Wayang Kulit Yogyakarta, Bentuk lan Critane (8):
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 172 kali

Mangerteni Wanda Wayang Gaya Yogyakarta

Wewangunan Wayang kulit ga­grag Ngayogyakarta uga dumadi ing ge­gambaran pasemon para tokoh wa­yange sing katelah “wanda”. Tembung “wan­da” iku sairib karo tembung “dhapur” kang kanggo nyebutake warna lan wa­take keris. Wanda iku minangka ge­gam­baran pasemoning praenan lan watake manungsa. Dadi pigunane “wanda” iku kanggo nggambarake pasemone tokoh wayang kang gegandhengan karo ‘suwa­sana batine’ tokoh wayang kasebut ing kahanan mirunggan. Upamane tokoh wa­yang ing kahanan ayem, tentrem, utawa seneng, beda karo tokoh wayang ing kahanan nesu, ewa, utawa susah.

Mungguh panitike “wanda” kasebut bisa katitenan saka “longok lan tumung­kule praupan, kendho lan singsete pa­wakan, jejeg lan angrone adeg, bedha­han lan praboting wayang, sarta patut lan empering sunggingan” (RM Soelardi, penulis lan dhalang). Ora kabeh paraga wayang duweni “wanda”, kajaba mung tokoh-tokoh tinamtu kang kagolong mi­suwur sarta asring njedul ing pakeliran. Mungguh wayang gagrag Yogyakarta kang duwe wanda iku udakara ana 37 tokoh wayang. Kayata Werkudara du­weni 16 wanda, Arjuna duweni 14 wan­da, mangkono sateruse. Adhedhasar cathetane Raden Bekel Karyawiguna abdidalem bekel Kawedanan Hageng Punakawan Kridhamardawa ing Kraton Ngayogyakarta kang diparingake marang Pasinaon Sungging Yogyakarta ing taun 1552 mungguh jeneng-jenenge wanda wayang ing Ngayogyakarta, yaiku kaya kang katur ing ngandhap iki, kayata:

1. Werkudara. a. Wanda Lintang (Bayu Kusuma), kanggo jejer. Sung­ging rai/awak brongsong (prada), b. Wanda Bugis (Begal), kanggo rem­bugan. Sungging rai ireng, awak prada, c. Wanda Lindhu (Indhu), kanggo pe­rang. Rai ireng, awak prada. Utawa rai/awak ireng.

2. Gathutkaca. a. Wanda Guntur (Dhukun), kanggo jejer, sungging rai/awak kabeh brongsong (prada emas). Dene yen wanda Dhukun kanthi sungging rai ireng lan awak prada, cirine weteng ‘bekel’. b. Wanda Kilat (Penglawung), kanggo perang, sungging rai ireng, awak prada, c. Wanda Thathit, kanggo pe­rang/mabur, sungging brongsong utawa ireng byur (wutuh saawak).

3. Antareja. a. Wanda Jaka, kang­go jejer, sungging brongsong, b. Wanda Wisuna (Naga), kanggo rem­bugan, sungging rai ireng, awak prada, c. Wan­da Kaget, kanggo perang. Sungging rai biru enom, awak sisik.

4. Prabu Darmakusuma. a.Wanda Panuksma, kanggo jejer, b. Wanda Mi­ling, kanggo rasa tentrem, c. Wanda Pa­dhasih, kanggo rasa susah. Kabeh sungging brongsong/prada emas).

5. Arjuna. a. Wanda Jenggleng (Jimat), kanggo jejer. Sungging brong­song, b. Wanda Yudhasmara (Ka­dung), kanggo sapatemon karo putri. Sungging brongsong, c. Wanda Kinan­thi, kanggo perang. Sungging rai ireng, awak prada.

6. Permadi. a. Wanda Panuksma, kanggo jejer. b. Wanda Padhasih (Ka­dung), kanggo rasa susah, c. Wanda Pangawe (Sedhet), kanggo perang. Kabeh sungging brongsong.

7. Abimanyu. a. Wanda Sedhet, kanggo jejer, b. Wanda Padhasih (Ka­dung), kanggo rasa susah, c. Wanda Kanyut, kanggo perang. Kabeh sung­ging brongsong.

8. Irawan. a. Wanda Jimat, kanggo pisowanan, b. Wanda Miling, kanggo pe­rang, c. Wanda Padhasih, kanggo rasa susah. Kabeh sungging brongsong.

9. Prabu Kresna. a. Wanda Mangu (Rondhon), kanggo jejer, sungging rai ireng, awak prada, b. Wanda Gendreh (Jagong), kanggo mertamu, sungging rai/awak prada, c. Wanda Surak (Gi­dra), kanggo mabur, sungging mripat/rai ireng.

10. Narayana. a. Wanda Mangu, kanggo jejer, sungging rai ireng, awak prada, b. Wanda Rungsit, kanggo rem­bugan, sungging rai/awak ireng, c. Wan­da Glenes, kanggo perang, sungging mripat/rai ireng.

11. Samba. a. Wanda Temanten, kanggo pisowanan, b. Wanda Rungsit, kanggo rembugan, c. Wanda Banjet, kang­go perang. Kabeh sungging brongsong.

12. Setyaki. a. Wanda Kala Nga­dhang, kanggo pisowanan, sungging rai jambon, awak prada, b. Wanda Wisu­na, kanggo rembugan, rai jambon, awak prada, c. Wanda Mimis, kanggo perang, rai abang, awak prada (brongsong).

13. Denawa Raton. a. Wanda Jaka, kanggo jejer, sungging brongsong, b. Wanda Barong, kanggo rembugan, sungging brongsong, c. Wanda Wewe, kanggo perang. Sungging rai abang, awak prada.

14. Prabu Suyudana (Duryu­da­na). a. Wanda Jaka, kanggo jejer, sung­ging brongsong, b. Wanda Jangkung, kanggo rasa tentrem, sungging brong­song, c. Wanda Punggung, kanggo rem­bugan. Sungging rai ireng, awak prada.

15. Prabu Baladewa. a. Wanda Sembada, kanggo jejer, sungging pra­da/brongsong, b. Wanda Geger, kanggo rembugan. Rai abang, awak prada, c. Wanda Bantheng (Kaget), kanggo perang. Rai abang, awak prada.

16. Prabu Salya. a. Wanda Jaka, kanggo jejer, sungging rai jambon awak prada b. Wanda Jangkung, kanggo mer­­tamu ing Astina. Rai dhadhu, awak prada, c. Wanda Begal, kanggo perang. Rai abang, awak prada.

17. Adipati Karna. a. Wanda Reca, kanggo jejer, kabeh sungging brongsong, b. Wanda Begal, kanggo rembugan, brongsong, c. Wanda Rawe, kanggo pe­rang. Sungging rai brongsong (utawa dhadhu), awak prada.

18. Pandhita Durna. a. Wanda Jangkrik, kanggo jejer, sungging brong­song, b. Wanda Bengis, kanggo rem­bugan, sungging brongsong, c. Wanda Criwis, kanggo perang. Sungging rai brongsong utawa dhadhu, awak prada.

19. Patih Sangkuni. a. Wanda Tanggap, kanggo jejer, sungging brong­song, b. Wanda Bareh (Mlenyok), kanggo rembugan, sungging brongsong, c. Wanda Cringus, kanggo rasa ka­weleh. Sungging rai brongsong utawa jambon, awak prada.

20. Dursasana. a. Wanda Dlomeh, kanggo jejer, b. Wanda Bujang, kanggo rembugan, c. Wanda Belis, kanggo pe­rang. Kabeh sungging brongsong.

21. Prabu Sitija. a. Wanda Jaka, kanggo jejer. Sungging brongsong, b. Wan­da Wisuna, kanggo rembugan. Sungging rai ireng, awak prada, c. Wan­da Kaget, kanggo perang. Sungging rai ireng, awak prada.

22. Prabu Dasamuka. a. Wanda Sembada, kanggo jejer, sungging brong­song, b. Wanda Pamuk, kanggo rembugan. Sungging brongsong, utawa sungging rai dhadhu, badan prada, c. Wanda Belis (Gonteng), kanggo pe­rang, sungging rai abang-awak prada.

23. Megananda (Indrajid). a. Wanda Sembada, kanggo jejer, sung­ging brongsong, b. Wanda Pamuk (Ra­jut), kanggo rembugan. Sungging brong­song, utawa sungging rai dhadhu, awakprada, c. Wanda Belis, kanggo pe­rang, sungging brongsong utawa sung­ging rai abang, awak prada.

24. Patih Suwanda. a. Wanda Buntit, kanggo jejer, b. Wanda Rung­sit, kanggo rembugan, c. Wanda Cawe, kanggo perang. Kabeh sungging brongsong.

25. Sarojakusuma. a. Wanda Punggung, kanggo pisowanan, b. Wanda Bujang (Badhut), kanggo rembugan, c. Wanda Bengis, kanggo pe­rang. Kabeh sungging brongsong.

26. Senggana (Anoman). a. Wanda Cindhe, kanggo jejer, b. Wanda Barat, kanggo perang, c. Wanda Racut, kanggo mabur. Kabeh sungging rai/awak putih.

27. Danawa Cakil. a. Wanda Blan­cir, kanggo jejer, sungging brongsong, b. Wanda Cicir (Bathang), kanggo perang. Sungging rai abang, awak pra­da, c. Wanda Benceng (Kikik), kanggo padudon. Sungging brongsong.

28. Danawa Estri. a. Wanda Ne­nes, kanggo jejer. Sungging rai putih, awak prada, b. Wanda Bengis. Kanggo padudon, c. Wanda Cicir, kanggo pe­rang. Sungging brongsong.

29. Banowati. a. Wanda Golek, kanggo jejer, b. Wanda Bentrok, kang­go rasa seneng, c. Wanda Goleng, kang­­go padudon. Kabeh sungging brongsong.

30. Sumbadra. a. Wanda Rang­kung, kanggo jejer, b. Wanda Sedhet, kanggo jejer gambyong, c. Wanda Pa­dhasih, kanggo rasa susah. Kabeh sung­ging brongsong.

31. Srikandhi. a. Wanda Golek, kanggo jejer, b. Wanda Nenes, kanggo jejer gambyong, c. Wanda Patrem, kang­­go perang. Kabeh sungging brongsong.

32. Semar. a. Wanda Miling (Bre­bes), kanggo jejer, b. Wanda Dhukun, kanggo padudon, c. Wanda Dhunuk, kang­go perang. Kabeh sungging brongsong.

33. Gareng. a. Wanda Jangkrik, kanggo gara-gara, b. Wanda Kerul, kang­go padudon, c. Wanda Pacet, kang­go perang. Kabeh sungging brongsong.

34. Petruk. Wanda: a. Jamblang, kanggo gara-gara, b. Bujang, kanggo pa­dudon, c. Jlegong, kanggo perang. Kabeh sungging brongsong.

35. Bagong. a. Wanda Gembor, kanggo jejer, b. Wanda Blungkang (Su­rak), kanggo padudon, c. Wanda Gilut, kanggo perang. Kabeh sungging brongsong.

36. Togog. a. Wanda Gembor, kanggo jejer, b. Wanda Blungkang (Ma­­nuk), kanggo rembugan, c. Wanda Pacet, kanggo perang. Kabeh sungging brongsong/prada.

Dene wayang kang ora diwenehi je­neng wanda, umume kajupuk saka wan­da wayang liyane kang sairip karo wa­yang kang dianggep minangka guru wanda (pandom) tumrap wayang kase­but. Kayata:

1. Prabu Ramawijaya. Wanda: a. Sedhet, b. Padhasih, c. Kanyut. Kaju­puk saka guru wanda Raden Abimanyu (nomer 7).

2. Prabu Arjunasasra. Wanda: a. Sedhet, b. Padhasih, c. Kanyut, d. Pa­nuksma. Kajupuk saka guru wanda Abimanyu (nomer 7) lan Permadi (nomer 6).

3. Bambang Ekalaya lan Wibi­sana. Wanda: a. Buntit, b. Rungsit, c. Rawe. Kajupuk saka guru wanda Patih Suwanda (nomer 24).

4. Trusthajumena, Nakula, Sadewa. Wanda: a. Mangu, b. Rung­sit, c. Glenes. Kajupuk saka guru wanda Narayana (nomer 10).

5. Prabu Basudewa, Prabu Matswapati, Prabu Drupada. Wanda: a. Jangkung, b. Jaka, c. Begal. Kajupuk saka guru wanda Prabu Salya (nomer 16).

6. Kakrasana, Seta, Kencaka­rupa, Rupakenca. Wanda: a. Sem­bada, b. Geger, c. Kaget. Kajupuk saka guru wanda Prabu Baladewa (no­mer 15).

7.Gandamana, Jayadrata. Wanda: a. Jaka, b. Wisuna, c. Kaget. Kajupuk saka guru wanda Prabu Sitija (nomer 21).

(Ana Candhake)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe mapan ing wayah sore, aja ngenteni wektu esuk lan yen kowe ana ing wayah esuk, aja ngenteni wektu sore.

Klik

KAMPUNG INDIA

Kampung Madras mujudake sawijining kampung ing kutha Medan kanthi surasa India kang kenthel banget. Mayoritas pendhudhuk ing kene pancen keturunan wong India Tamil kang agamane Hindu. Ing kampung iki, kita bakal ngawruhi sakehing wong praen India, pakaian khas India, panganan India, perayaan agama Hindu, nganti jeneng dalan kang sarwa India kayadene Jl. Mahayana, Jl. Kalingga lsp. Saengga kaya-kaya kita lagi ora ing Indonesia. Mula ora nggumunake yen kampung iki banjur dijuluki Little India. (d/ist)

Pethilan

Parpol-parpol rebutan mlebu kabinet Jokowi

Lomba nodhong jabatan diwiwiti….

Pascapilpres, koalisi oposisi isih durung jelas

Sing jelas isih padha ‘galau’

Joko Widodo-Ma’ruf Amin disengkakake minangka Presiden-Wapres RI 2019-2024

Sugeng makarya…