GURUNE DI TEMBAK

Apa Tumon - Posted by on July 26, 2012

ORA  SIDA  PASA

Minggu esuk aku oleh sms uakeh saka kanca-kancaku. Isine beda-beda, nanging intine padha. Yaiku ngelikake yen sesuk pase dina Senen lan Selasa tiba wayahe tanggal wolu lan sanga Dzulhijah. Sok sapa wae umat Islam sing gelem pasa ing dina kuwi padha karo dheweke ngibadah suwene rong taun. Lan sing gelem ngelikake marang kanca-kancane padha karo ngibadah pirang taun ngono lo suwene, aku wis lali merga sms-e wis dakhapus. Mula ora mokal yen dina kuwi uakeh banget sms sing kaya ngono.

Tinimbang aku melu-melu sms njur ngentekake pulsa akeh, aku trima ngomongi marang kanca-kancaku kos. Eh ndilalah kancaku tak omongi ngono mau ya gelem pasa. Bengine watara jam setengah rolas aku sakanca metu saperlu tuku sega goreng kanggo saur sesuk esuk. Hla wong wis bengi je, karepku tinimbang dipangan sesuk esuk karuwan wengi iki dipangan neng nggon ngono. Wusana, sega goreng telu dibungkus dipangan sesuk esuk.

”Sesuk esuk gugahen lo Yon.” prentahe kancaku sing jenenge Sarkun.

”Ya nek isa tangi, hla yen ora? Mulakna dipangan saiki wae. Wong pada mbangkongan ngono.” aku melu-melu nambahi.

Jebul tenan, nalika aku tangi, daksawang jam ing hp-ku nuduhake jam setengah enem esuk. Hla lak tenan ta sida tangi kawanen, bocah mau padha saur apa ora aku ya ora ngerti. Ba­reng tak parani nyang kamare dhewe-dhewe isih padha mlungker kru­dhungan sarung kabeh. Sega gorenge isih neng ndhuwur meja.

Jam setengah pitu nalika bubar adus, bocah-bocah mau jebul wis tangi lan padha mangan sega goreng.

”Sarapan nggih mas?” alokku.

”Saur mas!”

Gggeerrrrrr, bocah-bocah padha ngguyu cekakakan. Ealah, wong wis niyat arep pasa kok ora sida. Begja mambengi segaku wis tak pangan. Dadi ya enjoy aja! 

(Gayuh R. Saputro – Ponorogo)

DHASAR  LALEN

Kedadeyan iki tak alami nalika sasi Februari 2012 kepungkur, dinane Minggu. Dina kuwi bojoku wis entuk mulih saka Rumah Sakit, awit anggone mondhok wis limang dina, lan awake ya wis krasa rada waras. Esuk umun- umun aku nyiapake saline bojoku. Salin kanggo mulih awan mengko, takwadhahi tas cilik tak siapake ana kursi cedhak meja makan.

Sawise salin klambi aku terus menyang warung bensin saperlu ngisi bensin,. terus langsung mangkat menyang Rumah sakit saperlu ngurus metune bojoku. Tekan Rumah sakit bojoku weruh aku ora nyangking apa- apa banjur takon: “Pak lha salinku kang­go mulih endi ? ketoke Bapak kok ora nggawa apa- apa”. Wangsulan­ku: “Wah …. Mak, salinmu keri ana ngomah, mau ya wis tak cepakke ning aku lali nggawa”. “Ya wis ra papa, mengko aku ngang­go salin sakanane” kandhane bojoku sajak rada gela.

Sawise ngurus administrasi rampung aku ringkes- ringkes samubarang kang bakal digawa mulih. Aku banjur ngebel anakku wadon, supaya dipethuk nganggo mobile. Udakara setengah jam anakku wadon lan bojone wis tekan Rumah sakit, semono uga putu- putuku padha melu methuk mbahe putri. Sawise pami­tan marang para perawat aku sabrayat mulih numpak mobile mantuku. Bareng tekan ngomah anakku wadon takon: “Ung, lha Unge mau nyang Rumah sakit nitih apa ?”. Wangsulanku: “Motor … wah iya yen ngono motorku isih neng parkiran Rumah Sakit …. wah tiwas aku enek- enak numpak mobil “. Dadi aku lali yen mangkatku nyang Rumah sakit numpak motor. Tanpa ngenteni wektu aku banjur ngajak anakku lanang bali nyang Rumah Sa­kit saperlu njupuk motorku kang isih neng parkiran.

Apa tumon durung ana sedina kok wis lali ambal ping pindho. Dhasar lalen. Wong saomah mung bisa ngguyu …….oalah Ung…Ung….apa wis meh pikun ya ?

(Sigit Hernowo  —  Jatingaleh Semarang)

GURUNE DI TEMBAK

Rikala isih sekolah ing sawijining SMP swasta ana tilatah Ngayogyakarta, aku duwe kanca wadon jenenge Sumartini sing katelah monjo nalare dibandhingake karo kanca-kancane. Pancen kemayu, ning kasunyatane dheweke pancen bocah wadon kang nduweni kulit sawo mateng, tur praupane manis sisan.

Sumartini duwe pakulinan guyon, ngenyek kancane karo cengar-cengir. Manawa kancane ngenyek dheweke ora tau duwe rasa mangkel utawa sengit. Mula ora nggumunake yen kanca-kanca ya rumangsa seneng lan bisa akrab srawung karo Sumar­tini.

Sawijining dina nalika pelajaran IPA, Bapak guru X nedheng mbaleni pelajaran Materi ngenani tumbuh-tumbuhan dikotil lan monokotil. Saben siswa didhawuhi nyebutake conto tumbuhan dengan biji dikotil. Alhamdulillah kabeh bisa njawab kanthi bener. Sabanjure nyandhak conto tumbuhan dengan biji monokotil. Wektu samana Sumar­tini lungguhe ana dhe­ret­an ngarep jejer karo Ponirah. Karo tin­dak alon-alon Pak X ndhawuhi Sumartini, “Kamu Tin sebutkan satu contoh tumbuhan yang berbiji mono­kotil”!

Ing pangrasaku wek­tu iku akeh siswa sing padha lali, mula ya rada rendhet anggone atur jawaban. Ora nger­ti apa sababe olehe lungguh Sumarti­ni katon ora jenjem, mingsat-mingset malah dheweke numpangake sikil tengen neng sikil kiwa. Ndilalah Pak X mundhut pirsa maneh “Ayo siapa ingat cepat beri jawaban!” Sumartini matur, “Maaf pak, lupa”, lan dumadakan ana swara aneh kang narik kawigatene kabeh siswa: thiyeeet ….!!?? Pranyata Sumartini kepentut. Mireng swara mangkono Pak X spontan ngandika, “Lupa ya. Nanging gurune ya ora usah ditembak thiyet ta Tin!” siswa sakelas nyekakak ha… ha…. ha …. ha… ha… ora bisa ngampet guyune amarga kedadeyan kuwi. Sumartini katon isin banget, raine abang branang. Untunge ora suwe banjur keprungu theng-theng-theng-theng jam pelajaran IPA entek banjur istirahat. Pak X tindak medal saka kelas karo isih mesam-mesem. (Marius Bambang Utoyo – Weleri)