Ziarah Pesareyane Dewi Sekardadu, Ibune Kanjeng Sunan Giri
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 184 kali

Pirang-pirang peninggalan sejarah kang ana gandheng rakete karo sejarah perjuangane Kanjeng Sunan Giri, mligine ing sakupenge Gresik kang wujud situs, petilasan lan pesareyane paraga kulawarga, pandhereke, para syuhada, akeh kang dununge tinemu manggon ing sandhuwure lemah pegunungan kapur. Contone kaya situs kraton Giri Kedaton madeg  watara 800 meteran dpl (di atas permukaan laut), tlaga Pegat watara 600 dpl, pesareyane Kanjeng Sunan Giri dalasan putrane aran Sunan Dalem lan Sunan Prapen watara 750 dpl, pesareyane Syeh Grigis, pesareyane Kyai Ketheg, masjid agung Sunan Giri, sumur Gemuling, Watu Pasujudan Sunan Giri, Watu Gajah, senopati Singalodra, putri Cempa.

Semono uga dununge pesareyane Dewi Sekardadu ibune Kanjeng Sunan Giri, uga mapan ana ing pegunungan ka­pur Gunung Anyar klebu wewengkon de­sa Ngargosasi Kebomas Gresik. Luwih cethane, papan mau sajake luwih gam­pang dilaju yen kawiwitan saka prapatan Kebomas. Saka prapatan kuwi, ana penuduh arah – kita melu wae panuduh mau kang ngener menyang makam pesareyane Sunan Giri. Mlaku sawatara 1,5 kilometer saka prapatan mau kita bakal ketemu karo dalan pertelon. Saka papan pertelon kono mau, yen ngener munggah ngulon tumuju menyang pesa­reyane Sunan Giri, wondene yen kita nge­ner munggah mengetan bakal kete­mu karo pesareyane ibune Kanjeng Su­nan Giri yaiku Dewi Sekardadu. Persise watara telung kilometeran saka dalan pertelon mau. Pesareyane Dewi Sekar­dadu, cedhak karo gedung Balai Desa Ngargosari Kebomas Gresik.    

Pesareyane Dewi Sekardadu dijejer karo pesareyane Panembahan Mas Gunung Anyar, ana sajrone cungkup wu­jud wangunan omah rada gedhe. Ing sa­ngarepe lawang pesareyane, ana wangunan pendhapa cukupan gedhene, bisa kanggo ngaso utawa padha dedo­nga tumrape para peziarah. Ing papan pesareyan iki, peziarah utawa pengun­jung kang teka ora patiya rame kaya pa­pan religi ziarah liyane kaya ing makam Syekh Maulana Malik Ibrahim apadene Kanjeng Sunan Giri. Se­najan mangkono isih ana wae sa­watara peziarah kang neneka sa­perlu dedonga utawa kanthi tu­juan tinamtu lan nga­lab sawab.

“Para peziarah kathah-kathahipun sawi rawuh mriki yen ngepasi ma­lem Jum’at Wage. Lumrahipun sak­sam­pun­ipun tira­kat wonten papan situs Giri Kedaton wonten ing papan nginggil mrika, peziarah lajeng nembe mandhap tumuju dhateng pesa­reyane Dewi Sekardadu ngantos meh wanci Subuh. Saking papan situs Giri Kedaton nggih mboten tebih, namung watawis setunggal setengah kilometer. Kosok wangsulipun, nggih wonten ing­kang ziarah wonten pesareyan Nyai Se­kar­dadu rumiyin ngantos watawis jam sedasa dalu, sareng ngaten nembe nuju nginggil mrika tindak situs Giri Kedaton. Peziarah ingkang rawuh, salintunipun saking dhaerah Gresik piyambak ugi ka­thah ingkang saking luwar kutha,” kan­dhane Pak Mukhtar juru perawatan situs Giri Kedaton.

Peziarah kang neneka saliyane padha lelaku kirim donga, dzikir, uga ana kang padha ngalab sawab. Ibune Kanjeng Sunan Giri kang aran Dewi Sekardadu, dening wong ngakeh mujudake paraga biyung kang banget anggone nresnani marang kulawargane nalika dhek jaman semana. Bab kuwi bisa dibuktekake kayangapa bektine Dewi Sekardadu dhek nalikane isih lagi ngandhut jabang bayine Sunan Giri wektu kuwi, Dewi Se­kardadu wis ditinggal dening Syekh Maulana Ishak anggone laku lelana nyebarake agama. Nalika meruhi yen bayine Sunan Giri kabucal diwadhahi pethi banjur dilarung ing segara, Dewi Sekardadu tega ninggal gumebyar lan abyore panguripan kraton Blambangan saperlu nglari nggoleki bayine Sunan Giri kanthi tetangisan saurute pinggir segara. Ya wiwit kedadeyan kuwi mau, banjur kena diarani yen Dewi Sekardadu ora bisa maneh ketemu karo putrane. Bayi Sunan Giri pungkasane ditemokake dening  para anak buah kapal dagang duweke Nyi Gedhe Pinatih banjur di­wenehi tetenger peparab Jaka Samodra. Nalika yuswa remajane banjur sinau ngaji lan agama menyang pondhoke Sunan Ampel ing Ampeldenta Surabaya. Sunan Ampel banjur menehi jeneng pe­parab liyane yaiku Raden Paku. Peparab liyane saka Raden Paku yaiku Moh. Ainul Yaqin, Kanjeng Sunan Giri, lan pung­kasane kawisudha dening Walisanga minangka jejere ratu ing Giri Kedaton jejuluk Prabu Satmata. Ing crita sejarah liyane uga nyebutake yen Kanjeng Sunan Giri nate ngasta punjering keprabon krajan Majapahit senajan mung patang puluh dina suwene nalika ing Majapahit wektu kuwi kedadeyan ana kekosongan tanpa ana jumenenge ratu sawatara wektu.  

 

Gunung Karo Layone Dewi Sekardadu Mabur Saka Blambangan.

Ing ndhuwur wis disebutake yen ana kedadeyan sawise jabang bayi putrane dilebokake pethi banjur dilarung ing  segara, wiwit wektu kuwi Dewi Sekardadu wis ora bisa ketemu maneh karo pu­trane. Semono uga putrane kang sawise ngancik diwasa dadi tetunggu­ling para sunan Walisanga tu­mekaning wektu sedane kapun­dhut dening Gusti Kang Akarya Jagad, pisan  wae uga ora mangerteni bleger adeg pia­dege ingkang ibune kang sejati yaitu Dewi Sekardadu. Nadyan mangkono, Kanjeng Sunan Giri sejatine bekti banget marang ingkang ibune senajan dikayangapa wae kahanane sarta kudu ngadhepi kasunyatan, nanging Kanjeng Sunan sumarah marang anane pepes­then saka Gusti Kang Akarya Jagad.   

Minangka kanggo mujudake rasa dharma bektine marang ingkang ibu, pinuju sawijine wektu Kanjeng Sunan Giri lelaku semedi. Pangangkahe mung siji, Kanjeng Sunan kepingin meruhi lumantar kekuwatan bathine mungguh ana ngendi sejatine papan dununge layon ibune kang sejati yaiku Dewi Sekardadu. Panyuwune Kanjeng Sunan Giri sajake tumus. Lumantar bathine, Kanjeng Su­nan banjur mangerteni mungguh papan nggon layon ibune sasuwene iki. Kanjeng Sunan Giri ing sa­wiji dina banjur ngendika marang salah siji saka si­sihane kang pe­parab Dewi Mur­tasiyah, yen wis titi wancine mengko wanti-wanti aja nganti duwe rasa wedi lan kaget yen samangsane ing tengah wengi ana swara kayadene angin gedhe liwat ing sandhuwure Giri Kedaton. Dewi Mur­ta­siyah kuwi salah siji putrine saka Kanjeng Sunan Ampel kang dipundhut garwa dening Kanjeng Sunan Giri. Garwa sijine maneh saka Sunan Giri yaiku Dewi Wardah putri kinasih saka Mbah Bungkul utawa Sunan Bungkul kang pesareyane saikine mapan ana sam­burine area obyek wisata Taman Bungkul Surabaya uga cedhak karo obyek wisata Kebun Binatang Surabaya.  

Manut crita basa tutur kang di­percaya dening masyarakat tumekane saiki, piwelinge Kanjeng Sunan Giri marang Dewi Murtasiyah pancen klakon temenan. Pinuju sawijine wengi ke­prungu swara gumlegur rame saka sisih wetan. Saya suwe swara kuwi tansaya cetha lan nyedhak. Swara kuwi  ora liya saka anane puntuk gunung anakan kang mabur saka wetan nuju ngener Giri Kedaton. Punthuk gunung anakan kuwi, bisa mabur awit saka daya karomah kang diduweni dening Kanjeng Sunan Giri kang bengi kuwi kabantu dening para jin Islam saperlu mindhah layone Dewi Sekardadu saka tlatah Blambangan menyang tlatah Giri Kedaton. 

wara rame kang tansaya cetha, agawe Dewi Murtasiyah lali karo piweling sarta pocapan wanti-wantine saka Kanjeng Sunan Giri. Dewi Murtasiyah malah ngrasa kawedhen, banjur mbe­ngok sora ngaruh-aruh Kanjeng Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri kang lagi lelaku semedi kaganggu karo pambengoke ingkang garwa, banjur badar. Puntuk gunung anakan kang ngemot layone Dewi Sekardadu kang sakawit diangkah bisa diseleh sajrone tlatah kraton Giri Kedaton, wekasane meksa mung kan­dheg ing prenah sawetane Giri Kedaton. Mula saka kuwi, puntuk gunung anakan kang dadi papan dunung pesareyane Dewi Sekardadu kuwi kondhange kasebut Gunung Anyar, awit wiwitane pancen ora ana puntuk gunung ing papan ngare kono. Puntuk Gunung Anyar papan pesareyane Dewi Sekardadu ibune Kanjeng Sunan Giri mau, papane isih watara sakilo meteran  ana sisih wetane situs Giri Kedaton saiki kang kabawah wengkon Sidomukti Kebomas, wondene Gunung Anyar pesareyane Dewi Se­kardadu kabawah wengkon Ngargosari Kebomas.

“Wekdal taksih sugengipun Romo Kyai Asrori saking pondhok pesantren Kedinding Surabaya, kula nate sowan panjenenganipun Kyai. Wonten kalodha­ngan kalawau kula nyuwun pirsa bab menapa pancen saleresipun yen pesareyanipun Dewi Sekardadu ibunipun Kanjeng Sunan Giri pancen wonten Ngargosari Kebomas Gresik menika,” kandhane Akhmad Zainuri, alumni sa­wijine pondhok pesantren ing Bungah Gresik. Ustad saka alumni pondhok pesantren kuwi kandha, yen wektu kuwi Kyai Asrori dhawuh yen bener pesareyan  layone Dewi Sekardadu dununge ing Gunung Anyar Ngargosari Kebomas Gresik. Nalika isih sugenge dhek biyen, wektu kuwi Kyai Asrori uga matur yen piyambake uga nate ziarah menyang pesareyane Dewi Sekardadu ing Ngargosari. Kyai kondhang saka Pondok pesantren ing Kedinding Surabaya kuwi uga crita yen piyambake nate shalat istikharah kanggo mestekake bener orane yen pesareyane Dewi Sekardadu pancen mapan ana puntuk Gunung Anyar Ngargosari Kebomas mau.  

“Wekdal saged pepanggihan kaliyan panjenenganipun kyai saking Pondhok Pesantren Kedinding Lor Surabaya menika, kula taksih nyantri wonten salah satunggalipun pondhok wonten Bungah Gresik mrika. Wekdal semanten nggih sesarengan kaliyan rombongan kanca-kanca santri sanesipun,” kandhane ustad kang seneng nyinaoni babagan ilmu fiqih kuwi. n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben ujian jroning urip iki bisa ndadekake kita perih utawa luwih apik ...

Klik

MAKANI LELE

Kanggone sing duwe ingon-ingon lele, sesawangan kaya ngene iki ora gawe eram. Nanging kanggone sing ora duwe, mesthi bakal kaget ndeleng atusan kepara ewonan lele nalika diwenehi pakan sajak rakus wae. Nanging pancen mangkono yen iwak-iwak diwenehi pakan, ngumpul dadi siji, dhesek-dhesekan lan rebut dhucung oleh panganan. Dadi ora usah giris ya. (d/ist)

Pethilan

Bantuan kanggo kurban gempa ing pulo Sapudi ana masalah

Sabar, sabar, sabar…

Asian Para Games 2018: pestane para pemenang kehidupan

Sing awake sampurna nanging ko­rup kok gak isin ya?

Ora ana wektu ngolor pendaftaran CPNS

Ora masalah, para calo molor (da­wa) kok akale