» Kategori : Cerita Rakyat

Anglingdarma Kridha (4)

“Baya bebingah punapa ingkang badhe kaparingaken dhumateng ingkang rayi, sadaya ingkang Kakang pa-ringaken satuhu ingkang rayi sen-dika nampi kanthi manah suka lan sukur.” Muwus aris Sang Nagapratala, “Ana aji aji ageme pun kakang kang aran Aji Gineng ya aran Aji Dipa Soleman. Yen rinasuk sawabe bisa weruh marang basa bangsane sar-wa kumelip, lire bisa mangerteni ... Sapepake

Anglingdarma Kridha (3)

Muntap Nagapratala antuk wadule Nagagini. Ora nyipta kalamun iku wuwus dora. Kang dietung amung Nagagini salawase iki mi-nangka bojo kang setya durung tau cidra. Sakala krodha naga raseksa ratu Puserbumi iku, mengkorog si-sike nganti kaya peso panyukur lan-dhepe. Mangar mangar mukane ka-ya murup murupa, mripat menco-rong kaya srengenge kembar, ilat melet kaya kilat, untu ringih ringih kaya ... Sapepake

Anglingdarma Kridha (2)

Tanggap  Patih Bathik Madrim, matur sandika sarwi ngaras pada. Sang Prabu kang nandhang sungkawa awit durung katekan se­dya­ne salulut karo garwa kinasih uga miris marang bebendune Nagaprata­la. Sang Nata kang dahat kasmaran ing driya marang Setyawati lenggah anggana raras aneng tamansari, ing karsa anglipur panggalih kanthi mir­sani sakaliring puspita rerengganing ... Sapepake

Anglingdarma Kridha (1)

Nagara Malawapati kang dadi bebukaning carita. Nagara agung angungkuli sasamaning praja. Nagri kang gemah ripah loh jina-wi, karta tata lan raharja. Kang masesani Nagara Malawapati jejuluk Prabu Ang­lingdarma. Nalendra isih mudha, bagus ing warna, sekti mandraguna prawira ngadilaga, pilih tandhing boboting nga­yuda. Kang marangkani sang nata wasta Patih Bathik Madrim. Pekik ... Sapepake

Adipati Kayu Bralit (12)

Sikep tangkep tindak tanduke Pangeran Pati Unus kang sugih kendel bandha wani nyerang beteng A-Famosa Malaka kuwi kanggo­ne bangsa Portugis kena diarani wis ke­liwat­liwat. Rasane kaya diculeg ma­tane. Mula saka iku bangsa Portu­gis nedya males ukum. Nanging kanthi laku tabok nyilih tangan. Sarehne bangsa Portugis wus gan­dheng konca karo Majapahit, mesthi wae ... Sapepake

Adipati Kayu Bralit (11)

Sedane Adipati Menak Tunjungpura ateges sirepe perang Demak-Pati. Perang kang aweh sisa kasangsaran tumrap sing kalah. Tan prabeda karo kang unggul ing yuda. Surak kamenangane mbludag saka lambe nanging teleng atine banjir rasa getun sarta gela keranta-ranta. Amar­ga kamenangan mau paripaksa kudu nggawa kurban nyawa apadene bandha. Bebasan menang dadi pin­dhang kalah dadi rempah. ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…