BBM, Aturan mengkene disaruwe, mengkono dipaido

Anyar Katon, Flash - Posted by on June 3, 2013

NGadhepi rega BBM bersubsidi, pemerintah ribete kaya ngadhepi “woh simalakama”. Diundhakake bakal nyusahake wong cilik, ora diundhakake APBN kobol-kobol. Kebijakan “dual price” sing sakawit wis diantebi, jugar maneh merga dianggep tanggung  lan diprotes kalangan SPBU.

 

SPBU siap-siap ngecakake 'dual price' jebul ora sida

SPBU siap-siap ngecakake ‘dual price’ jebul ora sida

ING kantor Hiswana Migas Surakarta dhek Senen 29 wingi ana rapat wigati kang ditekani 130 pengusaha SPBU (pomp bensin) sak dhaerah Surakarta. Pe­­puntoning rapat mutusake, yen peng­usaha pomp bensin lan karyawane emoh nindakake kebijakan rega BBM dual price (rega rong werna). Yen pemerintah tetep ngecakake rega BBM rong werna mau wiwit tanggal 6 Mei 2013, anggota His­wana Migas Surakarta nyuwun pamit, ora arep dodolan bensin maneh.

Sikep kontra marang kebijakan pe­merintah mau ora mung Surakarta thok. Kutha-kutha liyane uga suthik. Hiswana Migas DI Yogyakarta enggal kirim layang menyang Mentri ESDM Jero Wacik, nam­pik kebijakan sing kang gawe ribet mau. Semono uga ing DKI Jakarta, Jabar lan Banten, mopo nindakake kebijakan pemerintah mau. Awit kebijakan peme­rintah mau dadi angel etung-etungane bebathen. Kejaba kuwi ndadak nambahi petugas polisi apa TNI, sing mesthi wae kudu ana honor tambahan. Banjur kuwi nganti kapan, ya jebol kanthonge peng­usaha pomp bensin, rek!

 

Gawe ribet SPBU

Wiwit taun 2009 seprene pemerintah pancen ora ngundhakake rega BBM. Nanging merga subdisi kanggo BBM mau saya melar tan kinira-kinira, pisan iki pe­merintah kepeksa ngundhakake kanthi “dual price” kanggo jalan tengah. Kanthi rega rong werna mau, mobil pribadi kudu tuku BBM sing regane wis diundhakake. Dene tumrap angkutan umum lan sepedha motor tetep nganggo rega lawas Rp 4.500,-

Nanging durung nganti dicakake su­wara panulak wis teka seka ngendi-endi. Dalasan Hiswana Migas sing ing sakawit setuja-setuju wae, temahane mbalik ilat merga anggotane padha mencak-men­cak. Pawadane, cara iki gawe ribed. Ke­jaba kudu nyedhiyani pompa mligi kanggo sepeda motor lan angkutan umum, pomp bensin ora wani resikone yen apa konsu­men sing ngeyel. Menawa nganti ana SPBU dibakar merga konsumen ngamuk, sapa sing tanggungjawab?

Cara iki nate dicakake ing negara Eropah, lan sukses. Nanging tumrape wong Indonesia sing kondhang kreatif lan sugih pasang gelar, kebijakan “dual price” bakal njalari wong-wong padha main akal-akalan. Tuku bensin nganggo se­pedha motor apa angkot. Mengko tekan ngomah disedhot maneh, dipindhahake ana mobil pribadi. Kaot rega Rp 1.500,- apa Rp 2.000,- saben selitere, apa ora jeneng lumayan?

Manut Pengurus Harian YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Tulus Abadi, kebijakan “dual price” dhestun bakal mancing rakyat padha pindhah nggunakake sepedha motor, sing rega BBM-e luwih murah. Tundhone angkutan umum sing arep dibelani pemerintah malah kelangan penumpang, kapiran kapirun, sapi ora nuntun gaga ora matun. Tulus Abadi mojar, “Pemerintah kaya lagi dolanan Yoyo, main tarik-ulur, sing tun­dhone mung ngurbanake rakyat merga kebikanan sing ora cetha.”

Merga antuk panduwa saka ngendi-endi, pemerintah dadi ewuh aya ing pam­budi. Gawe kebijakan mengkene, disa­ruwe. Kebijakan mengkono, dipaido. Pre­siden SBY sing sakawit setuju karo konsep “dual price” saka Kementrian ESDM, wusanane banjur nyumenekake kebijak­an kasebut. Saiki sing diantebi, bali me­nyang single price alias mung sak rega. Jarene Mentri ESDM Jero Wacik Senen wingi, mengkone rega BMM digawe padha, ning ora nganti Rp 6.500,-

 

Kodhok kalung kupat

Mobil mewah tanpa isin ngisi bensin premium sing disubsidi

Mobil mewah tanpa isin ngisi bensin premium sing disubsidi

Ing babagan undhak-undhakan rega BBM, pemerintah wis suwe asikep gen­dhulak-gendhulik sida apa ora. Nganti LSM Reforminer Institute ngarani, peme­rintah kuwi aneh, ora duwe konsep sing cetha. Kebijakane gonta-ganti terus. Wu­sana minanga Direktur Eksekutif-e Priya­gung Rahmanto mojar sajak pesimis, “Wis karep-karepmu konolah, arep single price apa dual price ditonton wae kepriye dadi­ne.”

Pemerintah sing gojag-gajeg lan pe­ragu, pancen wis dadi pakulinan lawas. Kaya dene istilahe YLKI mau, kebijakan sing mbolak-mbalik lan ditorak-tarik, merga ketang banget ngretine marang sanggane rakyat. Awit wis dadi hukum ekonomi, saben rega BBM mundhak bakal ndayani menyang rega-rega liyane. Aja maneh sing mundhak temenan, salagine isyu kabar kabur wae, reregan wis melu nylingkrik mbaka sethithik.

Kanggo ngurang-urangi panandhange rakyat, pemerintahan SBY tetep setya ngandhemi rega BBM versi Desember 2008 sing Rp 4.500,- seliter. Bisa rega ajeg semono nganti seprene merga pe­me­rintah terus dadi Pasukan Berani Tekor alias nomboki utawa nyubsidi. Ning kojur ping pitulikur, gunggunge subsidi BBM mau saben sasi mundhak-mundhak terus. Tuladhane, subsidi BBM ing APBN 2012 dipathok 40 juta KL (kiloliter). Ning ing ndalem prakteke kabutuhan melar dadi 44 juta KL, kang ateges saka dana APBN Rp 137 trilyun melar dadi Rp 219 trilyun.

Banjur ing taun 2013 iki, kuota di­pathok 46 juta KL utawa pengaji Rp 193,8 trilyun. Cilakane, bareng dicakake temen­an, subsidi mau melar maneh dadi          Rp 274,7 trilyun. Dikuwat-kuwatake, pe­merintah kepeksa dadi kodhok kalung kupat, awak boyok sing rakuwat! Apa memper, saka APBN 2013 sing gedhene Rp 1.683 trilyun, subsidi BBM kok nganti Rp 274 trilyun dhewe. Sing jan mrucut saka gegadhangan. Subsidi BBM kuwi mes­thine kanggo rakyat cilik, jebul luwih akeh dirasakake dening para wong sugih sing tumpakane mobil mewah.

Mentri ESDM Jero Wacik nate mratela­kake, BBM subsidi sing dinikmati wong sugih mau nganti 70 persen dhewe. Kanthi cara rega “single price” mau mengkone negara bakal ngirit anggaran nganti Rp 21 trilyun. Nanging marang wong cilik negara ora lali, bakal aweh BLT (Bantuan Langsung Tunai) kaya sing uwis-uwis, minangka kompensasi (sesulih) undhak-undhakan rega BBM mau.

Mundhake ora ngeget

Mahasiswa UBK Jakarta, demonstrasi njithet lambe

Mahasiswa UBK Jakarta, demonstrasi njithet lambe

Senajan rega BBM “dual price” wis dibatalake, meksa akeh sing ora setuju yen rega BBM tundhone tetep diundhakake. Ketitik nganti ana sekelompok mahasiswa sing demo kanthi cara nyiksa awake dhewe. Mahasiswa UBK (Universitas Bung Karno) Jakarta upamane, dhek tanggal 16 April wingi padha nekad lambene dijahit saengga ora doyan mie pangsit. Ora wurung sawise nem dina mogok makan padha digawa menyang rumahsakit.

Apa pemerintah banjur luluh merga sikepe mahasiswa sing medek-medekake mau? Sengara. Yen manut mantan Wapres Jusuf Kalla, yen ana demo panduwa iku jan-jane mung pemerintah sing durung nyambung karo rasa pangrasane rakyat. Yen pemerintah darbe alasan sing maton, istingarah rakyate mbangun turut ngadhepi owah-owahan rega BBM mau.

Jusuf Kalla paring  conto, dhek tahun 2005 pemerintah setaun ngundhakake BBM nganti ping pindho, sing ateges undhak-undhakan mau ana 160 persen. Ewa semono kala semana ora ana demo-demoan mahasiswa, merga alasan pemerintah bisa dimangreteni. Bareng saiki, mung diundhake 30 % saka Rp 4.500,- dadi Rp 6.000.- -ana mahasiswane sing  padha protes, iku  mengku teges yen pemerintah durung bisa nyambung karo basane rakyat. Jusuf Kalla mojar, “Ora usah nganggo teori ndhakik-ndhakik, nganggo basa prasaja wae. Rakyat bakal ngerti kok.”

Laras karo “teori”-ne Jusuf Kalla, prayogane undhak-undhakan rega BBM mau pancen ngenut cara-carane PLN rikala ngundhakake TDL (Tarif Dasar Listrik), sithik mbaka sethithik saben patang sasi pisan. Pertamina bisa niru cara iki, saka undhak-undhakan 30 % mau diperang dadi telung tahap, upamane: Rp 5.000,- mundhak maneh  dadi Rp 5.500,- nembe dadi Rp 6.000,- rega anyar kang satemene. Senajan tetep mundhak nanging rasane ora ngeget. (*)