Bedhah Pajang (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 124 kali

Sanadyan uripe wis mukti, nanging Ki Ageng Pamanahan tetep remen mertapa, ngurangi dhahar sarta nendra. Sawijining dina Ki Pamanahan tindak mertapa menyang laladan Gunung Kidul, ngiras pantes tilik kakang nak­ sanake kang aran Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring lan Ki Ageng Pamanahan isih padha dene trah  Majapahit.

Ki Ageng Giring pangupajiwane nderes legen, mula uga katelah Ki Ageng Panderesan. Ing wayah esuk wis mangkat menyang panderesan. Ing kono ana tirisan, caket karo sing diunggahi. Tirisan iku katon ana wohe klapa degan ijo kang mung siji, kamangka salawase durung nate awoh. Nalika Ki Ageng Giring lagi ngetrap bumbung, dumadakan krungu saweneh suwara. Bareng ditilingake pernahe suwara iku, tetela saka ing degan kang mung siji mau.

Ujaring suwara, “Ki Ageng Giring, wruhanamu, mungguh sapa kang ngombe banyu degan ijo iki kongsi entek saendhegan, anak-turune bakal dadi ratu gedhe kang mengku tanah Jawa.”

Manut gothek, degan ijo kasebut kadunungan wahyu kraton Gagak Emprit.

Ki Ageng Giring nuli enggal-enggal mudhun saka anggone nderes. Tekan ngisor banjur nyelehake bonjore, terus menek maneh saperlu ngundhuh degan ijo siji mau. Tekan ngisor degane digawa mulih lan diparasi. Nanging jalaran wancine isih esuk lan durung krasa ngelak, degan iku durung arep diombe. Disengguh mengko awan mulih saka ngalas degan lagi arep diombe.

Degan banjur kaseleh ing paga. Sadurunge lunga, Ki Ageng Giring weling karo sing wadon, “Mbokne, aku nyeleh degan neng paga. Mengko saulihku saka ngalas, degane arep ndakombe. Mung wekasku, sapa bae sing njaluk degan iku aja kok wenehake.”

Ki Ageng Giring banjur mangkat menyang alas karo nyengkelit arit. Tetela manungsa iku mung wenang ngrancang, nanging Kang Maha Kuwasa kang nemtokake. Kocapa, saungkure Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pamanahan teka. Omah katon suwung, Nyi Giring lagi apek banyu. Ki Ageng Pemanahan banjur mlebu pawon. Jalaran saka ngelake, Pemanahan lingak-linguk golek komboran. Nanging sing ana mung degan siji kang tumumpang ing ndhuwur paga. Degan arep diombe, dumadakan Nyi Giring mlebu pawon. Saiba kagete bareng weruh ana dhayoh lagi lungguh amben karo ubeg mbolongi degan.

“O ana dhayoh adoh ta iki,” aloke Nyi Giring.

“Inggih Mbakyu, nyuwun panga-punten. Awit kula ngorong sanget, mila degan punika badhe kula ombe.” Saure Ki Ageng Pemanahan.

“Adhuh, Dhi, sampun! Kula pen-dhetaken toya rumiyin mawon. Awit raka ndika wau wekas, yen degan punika badhe pun ombe piyambak sawangsule saking wana,” Nyi Gi-ring kang eling welinge garwa eng-gal menging tumindake Ki Pamanahan.

“Mboten dados menapa Mbakyu. Menawi Kakang Giring mangke duka, kula ingkang nanggel,” wangsulane Pamanahan.

Nyi Giring ora bisa suwala apa-apa. Sabanjure, dening Ki Pamanahan degan mau tumuli………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Urip iki cekak banget yen mung trima diisi karo rasa gela lan benci.

Klik

TRADHISI KAUL LAN ABDA’U ING MALUKU TENGAH

Iki sawijining tradhisi mbeleh wedhus ngarepake Idul Qurban. Ditindakake kaping pindho, yakuwi sing umum sawise shalat idul adha, lan ana maneh sing khusus. Sing khusus kanthi mbeleh wedhus 3. Sadurunge dibeleh, tetelune wedhus iki digendhong jarit dening tetuwane adat lan diarak keliling sinambi sholawatan nuju pelataran masjid Negeri Tulehu sawise Ashar. Tujuane ritual iki kanggo tolak balak lan nyenyuwun panga-yomane Gusti Allah kanggo masyarakat Tulehu. (d/ist)

Pethilan

Polri wiwit ngrasakake anane konflik pemilu

Digulung wae pak

Pasangan capres-cawapres setuju pemilu dhame

Pendhukunge sing dikon gontok-gon­tokan

Capres-cawapres nyiapake tim sukses

Sukarelawan, nanging ana pamrih