» Kategori : Rena-rena

Main Siter Limang Jam Ora leren, Gawe Mrinding

Jeneng piranti gamelan pancen maneka werna. Kayata gender, saron, kenong, gong, rebab lan liya-liyane. Klebu sing diarani siter. Nanging, siter lan sing mainake, kayane wis langka. Kamangka, mbiyen wong mbarang, nga­men nganggo siter, mlebu-metu kam­pung bisa diprangguli. Saiki ? Sawetara wektu kepungkur, ing Nga­yogyakarta ana adicara babagan methik siter. Kanthi tema ... Sapepake

Zombie, legenda mayit urip saka Haiti

Saploke film asesirah White Zombie diprodhuksi ing Amerika taun 1932, kawentare legendha mayit urip kuwi ing layar amba ora luntur nganti seprene. Saora-orane, minggu-minggu iki ing biskup-biskup isih muter Zombieland, film paling anyar ngenani zombie sing embuh wis pirang puluh film-film kanthi tema zombie dipro­dhuksi, klebu upamane Walking Dead  lan 28 Days Later. Ing ... Sapepake

Alat Musik Tradhisional, Duwe Kakuwatan Ghaib

Kocapa, sawijining desa ing tlatah Kabupaten Bojonegoro katerak pageblug. Akeh wong padha nandhang lara dadakan. Saben isuk lara, sore mati. Sing lara sore, isuke mati. Ora ana obat apadene tabib, sarta dhukun, kang kuwawa nambani lara kuwi. Para wiku lan sesepuh desa banjur padha maklumpuk, ngrembug kepriye carane mungkasi pageblug kuwi. Sawijining tetuwa ngeningake cipta nyuwun pitudhuh ... Sapepake

Gamelan Kanggo Terapi ing Pakunjaran Inggris
q Main Gamelan Ngarahake Napi Marang Kabecikan Gamelan ora mligi alat musik kanggo rungon-rungon utawa panglipur ati. Ing Inggris, gamelan kinarya terapi kanggone para narapidana kang manggon ing sawetara pakunjaran. Gladhen gamelan kanggo para napi wis dirasa manfaate. Sajrone 12 taun iki, ana watara 5.000 napi ing puluhan penjara Inggris entuk pelatihan gamelan. “Pengalaman ... Sapepake

Tradhisi Metatah Masyarakat Bali

Tembung metatah iku asale saka basa Bali kang tegese ngelongi. Sing jenenge ngelongi kuwi ora nugel. Yen mung didongi mung ketong sethithik, dene yen nganti nugel kelonge akeh. Salah sawijining upacara keaga­maan kang wis dadi tradhisi ing Bali yaiku ngelongi untu. Wong Bali mastani me­tatah, mapandes, utawa masangih. De­ne tradhis sing nganti saiki isih dilesta­rekake yaiku ... Sapepake

Tosan Aji yen Kawawas saka Metalurgi

Tekan saiki tosan aji utawa wesi aji  akeh kang diaji-aji, merga dianggep kramat (sakral) lan malati. Uga dianggep warisan leluhur run-temu­run kang kudu diopeni lan dipepetri. Kang klebu golonganing  tosan aji yaiku keris, tumbak, pedhang, kudhi, cundrik lan me­nur. Ing Indonesia tosan aji mligine keris dadi barang klangenan kang populer tum­rap ... Sapepake

Hal:

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Nalika kowe anyel lan rumangsa gela, mula dina iku satemene kowe lagi ajar bab katumemenan.

Klik

DIGITALISASI WAYANG

Jroning upaya nylametake barang sejarah kayadene wayang, Keraton Yogyakarta wiwit 2019 iki nindakake digitalisasi jroning wujud foto. Kanthi anane wayang digital mula bakal nggampangake masyarakat ndeleng kanthi detail lan rinci Wayang Keraton iki. Dinane iki pihak Keraton Yogyakarta wis kasil nindakake digitalisasi rong kothak wayang kulit saka 14 kothak kang ana. Pancen rada rendhet, merga sak kothak wae bisa ngentekake wektu sasen-sasen, amarga jroning sak kothak kuwi ana atusan wayang kang kudu didigatalisasi siji mbaka siji kanthi detail banget. Asile bisa dideleng ing website kraton jogja.id (d/ist)

Pethilan

Dhuwit ijolan korupsi Rp 477.359 milyar ditampa

Yen dietung siji-siji pirang dina ya kuwi?

Sing nindkake teror nganggo air keras kawiyak

Bisa dikon cuci tangan dhisik kuwi…

Mlebu BUMN, Ahok diajab mundur saka partai

Sing durung-durung wis nulak Ahok, mundur wae saka BUMN