Grebeg Tumpeng Agung Ing Troloyo Mojokerto
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 33 kali

NGALAP SAWAB HAUL SAYID JUMADIL KUBRO

Kanthi mangkono kena diarani, saka Sayid Jumadil Kubro mau banjur tumuli nglairake para sunan kang banjur kasebut Walisanga generasi kapindho. Ing cathetan sejarah disebutake yen Sayid Jumadil Kubro kuwi minangka eyang kakunge Sunan Ampel (Raden Rahmad) kang madeg pondhok ing tlatah Ampeldenta Surabaya sarta Sunan Giri (Raden Paku) kang madeg pondhok ing tlatah Giri Kebomas Gresik. Wondene yen karo Sunan Bonang, Sunan Drajad lan Sunan Kudus, paraga Sayid Jumadil Kubro isih kapernah buyut. Ing sejarah penyebaran agama Islam diakoni yen dhek biyene nalika nyebarake agama ing tlatah Majapahit, Sayid Jumadil Kubro migunakake metode dakwah sarana jiwa kang ikhlas, welas asih, tansah menehi patuladhan becik marang sapa wae kang dadi pandhereke.

 

Sayid Jumadil Kubro kuwi asal usule saka tlatah Samarkand klebu wengkon Uzbekistan ing Asia Tengah. Klebu putra wayah ka-18 nabi Muhammad SAW saka garis putri Nabi kang asmane Fatimah Az-Zahrah. Sayid Jumadil Kubro nyebarake agama Islam ing Jawa sawise nampa sarta ngemban amanah  saka Kesultanan Turki wektu kuwi supaya nyebarake agama menyang tlatah Asia Tenggara. Nalika nyebarake agama ing tanah Jawa, kondhange mujudake salah siji saka panyebar agama ing kalangane bangsawan sarta kawula ing kraton Majapahit. Anggone nyebarake agama kepetung tanpa kendhat engga titi wancine Panjenengane kapundhut Gusti Kang Mahaagung dhek 15 Muharam797 Hijriyah utawa 1376 Masehi. 

 

GREBEG HAUL KA-642

Pengetan haul ing taun 2017 iki, mujudake kang kaping 642, dipunjerake ing Pendhapa Agung Trowulan nganti tekan kompleks pesareyane Sayid Jumadil Kubro ing Sentonorejo Troloyo kabupaten Mojokerto. Saka Pendhapa Agung Trowulan menyang pesareyan ingTroloyo adohe kurang luwih ana 1 km. Tata rakit lumakune adicara kirab Grebeg Tumpeng Haul Sayid Jumadil Kubro entuk kawigaten gedhe saka  warga Sentonorejo dalasan masyarakat saka tlatah liyane ing sakupenge kabupaten Mojokerto.  Warga prasasat tumplek bleg ngebaki dalan-dalan kang diliwati kirab grebeg, senajan awan kuwi panase srengenge krasa sumelet. Iring-iringan kirab grebeg haul dumadi saka barisan cucuk lampah putra-putri, barisan  kaluhuran kang ngusung gendera panji-panji, para santri nganggo busana sarwa putih lumampah kanthi tansah komat-kamit kayadene ngucap wirid, para putri cacah pitu nganggo busana kraton lumampah ngindhit kendhi, kasusul iring-iringan tumpeng gedhe cacah rolas, gunungan woh-wohan asil wulu pametune bumi, tumpeng jajanan pasar, panji gula klapa (gendhera abang putih), barisan musik patrol nglagokake tembang sho­-lawat Islami, banjur kasusul barisan warga sarta kadang tani. Kabeh tata rakit kirab grebeg mau sadurunge mangkat saka Pendhapa Agung Tro-wulan luwih dhisik diadani srah-srahan pusaka lan waosan donga dening pe-muka agama.  Srah-srahan pusaka katindakake dening budayawan Tro-wulan Mojokerto Sri Wulung Jeli­teng  kang uga pemangku pondhok Among Budaya Sastra Laya Trowulan. Pusaka tinampa dening Wakil Bupati Kabupa-ten Mojokerto H.Pungkasiadi, SH.

Ing kirab grebeg haul ka-642 Sayid Jumadil Kubro iki, tumpeng sarta gunungan wulu pametune bumi banjur dadi rebutan warga kang sadurunge pancen padha nonton lan nyekseni lumakune kirab. Racake warga padha percaya yen sega tumpeng uga lawuhe sarta woh-wohan saka gunungan lan wis didongani kuwi nggawa sawab  tumrap sapa wae. Mulane kudu entuk senajan oleh-olehane kudu kanthi rebutan.

Salah sijine warga Sentonorejo Trowulan  jenenge  Pak Tarmidi (50) ngandhakake yen entuk sega sethitik salawuhe asil saka rebutan tumpeng. Nanging Pak Tarmidi wis seneng banget. Sega salawuhe digawa mulih, arep didhahar bareng sakulawarga uga sa-anak putune.

“Kula remen sanget, sega salawuhe menika dipitados ngandhut sawab barokah rejeki sarta keslametan kangge sinten kemawon,” kandhane Tarmidi, katon sumringah.

Warga liyane saka Dawar Blandong Mojokerto aran Sukandar (46) nerangake yen dheweke ing adicara haul iki pancen wis duwe karep nginep ana pesareyan melu donga lan ngaji manggon sacedhake cungkup pesareyane Sayid Jumadil Kubro. Saliyane kuwi uga ngalap sawab melu ngrasakake sega tumpeng kang disedhiyakake dening panitia haul. Budayawan Sri Wulung Jeliteng nandhesake yen sadurunge dikirab sarta dadi rebutan warga, tumpeng-tumpeng mau pancen wis  didongani dening para ulama. Mligine donga keslametan, pinaringan rejeki barokah. Warga percaya yen tumpeng kuwi ngandhut perlambang kaberkahaning urip.

     “Arak-arakan kirab sing uga dikantheni tumpeng agung, gunungan asil pametune bumi, jajanan pasar kuwi pancen dipercaya nggawa sawab. Pangajabe tradhisi ngene iki bisaa terus dilestarekake lan diuri-uri minangka salah sijine kearifan lokal lan bisa dipigunakake dadi sarana ningkatake potensi wisata dhaerah,” kandhane H. Pungkasiadi, SH Wakil Bupati Mojokerto ing kalodhangan adicara kirab Grebeg Tumpeng Haul Sayid Jumadil Kubro durung suwe iki.

(A. Manan Sagitarius)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane