Sejarah Asal Usule Taun Jawa (2)

Nalika tanggal 8 Juli 1633 Masehi kang mbarengi tanggal 1 Muharom Hijriyah, Sultan Agung Mentaram yasa Taun Jawa asile kolaborasi (campuran) antarane Taun Sa­ka lan Taun Hijriyah. Iki ngepasi tanggal 1 Sura Taun Alip 1555 Jawa ngepasi dina Jumat Legi, windu Kun­thara, Lambang Kulawu.

Buku Sejarah Indonesia jilid I Ten­tang Orang dan Kejadian Besar (Karyane W. Versluys) weton Amster­dam Taun 1955 Masehi (disadur dening Dr. Prijohutomo) kaca 17 ngrembug bab Prabu Girimurti iki. Wong Jawa ngira yen sakabehing kang disebarake Bangsa Hindu ing kurun wektu taun kawitan Ma­sehi iku asale saka Sang Prabu Giri­murti. Manut kepahamane wong Jawa, Prabu Girimurti iku kang miwiti gawe un­dang-undang sarta kang nyusun pama­rentahan ing Bumi Jawa iki. Prabu Giri­murti gawe undang-undang sarta nyu­sun pemerintahan anyar kuwi jarene nge­pasi taun 78 Masehi. Wong Jawa ngira ing taun 78 Masehi iku Prabu Giri­murti miwiti mrentah dadi ratu ing Ja­badiu kasebut.

Miturut Almenak Dewi Sri taun 1978 kaca 229, kang gawe gumune wong Jawa ora mung anggone nyusun Kalender Taun Jawa wae, nanging uga ing babagan ilmu nujum. Sultan Agung ing wektu kuwi (taun 1645 ngendika yen Nusantara bakal merdika 300 taun maneh, yaiku taun 1945 Masehi. Iki kelakon gawe gumune wong Nusantara.

Ing Almenak Dewi Sri taun 1972 Masehi Kaca 333 ana rembugan bab Pan­ca Wara, Sad Wara, Sapta Wara, As­tha Wara lan Nawa Wara iku. Panca­wara iku Dina Pasaran, yaiku Manis = Legi, Abritan = Paing, Kuningan = Pon, Cemengan = Wage, Kasih = Kliwon. Di­na-dina Sadwara yaiku Tungle, Aryang, Warukung, Paningron, Uwas, Mawulu, kabeh iki ana enem cacahe. Jeneng-je­nenge dina Saptawara yaiku Radite = Ahad, Soma = Senin, Anggara = Selasa, Budha = Rabu, Respati = Kamis, Sukra = Jumat, Tumpak = Sabtu. Jenenge dina Asthawara yaiku Sri-Indra-Guru, Yama-Rudra-Brama-Kala-Uma. Jenenge Dina Nawara yaiku Dangu-Jagur-Gigis-Ke­rangan-Nohan-Wogan-Tulus-Wurung-Dadi. Kuwi mau dina Nawawara. Ing ja­gade Bangsa Kulonan uga duwe jeneng-jenenge dina, yaiku: Sunday-Monday-Tuesday-Wednesday-Thursday-Friday lan Saturday.

Ana ing Ensiklopedi Jawi Centhini Kawedar. (Karya S.Prawira atmadja) Penerbit Marfiah Surabaya Taun 1972 kaca 22 crita bab Prabu Girimurti ka­sebut. Kacarita Sang Girimurti iku sawi­jine Pandhita saka Tanah Sabrang. Dhe­weke kepengin lelana menyang Jawa Dwi­pa. Tekan Jawa Dwipa manggon neng omahe randha miskin asmane Mbok Randha Sengkeran, ing Desa Dhadhapana. Nalika iku Prabu Girimurti bisa merjaya Dewata Cengkar, Prabu Girimurti banjur dadi ratu Medangka­molan ngepasi taun 78 Saka.

Kuwi mau Dongenge Sang Ajisaka kang jare yasa Aksara Jawa. Yen pen­dekatan ilmiah kepiye dumadine Taun Jawa iku? Nglari dumadine taun Jawa mawa metode Ilmiah iku ana gandhenge rapet karo Madeging Aksara Jawa. Ana ing Kitab Hanacaraka (Karyane Slamet Riyadi) Penerbit Yayasan Pustaka Nusantara kolaborasi bareng karo Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta Taun 1996 M, dicritakake yen dumadine Aksara Jawa iku ana kang duwe sipat Fiktif (Do­ngeng) sarta ana kang sipat Ilmiah. Piye jlentrehe?

Miturut pemanggihe Bapak Kusuma Tanaya pakar spiritual Jawa lan ahli Kejawen kang kamot ing Koran Kompas 16 Juli 1991 Masehi, Aksara Jawa iku duwe daya batin kang ekstra ordinary. Filsofi Hanacaraka (Ana Utusan) iku yasane Pangeran Sumenep taun 1800 Masehi. Pirsanana Buku V Kong­res Basa Jawa Taun 1991 kaca 65. Gandheng karo kanyatan ka­sebut Peresmian Taun Jawa iku dumadi nalika taun 1800 kasebut.

Kitab Serat Manikmaya iku dianggep teks kang paling tuwa, bisa dipesthekake yen huruf hanacaraka iku wis ana wiwit jaman Kartasura. Iki cocog karo pane­mune Uhlenbeck, yaiku neng pungka­sane abad 16 Masehi, Aksara Hana­caraka digunakake kanggo Aksara Pe­merintahan. Cethane sadurunge jaman Sultan Agung wis ana rintisan nyipta Aksara Hanacaraka Ajisaka kang tenar iku. Tamat. (*)

 

Welinge Eyang Senjaya; Dipadha Sabar, Eling sarta Waspadha Sajrone Ngadhepi Kahanan

Welinge Eyang Senjaya; Dipadha Sabar, Eling sarta Waspadha Sajrone Ngadhepi Kahanan

Anyar Katon, Flash, Kebatinan | Posted by | May 28, 2014

Mbah Jasmin Juru Kunci Sendhang Senjaya Tanggal 9 April 2014, sabageyan masyarakat Indonesia rame-rame nuju TPS nggunake hak pilihe dinggo

Sapepake

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Wewangunan sarta Agemipun (3)

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Wewangunan sarta Agemipun (3)

Anyar Katon, Kebatinan | Posted by | March 25, 2014

Bangsal Kemagangan 6. Komplek Kamagangan. (Dumados saking: Regol Kamagangan, Bangsal Kamagangan, Bangsal Paca­osan, Panti Pareden, Regol

Sapepake

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Wewangunan sarta Agemipun (2)

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Wewangunan sarta Agemipun (2)

Anyar Katon, Kebatinan | Posted by | March 21, 2014

Regol Sri Manganti 2. Komplek Siti Hinggil Ler. (Dumados saking: Bangsal Pacikeran, Tarub Agung, Bangsal Mangunturtangkil, Bangsal Witana,

Sapepake

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat wewangunan sarta agemipun (1)

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat wewangunan sarta agemipun (1)

Anyar Katon, Kebatinan | Posted by | March 14, 2014

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Adegipun Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat punika winangun dening Ngarsa Dalem Kangjeng Sultan Hamengku B

Sapepake

Page 1 of 3123