Geguritan 12/2013

Geguritan - Posted by on April 1, 2013

Kembang Wengi s Kembang Bangah

 

Sliramu kuwi pancen ayu enom tur endah

Senengmu ngreridhu ngobral esem kanthi ulat sumringah

Eman, ayumu kuwi kena tinuku murah

Ing atising wengi sliramu ora wegah jumangkah

Sineksen abyoring kartika kedhep nrithil sajak bungah

Mbok gurit lelakon ireng ing sadhengah dhadhah

Soroh angga liniron redana sliramu pasrah

Mustika aji wis lawas oncat saka ragamu sing wantah

Ing buntasing wengi anggamu katon sayah…lungkrah…

 

He kembang bangah, pumpung durung kasep lerena

Tumindakmu sing nistha kuwi uwisana

Galo isih akeh pakaryan sing utama, golekana

Apa kowe ora krungu para sujana sarjana sadonya

Gumedher umyung gumregut arep padha bareng mbrastha

Pakaryamu kuwi sing dadi ngrembakaning kruma

Virus AID candhala sing durung ketemu tambane kanggo usada

Uga sumandhing ngaglah ing iringmu si raja singa

Yen wis tumanduk ing awakmu kowe ra bisa bangga

Oh esemmu sayah… eseme si kembang bangah

 

 

Wayah Magrib

Wancine wis repet-repet peteng

Sang surya sayah sedina muput madhangi jagad raya

Angin sore kang biyasane midid sumilir sumene sawetara

Aweh kurmat nyang sang bagaskara kang lagi ngaso

Swarane bocah rame dolanan tan keprungu maneh

Mbarengi swara bedhug masjid tengara mahgriban

 

Ujug-ujug ana pawongan kang lakune setengah kesusu

Ngener nyang omahe bu bidhan

Jarene semahe arep babaran

Temenan ora watara suwe keprungu cengere jabang bayi

Amin… negarane tambah jiwa siji

Tegese kebutuhane pawongan mau tambah

 

Jarene iku titipane Gusti kang kudu dicukupi

Wiwit saka susu, kasarasan, panggulawenthah nganti diwasa

Wigatine maneh ing piyandele

Ing tembene dadiya wong kang sholeh

Bedhug Mahgrib wis ora ana suwarane

Umat lanang wadon tuwa enom

Padha sujud sangandhape pepadane Gusti

 

Bubar Mahgrib kendhuren-manten

Dening Pak Sastro wis diangen-angen

Dianam ing batin sataun kepungkur

Jejere bapa kang wajib miwaha dhaupe putra

Kang kakudang-kudang ing tembene

Dadiya tiyang ingkang mawadah lan solekhah

Saged mikul dhuwur mendhem jero tiyang sepuh

 

Dumadakan keprungu swara tangise jejeritan

Mbah Soma kang wus yuswa sewidak

Katimbalan ing Gusti ingkang akarya jagad

Inna Lillahi Wainna Ilaihi Roji’un

Katampia ngastane Gusti ingapura sedaya dosa lan kalepatane

 

Lelakone jantraning Bawana

Manungsa nora kuwagang ngendheg lakune takdir

Ing wayah Mahgrib

Ana kang lagi lahir kanggo ngiseni jagad raya

Ana kang lagi palakrama

Ana uga kang katimbalan ing ngarasane Gusti

Amin