Jangkahe Jangka Jayabaya (2)

Dhalang Sejati Pranatagama

 

Ana ing Layang Jangka Jayabaya Praniwakya kang ngemot Wecane tanah Jawa dicritakake kahanane Jaman ing Tanah Jawa. Jaman Kali Swara iku tegese Jaman Kawitan Alam Luhur. Lawase 700 taun surya uta­wa 721 taun candra. Ing sajrone jaman Kali Swara iku akeh swara wangsite Bawana. Kerep keprungu swarane gara-gara geter anderpati. Awit kerep ana ma­nungsa sumengka pangawak braja dadi Pangarep kang Ora Idhep Isin. Jatahe kawula alit diulu liwat dalan sluru lan kaliru.

Jaman Ageng Kali Yuga iku tegese Alam Tumuwuh Kekesruh. Ing Jaman Kali Yuga iki ing Bumi Jawi kerep tuwuh Horeging Bumi. Kacarita Bumi iku maune Wutuh Mengkeluh. Nanging sarehne Tansah Horeg kaprebawan Tingkah Po­lahe Manungsa, satemah Bumi pecah dadi pulo cilik. Sagung tumitah padha Polah Salah satemah jagad iki dadi obah-owah.

Jaman Ageng Kali Sengsara iku mak­nane Alam Tirta, jagade banyu. Ing sa­jrone jaman Kala Sengara iki Tanah Jawa tetaruh kesruh. Udan salah mangsa. Mes­­thine mangsa ketiga tanpa udan. Na­nging suwalike malah jawah turah-turah amaratah. Bumi katon kelap-kelap kalap. Bantala kelangan nugraha. Manungsa mung udur rebut bener temah aber.

Ana maneh unen-unen Jaman Sapta­ma Kala lan Masa Kala. Jlentrehe, ing lumakune Jaman Ageng iku cak-cakane lelakon ing jaman sawiji-wiji kaperang dadi Pitung Jaman Alit. Jaman Alit iki gambar lelakone manungsa Tanah Jawa kang mobah mosik anut jantrane lelakon. Mobah iku gatrane Gerak Lahiriyah. Mo­sik iku gatrane Gerak Batiniah. Saptama Kala iku Jaman Ageng. Masa Kala iku ba­bare Jaman Alit. Kuwi kabeh asil we­cane Prabu Jayabaya ing bab lelakone Wong Jawa Jawi.

Ing bumi Jawa iki ana komunitas Alim Ulama kang disebut Wali tegese Wakil Allah SWT ing jagad raya iki. Para Ulama Wali iki kang ambabar wulang agama. Mula disebut Dhalang Sejati Pranata Agama.

Para Waliyullah iku padha tumemen anggone angudi resik sucine jagad iki. Pambudidayane tansah pinatheng ma­teng ana ing manah. Tumindak ameneb­ake saniskara, munajah marang Allah ing saben wayah sirep bocah. Anggone meleng budi ngatur pakarti anggayuh kasampurnane dumadi iku kabage dadi rong prangkat tahap tumahap.

Kang saprangkat wujud Wedhara Wisik Kahanane Sesahidan marang kabeh lir sakalir kang gumelar ing jagad kang katon agung ageng. Kang saprang­kat maneh wujud Wewisikan Pepun­tone Tunggal nyawijine Lahir Batin gem­bleng kempel kumpul ngayati ka­hanane hurip iki.

Kang atraktif narik kawigaten yaiku ing Jaman Ageng Kali Sangara iku ana Jaman Alit kang aran Kala Sakti lan Kala Jaya. Ing jaman Kala Jangga yaiku kelakuane Manungsa kaya Kembang Ga­dhung remen Ulah Kasekten lan Kanu­ragan. Ing jaman iki dumadi lakune Ja­man Jayaha, Jaman Warida lan Jaman Kawati. Jaman Jayaha iku makna lan te­gese yaiku Dumadine kaluhuran, Wong Jawa becik kelakuwane. Jaman Warida tegese kalamangsane Wong Jawa re­men laku dhedhemitan sesinglon selimu­ran nutupi kanyatan satemene. Jaman Kawati iku maknane wong Jawa padha seneng Rerasanan Gibah golek alane liyan.

Sawise kuwi banjur ngancik Jaman Kala Sakti lan Jaman Kala Jaya. Kang narik penggalihan dene Jaman Kala Sakti lan Jaman Kala Jaya, iku kelakon ing Pra­ja Mataram Hadiningrat. Saklebetan kaya-kayane kang gawe ramalan jaman iki ngagung-agungake Praja Mataram kuwi.

Jaman Kala Sakti iku Jaman Kawasa. Tegese ing nalika iku ing Tanah Jawa umume uwong nindakake Ulah Karosan kanggo mikuwati Urip. Manungsa ru­mangsa dadi Girinata, unggul-unggulan dhuwur kaya gunung. Lan uga rumangsa oleh Wisuda, yaiku diangkat nglungguhi pepangkatan lan jabatan. Satemah padha ngoyak kursi dilabuhi korupsi. Banjur nindakake Kridhawa, ngumbar Kridhane Hawa Nafsu, sugih gunem.

Tumapake Jaman Kala Jaya, tegese Jaman Kamenangan lan Keunggulan. Ma­nungsa Jawa padha Rebut Akehe Swara ing Pemilu lan Pilkada. Watak Srenggya yaiku karakter Ambeg Dhiri rumangsa luwih luhur. Uga watak Rere­wa kang lamis. Satemah padha Nistata, ora duga prayoga.

Lumrahe ing jaman modern iki uwong lanang lan wong wadon tansah migunakake Suri kanggo nglurusake rambute. Apa maknane tembung Suri iku? Leksem Suri iku Basa Sansekerta. Ana ing Kitab Pengendalian Diri dan Etika (Karya I. Gede Sura) Penerbit Ha­numan Sakti taun 1985 Masehi kaca 11 dirembug bab Suri iki. Kepiye jlentrehe?

Suri iku tegese Tumindak Alus lan Jinem (tenang). Ana ing Kitab Slo­kantara (Karyane Sharta Rani) Penerbit International Academy of Indian Culture New Delhi taun 1957 dirembug watak becik bebudene kang bisa mak­nani Tumindak Suri. Yen bangsa Asura (Buta) umume tumindak Asuri, tegese tumindak wengis seneng gawe rubeda.

(Ana Candhake)

 

Sejarah Asal Usule Taun Jawa (2)

Anyar Katon, Kebatinan | Posted by | June 9, 2014

Nalika tanggal 8 Juli 1633 Masehi kang mbarengi tanggal 1 Muharom Hijriyah, Sultan Agung Mentaram yasa Taun Jawa asile kolaborasi ...

Sapepake

Welinge Eyang Senjaya; Dipadha Sabar, Eling sarta Waspadha Sajrone Ngadhepi Kahanan

Welinge Eyang Senjaya; Dipadha Sabar, Eling sarta Waspadha Sajrone Ngadhepi Kahanan

Anyar Katon, Flash, Kebatinan | Posted by | May 28, 2014

Mbah Jasmin Juru Kunci Sendhang Senjaya Tanggal 9 April 2014, sabageyan masyarakat Indonesia rame-rame nuju TPS nggunake hak pilihe dinggo

Sapepake

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Wewangunan sarta Agemipun (3)

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Wewangunan sarta Agemipun (3)

Anyar Katon, Kebatinan | Posted by | March 25, 2014

Bangsal Kemagangan 6. Komplek Kamagangan. (Dumados saking: Regol Kamagangan, Bangsal Kamagangan, Bangsal Paca­osan, Panti Pareden, Regol

Sapepake

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Wewangunan sarta Agemipun (2)

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Wewangunan sarta Agemipun (2)

Anyar Katon, Kebatinan | Posted by | March 21, 2014

Regol Sri Manganti 2. Komplek Siti Hinggil Ler. (Dumados saking: Bangsal Pacikeran, Tarub Agung, Bangsal Mangunturtangkil, Bangsal Witana,

Sapepake

Page 1 of 3123