Truwelu Tukang Ngapusi

Ing sawijining alas kang ijo royo-royo kewan-kewan padha urip ing kono. Sakehing sato kewan padha urip ayem tentrem. Ing alas iku kabeh butuhe para kewan bisa kecukupan. Yen pengin mangan wis sumadya kaya ora ana enteke. Yen pengin ngombe ing tengahing alas ana tlaga. Banyune ora bakal asat senajan mangsa ketiga. Wit-witan ing alas iku uga ndadekake swasanane edhum. Kacarita ing alas iku ana sawijining truwelu. Truwelu iku rumangsa waleh uripe mung ngono-ngono wae. Mangka pengin mangan suket lan tetuwuhan liyane kang ijo royo-royo wis ora kurang. Kepengin ngombe banyu tlaga kang seger uga ora bakal asat.

Truwelu iku banjur nduwe pepenginan gawe ontran-ontran supaya kahanan dadi rame. Kang sepisanan dheweke marani panggonane para sapi kang lagi leyeh-leyeh ing ngisor wit meranti kang edhum. Sapi njerum ing ngisor wit karo ngopat-apitake buntute. Pedhet-pedhete padha gojegan playon ing sakupenge kono.

“Singa ngamuk, Singa ngamuk….” pambengoke Truwelu. Mbok Sapi kang lagi leyeh-leyeh langsung njenggirat tangi lan nglumpukne anake. Sapi lan anak-anake banjur padha mlayu nunjang palang ora karuan parane. Dheweke wedi yen dadi mangsane Singa kang lagi ngamuk.

Truwelu kang weruh kedadeyan iku ngguyu jegigisan. Dheweke marem banget weruh polahe Sapi saanak-anake. Kebo kang weruh klakuane Truwelu banjur nyedhaki lan nyeneni. Dheweke dikandhani yen ngapusi lan gawe bingunge liyan iku pakaryan kang ora becik.

Nanging Truwelu kang dikandhani mangkono ora maelu. Dheweke malah rumangsa mangkel kasenengane kapunggel kandhane Kebo. Truwelu mlayu ngalih saka papan kono. Kebo mung gedheg-gedheg marang sikape Truwelu iku.

Truwelu banjur mlaku-mlaku maneh mubeng alas. Karo mlaku dheweke isih mesam-mesem dhewe yen kelingan kaya ngapa wedine Sapi nalika diapusi ana Singa. Kamangka sing mbengok-bengok yen ana Singa mau dheweke.

Nengah-nengahi mlaku Truwelu weruh Menjangan kang lagi enak-enak mangan gegodhongan. Pikiran usile Truwelu bali tuwuh maneh meruhi kahanan iku. Dheweke kepengin ngapusi Menjangan kaya menyang Sapi mau.

“Ana Singa ngamuk… Singa ngamuk…” Truwelu bengak-bengok karo ndhelik neng mburine gegrumbulan. Menjangan kang krungu suara iku langsung mandheg anggone mangan, mengo sedhela nyawang kahanan banjur mlayu sipat kuping golek slamet. Truwelu bali ngguyu cekikikan rumangsa kasil anggone ngapusi Menjangan.

“Menjangan…mandhega!” kandhane Kebo seru. “Kowe mung diapusi Truwelu, sejatine ora ana apa-apa. Iki mau Sapi saanak-anake uga bar diapusi!” jebul tekane Kebo wis karo Sapi saanak-anake. Menjangan banjur mbalik saka anggone mlayu.

“Kurang ajar pancene Truwelu…,” gremenge Menjangan karo nesu.

“Wis saiki ngene wae, yen Truwelu ngomong apa-apa awake dhewe ora usah percaya. Cetha yen Truwelu iku tukang ngapusi. Wis ben ditogake wae mengko rak oleh walesane dhewe,” kandhane Kebo marang Sapi lan Menjangan klebu kabeh warga alas kono.

Truwelu banjur ngalih saka papan iku. Karo mlayu ngalih saka anggone ndhelik dheweke isih kerep ngguya ngguyu dhewe yen kelingan polahe kanca-kancane kang keweden mau. Nanging durung adoh anggone mlaku dheweke mandheg setengah kaget weruh gegrumbulan ing ngarepe obah-obah. Ora watara suwe saka gegrumbulan iku metu Singa. Weruh Truwelu kang lagi mlaku dhewekan Singa ngisis siyunge. Truwelu kang isih kamitenggengen langsung didhekep.

“Tulung… tulung… aku didhekep Singa… tulungg…,” keprungu suarane Truwelu njaluk tulung. Kebo, Menjangan, Sapi lan kewan-kewan liyane kang ana ing kono nalika krungu suwarane Truwelu njaluk tulung padha  ora maelu amarga dikira yen Truwelu mung apus-apus. Saya suwe suwarane Truwelu mau sansaya lirih nganti ora keprungu maneh.

Seneng ngapusi liyan pancen pakaryan kang ala. Kaya Truwelu, dheweke seneng ngapusi kancane mula nalika dheweke omong satemene lan butuh pitulungan, kanca-kancane padha ora percaya. Pungkasane dheweke dhewe kang dadi mangsane Singa. (*)

Adu Jangkrik

Wacan Bocah | Posted by | April 20, 2015

Mulih sekolah, Ardi, Ilham, Duki, Manaf wis nggawa wadhah, arep golek jangkrik. Usum udan ngene iki pancen akeh jangkrik ana ...

Sapepake

Jubriya

Jubriya

Wacan Bocah | Posted by | March 17, 2015

DIAS kari dhewe ing njero angdes (angkutan pedesaan) nalika dheweke bali sekolah. Merga ora let suwe ana sawijining ibu kang ...

Sapepake

Manuk Kedhasih males Kabecikan

Manuk Kedhasih males Kabecikan

Wacan Bocah | Posted by | February 16, 2015

Ing dhusun Gondanglutung cedhak iline kali Boyong ana bocah wis rada gedhe jenenge Bagaskara. Anake mbarep pak Surya pegawe Kehutanan ...

Sapepake

Sapa sing Kanca Sejati

Sapa sing Kanca Sejati

Wacan Bocah | Posted by | January 26, 2015

Ing sawijining desa sing eyub lan tentrem, ana kewan loro sing urip minangka kanca raket, jenenge Kanci yakuwi si Kancil ...

Sapepake

Page 1 of 1712345...10...Last »