Mula Bukane Manuk Emprit Rupane Ireng

Ing jagad raya iki Gusti Allah nyipta sakehe manuk. Gunggunge nganti ewon. Ana sing gedhe, sedhengan apadene cilik. Ana sing wulune putih, ireng, soklat, ijo, abang, kuning, biru sarta ana uga sing blirik.

Cucuke ana sing lancip dawa, cilik nyungil sarta ana uga sing mlengkung. Endhase ana sing nganggo jambul, ana sing nganggo antene, ana uga sing ka­yadene nganggo kethu. Kabeh iki nuduh­ake gedhene panguwasane Gusti Allah.

Kacarita dhek jaman kuna-makuna para manuk sing wernane maneka war­na iku padha kumpul ing lapangan peksi katon. Prelune arep padha milih ratune manuk. Tujuwane ora liya supaya ana sing mranata marang uripe para manuk.

Wiwitane sing dipilih minangka ratu yaiku manuk Merak. Amarga kajaba pa­wakane gedhe uga rupane ayu. Wulune werna ijo semu kluwung. Ananging lagi sawatara sasi dadi ratu kepeksa dilereni, amarga manuk-manuk padha ora seneng ngrungokake unine. Sedina-dina Merak mung pijer ngeling-eling senengane wae kanthi muni,

“pohung…pohung….”

Ing sapatemon candhake para manuk mufakat ndadekake manuk Bleketupuk minangka gentine Merak. Manuk sing sa­najan ala ing rupa iki, cucuk lan kukune kukuh, kuwasa dinggo nanggu­langi mungsuh sing teka.

Kaya ngapa senenge atine Bleketupuk bisa lungguh kursi empuk sing digawe seka penjalin. Ananging maneh-maneh durung sapira suwe ngrasakake dadi ratu dheweke dilereni dening para manuk merga pijer ngeling-eling putune wae. Mangkene suwarane;

“putuku… putuku… putuku….”

Lha saiki sing arep dipilih dadi ratu dening para manuk ganti manuk Po­dhang. Awit sanajan pawakane cilik, ananging edi peni ulese lan maneh cukat trengginas tandang polahe.

Mung wae sawise madeg dadi ratu­ning manuk, pranyata uga gawe cuwane para kawula. Lha piye, ratu kok sadina-dina mung ngeling-eling utange bae. Coba gatekna suwarane rak mangkene;

“pitung puluh… pitung puluh…”

Sarehne wis ora ana manuk sing pan­tes maneh dadi ratu, para manuk mu­fakat ngutus manuk emprit. Dikong­kon golek calon ratu menyang negara liya. Dikon miliha manuk sing sekirane ora bakal gawe kuciwa atine kawula.

Manuk emprit banjur mabur mak…. blebeeer. Seka sakehing negara sing di­jujug negara Mesir, papan dununge pyramid sing dadi seksi maju mundure ka­budayan manungsa ing jaman kuna.

Satekane ing Mesir ketemu manuk pirang-pirang. Ananging sing dianggep pantes dadi ratu mung manuk Sirke­dhasih. Dening manuk emprit banjur dijak rembugan sarta diajak menyang tanah Jawa. Prelune arep didadekake ra­tu lan bakal dimulyakake uripe.

Maune manuk Sirkedhasih ora ge­lem. Awit rumangsa ora pantes. Ana­nging suwe-suwe lulut dening pangrimuk aluse emprit. Wasana banjur kandha saguh sarta melu ngetutake salakune em­­prit nganti tekan ing tanah Jawa.

Tekan tanah Jawa njujug lapangan peksi katon. Ing kono manuk emprit me­nehi palapuran marang para manuk yen wis antuk manuk sing arep didadekake ratu. Yaiku manuk Sirkedhasih.

Sidane manuk Sirkedhasih pancen dadi retune manuk-manuk temenan. Uripe mulya. Buktine nganti saprene, sanajan umure wis tuwa, dheweke ora tau golek pangan dhewe, sing nggolekake pangan manuk-manuk liyane. Ananging, sanajan wis dikepenakake uripe, dhe­weke isih duwe rasa ora krasan wae, amarga rumangsa tanah Jawa dudu panggonane, saengga pijer kelingan negarane dhewe.

Mung wae dheweke ora kelingan dalan olehe arep mulih menyang Mesir. Mulane bisane mung undang-undang si emprit wae. Mangkene ocehane;

“priiiit putiiiih, jujugena aku menyang Mesir… rir… rir… rir…rir…”

Bab kuwi ndadeke emprit kuwatir yen nganti dikon ngeterake bali menyang Mesir. Mula dheweke banjur golek akal ngowahi rupane supaya Sirkedhasih pangling. Yakuwi kanthi cara nyemplung ing peceren.

Mak pluuung…!. Wulu sing maune putih saikine malih dadi ireng. Mulane nganti saiki manuk Emprit rupane ireng.

(Kayunan Ngayogyakarta 05 Juli 2014)

 

Semut Kacip

Semut Kacip

Wacan Bocah | Posted by | October 13, 2014

Srengenge mlethek bareng karo kluruke pitik jago. Surya fajar nembe mencungul separo, sing separo maneh ndhelik ing wetane gunung. Tapi ...

Sapepake

Ngguguwa Pituture Wong Tuwa

Ngguguwa Pituture Wong Tuwa

Wacan Bocah | Posted by | September 16, 2014

Nuju sawijining dina ing mangsa rendheng, udan tansah ngareceh, banyu mili nganti ngelebi papan saenggon-enggon. Ing blumbang kemplung-ke

Sapepake

Abu Nawas lan Makutha saka Swarga

Abu Nawas lan Makutha saka Swarga

Wacan Bocah | Posted by | August 22, 2014

Kanggo ngerteni kahanan rakyate sing sanyatane, Sultan Harun Al Rasyid duwe niyat namur laku (nyamar). Kanthi pe­nganggo kaya dene kawula .

Sapepake

Abu Nawas lan Makluk Ajaib

Abu Nawas lan Makluk Ajaib

Wacan Bocah | Posted by | August 15, 2014

Dina iku juragan roti lan martabak sing jenenge Wan Bahri lagi nandhang susah senajan dagangane laris, geneya? Amar­ga dheweke lagi ...

Sapepake

Page 1 of 1612345...10...Last »