Pandhawa Mukswa (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 411 kali

Swuh rep data pitana, anenggih negari pundi ta kang kaeka adi dasa purwa. Eka sawiji adi linuwih dasa sepuluh purwa wiwitan. Nadyan tanpa wilangan titahing jawata kang kasangga ing pertiwi, kaungkulan ing akasa, kaapit ing samodra miwah kang samya anggana raras, nanging datan kadya kang dedunung ing Nagri Ngastinapura ya Gajah Oya, Liman Benawi, Puru Janggala. Negari panjang-punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi, mula yekti pantes kinarya bebukaning kandha murwakani carita.

Nalika semana Negara Ngastina wus ngancik jaman sapurnane perang agung Bharatayuda Jayabinangun. Sawusnya ngayahi karya nindakake darmane satriyatama ambengkas angkara murka reretuning bawana, para satriya Pandhawa cumondhok aneng laladan Tegal Kurusetra. Pesanggrahan denwangun kanggo nyranti tekaning mangsa kala mlebu aneng dhatulaya Ngastina. Nalika kahanan wus tentrem, Sri Bathara Kresna dhawuh marang kadang Pandhawa kinen tata-tata arsa mlebu menyang kedhaton Ngastinapura. Wus samapta pra wadya sigra budhal tumuju kuthagara Ngastina.

Rahina wus napaki marga, kuthagara Ngastina kang dadya punjering peprentahan dharah Bharata katon sepi samun lir kutha mati. Tan katon wira-wirining sudagar kang dedagangan aneng sajrone kutha. Kori-korine wisma samya tutup, akeh wewangunan kang kothong mlompong tininggal pedununge. Ana kang merga ngungsi ing papan liya, ana kang tininggal gugur dadya bebanten perang suci Bharatayuda. Tan sethithik putra, sentana, lan pendhereke Pandhawa kang uga gugur ndhepani tanah wutah getihe.

Dina iku para Pandhawa dalah ingkang ibu Dewi Kunthi Nalibrata kadherekake botoh agung Prabu Kresna manjing cepurining kedhaton. Kang sumedya disowani sepisanan ora liya pepundhene para Kurawa lan uga Pandhawa kang lenggah minangka adipati ing Gajah Oya yaiku Dhestrarastra. Nalika semana Adipati  Dhestrarastra lagya wawan pangandikan karo garwa kinasih Dewi Gendari lan Raden Yamawidura. Dewi Gendari tan kersa ngendika awit nelangsaning tyas, sungkawa kang tanpa pepindhan awit kabeh putra-putrane wis gugur ing payudan, sasat tumpes tapis tanpa sisa. Mung Raden Yamawidura kang tansah setya atur panglipur marang ingkang raka. Sedhela-sedhela Sang Yamawidura tansah atur pemut amrih ingkang raka kersa paring sabda.

“Raka Adipati, kula aturi paring pangandikan,” ature Yamawidura mecah sepining suwasana.

“Widura, aku kepengin banget krungu pawartane bab perang Bharatayuda kang jare wus purna. Widura, age matura kang prasaja piye mungguh dumadine perang agung iku. Eman dene aku nora bisa nyumurupi padhanging jagad,” pandangune Adipati Dhestrarastra semu angles.

“Nyuwun agenging samodra pangaksami, Kanjeng Adipati. Kula sampun……….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa