» Kategori : Kejawen

Misteri Wanodya Cacah Sanga ing Gunung Lawu

Nindakake ayahan labuhan luwih-luwih menyang pucuking gunung kadidene Gunung Lawu pancen ora saben pawongan keconggah nindakake. Jalaran saliyane dalane sing rumpil uga ngliwati alas gung liwang liwung. Mula kanggo ngayahi dhawuh Dalem nindakake  labuhan ing Gunung Lawu kudu dikantheni awak sing kuwat lan santosa, uga kasantosaning batin sing murakabi. Lelakon kang dumadi kurang ... Sapepake

Ruwatan, Ngudi Keslametaning Agesang

Sawijining tradhisi sing tekan saiki isih dianggo masarakat Jawa yaiku ruwatan. Ruwatan digambarake minangka ngresiki. Yaiku sarana mbebasake lan nyucikake manungsa, saka dosa utawa kaluputan sing bisa njalari nasib ala, jroning panguripe wong kasebut. Saengga konsep kuwi uga bisa didadekake tema, jroning pameran tugas akhir (sidang bersama) dening mahasiswa Seni Rupa UNS taun 2016 ... Sapepake

Wayang Kulit Kanggo Ritual Nulak Balak

Saben tahun, ing desa Karangken­dal, Musuk, Boyolali, Jateng, tansah nganakake upacara sakral. Yaiku upa­cara merti desa, utawa uga diarani upa­cara bersih desa. Jroning kagiyatan iki, dieloni pirang-pirang dhukuh ing desa kase­but. Maneka werna sesaji tradhisio­nil uga digelar. Acara dipungkasi mawa pentas ringgit wacucal, utawa wayang kulit. Ujare kandha, umpama ora ... Sapepake

Nonton Ruwat Badhut Sinampurna

Badhut Sinampurna yaiku tradhisi sing wis suwe urip ing Desa Ploso, Keca­ma­tan Tegalombo, Kabupaten Pacitan Ja­wa Timur. Mapan ana ing sisih Lor We­tan Kabupaten Pacitan, cedhak karo tapel wates Kabupaten Ponorogo. Badhut Si­nam­purna ora pati dikenal dening ma­sya­ra­kat kabupaten Pacitan, malah ana dhaerah kecamatan Tegalombo ... Sapepake

Tradhisi Slametan Desa Ing Bondowoso

Wilayah Kabupaten Bondowoso saperangan gedhe masyarakate nggu­nakake basa Madura, lan masyarakat sing saluwihe nggunakake basa Jawa. Proses alkulturasi budaya ing wilayah iki cukup unik, krana pengaruh budaya Madura luwih condhong tumuju Madura Brang Wetan (Sumenep). Salah sawi­jining kesenian sing digandrungi masya­rakat Bondowoso yaiku seni Topeng. Yen seni Topeng ing Malang ... Sapepake

Mula Bukane Labuhan Ing Kraton Ngayogyakarta (2)

Kagem pandherek kasepuhan : nyamping cangkring 1, paningset gadhung 1, paningset tuluh watu 2, paningset songer abrit 2, paningset dringin 2,  cupu lisah wangi 4,buntel sela menyan 8, iji petadhahan 2, kampek 2 isi yatra 25 rupiah abrit, gendhaga 1 sela bubukan. Menawa kanggo labuhan taunan (dudu windon) wiwit taun 1932 wu­jude kang dilabuh : nyamping 4 iji, paning­sete ... Sapepake

Hal:

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Gawenen sibuk awak iki ing babagan kabecikan. Engga bab-bab kang ala kesel ngetutake langkah kita.

Klik

BAKIAK

1000 bakiak iki mujudake upayane Komunitas Wirausaha Muslim kang disumbangake marang mesjid-mesjid kang ana ing wilayah Surabaya lan sakupenge. (d/ist)

Pethilan

Peringkat kampus Indonesia munggah

Tapi aja takon wis peringkat pira ya???

NU-Muhammadiyah sarujuk nyirep suhu politik

Yen ana sing dadi kompor, kuwi oknum!

Anggaran kanggo mbubarake ormas Rp 5 milyar

Mbokmenawa sawise bubar oleh pesangon….