» Kategori : Padhalangan

Sudarsana – Gendrayana (1)

Playune kreta kang dititihi Patih Sutikna kaya ora ngambah bantala. Kreta mawa jaran papat kuwi dikusiri dhewe. Saben-saben Patih Sutikna nggelak jarane supaya playune luwih mbandhang. Tekan  ngarep gapura Kraton Ngastina, lis kuda dipekak. Kreta  mandheg. Patih Sutikna banjur mencolot mudhun, daya-daya kepengin enggal manjing ing paseban. Ambegane isih krenggosan nalika ... Sapepake

Bambang Madusekti (8)

Myuwun pangapunten Kaka Prabu, awit sedaya kalawau karana adrenging manah kula nut sasmitaning jawata linuwih,  bilih kula kedhawuhan amangun yoga brata ing wukir Candhirinengga lan asesinglon Bambang Madusekti. Samangke suksmanipun Prabu Dasamuka tumimbal malih wonten ngarcapada tunggal sarira kalawan ratu Tawanggantungan. Dening dewa linuwih kula ingkang kapatah ... Sapepake

Bambang Madusekti (5)

Tan pantara dangu sapungkure Prabu Kresna mentar saking pertapan, Prabu Dasakumara prapta anawung bendu. Mripate clilengan nguwasake ngendi-endi, patrape ninggal subasita. Begawan Sidikwacana sing kawit mau ngulatake saka kadohan banjur mrepegi Prabu Dasakumara. “Nuwun sewu, Kisanak, nitik saking agemanipun, paduka menika setunggaling prayagung luhur. Nanging kenging menapa dene ... Sapepake

Bambang Madusekti (6)

Waaaa...Jlitheng Kresna Kakangku. Permadi pendhak-pendhak lunga mesthi ninggal kasatriyan tanpa pepoyan.  Sing uwis-uwis adhakane Jlamprong mung arep rabi maneh.” “Dhimas Wrekudara, iya. Pancene dinane iki Janaka wis dhaup maneh. Nanging kejaba dhaup, isih ana sanggeman kang kudu dirampungake.” “Sanggeman apa sing kudu dirampungake Jlamprong, Jlitheng ... Sapepake

Bambang Madusekti (5)

Yen isih pengin ndherekake lalu ku, aja padha kakekahan wuwus lan ngersula. Saiki wis kana padha ngasoa, Panakawan.” Para punakawan banjur padha leren ana sangisore wit waringin kang gedhe ngrembuyung. Gareng lungguh mbedhengkreng ana sandhuwure oyod, dene liyane leyeh-leyeh sendhen poke waringin.Kaprabawan tumiyuping samirana kang sumilir, mahanani rada jenak anggenya padha ngaso. ... Sapepake

Bambang Madusekti (4)

Dredah ing lengkehing Gunung Candhirinengga datan bisa denendhani maneh. Raden Jayapuspita emoh ketinggalan, sigra cancut taliwanda nandhingi kridhaning mungsuh. Sanadyan kinarubut sakehing raseksa, nanging tansah cukat-cakut lan trengginas tandange. Semono uga Bambang Madusekti kanthi muja mantram kadewatan, saka astane mijil warastra lungid. Den embat ponang warastra gya katamakake mring ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang tansah ngresula marang rejeki kang ditampa, satemene dheweke kuwi lagi ngresula marang dum-duman kang wis ditetepake Gustine.

Klik

PRAU OTHOK-OTHOK

Wis rada angel nemokake wong adol dolanan prau Othok-othok ngene iki ing jaman saiki. Maklum, dolanan jadhul saka seng iki wis kegerus game modern. Mangka dolanan kang bisa nglelipur ati iki regane cukup murah, yakuwi mung Rp 10 ewu nganti Rp 20 ewu wae. Nanging arep piye maneh? (d/ist)***

Pethilan

Media massa konvensional ngrebutake iklan

Influencer lan youtuber ing ngendi-endi

Olahraga Indonesia isih kesandhung masalah klasik

Penguruse akeh sing wis klasik

Publik nulak ngunthetake KPK

Koruptor lan koncone mesthi setuju