» Kategori : Cerita Sambung

Barjo Gempal (22)

Lembaran-lembaran urip anyar sing nedya ditulisi kaya-kaya dadi bureng ma­neh. Barjo Gempal angluh. Pranyata ora gampang kang­go uwal saka lelakon kepungkur. Ndilalah nalika nyoba mbusak lelakon ireng mau kanggo miwiti urip anyar, lha kok ya ana-ana wae pepalange. “Asmane bulikmu lan paklikmu sing ana Kali­mantan kuwi sapa, Dhik?” pitakone Barjo Gempal kanggo luwih ... Sapepake

Barjo Gempal (21)

Barjo Gempal nyoba nata ambegane amrih bisa nyuda keteg jantunge kang nitir. Dhadhane sing jembar kuwi krasa seseg, pangrasa sing wis suwe ora mencungul we­ngi kuwi nggubed  jiwa lan ragane. “Iki kopine diunjuk dhisik. Nganti entek, lagi entuk mu­lih,” tembunge Arinis karo ngladekake wedang. “Aku daklangsung bali wae ya, Dhik.” “Ah, ya ... Sapepake

Barjo Gempal (20)

Swasana ing alun-alun Wonosari regeng. Pentas seni kerawitan tataran sekolah dhasar ku-wi narik kawigatene para su­tresna budaya. Alun-alun sing jembar krasa rupak awit pe­nontone mbludag. Tujune pe­nonton ing sakiwa tenge­ne panggung gelem padha nglesot ing suketan, saengga penonton sing ana mburi ora kaling-kalingan. Sawise markir pit motore, Barjo Gempal lan Arinis ... Sapepake

Barjo Gempal (19)

Bareng karo swara jumedhore pistul, ana pulisi papat gumrudug teka. Pitsule ditodhongake mengarep. “Angkat tangan, selehna pistulmu!” bengoke salah si­jine pulisi mau. Barjo Gempal enggal ngangkat tangane. Jatmo sing ora ngira lamun pun­thuk kono bakal digrudug pulisi sakala waringuten. Dheweke ganti ngarahake pistule ngener pulisi. Pulisi wegah njupuk ... Sapepake

Barjo Gempal (18)

Empyak omahe Barjo Gempal ora rusak. Nalika ditliti, dheweke nyumurupi gendul isi bensin sumyur ing ndhu-wur gentheng. Bensin kutah. Pucuk gendul disumpeli gombal, kaprah diarani bom molotov. Cetha yen pawongan sing gendhak sikara kuwi duwe niyat ngobong omahe. Nanging tujune sadurunge gendul murup sing disa-watake kuwi tiba ing empyak, genine kaselak mati. Cekat-ceket Barjo Gempal ... Sapepake

Barjo Gempal (17)

Barjo Gempal njupuk dluwang sing ditaleni ing bathang pitik. Dluwang kuwi mawa tulisan ‘aja rumangsa dadi pahlawan yen durung jeleh urip’. Barjo Gempal mesthekake layang pa­ngancam kuwi asale saka pihak sing ora seneng karo tumindake  mbelani wong cilik, klebu para bakul pasar. Dluwang diremet karo nggereng, “Aku ora wedi karo an­caman kaya ngene ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…