65 Taun Perjanjian Linggarjati (16)

SADURUNGE nerusake atur ngenani laku jinantraning dhebat ing KNIP, luwih dhisik diaturake, kepiye sikap dalah tanggapane pihak Pemerintah lan parlemen Landa dhewe.

 

Sing cetha bae, kayadene sing uga wis diaturake ing kene, pihak Landa, kaum im­perialis/kolonialise mula mbege­geg ngutha waton, ngugemi keyakinane sing kolot lan orthodox (kuna) kuwi. Kita pihak Indonesia bisa mangerteni ning ora bisa nyarujuki. Soale, Nederland dhewe sajro­ne limang taun (1940-1945) dibroki Jer­man, bandha kaskayane, tenaga me­nung­­sane dikuras amblas, dianggo mbi­yantu peperangane Hitler anggone nedya ngelun jagad. Persis, kayadene apa sing di­alami dening Indonesia sing sajrone 3 1/2 taun kabeh-kabeh dirampok Jepang, per­­­sasat nganti gusis sis, mung kari lung­lit.

Eee, dadak saiki Nederland kelakon bisa mandhiri maneh, uwal saka beban­daning kaum Nazi Jerman. Kathik terus meruhi kesempatan sing bagus banget. Jepang kalah, tilas jajahane sing ana bang Wetan, yaiku bumi Nusantara sacara hukum sejarah (historisch recht) kudu bali neng pangkonane Landa maneh. ora bisa liya. Saindenge jagad rak wis nyumu­rupi, manawa selawase iki tanah Hindia mula dadi jajahane Landa. Lha mula iku, saindenge jagad saiki iya kudu ngakoni lan nayogyani yen ta tanah Hindia bali maneh dadi tanah jajahane Landa.

Mesthi bae, anggone kandha “sain­deng­e jagad” mau Landa lali, utawa ba­barpisan ora mikir, kudu nambahi tetem­bungan “kejaba Indonesia”, sing wiwit 17 Agustus 1945 kae wis mbiwarakake dadi negara lan bangsa merdika. Ha hiya merga Nederland kelakon dikuras habis dening Jerman, wis sapatute yen ta tilas tanah jajahane sing mula sugih salwiring tanem tuwuh, bandha-bandhu ing samubarang kaperluaning ngaurip, kanthi cara apa lan kepiye bae, kudu diandhemi, kudu diper­tahanake.

Salah sijine conto, kaya ngapa anggo­ne Landa nedya ngukuhi tilas kolonine, kacihna antara liya saka pidato­ne Prof. Romme, pemimpin Fraksi Ka­tho­lieke Volkspartij (Partai Rakyat Ka­tolik) sing diucapake ing sangarepe parle­men, 16 Desember 1946. Antarane sang propesor kandha:

“Nederland lan Indonesia ora bakal bisa dipisahake, soale nasibe Indonesia  gu­man­tung banget nyang nasibe Neder­land. Menurut penemuku, kita (pihak Landa) ba­barpisan ora kleru ing tindak. Kekuwa­saan ing Indonesia dipulihake maneh nyang kita (Nederland) lan kita ing Indo­nesia (sarana mangkono) bakal nduweni kekuwasaan sing gedhe. Lha nyang wong-wong Indonesia kita bakal ngomong, ma­nawa semangat nasionalis­mene babar­pisan ora bakal kita ganggu gawe. Nadyan ta satemene kita bisa tu­min­dak liya. Mung bae, bangsa Indonesia kudu mangerti, manawa apa sing disebut merdeka 100 persen, iku ming sawijining impen bae. Sebab, gelar yektine ora ana bangsa sing merdeka satus persen. Tun­tutan merdeka 100 persen iku mung tu­wuh merga anane nasionalisme sing kebacut…”

Prof. Romme ngajokake penjaluk jaminan saka pemerintah (Landa), amrih tenaga kekuwatan militer ing Indonesia dijaga (aja nganti kurang). Merga dikaya ngopo kae, kewajibane Landa sing kudu terus njaga katentreman ing bumi kana. Sabanjure Prof. Romme nerusake pidato­ne: “Linggarjati sajakane aweh kemung­kinan yen Uni (Landa lan RIS) bakal ndu­weni kepentingan sing luwih wigati maneh katimbang bagean-bagean liyane. Ora sethithik pawongan sing nduweni penaf­siran, manawa pasal 1 lan pasal 15 mu­jud­ake sawenehing perkosaan sing ngangkat kalungguhane Republik dadi sa­wijining nagara (sing merdeka lan ber­daulat). Yen ta pangira-ira iki bener, utawa ndadekake pawongan dadi ragu, aku trima melu. Tegese sang profesor ora bisa nyarujuki anane konsep Perjan­jian Ling­gar­jati kuwi.

Kaya mangkono kurang luwih pida­tone sang Profesor, ngutip saka sk. Het Dagblad 17 Desember 1946. Ha saiki arep diaturake sapa bae saka pihak Re­publik sing pro karo anane naskah Per­janjian mau.

1) Partai Sosialis Indonesia sing ing ndalem Konperensine ing Yogya 6 De­sember nelakake bisa nyarujuki ran­cang­an naskah Persetujuan Linggarjati. Kanthi lelimbangan:

a) Politik Luar Negeri Pemerintah Re­publik Indonesia ora nyimpang saka sikap politik luar negeri sing wus ditegasake ing ndalem Konperensi Dewan Partai PSI ing Cirebon 31 Juli nganti 3 Agustus 1946 kae

b) Rancangan persetujuan iki mujud­ake asil perjuangan politik sing selaras karo imbangan kekuwatan sing ana ing wektu saiki iki.

c) Rencana persetujuan iki babarpisan ora kena dianggep minangka asil sing pungkasan ing ndalem perjuangan kita. Ning, malahan kudu dianggep dhasar sing bisa aweh kasempatan luwih becik maneh ing ndalem perjuangan kita.

Wose bae, PSI nduweni panemu manawa: 1) Rencana Persetujuan iki ora ninggalake dhasar politik Pemerintah Indonesia sing luwih dikenal kanthi sebut­an “Program Lima Pasal”.

2) Sarana anane naskah Persetujuan iki, apa sing disebut Hindia-Walanda ate­ges ilang anggone jejer dadi perangane kerajaan Nederland miturut hukum inter­nasional, lan muncule Negara Indonesia Merdeka sing berdaulat, sarta nduweni ka­lungguhan sing mandhiri ing tengah-tengahe pergaulan bangsa-bangsa.

3) Sarana anane naskah Persetujuan, sakehing blokade Landa sing ditindake ing Indonesia, pupus. Iya sing blokade ekonomi, blokade politik dalah blokade militer.

4) Sarana anane Persetujuan, kita bisa ndarbeni kalodhangan mepaki sakehing kaperluan kita dhewe.

5) Rancangan Persetujuan iki satuh­une mujudake dhasar kanggo nylametake sarta nerusake revolusi dalah mbenahi perekonomian lan bebrayan kita.

Gandheng karo iku mau kabeh, mula PSI gawe kerampungan: 1) nampa ran­cangan Persetujuan minangka dhasar kanggo nerusake perjuangan sarta ngram­pungake revolusi nasional. 2) mrayoga­ka­ke sakehing rakyat supaya uga nampa naskah persetujuan, sinartan nyantosaka­ke persatuan rakyat supaya Persetujuan iki bisa dipigunakake minangka piranti gawe ngrembaka dalah santosane sa­indenge negara Indonesia Merdeka.

Uga Partai Komunis Indonesia nampa naskah persetujuan kanthi alesan sing wus nate diaturake ing ngarep. Al­hasil, miturut PKI nampa Persetujuan ate­ges “kita nyantosakake sarta ngrampung­ake revolusi kanthi cara sing sacepet-ce­pete. Merga saka iku, PKI ngajak sakehing kaum komunis dalah sakehing golongan revolusioner, progesif, sarta demokratis, sing insaf sarta ngerti marang hukum-hukum dalah pengalaman-pengalaman revolusi, supaya nyokong sikap kita iki. Yaiku sikap sing taktis tinemu ing ndalem hukum-hukum, syarat sarta pengalaman revolusi-revolusi sing nyata lan nggenah.

Sing pro maneh, Partai Buruh Indo­nesia. Ing ndalem pengumumane 3 De­sember 1946 njelasake: “nampa naskah persetujuan Indonesia-Belanda minangka syarat perjuangan sing perlu ditindakake laras karo suwasana politik dalam sarta luar negeri, kanggo dhasar anyar perjuang­an ngrampungake Revolusi Nasional. Ing kono kaum buruh bisa mujudake faktor sing wigati, sing aktif sarta gawe kepu­tusan. Sikap PBI iki dikukuhake dening ke­putusan Konperensi PBI Jawa-Madura 15-16 Desember 1946 ing Yogya.

Ana maneh sing sarujuk, yaiku Partai Nasional Indonesia-Arab ing Palem­bang, sing dhek 17 Nopember 1946 kirim tilgram nyang KNIP, surasane: “Kita ndu­weni panemu manawa ing ndalem 17 pasal naskah persetujuan tinemu kalo­dhang­an sing cukup kanggo nggayuh kedaulatan”. Partai-partai liyane maneh sing pro persetujuan, insya’ALLAH bakal diaturake minggu ngarep, Insya’ALLAH.

(*)

 

65 Taun Perjanjian Linggarjati (15)

65 Taun Perjanjian Linggarjati (15)

Anyar Katon, Sejarah | Posted by | October 1, 2012

RIKALA samana Pucuk Pimpinan Ikatan Pelajar ana tangane Tatang Mahmud, Sekjene Busono Wiwoho. Loro-lorone siswa SGT, Sekolah Guru Tinggi, si

Sapepake

65 Taun Perjanjian Linggarjati (14)

65 Taun Perjanjian Linggarjati (14)

Anyar Katon, Sejarah | Posted by | September 25, 2012

KAYA mangkono kurang luwih sikepe PKI ngadhepi naskah persetujuan iki. Ing sakawit akeh sing ngira, yan PKI bakal nolak utawa ...

Sapepake

“Benteng Republik Indonesia” Ngadeg Eman Tanpa Roh; Ilang Tanpa Lari

 “Benteng Republik Indonesia” Ngadeg Eman Tanpa Roh; Ilang Tanpa Lari

Anyar Katon, Sejarah | Posted by | September 14, 2012

TANGGAL 30 Nopember 1946 pasukan Inggris ninggalake tanah Jawa. Lha sadurunge iku, dianakake malam perpisahan. Ing ndalem pertemuan mau PM

Sapepake

Isih Sakiwa-Tengene “Naskah” KNIP Anyar Kudu Didhapuki

Isih Sakiwa-Tengene “Naskah” KNIP Anyar Kudu Didhapuki

Anyar Katon, Sejarah | Posted by | September 12, 2012

ANA crita sempalan ning sumbere tetep Menir Schermerhorn. Ing ndalem bab liya, sang Ketua Komisi Jendral nulis, yen dheweke nampa ...

Sapepake

Page 11 of 21« First...910111213...20...Last »