» Kategori : Kejawen

Kirab Tumpeng Sura

Tekane taun anyar Islam 1 Mu­har­ram utawa 1 Sura penanggalan Jawa di­pa­pag kanthi regeng. Maneka ritual lan ndedonga kang ka­tujokake marang Gusti Allah ditindak­ake ing maneka papan. Semono uga ing Desa Gilang, Keca­ma­tan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dhek dina Minggu Wage tanggal 1 September 2019 kepungkur. Ewon wong sa­ka 27 RT padha ngleksanani ... Sapepake

Upacara Adat Masyarakat Jawa Pesisiran

Kultur area Jawa Pesisiran luwih akeh nggunakake basa Jawa Brang Wetan kang sesandhingan karo basa Madura (mligi pesisir) sarta diprangguli dialek khas tuladhane Bojonegoro: bapak-em, simbok-em, pelem-em (te­gese: bapakmu, simbokmu lan pelem­mu). Sacara geografis ngliputi dhaerah Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Gresik. Lha sing arep penulis aturake ing kene mung upacara adat ing ... Sapepake

Jamasan Pusaka Ngliman

Upacara adat kang ana sambung rapete karo tradhisi ing masyarakat ndu­weni maneka jinis nilai tradhisi. Nilai tra­dhisi kang dimaksudake ing kene ana sambung rapete karo etika masyarakat. Etika yaiku ilmu kang mulang manungsa kepriye kudune dheweke urip. Utawa eti­ka iku ilmu mulangake manungsa kepriye manungsa wicaksana iku urip. Bab ka­sebut dijlentrehake kaya ing konsep ... Sapepake

Upacara Adat Manten Tikus

Upacara adat Manten Tikus minangka upacara kanggo nyenyuwun marang Gusti Allah Kang Maha Kuasa amrih ama tikus ora ngrusak tandurane wong tani ing sawah. Upacara kasebut dianakake dening paguyuban Cankrukan Suran ing Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung dhek dina Setu Wage tanggal 17 Agustus 2019 kepungkur. Mula ing dina iku atusan wong padha tumplek bleg ing dalan kang ... Sapepake

Kirab Lisah Jamas Ing Grebeg Demak

Kutha Demak sing uga kawentar minangka “kutha Wali” saben setaun sepisan katon regeng banget, punjere ka­ramean mau manggon ana ing alun alun sakiwa tengene Masjid Agung De­mak. Saengga dalan sing maune jembar ngilak ilak sasuwene pitung dina pitung bengi salin dadi ajang pasar malem. Ka­ramean mau werna werna olehe ngarani “Grebeg Besar Demak” utawa ... Sapepake

Tetaken Gunung Lima

Tetaken Gunung Lima minangka upacara adat kang dileksanakake dening masyarakat Desa Mantren, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Upa­cara adat iki wujude ritual, lan wis turun temurun dileksanakake masyara­kat kang mapan ing perenging Gunung Lima. Ritual tetaken iki minangka upacara bersih desa utawa sedhekah bumi. Modhel ritual iki yaiku  nalika juru kunci ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju