Hasmi lan Rancangan sing Durung Kawujud
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 68 kali

Kula sampun gadhah idhe crita, Mas,” ucape Hasmi ing sabrang telpun rong sasi kepungkur sa­wise telung wulan sadurunge Panjebar Semangat nelakake menawa bakal pesen gambar komik maneh kanggo samak mbu­ri. Wektu semana komikus  asal Jog­jakarta sing asma jangkepe Harya Sura­minata iku mentas wae ngrampungake komike ing PS mawa irah-irahan Sem­badra Ilang.

 Beda karo sadurunge sing awujud crita wayang, PS nedya pesen gambar maneh kathi tema pahlawan super alias superhero.  Sebab sawise Phantom sing ngrenggani samak PS taun 80-an, udya­na iki durung tau macak komik kanthi tema pahlawan super. Tumrap komikus kelairan Yogyakarta 25 Desember 1946 iku, ngripta tokoh pahlawan super ora angel jalaran kawit 1971 panjenengane kombul asmane sawise nyiptakake paraga Gundala Putra Petir. Komik serial Gundala Putra Petir karyane Hasmi kawentar ba­nget ing sakiwa tengene 1971-1980.

Gundala dicritakake kadidene jagoan lokal sing entuk kekuwatan ngedab-edabi sawise disamber bledheg. Sadurunge duwe daya linuwih bisa ngetokake ble­dheg saka epek-epek tangane, Gundala isih sawenehe nom-noman lugu aran Sancaka, 27 tahun. Sancaka, sing uga ilmuwan mudha, nduweni obsesi ga­we serum anti-bledheg. Kan­thi serum mau, manungsa sing disamber gelap ora ba­kal tiwas awit  kekuwatane listrik sing digawa bledheg terus “diguwang” menyang bantala.

Rina wengi Sancaka te­kun nganakake rerangkening panaliten ing njero labora­torium. Ihtiyare sang ilmu­wan mudha wekasan ngu­woh­ake asil. Atine Sancaka seneng banget lan geganca­ngan mamerake asil karyane mau marang kenya pepuja­ne ati. Nanging mbarengi ku­wi pacare Sancaka sing aran Minarti ngajak pedhot awit rumangsa tansah dilir­wakake.

 Sancaka semplah atine. Panaliten sing sasen-sasen di­tindakake mau dianggep muspra. Sancaka ngamuk kan­thi ngrusak sawernane piranti pa­nalitene. Kanthi ati ajur mumur dheweke mlayu sabanter-bantere ora maelu ma­rang kahanan sing pinuju udan angin campur bledheg magunturan. Dumadak­an blar…Sancaka disamber bledheg. Dheweke semaput. Bareng sadhar, jebul Sancaka wis mapan ana sajrone krajan bledheg. Sancaka dipek anak dening rajaning bledheg kang aran Kaisar Krons.

Merga kepranan marang Sancaka, Kaisar Krons banjur menehi kalung pu­saka. Katiyasane kalung bisa ndayani sing nganggo nduweni kasekten ngetokake bledheg saka epek-epeke. Kaisar Krons banjur aweh jeneng Gundala marang Sancaka lan diwenehi ayahan mbrastha angkara murka ing lumahing bumi. Ing sadhengah kalodhangan Hasmi ngakoni menawa gagasan ngripta tokoh Gundala kaperbawan dening Ki Ageng Sela, pa­raga sekti sing ujare dedongengan bisa nyekel bledheg.

Miturut Hasmi, pahlawan super sing wis dientha-entha kanggo PS bakale ora adoh-adoh saka karakter Gundala. Mung bedane yen Gundala sawijining ilmuwan, pahlawan super ing PS mengko isih murid SMA lan wanita. Dheweke bisa dadi su­per hero sawise nemokake tameng du­weke makhluk luar angkasa sing mence­lat lan tiba ing bumi. “Wosing cariyos ngaten menika, Mas,” kandhane Hasmi.

 Hasmi mundhut inah setaun kanggo ngrampungake gambare sing bakal kaki­rim menyang PS mau. Panjenengane emoh dipeksa cepet, sebab kejaba lagi en­tuk garapan komik saka koran nasional, prodhuktivitase wis ora kaya duk isih mu­dha. Yen wektu isih enom sedina bisa ngrampungake 5 nganti 10 gambar sedi­na, saiki telu wae wis ngaya. “Ning ing­kang kangge PS sampun milai kula sket kok, Mas,” ujare bapak peputra loro iku.

Nanging Gusti kang Mahakuwasa ndu­weni rancangan seje. Ahad, 6 Nopember 2016, komikus legendharis kang prasaja iku katimbalan ing Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta, sawise operasi usus. Opera­sine lumaku rancag. Ewasemono tibane pesthi ora bisa dicandhet dening sapa wae. Telpune Hasmi rong sasi kepungkur, disambung komunikasi lumantar Whats App, pranyata sing pungkasan.

 

Kawentar Merga Gundala

Sadurunge “nemokake” Gundala, Has­mi mung nggambar adhedhasar pesena­ne penerbit utawa mung manut ombyake tren komik taun 60-an. Karyane Hasmi sepisanan awujud komik silat asesirah Merayapi Telapak Hitam (3 jilid). Rikala semana komik silat lagi ngetren sawise nggusur crita-crita bab roman katresnan. Hasmi wusana nemokake dalan mlebu ja­gade komik Indonesia atas pambiyan­tune adhi misanane, Jan Mintaraga. Jan  komikus sing luwih dhisik kuncara tinim­bang Hasmi. Jan nepungake Hasmi ma­rang penerbit.

Ing taun iku uga Hasmi ketemu Mukisi alias Si Muk, bos UP Kentjana Agung. Mukisi njaluk Hasmi nggambar komik kan­thi tema superhero kanthi paraga mirip-mirip Tarzan. Hasmi nuli ngripta tokoh Maza Si Dewa Rimba. Setaun candhake, 1969, Hasmi lagi nemokake jagoan kang thukul saka imaji­nasine dhewe: Gundala. Tekane Gundala pina­pag kanthi gumyak dening para pandhemen komik. Saking kawentare Gun­dala, nganti Hasmi idhentik karo pahlawan reriptane mau. Ing sa­selane crita Gundala sing serius, Hasmi ajeg nyeselake banyolan-banyolan ing dialog-dialoge para paraga eng­ga ora arang sing maca mesam-mesem dhewe. Total Hasmi nga­silake 23 seri Gun­dala nganti 1982.

Kalokane Gundala ora mung kandheg ing lembar-lembar komik, nanging uga kaangkat menyang layar pilem kanthi bintang Teddy Purba. Kejaba ing layar amba, Gundala  muncul ing lakon wayang potehi sing digarap Hasmi bareng karo budayawan Arswendo Atmowiloto.  Gundala uga dimainake dening Teater Gandrik ana ndhuwur panggung.

Hasmi, anak nomer enem saka se­dulur pitu, kober kuliyah ing Jogja. Nanging bangku pawiyatan luhur akhire ditinggalake dening anake Soekarman Santandipraja iku taun 1971. Metu kuliyah dheweke fokus nekuni pakaryane mi­nangka komikus. Hasmi milih dalan uripe, misungsungake bakate menyang donya­ning seni. Jalaran kejaba nggambar, Hasmi uga aktif minangka pemain teater, penulis skenario pilem televisi lan layar amba, sarta sutradhara.

Hasmi sumusul komikus-komikus sing luwih dhisik marak mring pangayunane Gusti, antara liya RA Kosasih sing kawentar kanthi komik Mahabharata, Ganes TH (Si Buta dari Gua Hantu), Hans Jaladara (Panji Tengkorak), Djair Warni (Jaka Sembung) lan komikus-komikus saangkatane. Nalika sapatemon klawan PS ing Jogjakarta telung taun kepungkur, Hasmi kober nelakake rasa prihatine dene komik lokal kegeser dening komik manca.  Generasi saiki kari arang-arang sing tepung klawan para  pahlawan super saka Indonesia bangsane Panji Tengkorak, Si Buta dari Gua Hantu, Jaka Sembung, Mandala dari Sungai Ular lan Gundala Putra Petir.

“Komik samenika sampun mboten saged dipunjibaken kangge cagaking panggesangan kados taun-taun 60-80-an,” tuture Hasmi nalika iku.

Sugeng tindak, Pak Hasmi. (Ksw)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane