Masyarakat Jawa Sumebar Sethithike Ing Nem Negara (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Rena-rena - Dibaca: 224 kali

Kajaba urip ing Tanah Jawa, Indonesia minangka bumi asal-usul, komunitas masyarakat Jawa uga tinemu sumebar se­thi­thike ing negara 6: Singapura, Malaysia, Cocos Island, Nouvelle Calledonie, Republik Suriname, lan Walanda. Jawa sing dimaksudake ing kene nyakup wewengkon Jawa Tengah lan Jawa Wetan, ora nge­mungake saka Vorstenlanden utawa eks Mataram Surakarta lan Yogyakarta.

Gelombang migrasi etnis Jawa wis du­madi suwe, kira-kira kawiwitan rong atu­san taun kawuri. Lungane kulawarga-kula­warga Jawa menyang ngamanca kasebut dudu merga karepe dhewe golek pengu­ripan mardika. Nanging racak dipeksa dening Pamarentah Hindia Belanda kang­go nyukupi kekurangan tenaga kerja ing wilayah-wilayah kolonine kang dumunung adoh neng sabrang segara. Buruh-buruh kontrak asal Jawa mau dikaryakake ing sektor perkebunan, pertambangan sarta proyek-proyek pembangunan infrastruktur kadidene kuli, opah utawa bayaran padina­ne sing ditampa ora mingsra.

 

1. Singapura

Taun 1825 ana 38 jiwa etnis Jawa disa­brangake kanggo sing sepisanan menyang Singapura. Kejaba dikaryakake ing per­ke­bunan karet, uga dadi pekerja mba­ngun jalur ril sepur lan nggarap konstruksi dalan-dalan gedhe. Buruh-buruh dikonsen­trasi neng pinggire Bengawan Rochor, kang sabanjure kaceluk Kampung Jawa.

Mundhak taun warga Jawa sing dikirim panguwasa kolonial tambah akeh. Taun 1931, gunggunge wong Jawa ningkat dadi 169.311 jiwa. Awit Rochor wis kliwat pa­dhet, imigran Jawa kang nyusul teka padha dedunung ana wewengkon kang samengko disebut Kallang Airport Estate, urip sesandhingan kalawan warga Melayu sarta China. Depresi ekonomi taun 1947 ngakibatake populasi masyarakat Jawa anjlog kari 24.715 jiwa. Akeh perkebunan-perkebunan karet skala gedhe padha bangkrut. Gantine tuwuh kebun-kebun cilik engga ora patiya mbutuhake tenaga buruh.

Ing Singapura kaum Jawa lan keturu­nane tumeka saiki mujudake minoritas. Kaprabawan kuwate pengaruh budaya Melayu njalari basa Jawa nglengkara digu­nakake minangka alat komunikasi umum jroning sesrawungan padinan. Kaluwih-luwih anane undha usuk ngoko, ngoko alus, krama lan krama inggil ndadekake basa Jawa rinasa angel banget disinaoni dening masyarakat negara ngamanca sing kondisi sosiokultural rakyate beda kalawan budaya Jawa.

Najan ngono ora ateges basa Jawa mati seg. Kasunyatan nuduhake, watara 3,8% utawa 800 saka 21.230 wong Jawa ing Singapura isih nglestarekake basa ibu (Lockhard, 1985). Arepa luwih fasih micara migunakake basa Melayu, nanging sawe­tara kulawarga Jawa nyoba kukuh mrak­tekake basa Jawa paling ora jroning bra­yate dhewe-dhewe. Asile, senadyan se­thithik generasi mudha keturunan Jawa ing Singapura isih bisa ngomong basa ibu, kepara krama inggil. Mung logate wae wis kecampuran aksen Melayu.

 

2. Cocos Island

Cocos mujudake pulo cilik. Jembare mung watara 14 kilometer pesagi, dumu­nung neng Samodra Hindia. Taun 1826 Alexander Hare, saweneh petualang Ing­gris, manfaatake Cocos sing sa­suwene iki kothong tanpa peng­huni, dadi pulo penghasil kopra. Kanggo miwiti usahane mbukak perkebunan klapa, Hare ngangkut 98 budhak sarta gundik asal Bali, Bima (NTT), Sulawesi, Medura, Sumbawa, Timor, Su­ma­te­ra, Kalimantan, Malaka, Pe­nang apadene Jawa (kalebu sa­ka Batavia, Cirebon lan Tasikma­laya).

Wektu-wektu candhake dite­kakake pekerja asal Britania (Inggris) sarta tambahan wong-wong saka Banten, Jawa Te­ngah dalah Medura. Taun 1874 gunggung keturunan Indonesia – katelah Melayu Cocos – ngan­cik 490 jiwa, utawa 80% saka total pen­duduk. Dene 20% sisane imigran Eropa.

Najan etnis Jawa mujudake mayoritas, ora ditemokake keterangan gumathok apa budaya lan basa Jawa dadi basa komuni­kasi padinan ing Cocos. Mung yen nitik logo pulo cilik iki kang muni Cocos Pulu Kita, ge­nah mujudake bukti mungguh gedhene pengaruhe basa Indonesia ing negara iki.

Taun 1886 Cocos Island dihibahake kang­go salawase dening Ratu Inggris Vic­toria marang George Clunies-Ross, sawe­neh pelaut Skotlandia. Bacute Cocos dia­neksasi Australia (1955). Ing jajak pen­dapat taun 1984 PBB nawani opsi marang warga Cocos: (1) mardika, (2) sesambu­ngan bebas klawan Australia. (3) integrasi penuh klawan Australia. Asile, rakyat milih opsi katelu.

 

3. Noevelle Celedonia

Noevelle Celedonia utawa Kaledonia Baru kanthi ibukota Nourmea mujudake negara cilik kolonisasi Perancis kang ma­pan ing iring kidul Samudra Pasifik. Etnis Jawa kacathet minangka mayoritas pendhu­dhuk, ngalahake gunggunge pedunung asli Suku Kanak, keturunan ras Melanesia.

Sejarah migrasi maneka etnis tumuju wewengkon iki dumadi ing tengahan abad 19. Wiwitane Napoleon III, Kaisar Perancis, sakiwa tengene 1854, netepake Kaledonia Baru minangka papan buwangan kanggo para pencoleng sarta narapidana, kalebu tahanan-tahanan politik mbebayani. Wong-wong ukuman kuwi dikon kerja peksa ana perkebunan sarta tambang nikel. Kanggo nyukupi kekurangan buruh sing dibutuhake, Perancis, antara liya, man­faatake Koeli Ordonantie njaluk kiri­man buruh marang pamarentah Hindia Be­landa.

Taun 1896 kurang luwih 170 kulawar­ga Jawa dibudhalake dening panguwasa kolonial Walanda. Migrasi gelombang sepisanan iki didadekake tenaga kerja ing pertambangan nikel. Sawise kontrak en­tek, sebageyan padha mulih bali ngeJawa, dene saperangan liyane pilih netep neng Kaledonia Baru.

Gelombang kaloro total cacah 7.800 jiwa asal Jawa diangkatake jroning wektu nem taun (1933-1939). Dikontrak suwene limang taun, ewonan buruh susulan kase­but dikaryakake neng sektor perkebunan, pertambangan lan batur rumah tangga. Ing periode ndungkap pecahe Perang Donya II mau Kaledonia Baru pancen nga­lami kekurangan akeh buruh, kamangka asil tambang nikel sarta prodhuksi kopine lagi nedheng-nedhenge ningkat.

Akhir 1969 engga awal 1970 mujudake gelombang pungkasan tekane buruh kon­trak saka Indonesia. Kurang luwih 1.000 jiwa warga Indonesia migrasi menyang Kaledonia Baru minangka pekerja kontrak nggarap proyek-proyek pembangunan kreteg ing Nera, Cote Oest lan Cote Est; sarta menara St Quentin, Magenta. Sape­rangan liyane nyambut gawe neng tam­bang krom. Ora beda karo umume buruh saka Asia, para pekerja Indonesia awit ukuran fisik badane kang racak cilik kaanggep cocog kanggo brobosan trowo­ngan-trowongan pertambangan njeron lemah.

Jumlah masyarakat Indonesia – kalebu unsur Jawa minangka etnis paling akeh – ing Kaledonia Baru samengko ditapsir nyandhak wong 7.000-an, utawa kira-kira 3,2% saka total populasi penduduk Kaledo­nia Baru. Saka gunggung semono mau, miturut data Konsulat Jen­deral RI ing Noumea, 355 ing an­tarane statuse isih WNI. Liyane, watara 6.600 jiwa luwih wis dadi warga Perancis.

Struktur masyarakat Indonesia ing negara iki dikelompokake dadi 3 golongan: Niaouli, Baleh lan Jukuan. Niaouli kanggo nyebut keturunan sepisanan pawongan Indonesia sing lair neng Kaledo­nia Baru. Niaouli satemene mu­judake saweneh jeneng wit-wit­an gedhe edhum ngrembuyung. Biyen para buruh kontrak saka Jawa ora duwe hak cuti lebar nglairake anak. Biya­sane telung ndina sawise babaran, buruh-buruh wadon langsung mlebu nyambut gawe sambi momong bayine. Anake mau digedhong nganggo jarik bathik, diseleh neng ngeyupan sangisore wit naouli.

Golongan Baleh, tegese bali. Sawise Indonesia mardika, akeh buruh-buruh kon­trak sing mulih menyang negarane. Sate­kane Indonesia repatrian iki ngadhepi ka­sunyatan angele golek pangupa jiwa. Krana kuwi padha rame-rame bali maneh menyang Kaledonia Baru, engga banjur karan wong baleh. Dene Jukuan kanggo nyebut wong-wong saka Indonesia kang digawa dening kulawargane sing wis suwe makarya lan dedunung ing Kaledonia Baru.

Asosiasi Masyarakat Indonesia dideg­ake taun 1984 neng kawasan Mont Dore, pinggiran Kutha Noumea. Tujuwane kang­go ngraketake solidaritas sarta nglesta­rekake kabudayan Indonesia. Kegiyatane antara liya nganakake  kursus basa, adat tradisi apadene beksan Jawa. Kantor Kon­sulat Jenderal RI asring digunakake kang­go ajang nggelar sawernane kesenian. Sawetara upacara adat, kaya dene suna­tan, ningkahan lan sripah isih akeh diprak­tekake ing kene.

Manut keterangan, kabudayan Indonesia kena disebut gedhe pengaruhe. Katitik sawetara kosakata Indonesia wis diadopsi dadi basa Caledonian. Semono uga ing ba­bagan kuliner. Contone bakmi, engga saiki mujudake menu paling populer neng Ka­ledonia Baru. (Pakne Puri)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Pawongan kang cedhak karo GUSTI ALLAH, ora ateges wis ora duwe luh maneh.

Klik

KUBURAN NDHUWUR LEMAH

Masyarakat Dayak Benuaq nduweni cara unik jroning ngramut jisim kulawargane kang wis tilar donya. Yakuwi ora mendhem si mayit nanging dilebokake ing kothak kayu banjur digantung. Sawise mataun-taun, kothak mau banjur dibukak. Tengkorake banjur dilebokake ing kayu kang dicagaki. Umume, saben kulawarga nduweni kuburan dhewe-dhewe, ora dikubur ing kuburan umum. (d/ist)***

Pethilan

Ngatutake publik jroning ngrembug amandemen

Swara rakyat mung dibutuhake na­lika pemilu

Kompromi politik manthengi mawujude kabinet

Kuwi rak asil proses politik

Pulisi nlesih kelompok kang gawe rusuh demo

Pancen wis tugase