Manuk Gagak lan Manuk Merak

Jaman ndhisik kabeh manuk wernane putih. Sing mbedakake mung gedhene. Manuk Gagak durung ireng. Manuk Merak uga durung maneka warna kaya saiki. Manuk Gagak lan manuk Merak nalika kuwi kekancan rukun banget. Golek pangan ing alas bebarengan, gojeg bebarengan, adus ing blumbang uga bebarengan.

Sawijining dina raja kewan yaiku mbah Macan duwe gawe, arep nggelar pesta lan ngundang kabeh kewan kang ana ing alas, wiwit saka kewan cilik nganti sing gedhe.

Kremi, Tuma, Tengu, ora kelalen. Apamaneh bangsane Gajah, Jerapah, Badhak lan Bantheng mesthi wae katon. Ora lali, si Gagak lan Merak uga diundang. Kekarone banjur arep mangkat bareng.

“Gak, awake dhewe mangkat bareng ya!” pangajake Merak marang Gagak.

“Ya sedulurku. Mengko awake dandan dhisik sing apik ya?” semaure Gagak.

“Gak, dandane gentenan ya? Awakmu sing ndandani aku. Yen wis rampung,  kowe mengko dakdandani genten,” pangajake Merak maneh.

“Apik kuwi Rak, ayo saiki awake dhewe golek warna-warna kanggo dandan,” Gagak nyarujuki kekarepane Merak.

Manuk loro kuwi terus golek tlutuh wit-witan sarta kembang lan gego­dhongan kang warna-warni.

Sakrampunge nglumpuk, manuk loro kuwi banjur padha dandan.

“Gak, aku mbok dandani dhisik ya!” panjaluke Merak. Gagak mung ngiyani wae.

Manuk Merak lungguh anteng, terus awake dirias kanthi tlaten dening Gagak, Dhasar si Gagak pinter ngrias, mula manuk Merak dadi endah banget rupane. Wulune elok, buntute mekrok kebak warna- warni.

“Rak, wis rampung, ndang ngiloa ing banyu bening kuwi!” Gagak ngakon Merak ngilo. Merak atine seneng banget, mangerteni dheweke endah lan ayu banget.

“Gak, saiki giliranmu dakrias.” Merak ngomong marang Gagak karo nyedhaki Gagak.

“Ya Rak, saiki aku riyasen sing apik ya!” panjaluke Gagak.

Merak miwiti ngrias Gagak. Nanging pikirane Merak sajak kurang becik, dheweke duwe pikiran yen nganti Gagak diriyas apik mengko bisa nyingkirake eloke wernane dheweke dhewe ing pasamuan raja. Mula Merak banjur duwe niyat ala, supaya kancane si Gagak kuwi dadi katon ala. Merak duwe kekarepan, amrih kang dadi kembange pasamuan ing kratone raja mengko mung dheweke dhewe.

Merak ngriyas Gagak nganggo warna ireng wae. Sakwuse rampung, Merak banjur meling marang Gagak;

“Gak, wis rampung anggonku ndandani, awakmu ndang ngilo ing banyu bening kuwi, nanging aku arep mangkat ndhisiki ya!” Gagak atine bungah banget, dheweke ndang pengin weruh asile Merak anggone ndandani awake. Lan nalikane Merak wis lunga adoh, mula dheweke terus gage ngilo. Nanging kayangapa kagete Gagak, pranyata rupane ora endah, ora elok, mung ireng thuntheng sakujur awak.

Gagak wusanane mung bisa nangis, bengak-bengok karo mabur nggoleki Merak “Kaok kaok kaok”……”

Nganti tekan saiki Gagak isih nangis wae, karo bengak bengok yen lagi mabur nggoleki Merak. Mbuh arep tekan kapan Gagak anggone bengak bengok terus mau….. **

Emprit Sajodho Ngrembug Pakdhe Tani

Emprit Sajodho Ngrembug Pakdhe Tani

Anyar Katon, Wacan Bocah | Posted by | June 19, 2014

Ing alas sacedhake sawah, ana manuk emprit sajodho nyusuh ing pange wit munggur. Nuju sawijining esuk, pa­dha dhidhis ing panasan ...

Sapepake

Seneng Jajan Jamu

Seneng Jajan Jamu

Wacan Bocah | Posted by | June 4, 2014

Ana bocah neng kampung Laweyan dhemen njajan. Jenenge Klawer. Saben duwe dhuwit ora kober leren ana kanthongan. Embokne iya wis ...

Sapepake

Banyu Bening kanggo Mbah Putri

Banyu Bening kanggo Mbah Putri

Wacan Bocah | Posted by | March 25, 2014

Sekolahe Saldin dina  iku  nganakake persami utawa perkemahan  Sabtu  malam Minggu ing pinggiran ku-tha. Swasana desa ing kono katon asr

Sapepake

Pangeran Kodhok

Wacan Bocah | Posted by | March 10, 2014

Ing jaman biyen ana sawijining kerajaan kang cukup kawentar. Ing kerajaan kasebut ora nate ana sing jenenge ontran-ontran. Mula para ...

Sapepake

Page 1 of 1512345...10...Last »