Ngingu Wedhus Kudu Ngerti Etungan Dina
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 105 kali

NGINGU wedhus iku luwih gampang yen wis ngerti babagan wedhus. Mula saka iku, yen arep ngingu wedhus becike ya kudu ngangsu kawruh dhisik babagan wedhus. Tuladhane kaya kang dileksanakake dening peternak-peternak ing Tulungagung. Mula bareng wis ngerti babagan wedhus banjur padha dadi peternak wedhus. Alasane, kanthi modhal Rp 14 yuta yen ditukokake wedhus entuk wedhus dara patbelas. Lha yen diopeni suwene nem sasi, wis manak wolulikur (yen saben wedhus siji manak loro).

Saperangan, sadurunge dadi peternak wedhus, wis nate dadi peternak sapi. Nanging bareng ana gara-gara rega sapi ambleg (ngingu sapi setaun modhale ora mbalik), banjur padha pilih leren anggone ngingu sapi. Sabanjure, banjur padha nyoba ngingu wedhus kanthi sistem batre (saben kothakan siji diiseni wedhus siji).

Nadyan rega sapi saiki wis stabil kaya biasane, yen dietung kanthi cara “etungan seneng” asile panggah seneng ngingu wedhus. Tuladhane, yen padha-padha diingu setaun, sapine mung manak sepisan, dene wedhuse wis manak kaping pindho. Sabanjure, nadyan yen dietung bathine karotengah taun mung seneng, isih panggah pilih ngingu wedhus.

Geneya bisa mangkono? Miturut princiane Luziana (26) peternak wedhus saka Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, wedhus babon patbelas yen dietung rata­rata manak loro, manak sepisanan manak patlikur. Semono uga yen manak kaping pindho. Cemple pranakan sepisanan kasebut yen diopeni setaun (yen didol saiki) bisa payu Rp 24 yuta. Dene cemple sing pranakan kaping pindho yen diopeni setengah taun bisa payu Rp 12 yuta. Mula yen digunggung temune banjur Rp 36 yuta.

Isih miturut princiane Luziana, yen ngetung sacara matematika iku gampang, tuladhane Rp 24 yuta + Rp 12 yuta = Rp 36 yuta. Lha sing ora gampang iku yen ngetung sacara biologi, tuladhane wedhus babon iku yen dikawinake bisa meteng apa ora? Lha yen bisa meteng, anake mengko lanang apa Wedok? Yen adhedhasar ilmu “titen”-ne dheweke kari yen ngawinake esuk apa sore? Yen esuk akeh wedoke, lha yen sore suwalike, akeh lanange.

Mula saka iku, sadurunge ngingu wedhus sing perlu digatekake yaiku nyiapake pakan lan nyiapake kandhang dhisik. Ibarate yen nggoreng opak supaya ora mlempen kudu nyiapake rodhonge. Sebab, yen mung ngopeni wedhus siji utawa loro gampang, mung cukup dicencang oleh saka lan dieritake rambanan pager wae wis cukup. Lha yen wedhus sing diopeni akeh, cetha yen ora gampang. Mula yen arep ngingu wedhus akeh, becike ya kudu nandur pakan dhisik.

Anggone nandur “pakan” ya kudu milih tanduran sing wedhus seneng, lan ora gampang cures.

Geneya? Sebab, ora kabeh tanduran iku yen ditegor utawa dibabati bakale bisa urip. Pokoke isih gelem semi utawa thukul pertandha yen tanduran kuwi bakale isih urip. Ning ya ora kabeh tanduran mangkono, tuladhane wit klapa. Mulane yen wis ditegor, banjur mati.

Ora kaya suket gajahan endhek (suket pakan wedhus), yen dibabati ora bakal thukul Ding malah semi maneh. Geneya kok ora thukul maneh? Merga suket gajahan kasebut sing ditandur wite, dudu isine. Kejaba iku, ora ana glugute, rose cendhek, wite empuk, lan proteine luwih dhuwur. Mula gajahan iki cocok banget kanggo wedhus babon utawa wedhus anak-anak. Ibarate yen ibu nyusoni kudu dhahar sayuran akeh, supaya prodhuksi ASI-ne akeh.

Dene yen ora duwe lemah kanggo nandur suket gajahan endhek, bisa nandur ing pinggir-pinggir galengan utawa nandur ing sela-selane tanduran liya, kayata pelem, rambutan lly. Kejaba iku, kanggo tanduran pager prayogane nandur randhu lan dhadhap be. Geneya randhu lan dhadhap be? Sebab, kaloro tanduran kasebut gampang urip lan ora gampang cures. Nadyan dieriti bola-bali ora bakal mati.

Lha yen pakan lan kandhang wis cumawis kari ngupakara wedhuse. Krana wedhus lanang lan wedhus wedok iku beda, anggone ngopeni uga ora padha. Yen wedhus lanang luwih gampang, pokok dipakani, diombeni (dicombor), lan kandhange ajeg diresiki, mesthi lemu-lemu lan sehat. Ya mung repote yen kandhange ora rosa, bisa amoh. Seje yen wedhus wedok, nadyan kandhange ora gampang amoh, yen manak bisa ngrepotake. Sebab, yen mentas manak, yen ora diempengake, babone mesthi ora gelem ngempengi. Apa maneh yen manak telu, mesthi ana sing digething babone. Mula yen ora diempengake utawa didot karo susu gaweyan pabrik, anake (cemplene) bisa mati kaliren.

Kejaba iku kudu ngerti karo etungan dina. Mula saka iku, kudu ngerti kapan wedhus wedok (dara, babon) njaluk kawin, lan kudu nyathet tanggale ngawinake. Miturut pengalame Luziana, umume wedhus dara njaluk kawin umur nembelas sasi. Minangka tandha yen njaluk kawin, buntute kopat-kapit, bengak-bengok lan ora gelem mangan.

Yen ora dadi, wolulas dina nganti selikur dina sawise dikawinake bengak-bengok maneh. Dene yen dadi meneng wae. Yen anake siji (dietung wiwit dikawinake), 145 dina wis manak. Yen anake loro, manake antarane 150 dina nganti 155 dina. Dene yen anake telu, manake luwih saka 155 dina.

Mula yen nganti ora ngerti karo etungan dina bisa cilaka tenan. Sebab, yen wedhus manak ora konangan wong utawa sing duwe ora ngerti carane ngrumat wedhus manak, anake bisa mati krana irunge ketutupan bungkus. Apa maneh yen metune dhisik ndhase, yen bungkuse sing nutupi irunge ora enggal diilangi uga bisa mati sadurunge lair.

 

Peternak Wedhus Ing Tulugagung

Ing Kabupaten Tulungagung populasi wedhus peranakan etawa (PE) ana 30.150 kang sumebar ing 19 kecamatan ing wilayah Kabupaten Tulungagung kang saperangan gedhe ing Kecamatan Ngunut kang gunggung ana 6.436. Salah sawijining peternak wedhus etawa kang kondhang yaiku kelompok Sangler Group ing Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut.

Kelompok ternak kasebut nate nggayuh juwara I ing lomba kelompok wedhus etawa tingkat nasional taun 2009. Kelompok ternak Sangler Group kabentuk 27 Juli 2005, prakasane H Sapuan dalah kanca-kancane ing Desa Karangsono. Kanthi anggota inti wektu iku udakara wong 20, dene populasi wedhuse ana 1.239. Kelompok berbasis agribisnis peternakan iki wis kasil nggayuh prestasi, ing antarane yaiku Juwara I Lomba Kelompok Agribisnis Kambing Tingkat Kabupaten Tulungagung “2007), Juwara I Lomba Peningkatan Prestasi Kelompok Ternak Kambing Tingkat Provinsi Jawa Timur (2008), Juwara I Lomba Kelompok Agribisnis Tingkat Nasional (2009), juwara maneka kontes ternak kambing peranakan etawa tingkat kabupaten, provinsi, lan nasional.

Ing tanggal 31 Maret 2010 kepungkur, kelompok iki nate dirawuhi Presiden SBY, Gubernur Pakdhe Karwo lan Bupati Hero Tjahyono. Ing tanggal ll Desember 2010 kepungkur wedhus-wedhus duweke Suparyono warga Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, kasil nggayuh juwara umum ing kontes kambing etawa tingkat nasional ing Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Ing wulan Juni 2015 kepungkur Peternakan Kambing Tulungagung yaiku Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karya Putra Mandiri mlebu Nominator Percontohan Nasional kang dianakake dening Kementrian Pertasnian.

KUB iki asale saka Desa Blimbing, Kecamatan Rejotangan, madeg wiwit taun 2010. Tetelune kelompok temak anyar kang dadi plasma KUB Karya Putra Mandiri iku yaiku kelompok ternak Putra Sukses Mandiri kang dibentuk taun 2011 kanthi anggota wong 15, kelom-pok ternak Putra Prestasi taun 2012 kanthi anggota wong 16, lan kelompok ternak Jaya Mandiri taun 2014 kanthi anggota wong 16. (Budiono SPd)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih