» Kategori : Cerita Cekak

Wengi Kang Pungkasan

Sing wis suwe daknti-anti, wekasane teka. Sing wis suwe dakinceng-inceng, wekasane keda-deyan tenan. Sulikah, juragan sayuran iku, lu­nga kaji nyang tanah suci. Sing tunggu omah mung anake wa­don siji, Saripah, sing lagi klas siji es-em-pe. Karo ing njaba omah matah jaga malem siji ara­ne Parno. Bocahe ora pakra, dakjejak nganggo tungkak se­pisan wae mesthi njeng­kelang ... Sapepake

Mbah Putri

Rampung siram, ganti ageman lan nggelung rikmane, wanita sepuh iku nglaras sore kanthi lungguhan neng teras ngarep. Mripat tuwane nya-wang langit kulon, katon sre-ngenge warna kuning kencana alon-alon ndlisup ing tengah-tengahe wewayangane gu-nung kembar Merapi lan Mer-babu. Ngelam-lami, pindha lu-kisan alam kang endah ba-nget. Ngenyutake angen-angene ngulandara adoh mecaki dina-dina kang ... Sapepake

Palagan Jomerto (3)

Selagine Basuki lan Kamidin jumangkah, Soekari lan Aspan mubeng, nyetitekake anggotane sing kleka-ran bantalan tangan. Ana maneh sing sumendhe wit theklak-the­kluk, sikil selonjor. Ngekep bedhil uga gegaman liyane. Warga bha­yangkari semu mlungker, anake kemulan jarit. Lelorone ma­ngerteni menawa wong-wong kuwi kesel, ngelih uga ngelak. Muga-muga Basuki lan Kamidin entuk gawe, ... Sapepake

Palagan Jomerto (2)

Senajan nalika wiwit mlaku prasasat ora sangu apa-apa, nanging para sedulur sing desane diliwati bala pejuwang  padha nyungga-nyungga lan cecawis sawerna­ne kebutuhan. Para kadang pa­desan racake ngerti yen sing ba­kal liwat kuwi dudu arak-arakan sing mung perlu ditonton, na­nging wong pethingan. Bala kos­wa sing lagi ngemban jejibahan mulya. Totohane nyawa. Bab ... Sapepake

Palagan Jomerto

Sarana ngerig saradhadhu cacah 150.000, Walanda bali nyebar memala. Walanda sing du-rung legawa, isih nyimpen pa-ngigit-igit bisa bali nyengkerem negara reh­rehane, nganti lali menawa bumi Nuswantara ku-wi ora mung sakepelan tangan. Jembare saambrah-ambrah. Apa pancen ora ngerti menawa anggone ngusada, murih laladane ora dinggo dlajigan, suthik dadi bangsa telukan, ora mung setaun rong ... Sapepake

Kedlarung

Partini nangis ngglolo kaya bocah cilik, malah kepara glangsaran. Bojone sing mentas teka saka makarya diruket, digablogi, dicakari kaya wong setanen. Pra­mudjo glagepan anggone ngarih-arih. Ngan­ti Partinah, anake wadon, sing ndhe­pis ing walike kursi ora dipaelu. Partini  nyuntak sakabehe sangganing pikir marang bojone. “Kang tinimbang urip nandhang wirang ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN