga kang ijabah utawa makbul (kinabulake). Donga mono mujudake sari utawa intine ibadah (adduaa’u mukhkhul ibaadah). Trep dhawuhe Allah, mangke­ne maksude: “PanjenengaNe iku ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (24)   Agama Islam
Ora sethithik ayat-ayat Al-Qur’an lan Hadits sing nggambarake feno­mena alam kang dumadi nalika tu­mapaking dina Qiyamat, kaya ta owah-owahaning rotasi Bumi sing lelawanan arah, saeng­ga Rawikara ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (23)   Agama Islam
(5). Tataran tumekeng palastra Ngrembug babagan tumekaning pati kawulanE, Allah wus kepareng paring dha­wuh, mangkene maksude: “Allah ke­pareng mundhut nya­wane awak nalika awak iku mati, sarta ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (22)   Agama Islam
(3).    Tumapake pati wong       kang kufur Miturut Syar’i, ana tipologi kematian,  yaiku sing karan kematian kang becik ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (21)   Agama Islam
Saliyane iku, ana Hadits sing diriwa­yatake dening al.Barra’ bin Azib, nerang­ake manawa dheweke lumaku ndherek­ake Njeng Rasulullah saw. ngeterake je­nazah sawijining pawongan saka golo­ngan ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (20)   Agama Islam
VI. SING LANGGENG LAN SING ORA (FANA) (1). Ora langgeng iku nikmat tum­raping wong kang iman. Sekabeh ma­khluk kang urip iku bakal ngalami pati. Dhawuhe  Allah, mangkene maksude: a. ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (18)   Agama Islam
V. Wates Tawa lan Asin (1). Banyu lan panguripan. Ngrem­bug babagan banyu tawa lan ba­nyu asin, Allah wus kepareng paring dha­wuh, mangkene maksude: “PanjenengaNe wus kepareng ngum­bar ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (17)   Agama Islam
(2). Geneya Srengenge njedhul sa­ka sisih Wetan lan surub ing sisih Kulon? Njedhul sarta surube Srengenge iku mujudake swasana (fenomena) kang lu­maku saben dina.Trep karo dhawuhe Allah, mangkene ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (16)   Agama Islam
(g). Ciniptane jin saka geni kang panas: Ciniptane jin, miturut dhawuhe Allah, mangkene maksude: “Lan maneh PanjenengaNe wus kepareng nitahake bangsaning jin saka geni kang murni.” ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (15)   Agama Islam
(f). Jin, syetan lan iblis Maksud cinipatane. Jin lan manngsa mono mujudake makhluk Allah sing arane dilestarekake dadi arane Surat ing Al-Qur’anul Krim, yaiku Surat jin, surat kang ka 72 lan surat Al-Insaan, ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (14)   Agama Islam
(c). Waktu cinipta. Kaya kang wus diaturake ing ndhuwur, manawa  pangu­ripan iku ora binarung karo ciniptane Bumi. Ciniptane Bumi mono ngalami ta­taran persiapan miliaran taun, supaya ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (13)   Agama Islam
Mapan ana ing ayat liya uga diterang­ake, mangkene maksude: “Yekti Ingsun wus kepareng maesi Langiting Donya kalawan Tanggana (Lintang-lintang) pin­dha damar, Ingsun anggo mbalangi (mban­dhemi) ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (12)   Agama Islam
III. MAKHLUK ALLAH, MANUNGSA LAN JIN. (1). Manungsa cinipta. Ciniptane manungsa lan jin trep karo dhawuhe Al­lah, mangkene maksude: “Panjene­nga­Ne kang wus kepareng nitahake manungsa saka lemah ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (11)   Agama Islam
15.Bumi digelar Ing babagan iki Allah wus kepareng paring dhawuh, mangkene maknane: “Lan Allah wus kepareng nitahake Bumi kang didunungi (diengoni) dening para manungsa. Ing  Bumi kono ana ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (10)   Agama Islam
13. Ruang tanpa hawa lan gravitasi Ing babagan iki Allah wus kepareng paring pituduh binukane ati manungsa sing iman lan manungsa kang kafir. Trep karo dhawuhe Allah, mangkene mak­sude: “Mangka sapa bae ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (9)   Agama Islam
Kanthi mangkono, lelandhesan karo keterangan  ing Al-Qur’an, sebagean ilmu­wan Muslim ana kang ndarbeni panemu, manawa Langit iku ana rong werna, yaiku Langit kang cedhak lan Langit kang adoh. ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (8)   Agama Islam
11. Langit lan Bumi maune nyawiji nuli pinisah. Nalika semana (jaman ja mbejuja) Langit lan Bumi iku dadi siji (nyawiji). Nuli saka keparenging Allah, Langit lan  Bumi iku dipisahake.Trep karo dhawuhe ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (7)   Agama Islam
9. Jagad Raya sujud. Kabeh takdzim marang  pepesthening Allah. Sawuse nerangake jejibahan (fung­si) Srengenge lan Rembulan, Al-Qur’anul Ka­rim nerangake jejibahane (fungsi) tetu­wuhan ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (6)   Agama Islam
(6). Rembulan (Ratih) madhep ma­rang Bumi. Mangerteni madhepe (posisine) rem­bulan marang bumi, yen dinulu saka ndhu­wur Kutub Lor Bumi, arah rotasi bu­mi ing po­rose (sumbune) iku lelawanan ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (5)   Agama Islam
4. Srengenge digulung. Samubarang kang dumunung ana ing Jagad Raya iku ora ana sing langgeng. Kabeh padha ndarbeni tataran panguri­pan. Wiwit saka maune ora ana, banjur da­di ana, nuli bali menyang ora ana. ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (4)   Agama Islam
Sengenge (surya) lan rembulan (can­dra), iku ora mung dadi takeran (tolok ukur) manungsa sajerone nemtokake etungan (wilangan) wektu. Asil sing (ana) gegayu­tan karo daya (inter aksi) antara srengenge, bumi ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (3)   Agama Islam
(b). Qabil lan manuk Gagak Rajapati kang kawitan, yaiku nalika Si Habil (putrane Nabi Adam) dipateni de­ning Qabil ya (putrane Nabi Adam). Lha nalika Qabil merjaya (mateni) Si Ha­bil, dheweke bingung ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (2)   Agama Islam
(2). Pemahaman kang nalisir Allah kepareng paring dhawuh, mang­kene maksude: “Lan manawa sira pitakon marang wong-wong kafir (ka­fir Makkah), sapa ta sing ni­tahake langit-langit lan bumi, lan ... Sapepake ( komentar)

Rahmat Allah, Sumber Energi Jagad Raya (1)   Agama Islam
Allah wus kepareng nyipta satus rah­mat, salah sijining rahmat iku kepareng kapa­panake ana ing donya, saengga kanthi Rahmat iku dumadi (terjalin) rasa kasih sa­yang antara sekabehing makhluk. Isih ana 99 ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (18-tamat)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (17)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (16)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (15)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (14)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (13)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (12)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (11)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (10)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (9)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (8)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (7)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (6)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (5)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (4)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (3)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (2)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Takdir Miturut Syar’I (1)   Agama Islam
(Ananging mugi ngupadasa Akhirat kalayan kamulyan (kebahagiaan) ingkang sampun kaparingaken dening Allah dhumateng sampeyan. Ewa semanten sampun nilar ing bageyan sampeyan ing donya ……” (Q.S. ... Sapepake ( komentar)

Panguripan ing Masyarakat Jin (8)   Agama Islam
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) Mangerteni lan mahami ayat iki, ora kok ateges pengawalan dalah ... Sapepake ( komentar)

Panguripan ing Masyarakat Jin (7)   Agama Islam
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) (10). Ilmu babagan sing ghaib. Sadurunge ngrembug makna kang ... Sapepake ( komentar)

Panguripan ing Masyarakat Jin (5)   Agama Islam
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19)   Miturut Imam Jalalain, yaiku as’Suyutii ... Sapepake ( komentar)

Panguripan ing Masyarakat Jin (4)   Agama Islam
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) Miturut aqidah Islam, manungsa mono mujudake makhluk kang ... Sapepake ( komentar)

Panguripan ing Masyarakat Jin (3)   Agama Islam
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) (3). Jin iku ana sing bodho. (a). Ayat kang  wus ... Sapepake ( komentar)

Panguripan ing Masyarakat Jin (2)   Agama Islam
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) Jin-jin lan manungsa uga kadhawu­han dening Allah supaya ... Sapepake ( komentar)

Panguripan ing Masyarakat Jin (1)   Agama Islam
(Lan satemene ing antarane aku (jin) ana sing shaleh lan ana sing ora mangkono kahanane. Aku padha napaki dalan kang beda-beda) (Q.S. Jin (72) : 19) 1. PAMGERTEN : Hakekat makhluk Allah kang karan jin miturut ... Sapepake ( komentar)

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (10-Tamat)   Agama Islam
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) Ing babagan iki (kenabiane Muham­mad), Allah kepareng paring dhawuh, mangkene maksude: ... Sapepake ( komentar)

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (9)   Agama Islam
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) 5. PIKUKUH KENABIAN, SING GEGAYUTAN KARO KEWAN. a). Riwayat Imam Ahmad saka Anas bin Malik ... Sapepake ( komentar)

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (8)   Agama Islam
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) b. 2). Ngelak ora ana banyu. Imam Ahmad saka Anas bin Malik nyritakake, manawa sawijning ... Sapepake ( komentar)

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (7)   Agama Islam
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) “He Dawud! Satemene Ingsun wus ke­pa­reng ngluwihake Muhammad lan umate katimbang ... Sapepake ( komentar)

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (6)   Agama Islam
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107)   3. PIKUKUH KENABIAN. a). Ing kitab Taurat. Sipat-sipate Rasulullah ... Sapepake ( komentar)

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (5)   Agama Islam
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) Ing babagan iki Imam Bukhari lan Nasai uga ngriwayatake, mawa matan hadits (re­daksi) sing ... Sapepake ( komentar)

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (4)   Agama Islam
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107)   d. Ati-ati botol-botol kacane pe­cah. Ati-ati yen botol-botol kacane ... Sapepake ( komentar)

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah (3)   Agama Islam
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) 1. Fenomena (kahanan) dana weweh: a). Pangerten dana weweh ing kene ngandhut makna, yaiku ... Sapepake ( komentar)

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah   Agama Islam
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107)   e. Pribadi kang tawakkal (Al-Mutawakkil). Imam Bukhari nerangake, manawa ... Sapepake ( komentar)

Akhlaqul Karimah Sarta Mukjizat Rasulullah   Agama Islam
(Lan Ingsun ora ngutus marang sira (Muhammad), kajaba dadi rahmat marang Jagad Raya). (Q.S. Al-Anbiyaa (21) : 107) 1. PANGERTEN: Rasulullah (Muhammad) iku mujudake utusaning  (Rasul) Allah sarta ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (14/tamat)   Agama Islam
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   Kajaba saka ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (13)   Agama Islam
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   (d). ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane   Agama Islam
Isih ngrembug babagan banyu, ma­na­wa kerapetan zat air (banyu) kang pa­ling dhuwur, yaiku nalika banyu owah da­di padhet. Mung bae banyu iku beda karo werna cairan  liyane. Banyu bakal ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (11)   Agama Islam
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102 (6). Atmossfer lan organ ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (10)   Agama Islam
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   (2). Allah ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (9)   Agama Islam
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   Wusana Syeh ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (8)   Agama Islam
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam)Q.S. Ali Imran (3) : 102   3. Sing ora ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (7)   Agama Islam
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   (6). Nur ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (6)   Agama Islam
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102 Bisa dimangerteni, manawa ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (5)   Agama Islam
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   Wujuding ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (4)   Agama Islam
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102   Paringe ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (3)   Agama Islam
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam)Q.S. Ali Imran (3) : 102   Miturut Hadits ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane (2)   Agama Islam
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : 102 3. Undha usuke drajat ... Sapepake ( komentar)

Undha Usuke Drajat Iman lan Kasampurnane   Agama Islam
(He para wong Mukmin kabeh, sira padha wedia mring Allah kalawan sejatining wedi, lan sira aja padha tumekeng palastra (mati), kajaba mati nggilut Agama Islam) Q.S. Ali Imran (3) : ... Sapepake ( komentar)

Nglebur Dosa Kanggo Nggayuh Urip Mulya(8/tamat)   Agama Islam
Dhawuha sira Muhammad! “He para kawulanIngsun! Kang (tansah) padha lelumban  marang tingkahe (dosa), sira aja entek ing pangarep-arep  marang Rahmat Paringaning Allah. Sanyata Gusti Allah iku ... Sapepake ( komentar)

Nglebur Dosa Kanggo Nggayuh Urip Mulya (7)   Agama Islam
Dhawuha sira Muhammad! “He para kawulanIngsun! Kang (tansah) padha lelumban  marang tingkahe (dosa), sira aja entek ing pangarep-arep  marang Rahmat Paringaning Allah. Sanyata Gusti Allah iku ... Sapepake ( komentar)

Nglebur Dosa Kanggo Nggayuh Urip Mulya (6)   Agama Islam
Dhawuha sira Muhammad! “He para kawulanIngsun! Kang (tansah) padha lelumban  marang tingkahe (dosa), sira aja entek ing pangarep-arep  marang Rahmat Paringaning Allah. Sanyata Gusti Allah iku ... Sapepake ( komentar)

Nglebur Dosa Kanggo Nggayuh Urip Mulya (5)   Agama Islam
Dhawuha sira Muhammad! “He para kawulanIngsun! Kang (tansah) padha lelumban  marang tingkahe (dosa), sira aja entek ing pangarep-arep  marang Rahmat Paringaning Allah. Sanyata Gusti Allah iku ... Sapepake ( komentar)

Nglebur Dosa Kanggo Nggayuh Urip Mulya (4)   Agama Islam
Dhawuha sira Muhammad! “He para kawulanIngsun! Kang (tansah) padha lelumban  marang tingkahe (dosa), sira aja entek ing pangarep-arep  marang Rahmat Paringaning Allah. Sanyata Gusti Allah iku ... Sapepake ( komentar)

Nglebur Dosa KanggoNggayuh Urip Mulya   Agama Islam
Dhawuha sira Muhammad! “He para kawulanIngsun! Kang (tansah) padha lelumban  marang tingkahe (dosa), sira aja entek ing pangarep-arep  marang Rahmat Paringaning Allah. Sanyata Gusti Allah iku ... Sapepake ( komentar)

Nglebur Dosa Kanggo Nggayuh Urip Mulya   Agama Islam
Dhawuha sira Muhammad! “He para kawulanIngsun! Kang (tansah) padha lelumban  marang tingkahe (dosa), sira aja entek ing pangarep-arep  marang Rahmat Paringaning Allah. Sanyata Gusti Allah iku ... Sapepake ( komentar)

Nglebur Dosa Kanggo Nggayuh Urip Mulya   Agama Islam
Dhawuha sira Muhammad! “He para kawulanIngsun! Kang (tansah) padha lelumban  marang tingkahe (dosa), sira aja entek ing pangarep-arep  marang Rahmat Paringaning Allah. Sanyata Gusti Allah iku ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut (15)   Agama Islam
  (maneka werna sumber rujukan) Nuwun. Muga-muga kita kalebu ewoning wong kang zuhud lan ati lembut. Ndulu pungkasaning urip lan mbesuk dina Qiyamat bakal pikoleh piwales kaya sing ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut (14)   Agama Islam
(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut (13)   Agama Islam
(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut (12)   Agama Islam
(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut (11)   Agama Islam
(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut   Agama Islam
(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut (9)   Agama Islam
 (Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut (8)   Agama Islam
(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut (7)   Agama Islam
(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut   Agama Islam
(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut   Agama Islam
(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut   Agama Islam
(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut (2)   Agama Islam
(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka ... Sapepake ( komentar)

Werdine Zuhud lan Ati Kang Lembut (1)   Agama Islam
(Allah kepareng nglonggarake rejeki  tumraping pawongan kang dikersakakE sarta matesi tumraping pawongan kang dikersakakE. Wong iku gumbira atine kanthi panguripan ana ing  donya. Kamangka ... Sapepake ( komentar)

Kedadeyan Sanga ing Al-Furqan Ngukuhake Iman (tamat)   Agama Islam
9). Fenomena Kaum Duraka Maha Agung Allah, Dzat Kang Maha Ku­wasa, Manawa jasad Fir’aun dibledhes­ake (ditenggelamkan) dening Allah ana ing segara. Wusana Allah kepareng nyelamet­ake marang jasad ... Sapepake ( komentar)

Kedadeyan Sanga ing Al-Furqan Ngukuhake Iman (5)   Agama Islam
6). Fenomena Komposisi Materi ing Akasa (angkasa). Wus kinawruhan miturut ilmu pengetahuan, manawa kom­posisi materi ing akasa, upamane tumraping srengenge sarta lintang-lin­tang iku dumadi saka rong unsur, ... Sapepake ( komentar)

Kedadeyan Sanga ing Al-Furqan Ngukuhake Iman (4)   Agama Islam
Titik tunggal kaya kang katur ing ndhuwur, banjur njeblug (mbledhos nge­dab edabi), saengga nuli dumadi jagad raya iki. Bledhposan titik tunggal iku ora samubarang bledhosan, nanging ngan­dhut rincian utawa ... Sapepake ( komentar)

Kedadeyan Sanga ing Al-Furqan Ngukuhake Iman (3)   Agama Islam
4). Fenomena rembulan sigar dadi loro. Bukti ilmiyah rembulan sigar dadi loro. Ana ing sawijining wektu, wong-wong kafir/musyrik Mekah ora pitaya marang Rasulullah minangka Nabi lan utusan (rasul) Allah. Ing ... Sapepake ( komentar)

Kedadeyan Sanga ing Al-Furqan Ngukuhake Iman (2)   Agama Islam
2). Fenomena srengenge bakal sirna. Sekabehing makhluk bakal sirna, mung Allah Dzat kang Maha Agung kang lang­geng, abadi. Srengenge sing mujudake salah sijining lintang sing bakal sirna lan musna. Semono ... Sapepake ( komentar)

Kedadeyan Sanga ing Al-Furqan Ngukuhake Iman (1)   Agama Islam
Sanyata ana ing lumahing langit lan bumi, lan beda-bedaning rina lan (kalayan) wengi, iku dadi tandha yekti, tumraping wong kang padha duwe akal. Yaiku wong-wong kang padha tansah eling marang Allah, ing nalika ... Sapepake ( komentar)

Shalat Iku Mujudake Mikraj Tumraping Wong Mukmin   Agama Islam
5. Hijrah. Pangerten hijrah secara fisik, yaiku pindhah saka sawijining papan menyang papan liya, pindha emigrasi saiki. Nalika semana Njeng Nabi hijrah saka Mekah menyang Madinah, kanggo ... Sapepake ( komentar)

Shalat Iku Mujudake Mikraj Tumraping Wong Mukmin   Agama Islam
Sabanjure Njeng Nabi  bisa mriksani Allah mawa fuade. Krana kang mriksani iku fuade, dudu pandulu wantah, mula ora ana pepalang (alangan) kanggo mriksani Panjenengane, Allah. Fuad iku ora padha karo qalbu. ... Sapepake ( komentar)

Shalat Iku Mujudake Mikraj Tumraping Wong Mukmin   Agama Islam
Coba kita wigatekake, makna kang ki­nan­dhut ana ing dhawuhe Allah ing ndhu­wur, yaiku diterangake, manawa spirit Njeng Muhammad nalika ana ing tlatah Cakrawala kang paling dhuwur. Hiya posisi dhiri sing ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Werdine Islam Nusantara   Agama Islam
Para Ulama Nusantara (Nuswantara) wus netepake sawatara bageyan istihsan iku (ing panguripan masyarakat) becik ing babagan Agama, sosial, politik kabeh mau mujudake (pangetrepan) Islam Nusantara, beda banget karo ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Werdine Islam Nusantara   Agama Islam
Para Ulama Nusantara (Nuswantara) wus netepake sawatara bageyan istihsan iku (ing panguripan masyarakat) becik ing babagan Agama, sosial, politik kabeh mau mujudake (pangetrepan) Islam Nusantara, beda banget karo ... Sapepake ( komentar)

Jagad Kubra   Agama Islam
Bab. 13. ORBIT BENDHA-BENDHA AKASA Samubarang kang dumunung ana ing akasa (bendha-bendha angkasa), iku ndarbeni ciri khusus. Sekabehing unsure utawa sebagean, senajan ta mung sak gedhene atom, tansah ... Sapepake ( komentar)

Mangerteni Dhodhok Selehe Marifatullah, Nuladhani Nabi Ibrahim A.S (3)   Agama Islam
4. Mula bukane : Orang amung Njeng Nabi Adam a.s kang diuji, nanging Njeng Nabi Ibrahim a.s uga diuji dening Allah kang dumadi ana ing laladan ‘Arafah, yaiku nalika panjenengane niliki kulawar­gane ... Sapepake ( komentar)

Hal: << Awal | < Sa' Derenge | 1 | Mantun Iki > | Terakhir >>

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…