Kuncup mawar sagagang

Kuncup mawar sagagang

puspita endah arum angambar

megar semarak ngrenggani bumi iki

eman thukul ing grumbul peteng lelimengan

kagubel eri lan pasuketan

 

R.A. Kartini putri ayu kembange pertiwi

merak ati luhur ing pambudi

alus anteng merbawani

cerdhas trampil wicaksana

lahir ing satengahing mendhung peteng angendanu

nalika kaum wanita karegem kenceng ing adat pingitan

wanita tan kena ngudi kawruh ngangsu kapinteran

wanita tan kena mlebu ing pawiyatan

wanita tinitah asor tanpa aji

 

R.A. Kartini darbe gegayuhan lahur minulya

pengin ngentasake kaum wanita saka adat kuna

pengin ngentasake kaum wanita saka adat pingitan

pengin ngentasake kaum wanita saka jurang kasangsaran

 

Kuncup mawar darbe tekad kuat

wani miyak grumbul pepetenge jaman

ndhobrag lawang pingitan

rawe-rawe rantas malang-malang putung

wanita nduweni hak kang padha klawan priya

 

Gusti paring sunar pepadhang

gegayuhane kuncup mawar bisa kasembadan

wanita bisa oncat saka jurang kasangsaran

wanita nduweni hak kang padha klawan priya

eman…durung nganti tuntas ing samu barang

katerak garising pepesthen

kuncup mawar sagagang kapunthes ludhes pepes

tumiba kumleyang

ajur ngrungkebi bumi

Begal

Geguritan | Posted by | May 4, 2015

Begal… Wong liya nyebut brandhal! Saben dina ngasah gaman nganggo ungkal Kanggo nodhong njero terminal! Begal… Pinter gol

Sapepake

Jaman Edan

Geguritan | Posted by | April 27, 2015

donyane tansaya peteng kalimput pedhut dhedhet lelimengan rasane seseg ana jeron dhadha ambegan dawa ora bisa   donyane

Sapepake

Lelakon Seragam Putih Biru

Geguritan | Posted by | April 20, 2015

Dina iki… Nalika aku mlebu ruwangan iki, Gegambaran crita kang kawuri Kaentha cetha, Kadya kipas ngawe-awe ing angenku Nali

Sapepake

Semplah

Geguritan | Posted by | April 13, 2015

Mitra Nelangsa ing Mungkid Rong puluh taun kepungkur Rikala kita prasetya ing ngarep na’ib Sliramu bakal setya mecaki ngaurip

Sapepake

Page 1 of 3512345...102030...Last »