Manuk Kedhasih males Kabecikan

Ing dhusun Gondanglutung cedhak iline kali Boyong ana bocah wis rada gedhe jenenge Bagaskara. Anake mbarep pak Surya pegawe Kehutanan Sleman. Celuk-celukane Bagas. Wiwit cilik seneng ngingu manuk. Bagas duwe dara sajodho, lan perkutut siji sing diingu wiwit isih piyik.

Nuju sawijining dina ing mangsa ketiga, merga banyu sumur wis asat, Bagas dikon emboke golek banyu menyang belik ing pinggir kali Boyong. Ndilalah nemu manuk Kedhasih, suwiwine sengkleh siji, mencok ing wit dhadhap dhoyong. Kedhasih banjur dicekel, digawa mulih. Sarta diopeni kanthi temen.

‘Sajake Kedhasih iki sengkleh merga disawat wong utawa disamber manuk Bidho, ananging bisa oncat,’ batine Bagas.

Ora antara suwe manuk Kedhasih mari, suwisine wis pulih. Banjur diculake. Ing kono Bagas banget gumune. Dene manuk mau pranyata bisa omong;

“Mangertiya Bagas, sajatine aku iki jim sing mbaureksa kali Boyong, matur nuwun banget ya dene kowe gelem ngopeni aku nganti waras, aku dadi kepotangan budi karo kowe.” Sawise mangkono Kedhasih mau banjur musna.

Kacarita ing pinggir kali cedhak belik kuwi mau ana omahe buta galak. Kepeneran nuju sawjining dina Bagas golek kayu ing kono.

“Gas, olehmu golek kayu aja adoh-adoh ya, simbok kuwatir yen ana apa-apa, mulane aja suwe-suwe,” welinge mboke Bagas sadurunge dheweke mangkat golek kayu.

Bagas anggone golek kayu, bareng wis oleh sabongkok banjur tlusupan, golek gowok sarta kecombrang. Dumadakan krungu ana swara kresek-kresek, kaya ana kewan gedhe nasak alas. Ora suwe pranyata katon ana buta marani. Sanalika Bagas njerit lan ndhrodhog kaya godhong kanginan.

Kandhane si Buta “Eee bocah baguuus, ayo bocah bagus, melua aku menyang omahku, aja wedi, thole.”

Kaya kena sirep, Bagas manut wae nalika dituntun menyang omahe buta mau. Ing kono Bagas diseleh ing gedhong peteng. Ora suwe, ana salah siji rewange buta kang teka nggawa sega karo banyu, kandha mangkene;

“Heh bocah sing seneng trithikan, kowe iki kaya iwak mlebu wuwu wae, salawase uripmu saiki ora bakal weruh padhang hawa maneh, nanging yen kowe bisa gawe seneng mbah buta, mesthi diluwari. Mbah buta duwe ali-ali mas ilang. Wis digoleki durung ketemu wae. Mula kuwi, yen kowe bisa nemokake, mesthi bakal diluwari,” buta elek mau banjur metu ninggalake kamare Bagas, lawange dikancing saka njaba.

Sajroning kunjara Bagas rumangsa yen bakal ilang uripe merga ora antuk hawa. Ing sajroning kamar peteng ndhedhet lelimengan kuwi Bagas banjur grayah-grayah tembok nemu jendhela cilik, banjur dipeksa supaya menga. Byar, bareng jendhela menga ing njaba katon padhang, ndadekake bungahe.

Kacarita ana manuk Kedhasih menclok ing pang wit dhadhap cuwit-cuwit karo clathu;

“Bagas, mangertiya, ya aku iki Kedhasih sing nate mbok tulungi, dakkandhani ya, ali-ali mas si buta iku ilang kecemplung sumur sisih wetan iku,” sawise kandha mangkono Kedhasih banjur lunga.

Ora suwe rewange buta mlebu maneh nggawa sega lan banyu. Bagas banjur kandha yen dheweke bisa nemokake ali-ali sing ilang kuwi.

“Aja ngaku-aku weruh, sebab yen ora bener kandhamu, mesthi kowe bakal dipateni,” kandhane rewange buta mau.

Bagas meksa marang buta elek kuwi supaya gelem ngandhakake marang mbah buta yen dheweke bisa nuduhake panggonane ali-ali ksb. Bagas banjur ditokake seka kunjara. Sawise tekan sangarape, mbah Buta ngomong kanthi sora;

“Heh bocah bagus, yen nyata kowe weruh panggonane ali-ali, enggal tuduhna marang aku.”

Wangsulane Bagas, “Ali-alimu ana ing njero sumur sawetane kamarku.”

Mbah Buta banjur prentah marang rewange mau supaya ngrogohi isine sumur, ali-ali ketemu, ndadekake bungahe mbah buta. Bagas banjur diluwari.

Enggale crita Bagas wis tekan ngomah. Wong tuwane bungah banget, jalaran ngira yen bakal ora ketemu maneh karo anake sing tansah mituhu dhawuhe wong tuwa kuwi. Mangkono kabecikane si Bagas antuk piwales seka manuk Kedhasih. **

Sapa sing Kanca Sejati

Sapa sing Kanca Sejati

Wacan Bocah | Posted by | January 26, 2015

Ing sawijining desa sing eyub lan tentrem, ana kewan loro sing urip minangka kanca raket, jenenge Kanci yakuwi si Kancil ...

Sapepake

Bango lan Anak Kanguru

Bango lan Anak Kanguru

Wacan Bocah | Posted by | December 8, 2014

Esuk  iku, katon  Bango Thonthong ngadeg nganggo sikil siji.  Sajake dheweke lagi sedhih, katitik saka praene kang suntrut. Matane nyawan

Sapepake

Mula Bukane Manuk Emprit Rupane Ireng

Mula Bukane Manuk Emprit Rupane Ireng

Wacan Bocah | Posted by | October 24, 2014

Ing jagad raya iki Gusti Allah nyipta sakehe manuk. Gunggunge nganti ewon. Ana sing gedhe, sedhengan apadene cilik. Ana sing ...

Sapepake

Semut Kacip

Semut Kacip

Wacan Bocah | Posted by | October 13, 2014

Srengenge mlethek bareng karo kluruke pitik jago. Surya fajar nembe mencungul separo, sing separo maneh ndhelik ing wetane gunung. Tapi ...

Sapepake

Page 1 of 1712345...10...Last »