Suwara sing Pro lan sing Kontra Ditambah Suwara Pihak Njaba (II)

ANA maneh suwara saka Mr. Th. Fruin penasehat ekonomine Dr. H.J. Van Mook. Nulis ing sk. Het Parool, antarane: “Ditulake naskah Perjanjian Linggarjati, ateges bakal pecah perang. Dene sing dadi kurban, ora liya iya jagad-perusahaan (Landa). Kayadene sing wus kedadeyan ing Bandung; pihak Republik tertamtu bakal nerusake politik bumi-hanguse.

Dene yen ta Nederland sing menang, iku mau yen ta negara manca liya ora campur tangan, Nederland bakal nemu tanah Indonesia sing wis ancur ajur mumur. Ora ana kebun-kebun onderne-ming maneh, ora ana pabrik-pabrike maneh. kuthane wis akeh sing rusak morat-marit. Merlokake beaya sing ora sethithik yen ta nedya arep mbangun bali maneh kaya wingi uni. Sarta merlo¬¬¬-kake wektu mataun-taun, durung karuwan nggawa asil.
Tuan Stokvis saka Partai Komunis Nederland, kandha manawa bisa nampa lan pro Persetujuan, mung bae partaine nganggep prakara kuwi isih kurang terang. Polahe notulen/cathetan rapat lan sing ora dijelasake (dening Pemerintah).
Banjur Lambertus Nicodimus Palar (Partai Buruh) bisa nampa lan nambahi yen ing Indonesia penolakan naskah persetujuan ora kaya sing dikuwatirake. (L.N.Palar iki tembene metu saka Partai mau, rikala Landa nganakake agresine sing sepisan; bali nyang Indonesia. Di¬-wisudha dadi wakil Republik ing PBB. Seda neng Jakarta, yuswa 81 taun. Pri-yayi saka Manado, sinau neng Neder-land. Rikala negara Landa dibroki Jer-man, dheweke gerak dibawah tanah. Omah-omah karo wanita Landa).
Surat kabar Het Parool kanthi irah-irahan “Dina Gedhe” nulis artikel an-tarane: “Wis wiwit kawitan kita tansah nganjurake supaya pradongdi antarane pihak loro-lorone diuwisi sarana dalan damai. Lan kita wektu kepungkur wis nyalahake Pemerintah, dene gemang ngakoni Soekarno-Hatta.
Ing samengko kita bisa bungah-bungah pari-suka atas kemenangan sing sepisanan iki. Nanging, babarpisan kita ora kena kalepyan. Uwong-uwong kolot ing Nederland isih ana bae sing gemang nglepasake pepenginane tetep ngukuhi Indonesia ing tangane Neder-land. Pas uwong mau tertamtu bakal mbudi daya sarana apa lan kepiye bae, amrih Persetujuan iki dadi kaco lan jugar ndalan”.
Terus Tuan Frans Goedhardt saka Partai Buruh uga, nduweni panemu manawa persetujuan iki mbukak kalo-dhangan hubungan Indonesia-Neder-land lan ngalami tataran anyar. Yen ta pihak Landa nampa anane Persetujuan, ateges yen pemerintah Landa nduweni kuwajiban sing cukup abot. Soale, ora ming sekedar nampa bae ning uga kudu nindakake sakehing prakara sing wis disarujuki, kanthi setiya.
Dene De Groot saka Partai Komunis Nederland ujare “jiwa penjajahan Landa isih durung ilang babarpisan sa-rana anane Perjanjian iki. Pihak Landa isih tetep kepengin ngukuhi Indonesia. Mula saka kuwi, cacahe pasukan Landa KL (Koninklijke Leger) sing ana kana kudu dikurangi, kudu di elongi. Naskah Persetujuan kudu ditampa kayadene apa anane saiki. Sarana mangkono, nas¬kah bisa disebut nggawa katen¬trem-an sing diperlokake banget”.
Lha Kantor Berita Antar saka Neder-land kirim kabar, manawa Persatuan Indonesia-Belanda ing Amsterdam, nelakake pasarujukan usule Goed hardt anggone nedya kirim tilgram nyang PM Beel karo nyang Ketua Komisi Jendral Schermerhorn, sing surasane nyebuta¬ke organisasi mau yakin manawa Per-setujuan iki bakal mbukak kerja-sama antarane negara loro-lorone kanthi dhasar sing padha.
Dene kumpulan Grafische Bond, Sarekat Grafika ndesek marang Majelis Rendah supaya nyarujuki anane Perse-tujuan Linggarjati iki. Sauntara iku, uga ora sethithik cacahe Guru Besar utawa Profesor dalah mahasiswa saka per-guruan tinggi ing Amsterdam, Leiden, Delft, Utrecht, Rotterdam dalah Wage¬ningen nandha tangani petisi, surasane nganjurake sakehing mahasiswa sarta para Maha Guru padha bisa nyarujuki, nampa anane Persetujuan Linggarjati iki.
Cukup akeh yen ta disebutake siji mbaka siji kayadene sing diwartakake Kantor Berita Aneta. Warga Partai Buruh liyane, Van der Goes van Narars kandha, ora kabotan ora apa yen ta Perjanjian Linggarjati ditandha tangani nadyan ta antarane pihak Republik karo pihak Landa ana bedane ngenani inter¬pretasi (penafsiran)-e. sebab, soal-soal sing cilik kurang wigati bisa dirembug maneh atas dhasar persetu-juan, lan yen ta dirasa perlu, karo pihak ketelu sing dianggep netral.
Banjur Tuan Blokzijl saka E.V.C. Eenheids Vak Centrale nelakake banget gembiraning atine, yen ta Per-setujuan wis kelakon ditandha tangani. Sabanjure dheweke ngarep-arep banget amrih balatentara Landa, KL ing Indonesia enggal diulihake nyang Nederland.
Piet Kerstens saka Partai Katholik krasa marem lan seneng dene Perjan-jian Linggarjati ditandha tangani merga iku banget wigatine kanggo pem-bangunan Nederland lan Indonesia, sarta uga wigati dinulu sarana wawasan internasional. Ngenani penafsiran, bisa dirembug mengko-mengko gampang diberesake.
Surat kabar De Nieuwe Courant sing nggawa suwarane Partai Buruh, ngritik pemerintah Landa, sing di-anggep wis nindakake kesalahan poli-tik, sarana nambah komentar atas dhasar Persetujuan Linggarjati. “Kaanan samengko ora mangertekake”, ngono antara liya tulisane surat kabar mau. “Jagade kaum dagang, bisnis wis nggu-jeg amrih enggal dibereskake, pihak Republik nulak anane penafsiran pihak Landa, satemah banjur ngadhepi dalan-buntu, sing sajake angel bisane digolek-ake jalan keluare”.
Kaya mangkono suwara-suwara sing pro sing tinemu ing kalangane pihak Landa ngenani Persetujuan Linggarjati iki. Sauntara iku ngenani suwara-suwara pihak ketelu, dadi dudu pihak Landa dudu pihak Indonesia, ning sing melu nyimak laku antraning padudon antarane Indonesia-Landa iki, dirasa ora ana alane yen ta uga diaturake ing kene. Minangka pepak-pepak lan uga bisa nambah bahan dokumentasi, utawa crita.
Summer Welles, mantan Menlu Amerika Serikat nulis ing layang-layang kabar ing negarane. Surasane tulisan “Persetujuan Linggarjati mujudake prastawa sing patut diconto dening negara-negara sing imperialistis, sarta patut yen ta digatekake negara-negara (sing isih imperialistis) kuwi”.
Radio San Fransisco ing ndalem siarane nyebutake, yen Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat wis ngeto-kake pengumuman ngenani status politik Indonesia, gandheng karo anane Persetujuan Linggarjati kuwi. Pemerin-tah AS nerangake, yen ta sarana anane Persetujuan mau, antarane negara le-loro, yaiku Indonesia karo Nederland bisa kerja-sama atas dhasar sing patut sarta sarana urmat-ingurmatan, ajen-ingajenan.
Dene Radio Moskow ing ndalem siarane 5 Desember 1946 gawe ko-mentar, anane modal manca ing Indo-nesia kudu diberesake kanthi tuntas, aja ndadak nganggo cara rampas-ram-pasan. Pihak Republik bisa bae nuku sahame perusahaan-perusahaan kaya-dene N.I.S. (Nederlands Indische Stoomtram Maatschappij), S.J.S. (Semarang Joana Stoomtram Mij) lan liya-liyane maneh, sacara nicil, di-lunasi ing ndalem sawatara puluh taun (..) bandha kaskayane bumi Indonesia kudu didhudhah, sarta kudu ngati-ati yen ta makaryakake ahli geologi saka manca. Sebab, bisa bae sakehing rahasia sarta penemuan-penemuan anyar ora dilapurake nyang Pemerintah Indonesia ning dipigunakake dhewe.
(Sing kaya mengkene iki wis kela-kon, kayadene ing Papua ana maskapai Amerika kelakon ngedhuki emas nganti pirang-pirang ewu glondhong, tetaunan nganti titine dina iki uga..). (*)

65 Taun Perjanjian Linggarjati (17)

65 Taun Perjanjian Linggarjati (17)

Anyar Katon, Sejarah | Posted by | November 11, 2012

SAUNTARA iku, Alimin tokoh komunis taun 1926-an, sing terus ngumbara tekan ngendi-endi papan, sawuse negarane merdeka njur bali maneh ange .

Sapepake

65 Taun Perjanjian Linggarjati (16)

Anyar Katon, Sejarah | Posted by | October 9, 2012

SADURUNGE nerusake atur ngenani laku jinantraning dhebat ing KNIP, luwih dhisik diaturake, kepiye sikap dalah tanggapane pihak Pemerintah la

Sapepake

65 Taun Perjanjian Linggarjati (15)

65 Taun Perjanjian Linggarjati (15)

Anyar Katon, Sejarah | Posted by | October 1, 2012

RIKALA samana Pucuk Pimpinan Ikatan Pelajar ana tangane Tatang Mahmud, Sekjene Busono Wiwoho. Loro-lorone siswa SGT, Sekolah Guru Tinggi, si

Sapepake

65 Taun Perjanjian Linggarjati (14)

65 Taun Perjanjian Linggarjati (14)

Anyar Katon, Sejarah | Posted by | September 25, 2012

KAYA mangkono kurang luwih sikepe PKI ngadhepi naskah persetujuan iki. Ing sakawit akeh sing ngira, yan PKI bakal nolak utawa ...

Sapepake

Page 11 of 22« First...910111213...20...Last »