Kidung Perenging Dieng (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 91 kali

Dieng Abad VII Masehi.

Hawane adhem njekut. Sesawangan remeng-remeng kinemulan pedhut ampak-ampak. Alas jembar ngilak-ilak dikebaki wit-witan lan gegrum-bulan rungkut. Dieng kang gumelar gilar-gilar pindhane garis cakrawala kang tanpa pagut. Tlaga Warna kang gonta-ganti werna agawe ati kepencut. Candhi Dieng dadi seksi bisu lumakuning jaman. Kawah Si Kidang, Si Kendhang lan Sileri kumelun kukuse. Dieng jaman semana, endahe ngelam-lami ati. Prasasat luwih rupa kurang candra kanggo nggambarake. Tan ana tetembungan kang pantes rinumpa-ka. Ana kang kandha lamun Dieng mono kahyangan kang gumelar ing ngarcapada.

Dieng kebawah paprentahan Kraton Mataram Kuna. Rikala Sri Maha Prabu Rake Panangkaran ngembat pusaraning adil, ing perenging Dieng tinemu grombolan brandhal lan kecu kang dipandhegani dening Rojeng Garung. Dedege gedhe dhuwur, pakulitan ireng thuntheng, rambut gimbal, jenggote sekepel sisih, mripat mencorong merbawani. Mataun-taun Rojeng Garung ngimpun golongan ireng sing karem nguja kesenengan sarta kemareman.

Golonganing brandhal, begal, kecu, maling, lan rampog mau dening Rojeng Garung kaimpun dadi siji kanthi aran grombolan Gagak Ireng. Pakaryane grombolan Gagak Ireng  dipantha-pantha adhedhasar kabisane dhewe-dhewe. Wilayah kanggo laku colong jupuk uga diedum, pamrihe  supaya ora rebutan mangsa sing tun-dhone njalari congkrah. Yen wis en-tuk-entukan, saben andhahan wajib aweh pisungsung marang Rojeng Ga-rung. Mundhak dina saya numpuk akeh bandha-bandhu asile laku culika grombolan Gagak Ireng. Rojeng Ga-rung marem weruh tandang grayange andhahane kang nyata mitayani.

“Rojeng Pati, Sodrun, Gundhul, Kawak, Kocil, lan kanca-kancaku ka-beh, padha sregepa anggonmu ma-karya ndingkik limpene liyan. Wong apes iku kinodrat dadi pangane bra-macorah. Yen emoh ngulungake ban-dhane, aja wigah-wigih patenana wae. Taksawang saya akeh bandha kang nglumpuk neng susuhe ge-rombolan Gagak Ireng kene. Yen wis cukup akeh, kowe kabeh dak-ajak mikir piye bisane nggayuh urip sing luwih mulya,” kandhane Rojeng Garung.

“Arep kepengin nggayuh apa maneh, Kang? Kabeh kesenengan ing donya iki wis bisa kita regem,” wangsulane Rojeng Pati, wakile Rojeng Garung ngesuhi grombolan Gagak Ireng.

“Apa wong urip iku mung butuh bandha, mas picis, lan rajabrana?”

“Kuwi kabeh kebutuhan pokok. Tanpa bandha donya, urip rasane sepa kaya banyu ilang anyepe, kaya geni ilang urube.”

“Omonganmu kaya wong wina-sis wae! Ning pancene bener kan-dhamu  Rojeng Pati. Yen wong urip kuwi wis kecukupan bandha donya, mula kudu…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih