» Kategori : Padhalangan

Watugunung Wisudha (6)

Sawise Raden Budha nyaritakake anggone  suwita marang Prabu Palindriya, sangsaya gedhe krentege Raden Radite ya Jaka Wudhug anggone kepengin ngenger ing Medhangka­mulyan. “Ibu, keparenga kula matur.” “Arep matur apa ngger, Radite?” “Kangmas Budha, Kangmas Anggara apadene Kangmas Sukra padha suwita ana ngersane Prabu Palindriya lan ... Sapepake

Watugung Wisuda (5)

Ganti kang cinarita, kang ana Dhukuh Panti Arja, nadyan mung pedhukuhan nanging tinggalane Begawan Respati. Samengko Respati wus madeg ratu ing Medhangkamulyan jejuluk Prabu Palindriya. Kang maksih nunggoni padhepokan Panti Arja nenggih Dewi Soma, garwa kapisanane Begawan Respati. Kocap kacarita, playune Jaka Wudhug kang kelara-lara merga dithuthuk enthong sirahe dening ibune, yaDewi ... Sapepake

Watugunung Wisudha (4)

Prajurit patang bregada wis ngadhep ing pagelaran awit saka pangawene Patih Nindyamantri. Padha nyembah sesedhokan sarwi nungsung kabar apa wigatining pisowanan ing dina kuwi. “Dhuh Gusti Patih, kapareng ingkang abdi pun Tumenggung Yudawasesa nung­sung pawartos, kados pundi dha­wuh timbalanipun ingkang sinuwun Prabu Sintawaka, kula nok nok non?” “Nadyan kula ... Sapepake

Watugunung Wisudha (3)

Sawuse sauntara legeg sajroning wardaya, Prabu Sintawaka nuli medhar  pangandika. “Jagad dewa bathara. Siwa Patih Nindyamantri, mugi kepara majeng ang­gen jengandika lenggah. Badhe wonten rembag ingkang langkung wigatos, Wa.” “Nuwun inggih, Sinuwun. Ingkang abdi kepatihan sampun sawetawis dangu ngrantu wedharing pangandika paduka. Mboten langkung ... Sapepake

Watugunung Wisudha (2)

Prabu Palindriya kondur ngedhaton den ayap para biyada cethi manggung ketanggung jaka palara-lara kang endah-endah warnane, adi busanane, rompyoh­rompyoh sesinome sami ngampil upacara kepraboning pasewakan. Banyak dhalang sawunggaling, hardawalika kate mas dwipangga kang sarwa retna. Ing srimanganti datan pinarak, ing kamandhungan datan pinarak, namung kendel sekedhap ing sangajenge ... Sapepake

Watugunung Wisudha (1)

Swuh rep data pitana, anenggih nagari pundi ta ingkang kaeka adi dasa purwa. Eka sawiji, adi linuwih, dasa sepuluh, purwa wiwitan. Nadyan kathah titahing dewa ingkang kasongan akasa, sinangga pratiwi, kaapit ing samodra, kathah ingkang anggana raras, datan kadi Nagari Medhangkamulyan. Mila kinarya bebukaning kandha awit ngupaya nagari satus datan antuk kalih, sewu tan jangkep sadasa. ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…