Jaman Kala Gupita Merbawani Kala Sudra

Ana ing Kitab Seksi Sejarah Kuna Jilid I Penerbit Depdikbud Direktorat Sejarah dan Ni­lai Tradisional kaca 103 dirembug bab ra­malan Jayabaya. Disebutake yen ing Kitab Purana iku kalungguhane Ba­thara Brahma diaji-aji banget. Sebab Bathara Brahma kang hanyipta jagad raya iki. Kocape jagad kacipta sajrone mung sedina (satu hari Brahma) kang kaperang dadi patang bab.

1. Jaman Kala Kertayuga

Tegese jaman kamulyan kang su­wene 4000 taun dewa.

2. Jaman Kala Tretayuga

Tegese jaman Perak kang suwene 3000 taun dewa.

3. Jaman Kala Dwaparayuga

Tegese jaman Perunggu kang su­wene 2000 taun dewa.

4. Jaman Kalayuga

Tegese jaman Wesi kang suwene 1000 taun dewa.

 

Miturut katrangane Bunda Lia Her­min Putri ing Majalah Jaya Baya Nomer 25 Februari 2007 kaca 4 mangkene. Ana etung jaman patang warna (1) Jaman Gala Gupita (2) Jaman Kala Bendu (3) Jaman Kala Sudra (4) Jaman Kala Tidha. Kepiye jlentrehe?!

Nalika lumakune Jaman Kala Gupita kahanane Wong cilik dadi gupit sempit seseg kepideg, sesak kepidak. Ing jaman  Kala Bendu kahanane kawula alit morat-marit kena bendune Sang Hyang Widhi. Nalika jaman Kala Sudra uripe ma­nung­sa dadi asor sebab uripe sepisan rusak. Jaman Kala Tidha manungsa tansah uwas kawatir.

Jaman Kala Gupita kerep dumadi ing negara ngendi wae, kalebu ing Krajan Majapahit jamane Prabu Brawijaya II. Miturut Pustaka Babad Tanah Jawi (Karyane Dr. Soewito Santoso) Penerbit Anonim taun 1970 Masehi. Apa sebabe Prabu Brawijaya II= Kala Gupit?

Ing sawijine dina Sang Prabu Brawi­jaya II paring parentah marang Patih Gajah Mada supaya tata-tata ambebe­dhag kewan menyang wana, Sang Prabu Brawijaya II ngersakake buron wana ing alas. Patih Gajah Mada ngaturi pamra­yoga supaya Sang Prabu Brawijaya II nyumenekake tindak ambebedhag, awit mentas  wae jumeneng.

Diaturi pamrayoga mangkono iku Sang Prabu Brawijaya II kuciwa banget. Mula kanthi sesidheman Sang Prabu Brawijaya nuli utusan marang pengawal krajan kang jeneng Ujungsebatang nyedani Patih Gajah Mada. Sang Prabu Brawijaya II maringake keris Kyai Jang­kung Pacar marang Ujungse­batang. Gajah mada palastra.

Putrane Patih Gajah Mada kang asma Raden Hudara ora narimakake sedane ramane. Krungu yen Sang Prabu tindak alas ambebedhag buron warna, Raden Hudara nylamur dadi pengawale Prabu Brawijaya. Nalika ana kalodhangan be­cik, Sang Prabu sinuduk temah pa­lastra.

Mangkono mau yen pemimpine praja nindakake pakarti Gupita. Para pemimpin kang sipat Gupit tansah mentingake dhiri pribadi lan nglirwakake kebutuhane kawula alit, iki banjur nuwuhake ben­dune sang Hyang Maha Kawasa kang ing Ramalan Jayabaya disebut Jaman Kala Bendu. Miturut Kitab Jangka Jaya­baya Pranitiwakya, (Karyane R. Ng. Ronggowarsito) Penerbit TB. Pelajar Solo tanpa taun kaca 26 dicritakake Jaman Kala Bendu, yaiku Jaman Deduka.

Dicritakake wong tanah jawa kena bendune Hyang Widhi Wasa, sebab wong Jawa kakehan suka parisuka ning­gal kaprayitnan temah weya ing weweka. Wong Jawa ngalami Artati, Nistana, Juyta. Artati tegese Jaman Arta Brana. Ing wektu Artati iki Wong Jawa mung mugen ngoyak bandha donya. Labet saka rungseng rumungsang tanduking pakaryan, jalaran tansah rumangsa kurang samubarang.

Jaman Nisthana tegese jamane uwong tansah ngalami miskin kesrakat ngekat. Tumindake manungsa murang agama satemah Pangeran paring pa­coban, bumi dadi cengkar sangar. San­dhang boga dadi larang pitukone. Polahe janma pindha gabah deninteri semrawut.

Sabanjure ngancik Jaman Kala Jutya tegese jamane manungsa seneng tu­mindak durjuti nglakoni ala Ma Lima. Manungsa ilang besuse mung kari mblu­nate. Miturut Kitab Jangka Jayabaya (Karyane Anjar Ani) Penerbit CV. Aneka Semarang Taun 1979 kaca 89 disebutake Jaman Kala Bendu iku Jaman Edan Jaman ora Waras, Jaman sesuker. Jaman angkara murka tansaya andadra ngebaki jagad pramudita. Manungsa kerep congkrah tukar padu gontokan rebutan pangan. (*)

 

Jangkahe Jangka Jayabaya (2)

Anyar Katon, Kebatinan | Posted by | August 8, 2014

Dhalang Sejati Pranatagama   Ana ing Layang Jangka Jayabaya Praniwakya kang ngemot Wecane tanah Jawa dicritakake kahanane Jaman i

Sapepake

Sejarah Asal Usule Taun Jawa (2)

Anyar Katon, Kebatinan | Posted by | June 9, 2014

Nalika tanggal 8 Juli 1633 Masehi kang mbarengi tanggal 1 Muharom Hijriyah, Sultan Agung Mentaram yasa Taun Jawa asile kolaborasi ...

Sapepake

Welinge Eyang Senjaya; Dipadha Sabar, Eling sarta Waspadha Sajrone Ngadhepi Kahanan

Welinge Eyang Senjaya; Dipadha Sabar, Eling sarta Waspadha Sajrone Ngadhepi Kahanan

Anyar Katon, Flash, Kebatinan | Posted by | May 28, 2014

Mbah Jasmin Juru Kunci Sendhang Senjaya Tanggal 9 April 2014, sabageyan masyarakat Indonesia rame-rame nuju TPS nggunake hak pilihe dinggo

Sapepake

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Wewangunan sarta Agemipun (3)

Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Wewangunan sarta Agemipun (3)

Anyar Katon, Kebatinan | Posted by | March 25, 2014

Bangsal Kemagangan 6. Komplek Kamagangan. (Dumados saking: Regol Kamagangan, Bangsal Kamagangan, Bangsal Paca­osan, Panti Pareden, Regol

Sapepake

Page 1 of 41234