» Kategori : Cerita Rakyat

Keweleh (1)

Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi Girinathaputra kawistara kurang jenjem anggone lenggah ing dhatulaya. Sajak lagi ana sing dipenggalih. Kamangka durung genep sawarsa anggone sinengkak­ake ngaluhur minangka ratu Tu­-ma­pel ya Singasari samangko. Dahywang Kasiwan Mpu Lohgawe, Dahywang Kasogatan Sang Wiku Alokiteswara apadene Patih Mahesa Ranu lan sawetara nayaka ... Sapepake

Rebut Dhampar Mataram (5)

Panembahan Anyakrawati anggone ngasta paprentahan uga ambeg paramarta kaya ramane swargi. Adil anggone njejegake ukum lan kukuh anggone ngrasuk aga­mane. Mataram saya wuwuh reja lan kuncara. Nuju sawijining dina Panembahan Anyakrawati miyos sinewaka. Para sen­tana dalah nayaka bupati pepak an­dher padha marak seba. Mung Pa­ngeran Puger, kadang kaprenah tuwa, kang ora katon ... Sapepake

Rebut Dhampar Mataram (4)

Adipati Mandaraka sumanggem. Pangeran Anom nuli budhal nganthi wadya sagelar sepapan. Tekan Prambanan banjur masanggrah. Kocapa Adipati Pati sawadya balane lakune wis ngambah Desa Kemalon. Banjur ngaso luwih dhisik ing papan kono, esuke lagi mbacutake laku. Ngancik tengah awan lakune wadya Pati papagan karo prajurit Mata­ram. Rong kekuwatan kuwi wis adhep-adhepan kanthi patrap ... Sapepake

Rebut Dhampar Mataram (3)

Ki Keniten banjur ayun-ayunan lumawan Panembahan Senapati. Ulah kridhaning prang sarana adu ketrampilan nyolahake tumbak saka sa-ndhuwur jaran. Dedreg perange, silih ungkih lan genti genten anggone namakake tum­bake. Kekarone padha dene wulet ku­lite, ora tedhas dening landhepe tum­bak. Panembahan Senapati kasil na­mak­ake tumbake menyang dhengkule Ki Keniten. Ki Keniten ... Sapepake

Rebut Dhampar Mataram

Sawise tampa lapuran saka abdi telik sandi, Panembahan Senapati dadi mangerteni marang kahananing Kadipaten Madiun. Sawise rembugan karo Patih Mandaraka lan para manggala, Panembahan Senapati nuli ngetab prajurit sagelar sepapan pepak sagegamane budhal nglurug menyang Madiun. Tekan sakulon Bengawan Madiun, wadya Mataram  masanggrah ing Desa Kalidha­dhung.  Dene ing ... Sapepake

Rebut Dhampar Mataram (1)

Negara Mataram saya sentosa. Adege misuwur, keluhurane tumeka manca praja. Dhuwur kukuse adoh kuncarane. Mahanani tansaya akeh bupati jaban rangkah kang padha ngaup lan nga­yom mring Mataram. Panembahan Se­napati tulus anggone mrenata praja. Sang nata kagungan putra cacah sa­nga, kakung pitu, putri loro. Para putra kakung mau sesilih Ra­den Rangga, Pangeran Puger, ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN