Sing Mbaureksa Brantas
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 203 kali

Kabul lenger-lenger ing lincak. Pikirane nglambrang. Umur wis tuwa kathik urip ijen. Bojo sing ditresnani mati  limang taun kepungkur. Anake telu wis padha mentas. Nanging uripe pas-pasan kabeh, ora ana sing ka­sugihane manjila. Lha piye, Kabul mung sanggup nyekolahake nganti SMP. Dadi ya langka bisa dadi pegawe. Selagine  sar­jana wae sing durung cekel gawe ombyokan kok.

Nadyan kadhang kala anak-anake mau uga menehi ndhuwit marang Kabul, ning ora bisa dijagakake. Karepe anak-anake, Kabul dijak urip saomah. Kari sa­pa sing dipilih. Nanging kabul ora gelem. Tumrap Kabul, senajan sing dieloni anak, nanging suwe-suwe mesthi ora penak merga tuwuh padudon. Contone wis akeh.

Mula  Kabul milih tetep neng omahe dhewe wae. Bebas. Arep nyopa-nyapa ora ana sing ngaru biru.  Tujune Kabul du­we lemah ing sapinggire Kali Brantas, dadi kena kanggo kesibukan. Pihak ka­wogan ngolehi lemah iku diramut lan di­tanduri warga waton melu ngreksa ka­resikane kali. Yen rendheng ditandhuri pari, yen ketiga digejigi jagung. Ditum­pang sari karo kacang lanjaran lan waluh bludru. Wohe didol.  Mula najan ora akeh, ning Kabul ora tau kentekan dhu­wit. Cekake yen dienggo urip ijen wae cukup. 

Sawijining sore Sukra lan Reksa ibut ndandani praune. Lelorone uga warga gi­sike Brantas kono. Bareng wis dadi, jebul lelorone duwe niyat ala. Prau mau disurung manengah kanggo ngemot we­dhi sing disedhot nganggo mesin dhiesel. Asile lumayan tur gampang ngedole. Penadhahe wis ana. Resik bisa entuk satus seket ewu didum wong loro. Yen gelem nyedhot nganti bengi entuke bisa dhobel.

 Suwe-suwe sing duwe lemah ing pinggir kali sumelang. Yen wedhine di­sedhot terus-terusan bisa-bisa tangkise longsor engga ora bisa ditanduri maneh. Kabul wis lapur  lurahe. Nampa wadule warga, lurah wis ngetokake larangan nyedhot wedhi ing dhasare Bengawan Brantas.

Saploke ana larangan kuwi Sukra lan Reksa pancen ora tau ngaton maneh. Nanging kanthi dhedhemitan lelorone nekad nyedhot ing wanci bengi. Tegale Kabul sing amba lan akeh wedhine disedhot terus tanpa konangan. Weruh-weruh mbaka sethithik tegale longsor. Tandurane rusak. Kabul bisane mung lenger-lenger.

Watara jam lima sore mendhunge peteng. Kilat nyamber-nyamber sinusul bledheg magunturan. Wong-wong sing lagi nggarap tegal gegancangan mulih, wedi kedhisikan cebloke udan. Dhasar wis nyedhaki wanci surup. Nanging tum­rape Sukra lan Reksa, kahanan mengko­no mau malah mujudake wektu kang pa­ling becik.

 Swasana sepi, ora ana sing nyaru­we. Yen trampil anggone nyedhot wedhi, bisa ngunggahake nyang prau ping pa­pat nganti ping lima. Wektu kuwi lelo­rone wis ngunggahake ping telu. Nadyan kahanan wiwit repet-repet ewadene le­lorone ora nggubris. Cumlorote thathit malah kinarya colok. Sukra lan Reksa mutusake nyedhot rong unggahan eng­kas gek mulih.

Najan awak kathuken nanging…………..

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita ora kuwawa menehi, aja njupuk.

Klik

THEKLEK DHINGKLIK

Dadi kreatif pancen dibutuhake sakehing wong kanggo ngrampungake masalahe. Malah kanthi kreatif, kita bisa oleh bab kang anyar. Kaya ing nalikane udan-udanan ngene iki. Yen udane ora leren-leren nganti nuwuhake banjir, sajake migunakake theklek dhingklik kaya iki supaya ora teles mujudake salah sijine kreatifitas. (d/ist)***

Pethilan

Geng motor gawe susahe warga

Pulisi kudu luwih gesit

Ayo dijait maneh abang putih, ujare Ketua MPR

Ana sing rowak-rawek

Dhisikna akal sehat ing taun politik 2018

Kan wis suwe ilang…