Tlaga Warna

Mbiyen ana sawijining kerajaan  ing  Jawa Barat kang diperintah dening raja kang arif wicaksana. Negarane aman sentosa. Rakyate urip sejahtera. Mung emane sang Prabu lan garwane iki ora diparingi putra. Mataun-taun ang­gone ngenteni keturunan engga sang Prabu wusanane tindak menyang alas lan semedi ing kana. Sang Raja kuwi nye­nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa amrih diparingi momongan.

Rakyat sanegara wusanane padha suka-suka sawise mangerteni pando­ngane sang Prabu lan Permaisuri mau di­kabulake. Gusti Permaisuri kuwi pi­naringan bayi wadon kang ayu banget rupane.

Puteri iki saya suwe dadi kenya kang diwasa. Lan merga dheweke siji-sijine puteri kraton, mula dimanja banget de­ning rama ibune. Kabeh pepenginane tansah dituruti.

Saikine sang puteri wis diwasa. Se­dhela maneh dheweke bakal nganakake perayaan mengeti umur pitulas taun. Rakyat kerajaan padha ngumpulake ma­neka hadiah kanggo puteri kang di­tresnani kuwi. Sang Prabu nampa kabeh hadiah saka rakyat mau lan kagungan kersa arep ngedum-dumake maneh ma­rang rakyate kabeh.

Sang Prabu mung njupuk perhiasan emas lan berlian sethithik wae. Sang Prabu banjur utusan tukang kemasan amrih nglebur emas ksb lan ndadekake sawijining kalung mata berleyan kang endah kanggo puterine.

Ing dina ulang taune sang puteri, Prabu banjur masrahake kalung iku mi­nangka hadiahe.

“Puteriku, saiki kowe wis diwasa. De­lengen kalung kang endah iki. Kalung iki hadiah saka rakyat kita. Kabeh rakyat ing kene padha nresnani kowe putriku,” mangkono dhawuhe sang Prabu.

“Ayo agemen kalung iki, nak,” bacute.

Rakyat sakerajaan dina kuwi sengaja teka rame-rame pengin melu mangayu­bagya pengetan ulang taune sang puteri junjungane. Rakyat padha pengin nde­leng kalung kang edi peni mau ngreng­gani gulune sang puteri raja.

Nanging emane, Puteri Raja kuwi mung nglirik wae marang kalung endah kasebut.

Prabu lan Permaisuri wis ngojok-ojoki amrih sang Putri gelem menganggo kang­go nglegakake atine rakyat. Nanging sang Putri tetep ora gelem.

“Aku emoh, aku emoh,” jawabe puteri cekak.

“Ayo ta, nak,” rayune ibu permaisuri sinambi njupuk kalung kuwi saperlu di­pasangake menyang gulune sang puteri.

Nanging sang puteri pranyata malah nyeblak astane permaisuri engga kalung iku ceblok ing jogan.

“Aku emoh nganggo! Kalung elek ngono kok! Elek!!” jerite sinambi mlayu menyang kamare.

Permaisuri lan kabeh kang rawuh pa­dha kami tenggengen. Kalung warna-warni kang endah iku pedhot taline lan montene padha ambyar ing jogan.

Permaisuri mung bisa anyles atine lan suwe-suwe nangis nelangsa. Anehe, para wanita kang ana ing kono uga banjur padha melu. Kabeh ora ngira yen sang puteri tega tumindak ngono engga nggelakake atine rakyat kang nresnani.

Luwih aneh maneh, ujug-ujug ing panggonan kalung mau ceblok muncul sawijining sumber kang saya suwe saya gedhe banyune, engga ngeremake is­tana. Ora mung iku wae, banyu kuwi wusanane malah dadi telaga kang amba banget.

Lan senajan telaga kuwi saikine wis ora amba kaya ndhisik, nanging banyune isih tetep bening, kepara endah werna-werni yen kena wernane langit lan te­tanduran ing sakupenge.

Nanging masyarakat padha percaya yen werna-werni endah telaga kuwi sa­temene asale saka kalunge sang puteri kang ana ing dasar tlaga. Tlaga iku sa­banjure disebut Telaga Warna, mang­gone ing dhaerah Puncak, Jawa Barat.

(yayahkiki)

Manuk Gagak lan Manuk Merak

Manuk Gagak lan Manuk Merak

Wacan Bocah | Posted by | July 4, 2014

Jaman ndhisik kabeh manuk wernane putih. Sing mbedakake mung gedhene. Manuk Gagak durung ireng. Manuk Merak uga durung maneka warna ...

Sapepake

Emprit Sajodho Ngrembug Pakdhe Tani

Emprit Sajodho Ngrembug Pakdhe Tani

Anyar Katon, Wacan Bocah | Posted by | June 19, 2014

Ing alas sacedhake sawah, ana manuk emprit sajodho nyusuh ing pange wit munggur. Nuju sawijining esuk, pa­dha dhidhis ing panasan ...

Sapepake

Seneng Jajan Jamu

Seneng Jajan Jamu

Wacan Bocah | Posted by | June 4, 2014

Ana bocah neng kampung Laweyan dhemen njajan. Jenenge Klawer. Saben duwe dhuwit ora kober leren ana kanthongan. Embokne iya wis ...

Sapepake

Banyu Bening kanggo Mbah Putri

Banyu Bening kanggo Mbah Putri

Wacan Bocah | Posted by | March 25, 2014

Sekolahe Saldin dina  iku  nganakake persami utawa perkemahan  Sabtu  malam Minggu ing pinggiran ku-tha. Swasana desa ing kono katon asr

Sapepake

Page 1 of 1512345...10...Last »