Copet Mumet
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 144 kali

Copet Mumet

 

Kerja nglajo iku akeh pe­ngalamane ana sing se­neng, susah, utawa nggu­yokake. Kaya kedadeyan sing dialami dening kangmasku sing kerja nglajo Salatiga Semarang. Sing jenenge nglajo iku dhuwit dicepakake ing sak klambi jumbuh karo kabutuhan sing penting cukup kanggo mlaku. Sak sisih kiwa kanggo mangkat sak sisih tengen kanggo mulih utawa suwalike.

Dina iku awakke kangmas­ku rada ora kepenak lagi masuk angin. Munggah ing bis langsung slonjor lan merem kanggo ngilangi rasa ngelu. Kaya sing uwis-uwis menawa awak lagi ora kepenak utawa masuk angin kangmasku mesthi sedhiya obat flu ing sak klambine.

Lagi penak-penake turu dumadakan weteng lan sak klambi sisih tengen krasa digrayangi, masku setengahe kaged ning merga awak ora kepenak lan sirah ngelu ora karuwan ya mung bisa ngelekke mripat lan nyawang apa sing kedadeyan, disawang ana copet sing lagi “beraksi”. Kangmasku mung meneng wae karo nerusake merem ethok-ethok ora weruh. Sawise kasil njupuk apa sing dadi karepe ing sake masku, copet kasebut mlaku ngadoh.

Kangmasku wis apal iki mengko ing Kali Wiru bis mandheg lan copet mesthi mudhun. Lha rak tenen, tekan Kali Wiru bis mandheg ngunggahake penumpang, copet mudhun. Kangmasku ngelekake mripate karo ngrasakake sirah sing ngelu ing njero bis clilang-clileng nggoleki copet.

“Nah, kae copete,”grundele kangmasku.

Disawang copete kaya lagi bingung ngawasi “Hasil gerilyane” sing pranyata obat flu. Dumadakan copet kasebut nyawang njero bis sing kebeneran pas kangmasku uga lagi nyawang dheweke. Kanthi basa isyarat kangmasku ngomong yen sing dicekeli iku duweke lan njaluk supaya dibalekake.E..lha kok copete tanggap, terus munggah mlebu bis karo menehake obat flu kasebut.

“Maturnuwun ya Mas, kandhane kangmasku.

“Ya, Mas,” Wangsulane copet kasebut karo menehake obat fkue lan banjur lunga.

Sawise nampa obat flu kangmasku merem maneh karo mbatin, “Dhasar copet mumet”. (Wulan Susanti-Salatiga)

 

 

Mancing Oleh Ula

 

Pengalaman iki rikala taun 1980 an, aku lan kanca-kancaku isih seneng mancing ana ing kali. Zaman mbiyen ana kali isih akeh iwake merga kaline urung tercemar dening limbah industri. Olehku mangkat karo ya mung numpak sepedha onthel alias nggenjot pedhal sepedha. Seka ngomah tekan kali nggonku mancing udakara 5 km, lan aku sak kanca ora tau sangu sega, nanging cukup sangu wedang lan nggawa ubarampene mancing.

Ora nganti 1 jam aku lan kanca-kanca wis tekan kali, aku banjur nyiapake pancing lan umpan kanggo iwak kali. Aku banjur nyemplungake pancing ana kali sakuwise tak pasangi umpan yaiku cacing olet (kloget-kloget) men disamber iwak kali.

Jenenge mancing kuwi kudu sabar ora oleh kesusu merga mancing kuwi nglatih kesabarane menungsa. Sakwetara anggonku ngenteni umpane di samber iwak, ora nganti setengah jam anggonku ngenteni dumadakan kambangan lan senare pancing obah banter banget merga ditarik iwak. Aku enggal-enggal cepet narik pancing kasebut.

“Aku oleh iwak welut! Lumayan oleh ndhisik dhewe!” aku mbengok sero rumangsa mongkog atiku.

Kanca-kancaku padha nyedhaki lan pengin ngerti anggonku entuk iwak welut,

“Kuwi dudu welut, kuwi ula banyu, ndang dicemplungke lan diobat-abitake ben ucul ulane!” perintahe kancaku karo mbengok sero.

Ula sing cemanthel ning pancing tak cemplungake meneh ning kali lan tak obat-abitake sakengga bisa ucul seka pancing. Apa tumon rumangsa seneng oleh iwak welut jebul oleh ula banyu. (Gunarso Wiyono-Banguntapan, Bantul)

 

 

Tikus Ndhase Kriting

 

Minggu-minggu kepungkur omahku disaba tikus lan semut pudhak, maneka werna info bab ngusir tikus utawa ngusir semut saka endi wae tak coba supaya omahku bebas tikus lan bebas semut, ora kober panganan ngglethak, yen ora digodhol tikus ya dirubung semut: gawe jengkel. Menawa wae srana kanggo ngusir tikus manjur mula tikuse wis ora pati ana, ning semut sik akeh mula bojoku ngalahi saben panganan ben ra di rubung semut di deleh nang ndhuwur kompor lan ditutup rapet.

Saben tanggal 8 bojoku melu pertemuan rutin PKK mula aku nang omah ijen, anak-anakku wis padha omah dhewe-dhewe, kebeneran bojoku masak pepes tongkol karemanku nggarahi pengin mangan. Biyasane bojoku sing nyiapke, ning sore iki aku langsung njupuk sega nyuwil separo pepes tongkol bumbune kecer sithik nang kompor…wis ben.

Mari mangan piring tak isahi pisan supaya panggonan korahan tetep resik, idhep-idhep mbantu bojo ngrewangi isah-isah, biyasane bar mangan aku ra nate isah-isah ya tak glethakna nang korahan.

Arep Maghrib bojoku teka arep nggawe wedang kopi kanggo aku, rupane jengkang-jengking karo sentar-senter nang ngisore kompor karo alok “Pak, ana tikus maneh” “Apa iya” semaurku karo sik maca majalah.

Pepes sing kari separo diringkes dibuwang neng kranjang sampah, ngerti pepes karemanku dibuwang aku takon “lho kok dibuwang bune…keneng apa?”

“Pepesmu dipangan tikus, bumbune kececeran” kandhane bojoku.

“Kuwi sing mangan aku…”

“Lho njenengan wis dahar ta, kok ra ana tilas piringe…”

“Piringe wis tak isahi pisan.”

“Woo… biyasane ra nate isah-isah, tak kira pepese digondhol tikus, jebule sing nggondol…tikus ndhas kriting.”

Apatumon, pepes tongkol dipangan bojone dikira digondhol tikus. (Kakunge Rere-Malang)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora kuwawa menehi, aja njupuk.

Klik

THEKLEK DHINGKLIK

Dadi kreatif pancen dibutuhake sakehing wong kanggo ngrampungake masalahe. Malah kanthi kreatif, kita bisa oleh bab kang anyar. Kaya ing nalikane udan-udanan ngene iki. Yen udane ora leren-leren nganti nuwuhake banjir, sajake migunakake theklek dhingklik kaya iki supaya ora teles mujudake salah sijine kreatifitas. (d/ist)***

Pethilan

Geng motor gawe susahe warga

Pulisi kudu luwih gesit

Ayo dijait maneh abang putih, ujare Ketua MPR

Ana sing rowak-rawek

Dhisikna akal sehat ing taun politik 2018

Kan wis suwe ilang…