Upacara Boyongan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Kejawen - Dibaca: 350 kali

Upacara boyongan yaiku upacara pindhah omah, upacara pindhah omah/boyongan kudu milih dina becik, lan biasane ditindakake ing wayah sore sawise magrib, wektu sandikala utawa sing nggawa bencana diperacaya wis ilang. Ing omah anyar kasebut calon kepala keluarga ngga­wa lampu teplok ditutake dening bojo lan anake, sarta wong tuwa lelorone. Calon kepala rumah tangga mikul klasa lan bantal sinambi nggawa sapu, wondene bojone nggendhong wadhah beras sinambi nggawa kendhi. Para sanak kadange ngga­wa perlengkapan ubarambe sesaji kanggo kenduri (slametan). Yen jarake anggone pindhah adoh, mula sing duwe omah anyar kudu ngaso ing perjalanan saperlu mangan bebarengan. Peralatan sing digawa wektu pindhah omah yaiku klasa lan bantal. Yen bojone ngandhut, acara boyongan kudu ngenteni si ponang jabang bayi lair dhisik, sebab anggone ngandhut dipercaya bisa ilang utawa umure anggone ngandhut malih enom maneh. Yen kepeksa pindhah, sing duwe kajat kudu ninggalake klasa lan bantal ing omahe asal.

Sadurunge upacara kawiwitan, sing nindakake upacara yaiku sing bakal manggoni omah anyar nyiapake maneka ubarampe sesaji arupa panganan, woh-wohan, inuman lan terkadhang ternak (kewan ingon-ingone) kaya persyaratan sing ditemtokake dening sing mimpin upacara, yaiku sawijining dhukun, kiai, utawa wong pinter sing dipercaya nduweni kekuatan adikodrati. Ing wiwitane upacara, sing mimpin upacara njlentrehake bab maknane boyongan.

Nggoleki dina becik ditindakake adhe­dhasar etungan neptu (nilai bobot dina lan pasaran), masyarakat tradhisional Jawa isih percaya yen saben dina lan pasaran nduweni neptu dhewe-dhewe. Tuladhane, dina Minggu nduweni bobot lima (5), Senen papat (4), selasa telu (3), Rebo pitu (7), Kemis wolu (8), Jum’at enem (6), lan Setu sanga (9). Pasaran uga nduweni neptu, pasaran Kliwon nduweni bobot wolu (8), Legi lima (5), Pahing sanga (9), Pon pitu (7), lan Wage papat (4). Mula saka iku banjur isih ana sing percaya anane dina becik, kurang becik, lan ora becik kanggo boyongan. Pindhah omah beda karo pin­dhah omah kanggo sa­wetara utawa “tetirah, tirah”.

Yen jumlahe neptu ganjil, tuladhane pitu (7), sing arep boyongan diprayogakake ora lunga menyang arah kulon, sanga (9) ora lunga me­nyang arah etan, sewelas (11) ora lunga menyang arah etan, telulas (13) ora lunga menyang arah elor, limalas (15) ora lunga menyang arah kulon, lan pitulas (17) ora lunga menyang arah kulon. Yen jumlahe neptu ganep, tuladhane wolu (8), sing arep boyongan ora lunga menyang arah elor, sepuluh (10) ora lunga menyang arah kidul, rolas (12) ora lunga menyang arah kulon, patbelas (14) ora lunga menyang arah kidul, nembelas (16) ora lunga menyang arah kidul, lan wolulas (18) ora lunga menyang arah lor.

Sawise neptu dina lan neptu pasaran digunggung (dijumlahake) bakal pikantuk dina sing becik, kurang becik, lan ora becik. Dina becik iku sing bisa digunakake kanggo pindhah omah amrih pikantuk kaslametan.

Perlengkapan upacara slametan bo­yongan dumadi saka sega lan lelawuhan, minangka ungkapan rasa syukur, kendhi kebak banyu lan kinangan komplit, minangka pralambang kenikmatan urip bebrayan sing pikantuk kasejahteraan lair batin, jenang abang ngusung makna adoh saka keributan, kecelakaan, lan bencana.

Masyarakat Jawa ora oleh pindhah omah ing wulan Sura miturut etungan Ja­wa. Yen pantangan iki dilanggar, sing mang­goni dipercaya bakal nemoni susah, omahe kobong, utawa bakal cepet pindhah saka omah kasebut. Pindhah omah ing wulan Sura bakal nyebabake sing manggoni ora bisa turu lan asring nemoni bencana. Suwalike, yen milih wulan Rabiulakhir mula sing manggoni bakal slamet, bebasa saka bencana lan akeh wong sing nresnani.

Pemilihan mangsa kanggo manggoni omah anyar, uga ora oleh salah etung. Tuladhane, wong sing pindhah omah ing mangsa katelu miturut etungan Jawa, bakal nemoni pacoban akeh, kaya kema­lingan utawa kobongan. (*)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saupamane wae kabagyan iku bisa dituku, mesthi wong-wong sugih bakal nuku kabagyan mau. Lan kita bakal kangelan oleh kabagyan ksb merga wis diborong wong kang sugih mau. Nanging tujune ka­bagyan kuwi anane mung ing njero  ati lan pikiran. Ka­bagyan iku mung bisa didu­weni dening wong kang pin­ter nindakake sukur.

Klik

ARIF WICAKSANA

Grengsenge mbabat alas kanggo kabutuhan pembangunan kanthi ngurbanake sakehing warna-warna ijo ing alam, pranyata isih ana uga kang gelem ngalah lan ngajeni banget marang ‘pabrik’ oksigen ksb. Iki salah siji contone, dimen nylametake wit siji-sijine, panggawene dalan nasional lila dienggokake. Dadi, ayo ndadekake wit-witan minangka karib kita, ing ngendi wae. (d/ist)***

Pethilan

Amandemen gumantung keputusan politik

Gumantung kepentingane uga

Koalisi padhadene ngenteni capres cawapres

Intip-intipan rupa lawas

Lobi-lobi politik saya kerep

Kasak kusuk, nyang-nyangan…