» Kategori : Alaming Lelembut

Diwedeni Sing Mbaureksa Kali

Wis sawetara suwe Darso thenguk-thenguk ngenteni kanca-ne sing kangsenan arep man­cing menyang Kali Progo. Kali Progo mono arahe saka kutha Yogyakarta mengulon, adohe kira-kira 30 kilometer. Sawise meh setengah jam nunggu, kanca sing diantu-antu Darso  teka numpak sepedha mo­tore, Yamaha taun 85. Dhe­weke banjur njagang sepe­dha motore neng plataran,  nuli ... Sapepake

Jisim Nangis

Adzan ngisak saka mesjid As Syifa lagi wae rampung ngumandhang. Tangan loroku dakangkat sewates gedhoh kuping karo ndonga Allahumma rab-bahadihil da’watatit-tammahh... Donga mligi bubar adzan. Ujare ahli agama, sapa wonge sing gelem ngucapake donga sabubare adzan mau, suk neng akhirat bakal oleh syafaate Rasulullah. Mula saka kuwi ing saselane pakaryanku minangka perawat Rumah Sakit ... Sapepake

Mondhong Arwah

Ngadhepi HUT Kamardikan RI kang kaping 53. Wektu iku anyar-anyare, gres-grese jaman refor-masi. Rikala semana bisa digambarake, saking ke­-maruke warga masyarakat entuk kebebasan saengga olehe nanggapi sok nganti kebablasen. Mula sadina-dinane tansah ana dhemo, gek akeh uthute banjur timbul tumindak anarki. Suprandene kahanan lan swasana ing desaku rinasa adhem ayem. Teneh mau-maune ... Sapepake

Wis Ora Kuwawa

Sekawit crita miring ngenani Surengwati iku mung keprungu sruwing-sruwing. Nanging suwe-suwe dadi cetha. Sing njalari cetha sapa maneh yen dudu pawongan sing nunggal saomah karo dheweke, Mbok Suliyah. Sawise pegatan karo sing lanang, Dipojoyo, Bu Sureng, ngono tangga-tanggane yen ngaturi, manggon ing omah tinggalane wong tuwane. Mung wong loro-selo karo Mbok Suliyah, abdi kang ... Sapepake

Suster Nyapu Jogan

Aku lan bojoku omah-omah ngancik setaun lawase. Wektu kuwi dheweke wis mbobot tuwa. Wiwit mbobot nganti meh ngla-irake, aku tansah mriksak-ake menyang bidhan pus-kesmas. Karepku ben ngla-irake ing puskesmas wae.   Puskesmase ngenggoni gedhong lawas, yasan wa-tara taun sewidakan.  Sa-temene wangunan pus-kesmas kuwi wis dijem-barake. Nanging embuh merga apa ... Sapepake

Piweling

Uripe Pratomo katon lancar, rejeki mbanyu mili. Kabeh kekarepane, mangan enak lan nyan-dhang pepak, sasat bisa keturutan. Omahe sing dhisik mung cilik lan rupak, nuli direnovasi. Dibangun magrong-magrong, isen-isene jangkep sarwa larang. Pagaweyane Pratomo nukoni prabotan omah saka kayu, mligine kayu jati lan kayu nangka kang wis kle-bu barang kuna. Upamane meja lan kursi ukir, gebyog ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…