» Kategori : Kawruh Sapala

Budi Pakarti; Bab I Purwaka (1)
A. Budi Pakarti lan tebane “Budi pakarti” punika dumados saking tembung “budi” lan  “pakarti”. Budi tegesipun manah utawi ati, won­dene pakarti tegesipun pandamel utawi tumindakipun. Mila menawi kita badhe sinau bab budi pakarti, tegesipun kita badhe nyinau kados pundi kita mapanaken pandamel kita utawi tumindak kita ingkang sae, supados ... Sapepake

Surat Wiyoto, Kasil Nangkarake Manuk Merak

Desa Tawangrejo, Kecamatan Ge­ma­rang, Kabupaten Madiun, mujudake salah sijine desa kang cukup makmur. Akeh banget potensi ekonomi kang ana ing desa iki saka asil perke­bunan, um­pamane cengkeh, kakao lan saka asil pertanian ana pari, jagung, sarta komo­dhiti liyane. Desa Tawangrejo, kang pendhudhuk­e mayoritas minangka petani lan buruh perkebunan iki, jebul ... Sapepake

Jaman Kencana Rukmine Kenanga Wis Mungkur

Nganti taun wolung puluhan, desa Pucungkidul, kecamatan Boyolangu, kabupaten Tulunga-gung, kondhang minangka produsen kembang kenanga sing paling unggul. Kena diarani, saben omah ing desa sing manggon ana salore gunung Budheg kuwi dipesthekake ana wit kembang kenangane. Kaya sing wis kita sumurupi bebare­ngan, saliyane kanggo kebutuhan nyekar, ubarampene wong slametan, kenanga uga ... Sapepake

Nitik Sejarah Mataram Ing Mesjid Tegalsari Ponorogo

Ana titik panggonan, sing dianggep duwe sejarah penting ing kutha Pono­rogo, Jatim. Penere ing desa Tegalsari, Kec. Tegalsari, Ponorogo. Ana sawijining mesjid lan pesantren sing arane uga Te­gal­sari. Sakloron kasebut didegake de­ning paraga sing asmane Kyai Besari. Sadurunge, panjenengane uga minang­ka santri sing ngangsu kawruh ing ... Sapepake

Mlebu Sejahtera Kelas Pira?
“Galo kae, Mbakyu. Sawangen Dhik Abimanyu kae. Saiki uripe jan ngglenter tenan. Biyen mra-na-mrene karo bojone mung boncengan pit onthel, saiki wis whar-wher numpak sepedha motor matic anyar. Malah, anake sing isih Es Em A wae uga wis ditukokake kendharaan rodha loro,” ngono ujare Bu Ngalimin marang Bu Is­mu, sobat kenthele nalika wong loro mau mlaku bareng tumuju bale RW ... Sapepake

Nggladhi Olah Wiraga, Wirama lan Wirasa
Luwes lan orane sawijining tarian mono gumantung dening olah wiraga, wirama lan wirasa wong sing njoged (nari. Mula saka kuwi saben penari kudu wasis ngetrapake telung perkara mau. Mangkono pamawase  Umiyati Sri Warsini, salah sijine sesepuh lan pangasuh Pakarti (paguyuban karawitan dan tari) Kadipaten  Mangkunega­ran iki.   Penari mono kudu wasis anggone ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen terus sesambat marang apa kang ora kita duweni, urip iki ora bakal tau rumangsa cukup

Klik

Njala Paku

SABER, cekakan saka Sapu Bersih Ranjau, yakuwi kelompok sukarelawan ing Jakarta kang nduweni tujuan nyapu resik paku kang kececeran ing dalan-dalan ibu kota. SABER dumadi saka wong-wong kantoran, tukang ojek, mahasiswa, lan warga liyane kang gotong royong mesthekake saben aspal aman diliwati dening sepedhah montor utawa mobil. (d/ist) ***

Pethilan

Ade Komarudin dicopot: aku rapapa

Setya Novanto: aku rapadha

Baline Setnov dadi Ketua DPR luwih akeh ngundang pacela¬thon

Gara-gara papa ora tau legawa

Ketua DPR enggal diganti

Gumantung karepe papah…