Lomba Penulisan Sastra Jawa; Sugeng Wiyadi lan Sumono Juwara
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 364 kali

SUGENG Wiyadi saka Nganjuk kasil ngrebut juwara siji kategori geguritan kanthi naskah “Kutha Pa­ngim­pen” ndalem lomba sastra Jawa kang digelar Yayasan Karmel Keuskupan Malang jroning rerangken tanggap warsa ka-91 yayasan kasebut. Dene kategori crita cekak juwara siji diranggeh Sumono saka Panorogo kanthi crita cekak “Kucing”.

Minangka juwara siji, Sugeng Wiyadi lan Sumono wenang nampa bebungah wujud piala, piagam, lan dhuwit (2.500. 000 kanggo geguritan lan 2.750.000 kanggo crita cekak). Bebungah dipasrah­ake langsung dening Ketua Yayasan Kar­mel Romo Bonifasius Hudiono ing puncak acara tanggap warsa tgl. 27 Januari ma­pan ing auditorium yayasan, Jl. Songgoriti No. 28 Lowokwaru, Kab. Malang.

Eman banget Sumono kadidene ju­wara siji ora bisa teka jalaran lagi nan­dhang lara lan wekasane kapundhut so­wan mring pangayunaning Gusti. (Laporan ngenani Sumono bisa kawaos ing tulisan liya Panjebar Semangat edhisi minggu kepungkur). 

 

Rancag lan Semuwa

Puncak acara tanggap warsa Yayasan Karmel ka-91 lumaku rancag, kawiwitan jam wolu esuk kanthi misa syukur. Sawise kuwi kabacutake resepsi kanthi maneka warna hiburan, becik ing jero auditorium apadene ing plataran kompleks yayasan. Ing njero auditorium ana pementasan tari, musikalisasi puisi lan vokal group, sarta maca geguritan lan crita cekak. Sawise resepsi, ing plataran ana pasu­gatan pentas reyog.

Acara katon regeng lan semuwa, dite­kani kulawarga besar yayasan, para un­da­ngan, lan para pemenang lamba penulisan sastra Jawa saka tlatah Jawa Timur, Jawa Tengah, lan Ngayogyakata. Uskup Malang Mgr. Hencricus Pidyarto, O. Carm lan Bupati Malang H. Rendra Krisna uga rawuh saperlu dherek manga­yubagya sarta paring sambutan.

Ketua panitia Catharina Sri Budi Les­tari atur palapuran yen rerangken adicara ulang taun lumaku rancag tanpa alangan sawiji apa awit kabiyantu saka maneka pehak. Ketua Yayasan Karmel Romo Bo­nifacius Hudiono, Pr. ngandharake yen umur 91 ora bisa diarani cekak. “Pancen ora bisa diselaki, jroning napaki umur ngan­ti semono mau Yayasan Karmel tan­sah ngalami owah-gingsir lan pasang-surut,” ucape Romo Hudiono.

Sawetara kuwi Uskup Malang Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan, O. Carm ka­gungan pangajap, muga-muga Yayasan Kar­mel tansah konsisten anggone leladi marang negara krana melu leladi lan mbu­di­daya nyerdhasake generasi bangsa lumantar pendhidhikan ana satengahe ta­ta panguripan multikultural, melu ngem­bangake budaya adhedhasar rasa tresna marang sasama lan perduli marang sing uripe isih kacingkrangan.

Bupati Malang H. Rendra Kresna jro­ning sambutane nelakake apresiasi dene Yayasan Karmel nganti saiki isih eksis. Panjenengane kober crita yen nate sinau ing SMP lan SMA kang pinayungan Ya­yasan Karmel. Pak Bupati ngajap, ing tem­be Yayasan Karmel bisa saya ngrem­baka lan kualitase saya manjila.

 

Muwuhi Semangat 

Lomba penulisan sastra Jawa Yaya­san Karmel nggelar tema “endahe urip kang ngregani anane prabedan”. Lomba kasebut digelar kanggo umum wiwit awal Nopember 2016 lan katutup tgl. 10 Januari 2017. Adhedhasar kiriman naskah kang mlebu menyang panitia, animo peserta lomba tetela mirunggan. Para pengarang lan sutresna sastra Jawa sing melu lomba ora mung mligi saka tlatah Jawa Timur wae, nanging uga saka Jawa Tengah lan Ngayogyakarta.

Saweneh panitia Maya Febriana pra­tela yen naskah sing mlebu gunggung ke­pruk ana 158, dumadi saka 99 geguritan lan 59 crita cekak. Saben kategori lomba dijupuk juara siji, juara loro, lan juara te­lu sarta harapan siji lan harapan loro, nyedhiyakake hadhiah wujud piala, pia­gam lan dhuwit total 18.250.000.

Kapitaya minangka juri yakuwi Wido­do Basuki lan Aming Aminudhin. Jang­kepe pemenang kategori geguritan ka­wiwitan saka juwara siji yakuwi: “Kutha Pangimpen” karyane Sugeng Wiyadi (Nganjuk), “Rembulan Sabuk Kluwung” karyane Zuly Kristanto (Tulungaung), “Karet saka Micin” karyane Yudi Pramono (Banyuwangi), “Telolet” karyane Markus Basuki (Malang), lan “Hongwilaheng” karyane Abraham Setiadi (Karanganyar).

Dene kategori crita cekak: “Kucing” karyane Sumono (Ponorogo), “Nalika Rem­bulan Bunder” karyane Sriyana (Kla­ten), “Kethek” karyane Khoirul Saleh (Boyolali), “Nadar” karyane Margaret Widhy Pratiwi (Ngayogyakarta), lan “Ne­bus Dosa” karyane Soyo Hari Laksana (Tulungagung).

Para pemenang jroning obrolan sa­rampunge nampa bebana nelakake rasa bungahe dene Yayasan Karmel sing ma­pan ana Malang lan mujudake yayasan par­tikelir teka nduweni kawigaten marang kasusastran Jawa gagrag anyar. Anane lomba penulisan tundhone muwuhi se­mangat kanggo nulis kreatif. “Emane, nas­kah-naskah pemenang wiwit awal nganti saiki, yen digatekake kanthi premati akeh sing ora cocog karo tema sing wis temtok­ake,” ujare saweneh pemenang sing wanti-wanti emoh ditulis jenenge. (keliek s.w)  

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa