Bisa Niteni Ambu Kringete Prajurit
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 52 kali

Minangka pemimpin sing becik, paribasan kudu bisa niteni suwara watuk lan ambu kringete prajurite,  awit pemimpin sing pinter ing suwalike meja, durung karuwan pinter ing lapangan. Mangkono pangucape Kol (Inf) Arris Syamsu, S.Ap, SH, piyayi  sing nampa anugrah pangormatan Bintang Veteran Nasional iki

Luwih adoh Pak Arris marang PS ngan­dhakake, yen pemimpin bangsa mono samesthine kudu bisa minangka  tuladha, saengga kabeh tumindak lan pocapane kudu dijaga. Dadi, pemimpin aja mung lungguh ana mburi meja wae, nanging uga gelem mundhun ana lapangan beba­rengan tumindak karo sing dipimpin. Apa maneh pemimpin tentara, mesthine uga kudu mangerteni lair lan batine prajurit siji lan sijine sing ana ngisore, kanthi meng­kono bisa nyambut gawe bareng ing kaha­nan perang utawa aman.

Anugrah pangormatan Bintang Vete­ran iku ditampa Pak Arris ing dina Rabu, 10 Agustus 2016 kepungkur, nalika para anggota Veteran secara nasional mengeti dina laire veteran ing Museum ‘Mandala Bhakti’, Semarang, Jateng. Wanci kuwi, sing nampa Bintang Veteran se-Indonesia mung cacah 7 pejuang klebu Pak Arris, na­nging Pak Arris siji-sijine pejuang bang­sa lan nagara sing isih aktif dines minangka TNI – AD (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat) ing Kodam IV Diponegoro, Semarang.

Jabatan sing disandhang saiki minang­ka staf ahli bidang ideologi, kanthi pangkat Kolonel Infanteri. Pak Arris luwih adoh mi­te­rang, yen anggota veteran mono ora mung dumadi saka pejuang perintis ke­merdekaan wae, nanging uga para pe­juang lan pembela Dwikora sarta  Trikora minangka bangsa sing tresna marang bumi pertiwi iki. “Saengga nduweni jiwa nasional sing dhuwur” ujare Pak Arris sing ditemoni PS ing daleme, Gandekan Tengen Rt 5/Rw I, Kecamatan Jebres, Solo Minggu kepungkur.

Susah lan senenge minangka prajurit tentara kudu didhasari saka jiwa lan atine saben prajurit kanthi sejati. Dadi nalika nam­pa tugas apa wae  saka komandhane kudu siyap siaga, tanpa nduweni rasa nggre­sula. Nadyan wanci kuwi ngepasi libur utawa cuti, nanging yen ana perintah komandhan secara dadakan ya kudu siyap lan nindakake prentah, lanpa ba bi bu maneh. “Dadi prajurit mono wis didoktrin kudu taat lan sakkomandho, saengga yen ana tugas apa wae ya kudu enggal budhal” panuture

Tanpa ana alesan sing werna-werna, awit yen ora dilakoni bakal oleh sanksi. Pak Arris sing lulusan AMN (Akademi Militer Nasional) taun 1988 iki njlentrehke, yen Bintang Veteran sing ditampa iku, amarga saka pambijine para petinggi veteran, sa­engga Pak Arris pantes nampa pangor­matan anugrah Bintang Veteran Nasional, awit Pak Arris minangka prajurit wis ndu­weni labuh labet sing menjila lan ngedap-edapi tumrap bangsa lan nagara ing bumi pertiwi iki, saengga patut diregani.

Labuh labet iku, ing antarane kerep nglakoni perang lan ngamanake daerah konflik, kayata ing Timor Timur (taun 1991 – 1995) lan kepulauan Maluku lan Ambon ( taun 1995 – 2000). Malah nalika tugas ing Maluku Tengah, pase  ing tlatah Aboru, Pak Arris sakkanca wani ngudhunke gen­dera RMS diganti gendera bangsa Indonesia (abang putih). Kamangka manut Pak Arris, tlatah iku minangka tlatah sing paling mbebayani ing antarane tlatah ing Pu­lau Maluku, kebak pasukan RMS sing ke­jem lan tegelan.

Priya asal Kutha Palopo, Sulawesi, sing lair tanggal 07 Januari 1964 iki uga ngan­dhakake, yen minangka tentara mono nali­ka ing ngalaga (perang) kudu nduweni prin­sip sing maton, yaiku mateni- apa dipa­teni lan sing wigati kudu kasil apa sing wis direncanake. Mula saka kuwi minangka pra­jurit, kudu bisa nguwasani medan pe­rang, saengga diakoni Pak Arris, pancen luwih angel perang ing suwasana konflik horizontal (karo bangsane dhewe), katim­bang perang nglawan bangsa asing (bang­sa liya).

 

Dijajah Bangsa Liya

Mula saka kuwi Pak Arris prihatin, yen keri-keri iki para nom-noman luntur rasa nyawiji lan katresnane marang bangsa lan nagara Indonesia iki. Kaya-kaya wis ilang jiwa ngrungkepi bangsa lan nagarane dhewe. Kanthi mengkono jiwa nasionalis­me para mudha taruna kudu enggal digu­gah lan digumregahake, aja nganti lena, sing tundhone bakal dijajah bangsa liya. Kanggone Pak Arris, minangka prajurit mono tugase berjuang mbelani wutuhe bangsa lan nagara Republik Indonesia.

Bab jabatan utawa lumakune jenjang karier diserahake marang komandhan sing mbiji lan menehi job, secara spiritual ubah musike lelakune manungsa mono guman­tung lan dipasrahke marang Gusti Kang Mur­beng Dumadi. Nyatane labuh labet lan anggone Pak Arris berjuang uga kasil kan­thi menjila, saengga puluhan piagam lan bintang pakormatan sing wis ditampa ana welasan cacahe. “Anggonku tansah ngu­cap syukur marang Gusti Kang Maha Wi­kan, paribasan ora tau leren” panuture

Amarga aku bisa nampa sakwernane kanikmatan sing ora bisa diukur karo apa wae. Pak Arris mono karo bapake sing uga tentara pancen wis disiyapake dadi ten­tara, wiwit dheweke isih cilik. nadyan me­neng-menengan, awit bapake tansah ora gelem mblaka marang Pak Arris. Manut critane, wiwit dheweke lungguh ing bang­ku SMP nganti SMA, karo bapake saben bubar Sholat Shubuh dijak mlayu-mlayu ngubengi kampung utawa mubeng lapa­ngan lan saben 3 sasi sepisan awake dicek kesehatane ing dokter.

Bab iki nalika Pak Arris takon marang bapake, mung dijawab kanthi entheng, yen kabeh mau dilakoni amrih awake bisa sehat, awit yen nganti lara ragate akeh. Nanging saiki bareng dirasa-rasake, akeh makna sing dipetik, nyatane nganti saiki Pak Arris tansah katon bregas lan treng­ginas, seger buger lan sehat walafiat. Ma­lah ing acara pengetan kamardikan RI Ka 71, sing dibarengke karo pengetan madege Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI), dipandhegani dening Pak Arris.

Bebarengan  karo sadhengah pangurus anggota Veteran Solo Raya nganake syu­ku­ran, ing Kantor LVRI Cabang Solo durung suwe iki, kanthi potong tumpeng saka Pak Arris kanggo Pak Syatam Hadi­broto, ketua Macab LVRI Surakarta. Ing sambutane Pak Syatam ngandhakake, kanthi ditampane Bintang Veteran dening Pak Arris, diajab bisa menehi semangat lan migunani marang para anggota veteran liyane, mligine ing Kutha Solo lan umume sumrambah ing sadengah tlatah nuswantara kene.

Diwiwiti saka Pak Ariis, diajab meng­ko-ne anugrah pangormatan Bintang Veteran iku bisa pecah ing Solo, saengga para vete-ran Solo uga akeh sing nampa. Malah para anggota LVRI sing ngrawuhi acara penge­tan kasebut uga ndongake lan nga­rep-arep amrih pak Arris bisaa njabat mi­nangka Danrem Warastatrama Surakarta, awit nde­leng labuh labete minangka tenta­ra wis kauji lan bisa minangka tuladha marang masyarakat Solo. Saengga pan­cen pantes lan trep jabatan kasebut ka­sandhang.

Mireng pangarep-arepe para anggota lan pengurus LVRI Solo Raya kasebut, Pak Arris mung mesem, nanging uga banjur ngendika, yen bab jabatan, apa wae bakal ditampa, awit  kabeh mau minangka ama­nah. Pak Arris uga mbales pangajabe para anggota veteran, kanthi menehi pepeling, yen wis sakmesthine yen para generasi mudha taruna mono menehi pangorma­tan marang para veteran, awit iki minangka pelaku sejarah. “Nagara gedhe mono, yen bangsane tansah ngormati sejarahe” Pak Arris, mungkasi rembuge koro PS sore iku.

(Kang Hong)

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang mbisu iku “luwih becik” katimbang wong kang guneman ala.

Klik

DOLANAN JAMAN KAWURI

Isih kelingan dolanan kaya ngene iki? Mesthine ing antarane para maos kang wis ‘yuswa’ isih padha kelingan ya. Balapan ban bekas mujudake dolanan jaman kawuri. Seru, murah lan nyenengake. Yuk nostalgia kanthi dolanan nyenengake ing jaman biyen iki yuk… (d/ist)***

Pethilan

E-dagang rame, ritel konvensional rontok

Blanja mung kari klik

Pelajar perlu diajak lunga menyang museum

Aja menyang mal wae…

Sumpah Pemuda dipengeti

Indonesia siji, dudu sing liyane