Abu Nawas luwih Sugih Tinimbang Gusti Allah

Minangka rakyat cilik, Abu Nawas kerep nyelipake kritikan-kritikan lumantar humor-humore kang lucu saengga senajan ngenani raja, Sultan Harun Al Rasyid tetep ora bisa duka.

Kaya kang mentas kedadeyan iki, ing njero pasar nedheng-nedhenge wong lagi dedagangan swasane malih dadi umyeg gara-gara ocehane Abu Nawas.

“Hei dulur-dulur, titenana kandhaku iki ya. Wiwit dina iki aku benci banget marang perkara-perkara kang haq, nanging aku malah nyenengi kang fitnah. Dina iki aku uga dadi wong kang paling sugih sadonya, kepara luwih sugih katimbang Gusti Allah Ta’ala,” ujare Abu Nawas seru.

Omongane Abu Nawas iku temen-te­men aneh, merga sasuwene iki dheweke klebu wong kang alim lan taqwa senajan seneng guyon.

Lan merga omongane kang kurang tata mau, pulisi kerajaan langsung ngrangket Abu Nawas lan ngadhepake marang khalifah.

“Hei Abu Nawas, apa bener kowe ngo­mong mangkono?” takone khalifah.

“Bener, Tuan,” ujare santai.

“Geneya kowe ngomong ngono, apa kowe saiki wis kafir?”

“Ora Khalifah. Dak kira Khalifah uga pa­dha kaya aku. Khalifah mesthi benci marang perkara-perkara kang haq,” jlentrehe Abu Nawas.

“Edan tenan kowe Abu Nawas!” be­ngoke Khalifah wiwit muntab.

“Aja kesusu duka Khalifah. Rungokna dhisik keteranganku,” ujare Abu Nawas ngredhem kanepsone Khalifah.

“Katrangan apa sing wis mbok dak­wahake. Minangka wong muslim, aku kudu mbela kang haq, dudu malah mbenci, nger­ti?” ujare khalifah gethem.

“Ngene Khalifah. Saben ana wong macakake talqin, aku tansah krungu kan­dhane yen mati iku haq, semono uga karo anane neraka. Apa Khalifah ora benci karo mati lan neraka kaya aku ngene iki?” kan­dhane Abu Nawas.

“Pinter uga kowe iki,” ujare Khalifah sawise krungu kandhane Abu Nawas.

“Nanging apa maneh maksudmu yen kowe nyenengi fitnah?” takone khalifah nyelidik.

“Sik sik, Khalifah. Mbokmenawa Khalifah lali ya yen ing Al-Quran disebutake, bandha donya lan anak-anak kita kuwi fitnah. Mang­ka Khalifah nyenengi bandha lan anak-anak Khalifah kaya aku ta. Bener mangkono ta Khalifah?”

“Ya, pancen mangkono…..” maneh-ma­neh Khalifah digawe manggut-manggut.

“Nanging geneya kowe kandha luwih sugih saka Allah Kang Maha agung iku?” dhedhese khalifah kang saya penasaran iku.

“Aku luwih sugih katimbang Gusti Allah merga aku nduwe anak, dene Gusti Allah ora kagungan anak lan uga ora dianakake,” jlentrehe Abu Nawas.

“Hmm…. Iku pancen bener, nanging apa maksudmu ngomong ngono ing tengah pasar saengga nuwuhake regejegan?” ta­kone khalifah ora ana enteke.

“Kanthi cara mangkono aku bakal di­tang­kep lan diadhepake menyang Khalifah,” jawabe kalem.

“Apa perlune kowe ngadhep aku?”

“Ben oleh hadhiah saka Khalifah ta…” jawabe Abu Nawas teges.

“Dhasar wong pinter,” komentare Kha­lifah cekak.

Sidhang kang sakawit tegang kanggo ngadili Abu Nawas mau wusanane dadi aem lan nrenyuhake.

Ora lali, Khalifah wusanae maringi dhuwit minangka hadhiah marang kapinterane Abu Nawas lan enggal ngakon metu saka ruwang sidhang.

Abu Nawas kanthi santai uga banjur ngludur mulih sinambi mesam-mesem merga nggegem dhuwit ing tangane.

“Alhamdulillah oleh rejeki….” kandhane alon. (mas klombrot)

 

Abu Nawas lan Sungu wedhus

Abu Nawas lan Sungu wedhus

Wacan Bocah | Posted by | August 21, 2015

Ing negara Baghdad ana sawijining pawongan kang arane Abdul Hamid Al-Kharizmi. Wong lanang iki sawijiing sudagar sugih. Mung emane nganti ..

Sapepake

Abu Nawas mlumpat Saka Menara

Abu Nawas mlumpat Saka Menara

Wacan Bocah | Posted by | August 14, 2015

Ing liya dina, Baginda Harun nedya males kekalahane kanthi nguji Abu menek menara kang dhuwure watara 8 meteran. Nalika Abunawas ...

Sapepake

Abu Nawas lan Sada Kembar Telu

Abu Nawas lan Sada Kembar Telu

Wacan Bocah | Posted by | August 7, 2015

Awan iku ing kerajaan, Abu Nawas mangerteni pasuryane raja Harun Al Rasyid katon suntrut lan sajak susah banget. Abu banjur ...

Sapepake

Truwelu Tukang Ngapusi

Truwelu Tukang Ngapusi

Wacan Bocah | Posted by | June 12, 2015

Ing sawijining alas kang ijo royo-royo kewan-kewan padha urip ing kono. Sakehing sato kewan padha urip ayem tentrem. Ing alas ...

Sapepake

Page 1 of 1812345...10...Last »