» Kategori : Kejawen

Siraman Gong Kyai Pradhah

Keagungan upacara adat Siraman Gong Kyai Pradhah ora luntur kegiles jaman. Penonton padha tumpleg bleg, lan dagangan alat-alat olah tetanen tansah ludhes diborong pengunjung. Sebab padha percaya yen pacul, arit, pecok lan sabangsane yen kena banyu pusaka kramat Gong Kyai pradhah, asile panen malih ningkat, krana dipercaya ora bakal kena maneka jinis ama.   Saliyane iku, ... Sapepake

Kirab 1001 Keris Nunggak Semi Besalen Mloyokusuman

Ana ing kaprecayane masyarakat Jawa, mbabar pusaka tosan aji ora mung wewates nggawe sanjata perang, na­nging luwih saka iku, tosan aji minangka symbol manunggaling kawula kelawan Gusti. Kamanunggalan ora mung ana nalika wesi di tempa didadekake tosan aji, nanging saben siji rerangken babaran tosan aji, kebak makna sarta filosofi ka­manunggalan antarane kawula marang Gusti. ... Sapepake

Serat Arjuna Wiwaha Kadulu Saking Religius (Spiritual)
A. Purwaka Menawi kita njingglengi Serat Arjuna Wiwaha yasan Mpu Kanwa, pranyata kita badhe manggihi pinten-pinten pama­nggih saking para sarjana utawi sujana manca, lan ugi para sarjana lan sujana Ja­wi, ingkang pamanggihipun benten-benten. Kejawi kathah pamanggih saking para sarjana utawi sujana ingkang benten-benten, pranyata ing kasusastran Jawi, ugi pinanggih pinten-pinten ... Sapepake

Entuk Pangalembana Pamarentah : Saparan Wonolelo Taun Wawu 1953

Saben mlebu sasi Sapar, tansah diantu-antu dening warga masarakat ing wewengkon sakidule Gunung Merapi. Mligine dening warga Dhusun Pondok Wonolelo Widodomartani, Ngemplak, Sleman Yogyakarta. Amarga ing kene ana tradhisi kang nuladhani perjuangane Ki Ageng Wonolelo, kanthi puncak adicara nyebar apem. Tekan titi wanci iki isih lestari. Malahan anane tradhisi iki, entuk pangalembana seka ... Sapepake

Upacara Adat Masyarakat Jawa Mataraman

Kultur area budaya Jawa Matara­man orientasine marang basa Jawa Sura­karta utawa Yogyakarta. Masyarakat kase­but nggunakake dialek basa Jawa: kowe, bocah-bocah, adhimas, kangmas, dhia­jeng, biyung, ibu, bapak, rama, eyang ka­kung, eyang putri. Sacara geografis ngliputi wilayah Blitar, Magetan, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, lan Trenggalek. Lha sing arep penulis ... Sapepake

Upacara Adat Masyarakat Jawa Brang Wetan

Kultur area Brang Wetan, residu budaya punjere Majapahit kanthi ciri khas wujud dialek basa Jawa antarane liya: arek-arek, koen, rika, cacak, wak ning (dialek Surabaya lan Malang), keselipan dialek khas Tengger kanthi ciri kultur kena pengaruh agama Hindu lan Budha. Sacara geografis ngliputi dhaerah Jombang, Malang, Mojokerto, Surabaya, Nganjuk lan Sidoarjo. Lha sing arep penulis aturake ing ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN