Crita Liya ing Sawalike Ketemune Reca Kuna ing Ngrejo
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 246 kali

Kemis (22/2) kepungkur warga desa Ngrejo, Tanggunggunung, Tulungagung dikagetake kanthi anane temuan reca kuna kang dinuga asale saka jaman Hindu-Budha biyen. Kaya dene kang kerep dumadi sajroning penemuan tinggalan jaman dhisik sing ana sambung rapete klawan babagan mistis. Penemuan reca ing Ngrejo uga kaya mangkono. mbah Surani, minangka sing nemokake reca ngaku sadurunge nemu reca kuwi diimpeni.

Sajroning impene kuwi Mbah Surani rumangsa ditekani sawijining priya kang bagus banget rupane. Priya iku kepengin melu mbah Surani. Ing impene kuwi mbah Surani rumangsane takon ing ngendi omahe priya sing pengen melu dheweke.

“Nalika daktakoni ing ngendi omahe. Priya mau nuding sawijining gumuk sing cedhak klawan sawahku,” critane mbah Surani.

Bareng oleh impen sing kaya ngono iku mau mbah Surani banjur tangi. Samungkure tangi Mbah Surani duwe kapitayan yen impene iku mujudake sasmita yen dheweke bakalan entuk pusaka kang apik. Gandhenge kepengin mbuktekake impene iku mau sasmita tenanan utawa mung kembange wong turu. Dina candhake Mbah Surani ndhudhuk lemah sing sajroning impene mujudake papan dunung priya bagus kang kepengin melu dheweke.

Sawise sawetara wektu dhudhah-dhudhah lemah nanging ora nemokake barang kang dikarepake mbah Surani banjur leren sinambi leyeh-leyeh. Ing kalane leyeh-leyeh iku mau mbah Surani ngulati ana watu sing wujude saemper driji sikil. Gandhenge sesawangan sing diulati iku narik kawigatene. Mbah Surani banjur nyedhak lan ndhukiri watu wujud driji sikil iku mau.

Saiba kagete Mbah Surani kalane sawise didhukiri jebul sing diulati iku mu pancen driji saka perangan reca. Bareng rampung anggone dhukir-dhukir reca mau duwe dhuwur watara 50 cm. ngenani jinise reca durung bisa dipesthekake jalaran perangan raione reca wis rusak.

Sabubare kabar ngenani penemuan reca ing desa Ngrejo. Kahanan desa Ngrejo dadi luwih rame jalaran akeh warga kang kepengin nonton blegere reca kang mentas ditemokake iku mau kaya ngapa. Ing perangan liya kang elok saka temuan reca iki yaiku papane penemuan. Yen manut adate situs-situs kuna tinggalan saka jaman biyen ditemokake ing dhaerah cedhak pomahane pendhudhuk. Nanging beda klawan kang penemuan dumadi ing Ngrejo iki. Papan penemuan ora manggon ing cedhak pomahan warga nanging malah mapan ing tengah tengah alas kang ana ing dhaerah pegunungan. Lan siji-sijine akses menyang dhaerah penemuan mung bisa nggunakake motor trail utawa sepedhah motor sing wis dimodif dadi saemper motor trail.

Nonton papane penemuan sing kaya ngene iki mau kang nggumun ora mung warga nanging uga dinas kang sesangkutan. Manut tinjauan wiwitan kang ditindakake dening Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lan Pihak Museum Wajakensis Tulungagung ing lokasi penemuan dina Senin (5/3) kepungkur. Dinuga yen tinggalan ing desa Ngrejo iku mujudake tinggalan saka jaman Majapahit. Nanging reca mau gunane kanggo apa utawa mujudake perangan saka wewangunan apa isih durung kinawruhan kanthi cetha. Amrih luwih cethane ora suwe maneh ing temuan situs iku mau bakal dianakake eskavasi utawa penggalian.

Manut katrangane Hariadi, Staf saka Musuem Wajakensis Tulungagung, duwe panduga yen reca kang mentas ditemokake iku mau mujudake gambaran saka Nandiswara. Reca Nandiswara dhewe ing jagad percandhian klebu sawijining reca penjaga. Tegese reca jinis iki dipapanake ing lawangane candhi kanggo njaga candhi saka maneka gangguan kang sipate gaib.

“Yen manut paugeran, reca Nandhiswara iki mapan lawangan candhi sisih tengen. Dene sing ing sisih kiwane yaiku reca Kala. Menawa panduga wiwitan yen reca kang ditemokake ing desa Ngrejo iki pancen Nandhiswa. Bisa wae ora adoh saka papan penemuan iku mau ana candhi kang isih kapendhem. Nanging prelu dikawuningan iki mujudake panduga. Bener lan orane ing papan penemuan  ana candhine isih ngenteni ekskavasi utawa panggalian saka BPCB Trowulan,” ujare Hariadi.

Hariadi uga nambahake yen reca kang ditemokake iku duwe kaunikan dhewe. Ngenani kaunikan kang ana ing patung iku mau mapan ing bahane. Yen umume reca kang mapan ing candhi ginawe saka watu andhesit. Kahanan sing kaya mangkene ora dumadi ing reca Nandhiswara mau. Reca Nadhiswara iku mau digawe saka watu kapur. Bahan penggawene reca kang saka watu kapur iki mujudake watu khas saka dhaerah Tulungagung sisih kidul. Ndulu kasunyatan sing kaya mangkene bisa dikandhakake kabudayan lan teknologi masyarakat Tulungagung ing jaman biyen wis maju jalaran bisa ngasilake seni kang endah.

Ing perangan liya sajroning tinjauan iku mau pihak saka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata uga nggawa reca mau kanggo diamanake. Rancangane sawise ditiliti luwih jeru lan didhata, reca mau bakale disimpen ing museum Wajakensis.

Sauntara kuwi ing papan uga ditemokake tinggalan kuna liyane kang dipercaya ana gandheng cenenge klawan reca kang ditemokake iku mau. Wujude tinggalan kuna kang ana ing kana yaiku lumpang, umpak, lan sawijining kalen kang mirip klawan padusan. Ngelingi akehe sebaran tinggalan kuna kang kaya mangkono warga diajap ora nindakake penggaliyan supaya ora gawe rusake situs. P. Kusuma

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben ujian jroning urip iki bisa ndadekake kita perih utawa luwih apik ...

Klik

MAKANI LELE

Kanggone sing duwe ingon-ingon lele, sesawangan kaya ngene iki ora gawe eram. Nanging kanggone sing ora duwe, mesthi bakal kaget ndeleng atusan kepara ewonan lele nalika diwenehi pakan sajak rakus wae. Nanging pancen mangkono yen iwak-iwak diwenehi pakan, ngumpul dadi siji, dhesek-dhesekan lan rebut dhucung oleh panganan. Dadi ora usah giris ya. (d/ist)

Pethilan

Bantuan kanggo kurban gempa ing pulo Sapudi ana masalah

Sabar, sabar, sabar…

Asian Para Games 2018: pestane para pemenang kehidupan

Sing awake sampurna nanging ko­rup kok gak isin ya?

Ora ana wektu ngolor pendaftaran CPNS

Ora masalah, para calo molor (da­wa) kok akale