Ka’bah

Ka’bah

Kairing assalamu’alaikum tak dhodhog korining atimu

Tanpa kendhat tak aturke puji syukur ing ngarsane

Illahi Robbi

Sinambi tansah ngagungake asmaMu

Ngalembana kamulyanMu

Hamemuji kasucenMu

Ya Allah

Cahya sumunar saka endahing wewangunanmu

Cumlorot gumebyar gilar-gilar pelataran kang gumelar

Rinengga dedeg pideksa pilar-pilar Baitul Rahman

kang mageri

Endahing sesawangan nunjem telenging ati

Nggeterake qalbu lan nurani

Angrangin suwarane adzan ngumandhang

Mijil saka menara-menara gagah merbawani

kang amayungi

Aku ngadeg njegegreg kamitenggengen

Kanthi ati kebak panyandra pangalembana

Marang apa kang ngegla wela-wela sakngarepe netra

Mbaka siji luhku tumetes

Nelesi gumilape pelataran marmer kang meneng ambisu

Sengkut ngetung ewoning jangkah para jamaah

tamune Allah

Ya Allah

Muga keparenga dlamakanku kang kebak reridhu

Jumangkah hangubengi ka’bah

Aku nglenggana dhuh Gusti

amung marga pinaringan inayah lan hidayahMu

para jamaah iku, kalebu aku

kang tansah anyukuri marang sakabehing peparingMu

saha ikhlas nindakake dhawuh-dhawuhMu

Nyingkur apa kang dadi wewalerMu

Kepareng ngidak bumimu kang suci satuhu

Ka’bah

Ing pangkonmu aku sedhekah amarikelu

Tak wasuh dosa-dosa kang nglelemerti raga

Ri ri bebondhotan kang ngracuti ati

Tak pendhem jero ing ngisoring beteng taqwa

lan imanku

Ka’bah

Ngrumangsani yen mung jejere titah sawantah

Aku pasrah sumarah

Muga ingapura sak kabehing dosa-dosa

Tinebihna saka godha pamilutan para drubiksa

Tansah pinayungan kawilujengan katentreman

Ginanjar barokah inayah lan hidayah sak wayah-wayah

Ing tembe kinanthi para malaikat

Nyecep madu kanikmataning alam kaswargan

Lamat-lamat saka kadohan

Kapireng endahe dzikir lan shalawat nabi

Kadya kekidungane para widodari

Ing taman surgawi

Ka’bah

Kiblating manembah para muslim muslimah,

Jiwa ragaku pancen wis bali

Nanging

Ati lan sanubariku

isih keri

Nganti saiki

Critamu

Geguritan | Posted by | November 3, 2014

Nalika pisanan sliramu crita Dakrungokake kanthi permati Dakrewangi golek solusi Nalika kapindho sliramu crita Dakjinglengi siji

Sapepake

Pangajap

Geguritan | Posted by | October 28, 2014

Wis kadhung dakprepegi Tumandang reh gegrayang Ndhedher ajining jiwa rineksa Ing tlatah pategaran Kanthi pandulu Ngeja kumela

Sapepake

Cakrawyuha

Geguritan | Posted by | October 24, 2014

Lan ngertenana, Parikesit. Aku amung ngitung wanci. Aku amung ngitung wayah kang bebakal mahyakake pati. Ora bakal ana pitakon. Iki

Sapepake

Kesingkur

Geguritan | Posted by | October 20, 2014

Sobat, dhadhamu kang wis aking jantungmu kang wis gosong atimu kang wis arang kranjang soroting mripatmu wis suwung uripmu ta

Sapepake

Page 1 of 3012345...102030...Last »