Rapat Dadakan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 205 kali

Rapat Dadakan

 

Sekolahanku pancen stra­tegis. Sejene lokasine mangku dalan propinsi, uga ana sacedhake bale desa. Pak Juremi, kepala sekolahku, klebu wong sing wasis. Takarani wasis merga cepet tanggap. Kaya sing mentas wae kelakon iki.Nalika kuwi dina Rebo, biyasane murid SD mulih jam sewelas. Aku karo kanca-kanca wis padha tata-tata arep mulih. Ndadak ing plataran ngarep sekolah ana unine sepedha motor. Ka-esku mlebu ruwang guru karo ngendika,”Mohon semua guru duduk manis di mejanya masing-masing, rapat segera kita mulai.”

Kaya kesamber bledheg luput, aku karo kanca-kanca pating plenggong pandeng-pandengan. Mari ngono Pak Juremi terus nyerat ing papan tulis. Acara 1 pembukaan, 2 informasi pendidikan terkini, 3 tanya jawab, 4 lain-lain, 5 penutup.

“Mari rapat segera kita mulai dengan bacaan basmalah!”

Aku sakanca bebarengan maca basmalah. Acara lagi tekan semono,keprungu swara uluk salam seka ngarep lawang. “Wa’alaikum salam. Wo, Pak PS (penilik sekolah). Mangga, mangga pinarak. Keleresan, Pak, niki wau nembe rapat. Mangke njenengan saget maringi ular-ular dhateng para guru,” ngendikane Pak Juremi.

“Nuwun sewu, Pak, kula mboten saged dangu-dangu. Namung ngampiraken serat saking kantor kangge pertemuan K3S mbenjing. Kula selak kesesa dhateng Diknas Kabupa-ten,” ngendi-kane Pak PS.

“Wo, ngaten ta, Pak. Nggih empun anggen-ipun maringi ular-ularipun sanes wekdal mawon.”

Pak Kenthus, guru sing rada crawak, clemongan nguwuh saka mburi,”Sayang ularnya sekarang sudah lapar.”

“ Sekarang acara makan siang di rumah masing-masing,” ngendikane Pak Juremi. Apa tumon, ana PS mampir ngeterake surat undangan kok dianakake rapat dadakan.

Mas Slamet Bin Partodimedjo-Klatakan-Tanggul.

 

 

Untune Dibuang Bojone

 

Pak Dhe yuswane 72 taun, untune wis entek blas. Mula panjenengane banjur pasang untu palsu. Esuk-esuk nalika Pak Dhe arep dhahar bubur bingung nggoleki untune sing mau bengi diseleh baskom.

“Kowe weruh untuku, Bu?” takone Pak Dhe marang Bu Dhe.

“Ora,  Pak. Lha biyasane dideleh endi?”

“Wingi bengi takdelehke baskom.”

“Gandrik putune Ki Ageng Sela! Anu pak wingi aku mbuwang banyu nyang mburi.”

“We lha blai,” clulukke Pak Dhe.

Pak Dhe gage golek kacamata, banjur ilang-iling nggoleki untune palsu. Beja ketemu, durung digondhol kirik. Sawise dikumbah resik, untune gage dipasang  nganti jam 12.00. Pak Dhe durung dhahar bubure, apamaneh ngerti yen bubure mentas didilati  kucinge tanggane merga ditinggal nggoleki untune.

Triwahyono-Godean Sleman

 

 

Kembang Desember

 

Diarani kembang Desember amarga yen ngembang pendhak sasi Desember. Kembange bunder, mekrok abang endah banget senajan ora wangi. Wulan Desember iku jarene gedhe-gedhene sumber, mula kembang Desember padha mekrok merga kudanan saben dina.

Saiki wulan Agustus, wayah ketiga. Angin nggawa bledug, plastik-plastik uwuh padha kabur menyang omah. Mula aku saben sore siram-siram ben ora bledug. Tanduran sing cedhak omah taksirami, klebu kembang Desember mau. Kasunyatane ora padha karo jenenge, nadyan wanci Agustus nanging kembangku Desember uga mekrok katon endah banget. Saengga angger ana wong liwat alok-alok, “Kok sae Bu, sekar Desembere?”

“Nggih Yu,niku sanes sekar Desember namine, tapi sekar taun ajaran baru.”

“Lho kok sekar taun ajaran baru dospundi ta? Wiwit kula alit niku nggih kembang Desember namine, Bu.”

 “Kembang taun ajaran baru, Yu, mergi niku ngembange wiwit tanggal 16 Juli nika lo. Mergi ngembange mboten wulan Desember,  mila kula namekaken kembang taun ajaran baru. Kula jenengne dhewe ha ha ha.”

 Apa tumon, kembang Desember kok diowahi jenenge merga mekare ora pinuju sasi Desember.

Umi Harini-Bandar, Jombang

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe mapan ing wayah sore, aja ngenteni wektu esuk lan yen kowe ana ing wayah esuk, aja ngenteni wektu sore.

Klik

KAMPUNG INDIA

Kampung Madras mujudake sawijining kampung ing kutha Medan kanthi surasa India kang kenthel banget. Mayoritas pendhudhuk ing kene pancen keturunan wong India Tamil kang agamane Hindu. Ing kampung iki, kita bakal ngawruhi sakehing wong praen India, pakaian khas India, panganan India, perayaan agama Hindu, nganti jeneng dalan kang sarwa India kayadene Jl. Mahayana, Jl. Kalingga lsp. Saengga kaya-kaya kita lagi ora ing Indonesia. Mula ora nggumunake yen kampung iki banjur dijuluki Little India. (d/ist)

Pethilan

Parpol-parpol rebutan mlebu kabinet Jokowi

Lomba nodhong jabatan diwiwiti….

Pascapilpres, koalisi oposisi isih durung jelas

Sing jelas isih padha ‘galau’

Joko Widodo-Ma’ruf Amin disengkakake minangka Presiden-Wapres RI 2019-2024

Sugeng makarya…