» Kategori : Cerita Cekak

Konangan

Awan iku swasanane tintrim. Blarak klapa njoged lenggat-leng-gut katalasak angin. Sunar­ing srengenge surem ke­-ke­mul mega, ora sumringah kaya padatan. Kahanan mau jumbuh karo ati lan pikire Permadi kang pirang-pirang minggu iki tansah disuguhi ulat kecut dening Kunthi, sisihane. Permadi bingung, yagene ulate bojone pijer prengat-prengut tanpa sebab kang gumathok. Permadi ... Sapepake

Pak Agung

“Innalillahi wa inna ilaihi rajiuuuun!!!”     Mung ukara istirja’ kuwi kang kawetu saka le-sane. Bareng wis mangkono Haryadi banjur ngglethekake koran kang lebar diwaca neng meja teras. Sajak cuwa nemen. Atine sume-dhot. Sedhih banget na-nging kaworan mangkel sadhugel. Sedhih jalaran kelangan bleger priyayi kang banget diaji-aji. Pawongan ... Sapepake

Welinge Pak Wali

Jam ing tembok ruwang  tamu  nuduhake angka setengah sepuluh bengi. Nanging mripatku wis krasa ngantuk banget. Senajan wis takombeni kopi, nanging rasa ngantuk sing dakrasakake wengi kuwi tetep ora gelem ilang. Rehne wengi iki daktekadi kanggo tirakat, mula aku banjur golek cara liya kanggo nyuda rasa ngantuk. Cara sing daktindakake  yai­ku kanthi nonton ... Sapepake

Dudu Bharatayuda

Wektu terus lumaku. Hyang Bagaskara ora kendhat ngubengi jagad. Esuk mencungul ing bang we­tan, angslup ing cakrawala iring kulon wayah sore. Semo­no uga tan rinasa bumi tansah mubeng ngganjret. Sauntara kuwi ing ngendi papan, ora mawas bengi apa­de­ne awan, paprangan terus gumregut ngrenggani lumakune dina. Silih ungkih rebut unggul. Siji lan sijine ke­pengin dadi ... Sapepake

Dudu Potang

Esuk bubar subuh, karepku arep sepedhahan kliling kaya adate. Jebul ana dhayoh teka nggawa kabar lelayu, tur sa­jak kaya ana perkara penting sing arep dikandhakake. “Pak, kajawi nyaosi kabar sedanipun Pak Markam, ugi wonten welingan khusus ka­gem Bapak,” ngono ature bo­cah iku. Lagi disebut jeneng Mar­kam wae atiku wis ora kepe­nak. Nanging gandheng ... Sapepake

Angin Wayah Subuh

Adzan Subuh wis ngumandhang. Nur Asyiah nugel impene. Eng-gal gumregah. Kelingan kekarepane sing wis dia­ngen-angen sadurunge budhal menyang pangimpen. Cepak wudu saka omahe dhisik, senajan atis tumetese banyu kran gawe mrinding. Nyandhak rukuh ing kamar shalatan, banjur nyeret sandhal jepite arep me­ngakne lawang. Dadak kelingan ana sing keri. Mbalik tumuju meja omah sing lampune ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng