» Kategori : Kawruh Sapala

Mbandhingake Basa Jawa lan Basa Inggris
Basa Jawa lan Basa Inggris klebu rumpun basa sing beda. Basa Jawa mujudake golo­ngane basa Melayu Polinesia dene Basa Inggris perangan Basa Germanik, Indo Eropa. Nadyan klebu golongan basa sing beda, ing tanah Jawa nya­-ta­ne tinemu sesambungan antarane Basa Jawa lan Basa Inggris. Sesambu­ngan antarane basa siji lan sijine iku klebu prastawa kang lumrah jalaran minangka basa ... Sapepake

Budi Pakarti (2)
2. Sedulur papat lima pancer Ing bab pangertosanipun punapa ta ingkang winastan “Sedulur papat lima pancer”, wonten pinten-pinten pa­mang­gih. Salah satunggaling pamanggih me­nawi tiyang Jawi punika pitados, menawi rohing manungsa punika wonten gangsal cacahipun. Tegesipun ingkang cacah sekawan punika anasir rohing ma­nungsa, dene ingkang setunggal inggih ... Sapepake

Budi Pakarti; Bab I Purwaka (1)
A. Budi Pakarti lan tebane “Budi pakarti” punika dumados saking tembung “budi” lan  “pakarti”. Budi tegesipun manah utawi ati, won­dene pakarti tegesipun pandamel utawi tumindakipun. Mila menawi kita badhe sinau bab budi pakarti, tegesipun kita badhe nyinau kados pundi kita mapanaken pandamel kita utawi tumindak kita ingkang sae, supados ... Sapepake

Surat Wiyoto, Kasil Nangkarake Manuk Merak

Desa Tawangrejo, Kecamatan Ge­ma­rang, Kabupaten Madiun, mujudake salah sijine desa kang cukup makmur. Akeh banget potensi ekonomi kang ana ing desa iki saka asil perke­bunan, um­pamane cengkeh, kakao lan saka asil pertanian ana pari, jagung, sarta komo­dhiti liyane. Desa Tawangrejo, kang pendhudhuk­e mayoritas minangka petani lan buruh perkebunan iki, jebul ... Sapepake

Jaman Kencana Rukmine Kenanga Wis Mungkur

Nganti taun wolung puluhan, desa Pucungkidul, kecamatan Boyolangu, kabupaten Tulunga-gung, kondhang minangka produsen kembang kenanga sing paling unggul. Kena diarani, saben omah ing desa sing manggon ana salore gunung Budheg kuwi dipesthekake ana wit kembang kenangane. Kaya sing wis kita sumurupi bebare­ngan, saliyane kanggo kebutuhan nyekar, ubarampene wong slametan, kenanga uga ... Sapepake

Nitik Sejarah Mataram Ing Mesjid Tegalsari Ponorogo

Ana titik panggonan, sing dianggep duwe sejarah penting ing kutha Pono­rogo, Jatim. Penere ing desa Tegalsari, Kec. Tegalsari, Ponorogo. Ana sawijining mesjid lan pesantren sing arane uga Te­gal­sari. Sakloron kasebut didegake de­ning paraga sing asmane Kyai Besari. Sadurunge, panjenengane uga minang­ka santri sing ngangsu kawruh ing ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Jroning urip iki, mbokmenawa kita ora cukup becik kanggone kabeh wong, nanging kita bakal tansah dadi kang paling becik kanggone sahabat kita

Klik

WIT NATAL MLAKU

Ornamen abang lan cahya lampu akeh ngrenggani papan-papan publik sasuwene perayaan Natal. Ing kana kene ora lali akeh hiasan wit Natal. Nanging sing siji iki ana tampilan wit Natal kang ora biyasa lan bisa digawa menyang ngendi-endi. Yup, wit Natal unik iki digawe saka rambut kang dimodel saemper wit Natal saengga bisa mlaku menyang ngendi-endi. (d/ist)***

Pethilan

Guru dijak nyusun soal ujian akhir SMP/SMA/SMK

Jawabane tetep padha, bondha bandhi ...

Demo ngedhunake daya saing buruh lokal

Nanging ana bab liya sing mundhak, dalanan macet!

Kompetensi buruh Indonesia perlu ditingkatake

Ben ora mung jago demo!